Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ
STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 11 kwietnia 2011 r.

2 Nowe uwarunkowania krajowe aktualizacji SRWL
13 lipca 2010 r. – przyjęcie „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), 2 listopada 2010 r. – przyjęcie Planu Działań do KSRR, grudzień 2010 r. – I wersja „Przewodnika aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR”, 25 stycznia 2011 r. – projekt KPZK 2030, 3 lutego 2011 r. – spotkanie w MRR w sprawie aktualizacji strategii rozwoju województw.

3 Ważne terminy – wytyczne MRR
I kwartał 2011 r. – rozpoczęcie aktualizacji strategii rozwoju województwa, I kwartał 2011 r. – przekazanie do regionów zaktualizowanego „Przewodnika aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR”, II kwartał 2011 r. – przyjęcie przez rząd DSRK, KPZK, ŚSRK, strategii sektorowych, III kwartał 2011 r. – I kwartał 2012 r. – zakończenie aktualizacji strategii wojewódzkich, I kwartał 2012 r. – przygotowanie dokumentów programowych pod nową perspektywę finansową UE

4 Przebieg prac w województwie lubuskim
lipiec/sierpień 2010 r. – przetarg na przeprowadzenie średniookresowej oceny oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój województwa lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji SRWL, 23 września 2010 r. – podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej MAŁOPOLSKIM INSTYTUTEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI w Krakowie,

5 Zakres czasowy raportu: lata 2000 – 2009.
Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego Cel raportu: przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego badania oceny wpływu SRWL na rozwój województwa lubuskiego, poprzez: określenie zmian sytuacji społeczno – gospodarczej zgodnie z zakresem tematycznym celów strategicznych i operacyjnych Strategii, określenie rzeczowo – finansowego postępu realizacji celów Strategii, wskazanie obszarów strategicznej interwencji w regionie, sformułowanie wniosków, wskazanie rekomendacji do aktualizacji SRWL. Zakres czasowy raportu: lata 2000 – 2009.

6 Ogólne tendencje rozwojowe w latach 2005-2008/09
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w zł w województwie lubuskim , Źródło: US w Zielonej Górze

7 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.
Długość dróg ekspresowych i autostrad w województwie lubuskim w km Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł w województwie lubuskim

8 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.
Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w województwie lubuskim Stopa bezrobocia na wsi - średnioroczna (według BAEL) w województwie lubuskim

9 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.
Ilość podmiotów III sektora w województwie lubuskim Nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym na ochronę zdrowia i opiekę społeczną oraz edukację w województwie lubuskim

10 oraz informatyzacja społeczeństwa.
2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców w województwie lubuskim Zatrudnieni w B+R w % w pracujących ogółem w województwie lubuskim

11 oraz informatyzacja społeczeństwa.
2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Liczba dzieci w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku lat w województwie lubuskim Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu (udział jednostek w całej populacji w %) w województwie lubuskim

12 oraz informatyzacja społeczeństwa.
2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (na 10 tys. mieszkańców) w województwie lubuskim Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym w województwie lubuskim

13 3. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w województwie lubuskim Nakłady na działalność B+R w województwie lubuskim Wskaźnik jm. Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nakłady na działalność B+R ogółem mln zł 38,0 25,3 25,2 32,7 23,2 35,8 23,8 25,9 28,2 na 1 mieszkańca 37 17 25 33 23 35 24 26 28 na 1 zatrudnionego w B + R tys. zł 27,1 12,9 19,7 25,6 17,5 26,8 22,6 23,6 26,6 relacja do PKB (ceny bieżące) % . 0,14 0,18 0,11 0,15 0,10 0,09

14 4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Udzielone noclegi i miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców w województwie lubuskim Turyści z Niemiec korzystający z noclegów w % ogółu turystów zagranicznych w województwie lubuskim

15 Obszary strategicznej interwencji wg powiatów
Grupa Elementy skupienia - powiaty wizualizacja wyniku I Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra II gorzowski, zielonogórski, żarski III międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, żagański IV krośnieński, nowosolski, słubicki

