Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz i Nr 144, poz oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

3 § Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją", prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach, zwanych dalej "szkołami", są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej "eksperymentem", są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 3. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.

4 Eksperyment pedagogiczny

5 § Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole

6 § 6. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku eksperymentu dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego zawodu. § Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

7 2. Wniosek, o którym mowa w ust
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu, 2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny, 3) zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły, 4) zgodę organu prowadzącego szkołę, o której mowa w § 2 ust. 3, 5) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami: a) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, b) samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu, c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

8 KARTA WDROŻENIA INNOWACJI
( PROPOZYCJA – Dokumentacja szkolna) KARTA WDROŻENIA INNOWACJI ROK SZKOLNY 2010 /2011 TYTUŁ INNOWACJI:

9 I. INFORMACJE O SZKOLE. 1. Nazwa szkoły: 2. Adres : 3. Telefon: 4
I. INFORMACJE O SZKOLE. 1.Nazwa szkoły: 2. Adres : 3.Telefon: Imię nazwisko dyrektora: 6. W przypadku Zespołu Szkół podać typ szkoły / placówki/ w której będzie wprowadzana innowacja

10 II. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORA / AUTORÓW INNOWACJI.
1. Imię nazwisko / imiona nazwiska / 3. Kwalifikacje zawodowe    4. Zajmowane stanowisko w szkole 5. Stopień awansu zawodowego 6. Autor posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej tak / nie (wybraną odpowiedź proszę podkreślić ).

11 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO. Rodzaj innowacji:
programowa, organizacyjna, metodyczna, (wybraną odpowiedź proszę podkreślić )

12 2. Zakres innowacji: A/ Kto zostanie nią objęty / szkoła, klasa, grupa uczniów itp./: ………………………………………………………………………………….. B/ Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja: C/ Czas trwania innowacji od … do… D/ Przyczyny powstania innowacji / krótko przedstawić wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji / E/ Określić szczegółowo na czym polega nowatorstwo opracowania …………………………………………………………………………………. F/ Przewidywane efekty / korzyści wdrożenia innowacji /. G/ Sposoby ewaluacji …………………………………………………………………………………

13 3.Finansowanie innowacji
A/ Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania B/ Innowacja wymaga dodatkowego finansowania - określić skąd pozyskano środki …………………………………………………………… (wybraną odpowiedź proszę podkreślić )

14 IV. DOKUMENTY - ZAŁĄCZNIKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA O DZIAŁALNOŚCI
INNOWACYJNEJ. A/ Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji. B/ Zgoda autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie w szkole. C/ Zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. D/ Opinia Rady Szkoły / w przypadku jej braku, opinia Rady Pedagogicznej przedstawić treść opinii /. E/ Zgoda organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań. CZYTELNY PODPIS AUTORA / AUTORÓW OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTORA PLACÓWKI

15 PROCEDURY WDRAŻANIA INNOWACJI ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTACJI DO KURATORIUM

16 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506), rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po: - zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych lub eksperymentalnych, - uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań innowacyjnych lub eksperymentalnych. 2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: - zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, - opinii rady szkoły, ( zgodnie z art. 52 , ust 2 ustawy o systemie oświaty w szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna), - pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy jej założenia nie były wcześniej opublikowane.

17 3. Do kuratorium oświaty oraz organu prowadzącego przesyła się: - uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji ( pełny tekst uchwały), - opis zasad wprowadzenia innowacji ( kartę wdrożenia innowacji zawierającą opis zasad), - opinię rady szkoły (rady pedagogicznej, jeżeli rada szkoły nie została powołana ), - zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, - zgodę nauczycieli uczestniczących w innowacji, - zgodę organu prowadzącego na finansowanie zajęć, w przypadku gdy innowacja prowadzona jest w ramach godzin dodatkowych, - opinię innych osób, instytucji np. doradcy metodycznego (nie jest obowiązkowe jeżeli szkoła nie ma takich możliwości). 4. Dyrektor szkoły przekazuje wyżej wymienione dokumenty kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

18

19

20

21

22

23

24

25 KURATORIUM OŚWIATY w Poznaniu Przykłady z rejestru innowacji rok szkolny 2009/2010

26 1. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
1. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. Dobra praktyka w zakresie organizacji kształcenia uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej. organizacyjna Forma zajęć innowacyjnych : korelacja czasowa kształcenia teoretycznego i praktycznego w zakładzie pracy z nauką w szkole w cyklach tygodniowych. 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Wspieramy maturzystów. programowo-organizacyjna II klasy obowiązkowe, III klasy nadobowiązkowe.

27 3. Liceum Ogólnokształcące im. generała Józefa Wybickiego w Śremie
3. Liceum Ogólnokształcące im. generała Józefa Wybickiego w Śremie. Nauczanie języka angielskiego w wersji rozszerzonej. programowa Forma zajęć innowacyjnych : obowiązkowe 4. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. H. Cegielskiego. Prowadzenie liceum ogólnokształcącego z przedmiotami policyjnymi. 5. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w ZSZ Pijarów w Poznaniu. Klasa humanistyczna-teatralna programowa z elementami organizacyjnej

28 7. Zespół Szkół Spożywczych im
7. Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica Liceum Ogólnokształcące w Krajence. Przedmiot przysposobienie wojskowe realizowany na podstawie własnego programu nauczania. organizacyjno-programowa Forma zajęć innowacyjnych : obowiązkowe 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile. Klasa artystyczna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Pile. programowa, metodyczna i organizacyjna 9. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Język angielski w biznesie-certyfikaty LCCI jako paszporty do zatrudnienia. programowo - organizacyjna

29 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance. Technologie informatyczne w hotelarstwie. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Historia interaktywna. Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w tworzeniu informacji historycznej. programowa Forma zajęć innowacyjnych : obowiązkowe 11. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Klasa teatralno-filmoznawcza

30 12. Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fidlera w Lesznie
12. Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fidlera w Lesznie. Nauczanie języka niemieckiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych i interaktywnych. metodyczna Forma zajęć innowacyjnych : obowiązkowe

31 1. Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa, Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain 1, Pułtusk. Program nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem komputera i programów multimedialnych w oddziałach lingwistycznych. programowo – organizacyjno - metodyczna 2. Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia Ciechanów. Nauczanie matematyki z elementami informatyki. organizacyjna 3. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, Płock. Innowacja pedagogiczna w zakresie rozszerzenia matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

32 4. Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im
4. Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Księdza Poety Jana Twardowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego Płock. Innowacja programowa z przedmiotu biologia. Historia Państwa i Prawa. Malowane Dzieje – Malarstwo w Służbie Historii. Innowacja Programowa z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Innowacja Programowa z przedmiotu Geografia. Matematyka XXI wieku. Innowacja Programowa z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

33 5. VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomiu ul
5. VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu ul. Powstańców Śląskich 4, Radom. E-mentor – elektroniczny wychowawca Innowacja programowa 6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 31, ul. Felińskiego 13, Warszawa. Podstawy projektowania i wytwarzania wyrobów z metalu 7. Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, ul. Staszica 106, Sochaczew. Kształcenie w zawodzie ślusarz

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Elżbieta Anioła i Marzena Teterus


Pobierz ppt "INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google