Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe regulacje prawne w sektorze ochrony zdrowia Małgorzata Kałuża Anna Dyląg Zielona Góra, 17 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe regulacje prawne w sektorze ochrony zdrowia Małgorzata Kałuża Anna Dyląg Zielona Góra, 17 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowe regulacje prawne w sektorze ochrony zdrowia Małgorzata Kałuża Anna Dyląg Zielona Góra, 17 października 2011 r.

2 PLAN PREZENTACJI Kierunki zmian w Ustawie o działalności leczniczej. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w świetle ustawy o działalności leczniczej. Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 („udl”) Data wejścia w życie: 1 lipca 2011 r. 1 stycznia 2012 r. – wybrane przepisy

4 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - DEFINICJE
podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa lekarzy (stomatologów) lub pielęgniarek (położnych). [art. 2 ust. 1 pkt 5 udl] podmiot tworzący – podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej. [art. 2 ust. 1 pkt 6 udl]

5 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - DEFINICJE
podmioty lecznicze: [art. 4 ust. 1 udl] przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

6 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY –
FORMY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE A. Jednostka budżetowa utworzona i prowadzona przez: Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego.

7 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY –
FORMY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE B. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez: Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, uczelnię medyczną.

8 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY –
FORMY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE C. Spółka kapitałowa utworzona i prowadzona przez: Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, uczelnię medyczną. wartość nominalna udziałów albo akcji należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Udziały albo akcje w tych spółkach poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (dotyczy spółek realizujących zadania dydaktyczne i badawcze). [art. 6 ust. 7 udl]

9 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - DEFINICJE
podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą: [art. 2 ust. 1 pkt 4 udl] samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżetowa. przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą. [art. 2 ust. 1 pkt 8 udl] szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. [art. 2 ust. 1 pkt 9 udl]

10 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – DEFINICJE
działalność lecznicza – polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może polegać na: - promocji zdrowia lub - realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uczestniczyć, a podmiot realizujący zadania dydaktyczne i badawcze uczestniczy, w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w przepisach odrębnych. [art. 3 udl]

11 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – DEFINICJE
świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. [art. 2 ust. 1 pkt 10 udl] Rodzaje działalności leczniczej: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne inne niż szpitalne ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. [art. 8 udl]

12 odwołania do innych ustaw
DEFINICJE odwołania do innych ustaw art. 55 (1) Kodeksu cywilnego: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

13 odwołania do innych ustaw
DEFINICJE odwołania do innych ustaw Art. 43 (1) Kodeksu cywilnego: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Art. 4 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

14 odwołania do innych ustaw
DEFINICJE odwołania do innych ustaw Art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Art. 5 pkt 5) Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: Działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

15 STATUS PRAWNY SP ZOZ JAKO PRZEDSIĘBIORCY
podsumowanie Sp zoz jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale nie w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sp zoz jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą wykonuje swoją działalność w przedsiębiorstwie (np. w szpitalu). Sp zoz prowadzi działalność leczniczą, która jest działalnością regulowaną, ale jednocześnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

16 STATUS PRAWNY SP ZOZ JAKO PRZEDSIĘBIORCY
problemy praktyczne Zastosowanie Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. Ustawy antykryzysowej) do sp zoz. Stosowanie trybu gospodarczego w postępowaniu cywilnym w stosunku do spraw, których stroną jest sp zoz. Możliwość powoływania się na przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczające liczbę kontroli przeprowadzanych jednocześnie. Możliwość emitowania obligacji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną.

17 STATUS PRAWNY SP ZOZ osobowość prawna
zasady rejestracji sp zoz w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej a zakaz tworzenia nowych sp zoz w Ustawie o działalności leczniczej, przymiot osobowości prawnej jednostki w świetle przepisów prawa cywilnego, „ciągłość wpisu” do Krajowego Rejestru Sądowego.

18 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE
z dniem wejścia w życie udl: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej = podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej = przedsiębiorstwo pomiotu leczniczego obowiązek przekazania 40 % kwoty, o jaką zwiększono kontrakt z NFZ na wynagrodzenia obowiązuje do r., podstawą prawną przekazania środków jest art. 2 Ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 230, poz.1507), 3/4 tych środków kierownik sp zoz przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie.