16 Zaangażowanie finansowe
W 2005 r. ogólne wydatki z budżetu województwa wynosiły 240,1 mln zł, z czego 25 mln zł z UE. W roku 2009 ogólne wydatki wynosiły 777,3 mln zł, w tym 441,2 mln zł Wysokość środków wydatkowanych z budżetu UE w ramach ogólnych wydatków poniesionych przez Województwo Lubuskie w roku 2005 i 2009 (zł)

17 Średniookresowa ocena oddziaływania SRWL na rozwój Województwa Lubuskiego
W latach /09: zachodziły tendencje rozwojowe, jednak dynamika rozwoju w niektórych dziedzinach społeczno-gospodarczych była wolniejsza niż średnia krajowa; nastąpiło przygotowanie do realizacji wielu inwestycji; znacząco wzrósł udział środków unijnych w budżecie województwa; widoczne jest zróżnicowanie przestrzenne w rozwoju województwa; potrzebny jest efektywny system monitorowania i sprawozdawczości.

18 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji
Cel: zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych poszczególnych części województwa lubuskiego w kontekście rozwoju całego regionu. 12 warsztatów w lubuskich powiatach opartych na analizie SWOT Uczestnicy: władze samorządowe gmin i powiatów, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i zrzeszeń pracodawców, reprezentanci organizacji społecznych, liderzy opinii publicznej

19 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji
Wstępne wnioski: Zrozumienie ważności procesu programowania strategicznego. Aktywność uczestników. Znajomość słabych i mocnych stron swojego obszaru.

20 Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji
SILNE STRONY: SŁABE STRONY: położenie geograficzne, transgraniczność, dostępność komunikacyjna, ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, warunki naturalne: -lasy, -jeziora, -Odra, -klimat, dziedzictwo kulturowe, wielokulturowość, potencjał energetyczny, sektor przedsiębiorczości, tereny inwestycyjne. infrastruktura komunikacyjna, edukacja niezgodna z wymogami rynku pracy, odpływ kapitału ludzkiego, niski poziom innowacyjności, niekorzystna sytuacja demograficzna bezrobocie, niewykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego, zagrożenia powodziowe, dostęp do szerokopasmowego internetu , utrudniony dostęp do usług, publicznych na obszarach wiejskich.

21 Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego
– posiedzenie w dniu 23 marca 2011 r. Priorytety Zarządu Województwa Lubuskiego: rozwój gospodarczy oparty na wiedzy, wdrożenie i rozliczenie inwestycji sfinansowanych z LRPO, przygotowanie do nowej perspektywy finansowania UE, poprawa infrastruktury transportowej, inwestowanie w ochronę zdrowia, rozwój infrastruktury społecznej. 21

22 Konkluzje dotyczące aktualizacji Strategii:
tranzytowe położenie województwa jako jego największy potencjał, ciągle bagatelizowane, duże znaczenie Odry i jej dorzecza, wzmocnienie najsilniejszych ośrodków akademickich generujących badania naukowe, bezpieczeństwo energetyczne, dostępność stref rozwoju gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości i firm innowacyjnych, niepokojący spadek ilości studentów.

23 Zadania do realizacji Opracowanie założeń do aktualizacji SRWL.
Przygotowanie projektu zaktualizowanej SRWL. Konsultacje społeczne projektu SRWL. Postępowanie w sprawie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko. Podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie przyjęcia SRWL wraz z oceną oddziaływania na środowisko. 23

24 Współpraca z FRDL MISTIA:
współpraca merytoryczna przy opracowywaniu poszczególnych części projektu aktualizacji, przygotowanie tych elementów strategii, które wymagają przeprowadzenia badań (np. prognozy), całościowa redakcja merytoryczna i techniczna przygotowywanych opracowań oraz projektów dokumentów. 

25 Dziękuję za uwagę strategia@lubuskie.pl
Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna Zielona Góra tel , fax:


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT STANU PRAC NAD AKTUALIZACJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google