Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp cudzoziemców poszukujących ochrony do rynku pracy - promocja najlepszych rozwiazań Twórcze poszukiwanie dróg ku właściwej integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp cudzoziemców poszukujących ochrony do rynku pracy - promocja najlepszych rozwiazań Twórcze poszukiwanie dróg ku właściwej integracji."— Zapis prezentacji:

1 Dostęp cudzoziemców poszukujących ochrony do rynku pracy - promocja najlepszych rozwiazań Twórcze poszukiwanie dróg ku właściwej integracji.

2 Konflikt interesów na rynku pracy – rzeczywistość czy fikcja Dyrektywa: minimalny standard – dostęp do rynku pracy po 12 miesiącach od złożenia wniosku Możliwość wprowadzenia zastrzeżeń o pierwszeństwie obywateli UE, lub innych cudzoziemców Polska: Po 12 miesiącach cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie, iż pozostaje w procedurze przez 12 miesięcy i nie jest to sytuacja zawiniona przez niego Na podstawie zaświadczenia może ubiegać się o zezwolenie na pracę Czy to jest dobre rozwiązanie? Omówienie węzłowych problemów Dwie drogi podwyższania standardów: Pełny dostęp dla tych, którzy są gotowi + system wsparcia zawodowego, dla tych, którzy potrzebują przygotowania System profesjonalnego wsparcia zawodowego, praktyk i stażów przy możliwie najkrótszym Pozytywny przykład nielimitowanego dostępu : polska emigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii.

3 Standard nielimitowanego dostępu Korzyści: Pobudzenie wzrostu gospodarczego Zapewnienie siły roboczej w obszarach deficytu Ograniczenie kosztów świadzczeń dla cudzoziemców w ośrodkach Ograniczenie szarej strefy Wsparcie integracji Wsparcie procesu wychodzenia z traumy (praca jako forma terapii) Negatywne konsekwencje barier w zatrudnieniu: Powstanie syndromu wyuczonej bezradności Obniżenie samooceny, trudności z integracją, utrata kwalifikacji Wykluczenie społeczne i degradacja osobowości Pogłębienie się stanów traumatycznych Poszerzenie się szarej strefy Wzrost biedy i bezrobocia Wzrost przestępczości.

4 Ograniczony dostęp: Problemy do przezwyciężenia: zapobieganie wykluczeniu obawa przed wzrostem, bezrobocia Konkurencja na rynku pracy różnice socjo-kulturowe i bariera językowa Kalkulacje ekonomiczne pracodawców (tymczasowość i niepewność statusu prawnego cudzoziemca) Cele do osiągnięcia: Podtrzymywanie i zwiększanie kwalifikacji Likwidacja barier w dostępie poprzez edukację i system wsparcia zawodowego Tworzenie niekonkurencyjnych obszarów zatrudnienia/ rozpoznanie potrzeb rynku Budowanie pozycji zawodowej cudzoziemców (doświadczenie) poprzez tworzenie rozwiązań alternatywnych (staże, wolontariar, praktyki, szkolenia)

5 Obszary oddziaływania: Podtrzymywanie kwalifikacji Zatrudnianie poza rynkiem pracy, alternatywy dla zaangażowania Uznawanie kwalifikacji, testy kompetencji Szkolenia zawodowe Łączenie umiejętności cudoziemców z możliwościami rynku pracy (kreowanie podaży i popytu) Budowanie kompleksowych struktur promocji zatrudnienia i ograniczania sfer wykluczenia społecznego

6 Podtrzymywanie kwalifikacji: Kierunki działań: Nauka języka Nauka zawodu, szkolenia zawodowe Treningi radzenia sobie ze stresem Szkolenia w zakresie różnic kulturowych i funkcjonowania w określonych realiach społecznych Najlepsze rozwiązania: Duński program Want2Work Problemy/ wyzwania: Konieczność wsparcia inicjatyw w ramach projektów EQUAL Stworzenie ułatwień w dostępie do rynku pracy, aby rezultaty programów equalowskich nie zostały zaprzepaszczone Większe zaangażowania agend rządowych, szczególnie odpowiedzialnych za recepcję cudzoziemców Nacisk w ośrodkach na naukę języka Organizacja szkoleń zawodowych Możliwość odbywania praktyk, stazów, lub wykonywania prac na rzecz ośrodka