19 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
pojęcie świadczeń zdrowotnych oraz podmiotu uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych, szerokie rozumienie z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej przez dany podmiot działalności, pomieszczenia pośrednio związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pojęcie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w Ustawie o działalności leczniczej.

20 NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PLACÓWKI
odpowiedzialność za zarządzanie sp zoz ponosi kierownik, [art.46 ust.1 udl] kierownik sp zoz wykonujący zawód medyczny może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość i wskazuje warunki udzielania świadczeń oraz wymiar czasu pracy, [art.47 ust. 1 udl] kierownik sp zoz nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego, [art. 47 ust. 2 udl] dostosowanie placówki do wymagań udl.

21 DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DO NOWYCH PRZEPISÓW
sp zoz pokrywa ujemny wynik finansowy we własnym zakresie podmiot tworzący sp zoz może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego sp zoz, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości, jeżeli ujemny wynik finansowy sp zoz nie zostanie pokryty, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji sp zoz, obowiązek ten powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie udl, [art. 216 udl] minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. [art. 50 udl]

22 STATUT ustrój sp zoz oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania określa statut, [art. 42 udl] statut nadaje podmiot tworzący [art.42 ust.4 udl] brak konieczności uzgadniania zmian z radą społeczną, możliwość wprowadzenia do statutu zapisu o prowadzeniu określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza. [art.42 ust.3 udl] zmiana statutu: okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, nie ma wymogu określenia obszaru działania oraz rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

23 REGULAMIN ORGANIZACYJNY
określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowane w ustawie i statucie, [art.23 udl] ustalony przez kierownika rada społeczna ma prawo do przedstawienia opinii podmiotowi tworzącemu. [art.23, 48 ust. 2 pkt 1 udl] zmiana regulaminu organizacyjnego: cele i zadania podmiotu, struktura organizacyjna, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizacja procesu leczenia w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat, sposób kierowania jednostkami organizacyjnymi.

24 WYMAGANIA TECHNICZNE I SANITARNE
obowiązek podmiotu wykonującego działalność leczniczą posiadania pomieszczeń i urządzeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych, [art.17 ust. 1 pkt 1 w zw. z 22 udl] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U r. Nr 31 poz. 158) obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzeni,a [art. 219 ust. 1 pkt 3 udl] obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań sanitarnych do r., [art.207 ust. 1 udl] do r. podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania do ww. wymogów wraz z opinią inspekcji sanitarnej. [art.207 ust. 2 udl]

25 REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez: wojewodę – dla podmiotów leczniczych, okręgową radę lekarską, okręgową radę pielęgniarską, z dniem r. dotychczasowy rejestr staje się rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, [art. 217 ust. 1 udl] obowiązek dokonania zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z udl do r. [art.217 ust. 3 udl] wniosek wolny od opłat. [art.204 ust. 2 zd. 3 udl]

26 UBEZPIECZENIE ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – ubezpieczenie obowiązkowe, ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujące zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczenie obowiązkowe dla szpitala, [art. 17 ust. 1 pkt 4b w zw. z art. 25 udl]

27 UBEZPIECZENIE art. 67a Ustawy o prawach pacjenta:
zdarzenie medyczne – zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenia albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia wchodzi w życie r. [art.25 w zw. z 221 udl]

28 FORMY ZATRUDNIENIA PERSONELU MEDYCZNEGO
umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w trybie art. 26 udl z praktyką lekarską/pielęgniarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w trybie art. 26 udl z osobą fizyczną.

29 UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
przyjmujący zamówienie: podmiot wykonujący działalność leczniczą, osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji, udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert – odpowiednie zastosowanie niektórych przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: ogłoszenie o konkursie ofert, odrzucenie oferty, wezwanie do uzupełnienia braków pod rygorem odrzucenia, obowiązek informacyjny wobec PIP i samorządów zawodowych. [art. 17 ust. 4 udl]

30 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ LEKARZY I PIELĘGNIARKI
praktyki zawodowe lekarzy [art. 5 ust. 2 pkt 1 udl]: jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska.

