Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7PR - dla kogo unijne dotacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7PR - dla kogo unijne dotacje"— Zapis prezentacji:

1 7PR - dla kogo unijne dotacje
Zielona Góra, 7PR - dla kogo unijne dotacje Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Program Ramowy: jak zacząć?
Dla kogo? Projekt Konkursy (Calls) Z kim? (konsorcja) Na jak długo? Za ile? (50%-100%) Gdzie wysłać? (on-line) Kto ocenia? Kiedy decyzja? Gdzie szukać pomocy?

3 Dla kogo? FP7 jest dla: Instytucji badawczych publicznych i niepublicznych Firm, które prowadzą badania samodzielnie lub muszą je zlecić Osób i instytucji, które chcą podnieść kwalifikacje Mogą czekać 9-12 mies. Na rozpoczęcie projektu Widzą korzyści po zakończeniu projektu/są w stanie je skomercjalizować Chcą realizować badania innowacyjne na poziomie EU Są gotowe sfinansować 25% kosztów badań Potrzebują współpracy międzynarodowej Postrzegają finansowanie EU i współpracę jako warunek badań/opracowania produktu Są gotowe ponieść trud zarządzania i raportowania

4 Stworzenie konsorcjum Podpisanie kontraktu i
Cykl życia projektu Pomysł na projekt Stworzenie konsorcjum People 4 750 Praca nad wnioskiem Złożenie wniosku JRC 1 751 Ocena i negocjacje Podpisanie kontraktu i realizacja projektu

5 Konkursy - Jakie dokumenty są potrzebne?
Work Programme omówienie wszystkich tematów (research topics) Call fiche budżet Identyfikator termin typ projektu minimalna liczba uczestników Guide for Applicants schemat opisu projektu formularze

6

7

8 Jakie są możliwości udziału?
Tworzenie i koordynowanie projektu (dla doświadczonych) Dołączenie do konsorcjum tworzącego się projektu (dla początkujących)

9 Zasady Jakość zgłoszonych projektów jest oceniana przez niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu uczestniczących instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

10 Zasady Partnerzy realizują projekt wspólnie i przejmują obowiązki partnera, który się nie wywiązuje dopóki Komisja ich z tego obowiązku nie zwolni, Nie ma zbiorowej odpowiedzialności finansowej: ustanowienie funduszu gwarancyjnego, Regiony wiedzy: Umowa konsorcjum zalecana, Zmiany w konsorcjum możliwe, Nie są potrzebne gwarancje bankowe dla małych podmiotów, Zaliczka zgodnie z „Grant Agreement”. Financial collective responsibility removed and Commission to assess risk and if appropriate to introduce mechanism to provide assurance to participants that they will not have to cover losses incurred by a defaulting participant (by retaining small portion of participants’ contribution) (public bodies, legal entities guaranteed by a MS or Ac , higher and secondary education establishments would be exempt) (actions to support training and career development, frontier research, actions for the benefit of specific groups – except for those for the benefit of SMEs would be exempt)

11 Co projekt powinien zawierać?
Określ cel i rezultaty projektu; Określ podział zadań pomiędzy partnerami; Określ pakiety zadań (WP), ich cel i odpowiedzialnych za realizację partnerów. Określ poszczególne zadania w każdym WP i odpowiedzialnych za realizację partnerów. Przygotuj harmonogram realizacji całego projektu. Zidentyfikuj kamienie milowe w projekcie. Zidentyfikuj sposób weryfikacji postępu w realizacji projektu i osiąganych rezultatów cząstkowych w postaci tzw. deliverables

12 Struktura Podziału Prac (SPP)
Projekt Koordynator Partner Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Zadanie 2.1 Zadanie 3.1 Pakiet 4 Pakiet 5 Zadanie 4.1 Zadanie 3.4 Zadanie 3.3 Zadanie 3.2 Zadanie 2.2 Zadanie 4.3 Zadanie 4.2 Zadanie 1.1 Zadanie 1.4 Zadanie 1.3 Zadanie 1.2 Zadanie 5.1 Zadanie 5.3 Zadanie 5.2

13 Część B wniosku

14 Diagramy/wykresy

15 Diagramy/wykresy

16 Diagramy/wykresy

17 Kryteria oceny wniosków
Doskonałość naukowo technologiczna trafność koncepcji i jakość celu projektu nowa wiedza ponad ‘state of the art’ jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania adekwatność struktury zarządzania jakość konsorcjum uzasadnienie doboru środków (budżet, realizatorzy, wyposażenie) Potencjalne korzyści – rozwój, promocją, wykorzystanie wyników wkład na poziomie europejskim adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników zarządzanie własnością intelektualną

18 Jakie będzie nasze konsorcjum?

19 Z kim? - tworzenie konsorcjum
Partnerzy niezbędni dla przeprowadzenia badań oraz przygotowania do wdrożenia. Wiodąca grupa partnerów (firmy i B+R). Poszukiwanie partnerów: Krótki opis projektu z określoną rolą partnerów. Wykorzystaj sieć NCP oraz projekt TransRegNCP. Umowa o poufności. Weryfikacja idei projektu i roli partnerów. Wersja robocza Consortium Agreement Zadbaj o większą ilość partnerów niż wymagania formalne!