7 Uznawanie kwalifikacji/ testy kompetencji Kierunki działań: Testy językowe Testy umiejętności Uznawanie dyplomów Określanie umiejętności poprzez system stażów, praktyk, wolontariat Rozpoznanie potrzeb rynkowych i szkolenie kierunkowe Najlepsze rozwiązania: Portugalski i brytyjski program odbudowywania kompetencji Skills Audit – międzynarodowy projekt poszukiwania i określania kompetencji zawodowych cudzoziemców Problemy/ wyzwania: Brak możliwości udowodnienia posiadanych kwalifikacji Braki systemowe w zakresie możliwości udowodnienia doświadczenia, przygotowania do zawodu

8 Zatrudnianie poza rynkiem pracy, alternatywy dla zaangażowania Kierunki działań: Zatrudnienie w ośrodkach recepcyjnych Staże, praktyki, wolontariat poza ośrodkami recepcyjnymi Tworzenie spółdzielni, stowarzyszeń, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, Tworzenie niekonkurencyjnych obszarów zatrudniania Najlepsze rozwiązania: The Building Bridges Project (ATLAS DP UK) TransSpuk DP (Niemcy) Problemy/ wyzwania: Niski poziom świadczeń z tytułu zatrudnienia w ośrodkach oraz mała różnorodność prac ogranicza zaangażowanie Brak inicjatyw rządowych w zakresie tworzenia alternatyw dla pełnego zatrudnienia cudzoziemców Ograniczone możliwości projektów equalowskich Potrzeba stworzenia sieci profesjonalnych ośrodków wsparcia zawodowego Zwiększenie liczebności pracowników socjalnych Konieczne ułatwienia na rynku nieruchomości

9 Łączenie umiejętności cudoziemców z możliwościami rynku pracy (kreowanie podaży i popytu) Kierunki działań: Tworzenie baz danych o kompetencjach cudzoziemców Szkolenia odnośnie poruszania się na rynku pracy, pisania CV, zamieszczania ogłoszeń Organizacja spotkań z pracodawcami i innymi podmiotami rynku pracy Najlepsze rozwiązania: InPower Coalition – Austria i podobny program grecki ESTIA database Problemy/ wyzwania: Brak rozwiązań w promocji zatrudniania cudzoziemców poszukujących ochrony Brak programów wsparcia cudzoziemców na rynku pracy Projekty wsparcia realizowane tylko poprzez projekty EQUALA

10 Pytania dla grup roboczych 1.Kiedy dostęp do rynku pracy? 2.Jak przygotować poszukujących ochrony do konkurencji na rynku pracy? – propozycja konkretnych rozwiązań 3.Czy obecnie obowiązujący w Polsce system sprzyja integracji? 4.Jak wspierać/ nie przeszkadzać inicjatywom w ramach projektów EQUAL?

11 Zalecenia: Zmniejszyć bariery w dostępie do rynku pracy. Stworzyć kompleksowy system ośrodków wsparcia zawodowego w trakcie i po okresie ograniczonego dostępu Budować koalicje wielu podmiotów na rzecz promocji zatrudnienia cudzoziemców Zapewnić równy dostęp do rynku pracy wszystkim kategoriom cudzoziemców Zapewnić profesjonalny system szkoleń językowych, zawodowych, kulturowych dla cudzoziemców nie gotowych do natychmiastowego podjęcia zatrudnienia Zwiększać poziom zaangażowania cudzoziemców w ośrodkach poprzez odpowiednie instrumenty Zapewnić dostęp do integracji osobom z subsydiarnymi formami ochrony Ułatwić procedury uzyskiwania dostępu do rynku pracy (rezygnacja z koncesjonowania) Zmniejszyć bariery okołorynkowe (dostęp do kształcenia, rynku nieruchomości, uprościć procedury administracyjne, podatkowe, odformalizować system) ………………………………………………………………………………………………………


Pobierz ppt "Dostęp cudzoziemców poszukujących ochrony do rynku pracy - promocja najlepszych rozwiazań Twórcze poszukiwanie dróg ku właściwej integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google