31 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ LEKARZY I PIELĘGNIARKI
praktyki zawodowe pielęgniarek [art. 5 ust. 2 pkt 2 udl]: jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka pielęgniarek.

32 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, [art. 93 ust. 1 udl] w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni): 1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, 2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

33 WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW SP ZOZ
ustawowo określone: nagroda jubileuszowa za długoletnią pracę, [art. 62 udl] odprawa emerytalno-rentowa, [art.63 udl] dodatek za wysługę lat, [art.65 udl] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 159, poz. 954) dotyczy wyłącznie (a) podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, (b) podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę albo jednostkę samorządu terytorialnego, jako pracodawcę, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) obowiązuje również sp zozy; weszło w życie 20 lipca 2011 r.

34 ZASADY FINANSOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
Źródła finansowania sp zoz: [art. 55 ust. 1 udl] odpłatna działalność lecznicza, wydzielona działalność gospodarcza inna niż lecznicza, darowizny, spadki, ofiarność publiczna, realizacja zadań określonych w przepisach odrębnych, pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

35 ZASADY FINANSOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
Możliwość przekazania środków na: realizację programów zdrowotnych, w tym inwestycje i zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań, remonty, pozostałe inwestycje (w zakresie finansowanym przez NFZ), realizację projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, określone w odrębnych przepisach, realizację programów wieloletnich, pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

36 ZASADY FINANSOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
Przykładowe podstawy przekazania środków: umowa podmiotu wykonującego działalność leczniczą ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią medyczną lub innym podmiotem uprawnionym do finansowania tego rodzaju zadań na realizację zadań określonych w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4 – 7, dotacja „ogólna” na realizację zadań określonych w art. 114 ust. 1 pkt 1 – 6 dotacja na remonty i inwestycje inne niż związane z realizacją programów zdrowotnych, na realizację zadań określonych w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3.

37 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZAGADNIENIA konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, uprawnienia świadczeniobiorców, zadania podmiotów w ramach systemu, rola Narodowego Funduszu Zdrowia, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zadania świadczeniodawców i sp zoz, konkluzje.

38 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
KONSTYTUCYJNE PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA art. 68 Konstytucji: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. programowy charakter normy konstytucyjnej, brak obowiązku zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej.

39 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
KONSTYTUCYJNE PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych: jeśli od uiszczenia opłat wynikających z umowy cywilnoprawnej zależy przyśpieszenie udzielenia świadczenia zdrowotnego osobom ubezpieczonym, świadczenia objętego ubezpieczeniem zdrowotnym, to zasada równego dostępu do świadczeń zostaje naruszona [II OSK 720/05], traktowanie przyśpieszenia procedury jako odrębnego świadczenia udzielanego na podstawie umowy cywilnej jest obejściem prawa [II OSK 720/05], limitowanie dostępu do świadczeń jako sprzeczne z konstytucyjną gwarancją zapewnienia równej opieki zdrowotnej wszystkim ubezpieczonym bez względu na ich sytuację materialną.

40 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
UPRAWNIENIA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach:   Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. w przypadku wyczerpania „kontraktu” ubezpieczony nie traci prawa do ubezpieczenia.

41 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
UPRAWNIENIA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach: świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie rozszerzenie definicji o świadczenia współfinansowane nowelizacją z dnia 25 czerwca 2009 r.

42 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU Art. 6. ustawy o świadczeniach: zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (…) 4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej sp zoz nie jest „władzą publiczną”.

43 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU Art. 10. ustawy o świadczeniach: 1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa (…) jednostki samorządu terytorialnego: zadania w zakresie programów zdrowotnych, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych mieszkańców [art. 7 – 9 ustawy o świadczeniach]

44 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU Art. 11. ustawy o świadczeniach 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w szczególności (…): 2) ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi; 3a) kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych; 4) finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 12 4a) finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz innych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa (…)

45 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU Art. 97 ustawy o świadczeniach: 3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej (…)

46 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU Art. 3. ustawy o działalności leczniczej: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. celem działania sp zoz jest prowadzenie działalności leczniczej czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i innych świadczeń, co do których ustawa przewiduje finansowanie z budżetu, brak obowiązków w zakresie organizowania systemu.