20 RDC Database 20

21

22 Z kim? - minimalny skład konsorcjum
3 niezależnych partnerów z 3 różnych MS (kraje członkowskie) lub AC (kraje stowarzyszone z 7PR) Regiony wiedzy 3 klastry badawcze z 3 różnych MS lub AC FP6 = 3 independent participants from 3 different Member States (MS) or Associated countries (Ac) of which 2 MS or Associate Candidate Country Natural person : place of residence JRC = now clarified and explicit Sole participant EEIG

23

24

25 Z kim? (zasięg terytorialny)

26 Jak skalkulować budżet?
Model kosztu: koszt pełny Określ jakie osoby muszą wziąć udział w projekcie (kwalifikacje, wynagrodzenie) Oblicz ile czasu pracy jest niezbędne na realizacje poszczególnych zadań (przedstaw w osobo/dniach i osobo/miesiącach) Oblicz inne koszty (podróże, materiały, amortyzacja, usługi obce, inne) Dodaj koszty pośrednie (rzeczywiste lub ryczałtowo w wysokości 60% kosztów bezpośrednich)

27 Jak obliczyć dofinansowanie KE?
Kalkulację kosztów przeprowadź dla każdego partnera i każdego WP Oblicz wkład KE do projektu zgodnie z limitami dla poszczególnych typów działań i rodzajów podmiotów

28 Jak obliczyć dofinansowanie KE?
Projekty wspomagające badania: 100% Badania i rozwój: do 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem: Jednostek publicznych: do 75% Szkół wyższych: do 75% Organizacji badawczych (non-profit): do 75% MSP: do 75%

29 Jak obliczyć dofinansowanie KE?
Demonstracja: do 50% Szkolenia: do 100 % Zarządzanie: do 100% Badania na rzecz mśp: Wykonawcy badań otrzymują 100% od mśp

30 Jak złożyć wniosek? Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku przeczytaj dokładnie Guide for Applicants odpowiedni dla danego konkursu Wnioski można składać tylko elektronicznie (EPSS) Niektóre konkursy przewidują 2 stopniową procedurę oceny Wniosek skrócony (idea projektu) Ocena 1 Pełna wersja projektu Ocena 2 Złóż wniosek w terminie określonym w Programie Pracy i Ogłoszeniu o konkursie (Call fische)

31 PREZENTACJA PROJEKTU REG CON „Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca” Dzień Informacyjny 7PR Regiony Wiedzy i Potencjał Badawczy Warszawa, 5 luty 2008 r. 31

32 REG CON to dwuletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach:
7. PROGRAMU RAMOWEGO Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ) Programu: CAPACITIES – Zdolności Badawcze Obszar tematyczny: REGIONY WIEDZY • Czas trwania projektu: – • Całkowity koszt projektu: ,20 EUR w tym EUR dofinansowanie

33 (research driven clusters) Analiza
REG CON jako przykład projektu realizowanego w ramach obszaru tematycznego „REGIONY WIEDZY” REGIONY WIEDZY Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, a w szczególności wspierania tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research driven clusters) Analiza Plan działania Implementacja Inicjowanie powstawania nowych klastrów i promowanie systemu wymiany informacji

34 Idea projektu Przewodnią ideą projektu REG CON jest rozwinięcie koncepcji tworzenia klastrów „clustering”, wśród regionów europejskich, opartej na Badaniach i Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na budownictwo Sektor budowlany: Dynamiczny wzrost, Duże zatrudnienie (ok. 7% udziału w ogólnym zatrudnieniu w EU-15; rok 2003) Źródło: Ale… Konserwatywny, mało podatny na wprowadzanie innowacji.

35 Koncepcja projektu Projekt zakłada również:
Rozpowszechnianie dobrych praktyk, głównie za pomocą studiów przypadku, Wyraźną koncentrację na innowacyjności, Mechanizm transferu dobrych praktyk (mentoring), Trwałość wypracowanych struktur i rozwiązań po zakończeniu projektu poprzez wykorzystanie innych źródeł finansowania i szans inwestycyjnych.

36 Cele projektu Cel 1. Wypracowanie metodologii tworzenia klastrów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnej i doświadczeń unijnych w tym zakresie, Cel 2. Stworzenie klastra budowlanego opartego na Badaniach i Rozwoju, Cel 3. Mentoring, tj. stworzenie modelu efektywnego transferu wiedzy pomiędzy istniejącymi a potencjalnymi klastrami, Cel 4. Zagwarantowanie trwałości powstałych klastrów w oparciu o wypracowane powiązania z publicznymi i prywatnymi funduszami oraz stworzonej, efektywnej strukturze organizacyjnej.

