Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania 08 października 200 9 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania 08 października 200 9 r."— Zapis prezentacji:

1 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania 08 października 200 9 r.

2 Art. 6 ust. 5 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego …Instytucja Zarządzająca odpowiada za prawidłowe wykorz y stanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obciążają Instytucję Zarządzającą.

3 Art. 2 07 ustawy o finansach publicznych nakazuje odzyskiwanie środków wypłaconych w ramach RPO, gdy zostały : 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

4 Wymagamy realnego zabezpieczenia = 1 6 0 % kwoty dofinansowania

5 Zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Beneficjenta z I Z RPOWŚ : 1.Pieniądzu (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej); 2.gwarancjach bankowych; 3.gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275); 5.hipotece; 6.wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; 7.zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 8.cesji praw z polisy ubezpieczeniowej połączonej z funduszem inwestycyjnym, (a polisy od pożaru, kradzieży – nie przyjmujemy); 9.wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym 10.poręczeniu według prawa cywilnego, 11.wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6 Termin na wniesienie zabezpieczenia rozumiany jako skuteczne jego dokonanie to 30 dni od dnia podpisania umowy, pod rygorem utraty dofinansowania, ale: najpierw (w ciągu kilku dni) oczekujemy propozycji zabezpieczenia wraz z deklaracją majątkową, którą obowiązkowo składają: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby poręczające. Spółki kapitałowe nie składają deklaracji majątkowej. Weksel i deklarację wekslową do podpisania przez beneficjenta przygotowuje Departament Funduszy Strukturalnych. Hipoteka ustanawiana jest za pośrednictwem notariusza. Podstawą dla notariusza jest Oświadczenie Zarządu Województwa przygotowane przez Departament Funduszy Strukturalnych – będzie przesłane beneficjentom. Beneficjent wybiera notariusza, który jest dla niego najtańszy.

7 Nie przyjmuje się zabezpieczeń w formie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego. Pozytywnie traktowane jest zabezpieczenie w formie hipoteki (nieruchomość nie musi być własnością beneficjenta). Weksel własny in blanco jako jedyne zabezpieczenie nie będzie przyjmowany. Obowiązkowo, jako dodatkowe zabezpieczenie weksel (z poręczeniem małżonka – koniecznie) składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne. Nie jest wymagana wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę. W treści pisma zgłaszającego hipotekę należy podać ……. proponujemy ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości…., przy ulicy ……Nr……., oznaczonej w księdze wieczystej numerem KW……..,, stanowiącej własność osób……., zam. w ……… Nieruchomość ta nie jest obciążona, albo jest obciążona wpisem na rzecz np.. Banku…., pozostał do spłaty kredyt zł…….. Można też wnioskować, …..prosimy o zastrzeżenie ustanowienia na tej nieruchomości zabezpieczenia na miejscu wcześniejszym Banku do kwoty kredytu………………………zł. Nieruchomość ta składa się z działki gruntu (podać rodzaj rolna, czy budowlana) o powierzchni …..m2, zabudowanej budynkiem (opisać co to jest, powierzchnia, czemu służy, jaki jego stan) o wartości szacunkowej rynkowej wg beneficjenta ………..zł. (jeśli jest można załączyć wyciąg z wyceny przez rzeczoznawcę).

8 !!! Nie wolno: - ustanawiać na przedmiocie dotowanym przewłaszczenia na rzecz banku, pod rygorem konieczności zwrotu dofinansowania - dokonywać cesji dotacji na rzecz dostawców !!! Dopuszczamy zabezpieczenie hipoteczne na drugim miejscu po kredycie banku, ale obowiązkowo bank musi cesją dotacji zapewnić wcześniejszą spłatę tego kredytu.

9 Miejsce załatwiania spraw z zakresu zabezpieczeń Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych pokoje: 309, 301,350, 351, 352 telefony: 342 1614, 342 1899, 342 1287, 342 14 41, 342 1230


Pobierz ppt "D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania 08 października 200 9 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google