47 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ROLA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NFZ jako organ publiczny odpowiedzialny za organizację ochrony zdrowia, zawarcie umowy przez NFZ służy realizacji publicznoprawnego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym, pozycja NFZ jako naturalnego monopolisty, podstawą udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (…). Świadczenia opieki zdrowotnej nieokreślone w umowie o udzielanie świadczeń finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

48 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW uzyskanie statusu świadczeniodawcy powoduje, podmiot staje się częścią publicznego systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, definicja świadczeniodawcy [art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach] a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, b) osoba fizyczna inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

49 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ograniczenie swobody umów w zakresie: sformalizowanego trybu zawarcia umowy (konkurs ofert, rokowania) braku swobody decyzji co do czasu obowiązywania umowy przeniesienia praw i obowiązków z umowy na podmiot trzeci formy zawarcia umowy dopuszczalności zmiany umowy określenia przedmiotu zamówienia, cywilnoprawny charakter umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pobieranie opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy z NFZ stanowi wykroczenie [art. 193 pkt 4 ustawy o świadczeniach], jak również może stanowić podstawę nałożenia kary umownej [§ 30 ust. 1 pkt 1 lit. c ogólnych warunków].

50 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW Art. 44. ustawy o działalności leczniczej: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. sytuacje, w których zachodzi jedna lub więcej z wymienionych możliwości, oraz zasady, na jakich owa odpłatność ma być ponoszona, normują: 1) inne przepisy komentowanej ustawy, 2) przepisy odrębne (np. inne ustawy), 3) umowa cywilnoprawna, której stroną jest ZOZ.

51 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW komentowany przepis (podobnie jak i inne) nie daje podstaw prawnych do pobierania opłat za świadczenia finansowane ze środków publicznych w drodze umów cywilnych od osób uprawnionych, m.in. świadczeniobiorców w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [NSA w wyroku z dnia 1 lutego 2006, II OSK 720/05] ogólny charakter i szeroki zakres zastosowania art. 6 ustawy o zoz (obecnie art. 44 udl), wyrok dotyczył przyspieszenia udzielenia świadczenia.

52 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW Art. 55. ustawy o działalności leczniczej: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (…) pojęcie odpłatności, przepisy odrębne - np. art. 12 i 13 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którymi określonym osobom w określonych sytuacjach - bez względu na to, czy osoby te są ubezpieczone - udziela się świadczeń opieki zdrowotnej bez możliwości pobrania od tych osób opłat, a koszty udzielonych świadczeń ponosi określony w tych przepisach płatnik.

53 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH PRZEZ SP ZOZ
ZADANIA ŚWIADCZENIODAWCÓW świadczenia ponadstandardowe: Dopóki zatem nie zostaną ustawowo ustalone standardowe warunki pobytu pacjenta w szpitalu (jeśli w ogóle możliwe jest ich określenie), dopóty wszelkie próby określania warunków ponadstandardowych są nie tylko bezprawne, ale także pozbawione sensu [wyrok SN z dnia r., II CK 271/04], wyrok nieaktualny w związku z wprowadzeniem koszyka świadczeń gwarantowanych – zgodnie z art. 31d. ustawy o świadczeniach Minister Zdrowia określa m.in. warunki realizacji danego świadczenia.

54 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMERCYJNYCH A UDL
KONKLUZJE Prawo udzielania odpłatnie świadczeń zdrowotnych, które nie są świadczeniami gwarantowanymi. Prawo udzielania odpłatnie świadczeń zdrowotnych nieubezpieczonym, którzy nie nabyli uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów szczególnych. Prawo udzielania odpłatnie świadczeń zdrowotnych, które są świadczeniami gwarantowanymi, o ile zostaną spełnione warunki dotyczące m.in.: odpowiednich zapisów statutu sp zoz, nienaruszenia zasady równego dostępu do świadczeń, w tym m.in. dotyczących listy oczekujących, zachowania rozdziału środków, zawarcia z pacjentem umowy cywilnoprawnej.