37 Konsorcjum projektu www.regcon.org
Koordynator: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Polska) Partnerzy: Politechnika Łódzka (Polska) Agencja Rozwoju Regionalnego w Kleszczowie – „ARREKS” (Polska) Apintech Ltd. (Grecja) East Med Technology Transfer Unit - EMTTU (Grecja) Heraklion Chamber of Commerce and Industry (Grecja) Acciona Infraestructuras (Hiszpania) Fundacion Labein (Hiszpania) Basque Government (Hiszpania) Technical Research Centre of Finland - VTT (Finlandia) Väinö Korpinen Ltd (Finlandia) National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) (Finlandia) Construction Cluster of Slovenia (Słowenia) University of Ljubljana (Słowenia) National Center of Clusters and Technology Networks at the CCIS (Słowenia)

38 • Finlandia • Słowenia • Polska • Grecja • Hiszpania www.regcon.org
Doradztwo Rozwój MISTRZ UCZEŃ Odkrywanie potencjału Ewaluacja • Finlandia • Słowenia • Polska • Grecja • Hiszpania Inspiracja

39 Idea klastrów www.regcon.org
Finlandia – głównymi celami powstania fińskiego klastra budowlanego są: Osiągnięcie wysokiej jakości i funkcjonalności powstających obiektów, Wypracowanie wartości dodanej poprzez współpracę z klastrami nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ICT), Doskonalenie ekspertyz środowiskowych, Tworzenie rynku mieszkaniowego zorientowanego na użytkownika, Postrzeganie istniejącej funkcjonalnej infrastruktury jako czynnika warunkującego sukces. Słowenia – istniejący od 2004 roku Słoweński Klaster Budowlany powstał, jako organizacja mająca na celu inicjowanie i zacieśnianie współpracy w zakresie badań i implementacji nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi partnerami. Klaster mocno zaznaczył swoją obecność w Programach Ramowych Unii Europejskiej, koncentrując się na głównie na kwestiach innowacyjności w sektorze budowlanym.

40 Idea klastrów www.regcon.org
Polska – Pomysł stworzenia klastra budowlanego w centralnej Polsce opiera się na komasacji czynników mogących sprzyjać tego rodzaju inicjatywie, jak na przykład relatywnie dobra infrastruktura, dobry dostęp do surowców materiałów budowlanych, centralna lokalizacja, wysokie uprzemysłowienie i liczna w tym rejonie obecność firm zrzeszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Budownictwa (PPTB). Grecja (Kreta) – Kreteński klaster budowlany, dzięki prężnemu środowisku badawczo-akademickiemu oraz wysokim regionalnym wskaźnikom ekonomicznym (najwyższy w Grecji wskaźnik inwestycji prywatnych na mieszkańca) ma szansę stać się wiodącym czynnikiem rozwojowym, zrzeszającym zarówno stronę biznesową, władze lokalne jak i jednostki badawcze. Założeniem rozwoju klastra jest szczególna koncentracja na budownictwie turystycznym. Hiszpania (Kraj Basków) – Pomimo istnienia 14 różnych klastrów (m.in. wytwórców maszyn, telekomunikacyjnego, aeronautycznego, audiowizualnego, przemysłu środowiskowego), region nie doczekał się klastra poświęconego sektorowi budowlanemu. Bardziej skoordynowane działania wiodące do podniesienia absorpcji nowoczesnych technologii w tym sektorze (dzięki obecności licznych ośrodków rozwojowych) stanowią element regionalnej strategii rozwoju, dlatego też idea stworzenia klastra budowlanego ma szerokie poparcie władz lokalnych.

41 Pakiety zadaniowe PAKIET ZADANIOWY 1 - „Analiza środowiska, rozwój metodologii i pierwsze kontakty „z” i „wśród” regionalnych partnerów”, PAKIET ZADANIOWY 2 - „Wdrożenie metodologicznej struktury projektu nowych klastrów, zapewnienie stabilności klastrów”, PAKIET ZADANIOWY 3 – „Rozpowszechnianie. Regionalne oraz międzyregionalne działania promocyjne, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów w ramach projektu”, PAKIET ZADANIOWY 4 - „Zarządzanie projektem”.