55 ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
CZASOWE ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI [art. 34 udl]: dotyczy podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, maksymalny czas zaprzestania prowadzenia działalności: 6 miesięcy, zgoda a poinformowanie wojewody, obowiązek nałożenia na kierownika kary pieniężnej w przypadku zaprzestania działalności bez zachowania trybu określonego w ustawie: wysokość kary: maksymalnie 3-krotność wynagrodzenia, rygor natychmiastowej wykonalności.

56 JEDNOSTKA BUDŻETOWA publiczna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie przepisów Ustawy o finansach publicznych [art. 86 ust. 1 udl], możliwość gospodarowania przekazaną w zarząd częścią mienia oraz przydzielonymi środkami finansowymi [art. 86 ust. 2 udl], likwidacja jednostki budżetowej [art. 87 udl], przekształcenie jednostki budżetowej [art.85 udl] => zmiana rodzaju działalności leczniczej lub istotna zmiana zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

57 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657) wejście w życie co do zasady r., system informacji w ochronie zdrowia: uporządkowane zbiory danych (rejestry i ewidencje medyczne) połączone wzajemnymi relacjami oraz procesy informacyjne zachodzące wewnątrz systemu zawierające dane o świadczeniach zdrowotnych (udzielonych, planowanych i udzielanych), usługodawcach i pracownikach medycznych oraz usługobiorcach, [art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji] Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych,

58 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: [art. 7 ustawy o systemie informacji] dane przetwarzane w ramach ww. Platformy: informacja dla pacjentów dotycząca udzielanych świadczeń zdrowotnych, informacja dla innych usługodawców dotycząca świadczeń udzielanych pacjentowi, wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości leczenia oraz innych dokumentów elektronicznych => od r.,

59 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej [art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o systemie informacji]: dla pacjentów w zakresie dostępu do własnej dokumentacji medycznej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości leczenia lub prowadzonego postępowania diagnostycznego, dla innych usługodawców, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

60 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
obowiązki sp zoz: przekazywanie gromadzonych danych do systemów informacji oraz innych rejestrów w zakresie następujących danych: dotyczących pacjentów, [art. 4 ust. 3 ustawy o systemie informacji] dotyczących własnej działalności, dotyczących pracowników medycznych, dotyczących cen udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej od r., [art. 11 st. 1]; możliwość prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej do r., [art. 56 ustawy o systemie informacji]

61 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
obowiązki sp zoz (c.d.): umożliwienie pacjentom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia, [art. 49 wprowadzający zmiany do ustawy o świadczeniach] poddanie się kontroli Ministra Zdrowia lub podmiotu upoważnionego pod względem legalności, celowości i rzetelności prowadzenia baz danych i przekazywania danych do systemu, [art.38 pkt 2 ustawy o systemie informacji] obowiązek przekazania danych zgromadzonych we wcześniej utworzonych rejestrach do Ministerstwa Zdrowia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. [art.53 ustawy o systemie informacji]

62 USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA
ochrona danych: zakres dostępu do danych uzależniony od uprawnień posiadanych przez użytkownika systemu, [art.12 ust.2 ustawy o systemie informacji] dostęp do danych dla pacjentów wyłącznie w zakresie danych ich dotyczących, [art.12 ust. 3 ustawy o systemie informacji] dostęp do danych dla organów i instytucji wyłącznie w zakresie działalności prowadzonej przez te organy i instytucje, [art. 12 ust.4 – 9 ustawy o systemie informacji] certyfikaty dla usługodawców oraz pracowników medycznych uprawniające do uzyskania informacji i pobrania dokumentów, [art. 16,17 ustawy o systemie informacji] możliwość odmowy pacjenta udzielenia zgody na udostępnienie niektórych danych. [art.35 ustawy o systemie informacji]

63 SP ZOZ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
PRZEKSZTAŁCENIE SP ZOZ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ Zagadnienia wstępne. Wskaźnik zadłużenia. Kwestionariusz przekształcenia. Akt przekształcenia. Skutki przekształcenia. Przekształcenie kilku sp zoz. Mechanizmy wsparcia.