42 Pakiet zadaniowy 1 www.regcon.org
„Analiza środowiska, rozwój metodologii i pierwsze kontakty „z” i „wśród” regionalnych/lokalnych partnerów” CEL: Dostarczenie analizy regionów, w których powstaną klastry LIDER PAKIETU : Fundacion Labein (ES) ZADANIA: opracowanie metodologii utworzenia innowacyjnych klastrów w sektorze budownictwie (analiza źródeł wtórnych dot. rozwoju klastrów), przeprowadzenie badań pierwotnych (w terenie) w celu poznania opinii lokalnych partnerów, analiza wyników z badań, sformułowanie wniosków i rekomendacji dla wypracowanej strategii wdrożenia klastrów i współpracy z lokalnymi partnerami, opracowanie kompletnej listy partnerów na poziomie lokalnym oraz ich wczesna mobilizacja (warsztaty komunikacyjne). REZULTATY: Metodologia utworzenia i rozwoju klastra w budownictwie 1.2. Surowe dane z badania ankietowego 1.3. Wnioski, rekomendacje oraz identyfikacja partnerów 1.4. Warsztaty komunikacyjne (3)

43 Pakiet zadaniowy 2 www.regcon.org
„Wdrożenie metodologicznej struktury projektu nowych klastrów, zapewnienie stabilności klastrów” CEL: Utworzenie 3 klastrów (Polska, Grecja, Hiszpania) LIDER PAKIETU : VTT Technical Research Centre of Finland (FI) ZADANIA: opracowanie planu działań dla trzech pilotażowych, lokalnych klastrów w sektorze budownictwa, opracowanie planu upowszechniania wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji projektu poza regiony pilotażowe oraz współpracy między 5 klastrami, stworzenie podstaw do powielania metodologii wypracowanej w ramach projektu na terenie Unii Europejskiej. REZULTATY: Plan działań dla Klastra nr. 1 - Polska 2.2. Plan Działań Dla Klastra Nr. 2 - Grecja 2.3. Plan Działań Dla Klastra Nr. 3 - Hiszpania 2.4. Wykorzystanie wygenerowanej w ramach projektu wiedzy

44 Pakiet zadaniowy 3 www.regcon.org
„Rozpowszechnianie. Regionalne oraz międzyregionalne działania promocyjne, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów w ramach projektu” CEL: Rozpowszechnianie idei projektu REG CON oraz jego celów i produktów na regionalnych oraz międzyregionalnych eventach LIDER PAKIETU: APINTECH Ltd. (GR) ZADANIA: przeprowadzenie trzech regionalnych oraz jednego międzyregionalnego warsztatu/konferencji (rozpowszechnianie idei działań klastrowych oraz promocja publikacji REG CON), opracowania oraz wydruk materiałów promocyjnych (strona internetowa projektu, ulotki etc.) oraz oraz informujących o rezultatach projektu (publikacja etc.). REZULTATY: Event i materiały promocyjne - Polska 3.2. Event i materiały promocyjne - Grecja 3.3. Event i materiały promocyjne - Hiszpania 3.4. Event i materiały promocyjne – konferencja międzynarodowa 3.5. Publikacja „R&D Driven Construction Clusters in Action” 3.6. Materiały promocyjne

45 „Zarządzanie projektem”
Pakiet zadaniowy 4 „Zarządzanie projektem” CEL: Koordynacja prac pomiędzy uczestniczącymi partnerami oraz z Komisją Europejską na poziomie administracyjnym oraz technicznym LIDER PAKIETU: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (PL) ZADANIA: zagwarantowanie efektownej realizacji zadań w ramach projektu oraz współdziałania partnerów uczestniczących w projekcie, zarządzanie administracyjne (opracowanie planu realizacji projektu, kontrola stanu realizacji poszczególnych zadań oraz celów projektu, kontakty z Komisją Europejską (Project Officer), dostarczanie na czas do KE raportów i rezultatów projektu etc.) zarządzanie techniczne (techniczna koordynacja projektu wraz z Liderami Pakietów Zadaniowych, formułowanie konkretnych politycznych inicjatyw, proponowanie technicznych rozwiązań w problemów etc.) REZULTATY: Prezentacja projektu 4.2. Plan zapewnienia jakości realizowanych celów projektu

46 Kryteria sukcesu projektu
Utworzenie w UE trzech regionalnych klastrów działających w obszarze budownictwa w danym regionie, Wypracowanie w ramach projektu 2 przykładów współpracy: partner – uczestnik klastra w każdym z klastrów, Wypracowanie w ramach projektu 9 przykładów międzyregionalnej współpracy i wymiany wiedzy, analiza SWOT, Plany Działań R&D, wymiana „dobrych praktyk”, Opracowanie instrumentu finansowego – gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu, Opracowanie struktury administracyjnej oraz zarządzającej klastrów - gwarancja stabilności klastrów po zakończeniu projektu

47 Dalsze informacje Dokumentacja konkursowa:
Zasady uczestnictwa (Rules for participation) Dokumenty KE dotyczące 7PR i jego programów szczegółowych Poszukiwanie partnerów do projektu System EPSS

48 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "7PR - dla kogo unijne dotacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google