64 PRZEKSZTAŁCENIE I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Przekształcenie - przekształcenie sp zoz w spółkę kapitałową na zasadach określonych w Udl. Spółka kapitałowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.).

65 PRZEKSZTAŁCENIE I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Inne przykłady przekształceń w obowiązującym prawie: przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową (Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych), przekształcenie z mocy prawa przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy (Ustawa o gospodarce komunalnej), przekształcenia spółek w Kodeksie spółek handlowych.

66 PRZEKSZTAŁCENIE I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
możliwość zmiany formy prawnej bez uprzedniej likwidacji sp zoz Organ dokonujący przekształcenia: minister właściwy ds. Skarbu Państwa, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, rektor, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

67 PRZEKSZTAŁCENIE I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Uprawnienia konsultacyjne:
rada społeczna – przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach związanych z przekształceniem. [art. 48 ust. 2 lit. b udl] Uprawnienia podmiotu tworzącego: możliwość pozbawienia sp zoz składników majątku. [ art. 43 udl]

68 II. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
PRZEKSZTAŁCENIE II. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Wskaźnik zadłużenia: relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe sp zoz do sumy jego przychodów. Wskaźnik zadłużenia ustalany jest przez podmiot tworzący na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. [art. 71 i 72 udl]

69 II. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
PRZEKSZTAŁCENIE II. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Wartość wskaźnika zadłużenia: powyżej 0,5 – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowiązania sp zoz o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia sp zoz wyniósł nie więcej niż 0,5, 0,5 lub mniej – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący może przejąć zobowiązania sp zoz.

70 III. KWESTIONARIUSZ PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE III. KWESTIONARIUSZ PRZEKSZTAŁCENIA Wzór kwestionariusza oraz wykaz dokumentów, które będą podlegały udostępnieniu zostanie określony w rozporządzeniu. [art. 76 udl] Zakres spraw: sytuacja ekonomiczno – finansowa sp zoz, sytuacja organizacyjna sp zoz, pracownicy sp zoz, propozycje dotyczące brzmienia umowy spółki/ statutu.

71 IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA Akt przekształcenia: [art. 78 udl] akt założycielski spółki, imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji, pierwszy regulamin organizacyjny, sporządzany przez organ dokonujący przekształcenia, sporządzony w formie aktu notarialnego, ramowy wzór aktu przekształcenia będzie określony w rozporządzeniu.

72 IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA niezwłocznie po jego sporządzeniu zarząd spółki powinien złożyć wniosek o wpis spółki do: rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zastępuje czynności poprzedzające złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. [art. 79 udl]

73 IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE IV. AKT PRZEKSZTAŁCENIA Czynności poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców (art. 163 Kodeksu spółek handlowych): zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

74 VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA Dzień przekształcenia = dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców: wykreślenie sp zoz z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu, obowiązek określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu sp zoz, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce, na dzień przekształcenia, bilans zamknięcia sp zoz staje się bilansem otwarcia spółki. [art. 80 udl]

75 VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA wstąpienie spółki we wszystkie prawa i obowiązki sp zoz (sukcesja generalna): prowadzi do nabycia całego majątku sp zoz na podstawie jednego zdarzenia prawnego, „wejście spółki w całą sytuację prawną swojego poprzednika”, stosunki pracownicze: pracownicy sp zoz stają się z mocy prawa pracownikami spółki, [art. 81 ust. 1 udl] stosunki pracy na podstawie powołania wygasają, [art. 81 ust. 2 udl] kierownik sp zoz: umowa o pracę, powołanie, umowa cywilnoprawna,

76 VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEKSZTAŁCENIE VI. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA spółka jako zamawiający w świetle Prawa zamówień publicznych, trwałość projektów unijnych projekt nie może zostać poddany „znaczącym modyfikacjom”, tj.: mającym wpływ na jej charakter lub warunki realizacji powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury.

77 VII. PRZEKSZTAŁCENIE KILKU SP ZOZ
zasada: przekształceniu podlegają sp zozy, o ile mają ten sam podmiot tworzący [art. 73 ust. 1 udl] wyjątek: przekształcenie kilku sp zozów mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę podstawą przekształcenia jest porozumienie jednostek samorządu terytorialnego [art. 73 ust. 2 udl]

78 VII. PRZEKSZTAŁCENIE KILKU SP ZOZ
Niezbędne dokumenty: porozumienie zawarte przez podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego (na podstawie uchwał organów stanowiących), projekt umowy spółki (statutu) – załącznik do porozumienia, projekt regulaminu organizacyjnego.

79 VII. PRZEKSZTAŁCENIE KILKU SP ZOZ
Porozumienie jst obejmuje w szczególności: [art. 74 udl] firmy i adresy sp zoz podlegających przekształceniu, określenie poszczególnych składników mienia wnoszonego do spółki tytułem aportu przez poszczególne podmioty tworzące, określenie wartości i liczby udziałów albo akcji obejmowanych w zamian za aporty, o których mowa w pkt 2, wskazanie podmiotu tworzącego, który będzie wykonywał zadania organu dokonującego przekształcenia, zakres i wysokość kosztów przekształcenia ponoszonych przez poszczególne podmioty tworzące, wskazanie członków organów spółki pierwszej kadencji.

80 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA wsparcie dla podmiotu tworzącego: umorzenie zobowiązań dotacja celowa z budżetu państwa warunek ogólny: przekształcenie sp zoz w spółkę kapitałową do grudnia 2013 r.

81 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA umorzenie zobowiązań: dotyczy zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od sp zoz, o ile zaległości te nie powstały w związku z obejściem prawa, umorzeniu podlegają zobowiązania znane na dzień r. wraz z odsetkami, podstawą decyzji o umorzeniu podjętej przez organy będące wierzycielami jest: odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do KRS, odpis postanowienia sądu o wykreśleniu sp zoz z KRS, uwierzytelniona kopia aktu przekształcenia.

82 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA zakres umarzanych zobowiązań: podatki i należności celne, składki na ubezpieczenie społeczne (część płatnika), składki na Fundusz Pracy (wyj. składki na ubezpieczenie emerytalne), zobowiązania wobec PFRON, opłaty środowiskowe, kary pieniężne w związku z przepisami środowiskowymi, opłaty za użytkowanie wieczyste, należności związane z ww. kwotami (odsetki, koszty upomnienia).

83 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA dotacja celowa – warunki ubiegania się: zawarcie ugody z wierzycielami zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od sp zoz obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich LUB istnienie w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w Ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej LUB uiszczenie przez podmiot tworzący, który przekształcił sp zoz w spółkę kapitałową, podatku VAT od wniesionego do tej spółki aportu LUB

84 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA dotacja celowa – warunki ubiegania się (c.d.): istnienie w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r. LUB poniesienie kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości.

85 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA dotacja celowa – warunki ubiegania się (c.d.): wpisanie spółki powstałej z przekształcenia sp zoz do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r., złożenie wniosku do Ministra Zdrowia (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek) nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r., określenie kwoty dotacji oraz sposobu podziału dotacji we wniosku.

86 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA kwota dotacji stanowi wartość: umorzonych wierzytelności lub odsetek w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych (art. 197 pkt 2 lit. a Udl) LUB zobowiązań z kredytów, o których mowa w Ustawie o restrukturyzacji (…) (art. 197 pkt 2 lit. b Udl) LUB uiszczonego podatku VAT (art. 197 pkt 2 lit. c) LUB pozostałego do spłaty zobowiązania z pożyczki (art. 197 pkt 2 lit. d Udl) według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r. LUB kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości.

87 VIII. MECHANIZMY WSPARCIA
PRZEKSZTAŁCENIE VIII. MECHANIZMY WSPARCIA podstawa przekazania środków w ramach dotacji – umowa zawarta przez Ministra Zdrowia oraz podmiot tworzący pozostawienie wniosku o dotację celową bez rozpatrzenia: wniosek złożony po 31 grudnia 2013 r., wniosek złożony po wyczerpaniu środków przewidzianych w budżecie państwa na dotacje kwota przeznaczona na dotacje w Udl: mln zł.

88 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Nowe regulacje prawne w sektorze ochrony zdrowia Małgorzata Kałuża Anna Dyląg Zielona Góra, 17 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google