Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Miasta Żory ( powiat grodzki)

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
W r. z inicjatywy pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach, który wówczas był w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – powstał Interdyscyplinarny Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie. Inicjatywa utworzenia takiego zespołu została wówczas wyróżniona przez Komisję Rodziny i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w 2000 r.

3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
W skład ówczesnego zespołu wchodzili: psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracownik socjalny MOPS, sędzia rodzinny Sądu Rejonowego, kurator zawodowy Sądu Rejonowego, lekarz pediatra, dzielnicowy, inspektor do spraw nieletnich KMP, urzędnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagog szkolny, kierownik świetlicy integracyjnej, zaproszeni goście.

4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Cel podstawowy Skuteczna, szybka i profesjonalna pomoc dziecku i jego rodzinie. Było to szczególnie ważne po wprowadzeniu reformy samorządowej w 1999 r, która umieściła wiele nowych zadań np. organizowanie opieki nad dziećmi w tym rodzinnej opieki zastępczej w pomocy społecznej. Nie mieliśmy w tym zakresie żadnych wypracowanych procedur działania a kompetencje nasze i niektórych instytucji w świetle nowych przepisów nie do końca były jasne. By powyższy cel realizować potrzebowaliśmy tzw. „partnerów strategicznych” tj. Sąd, Policję, szkoły, lekarzy itp. Jednak mieliśmy bardzo mało doświadczeń związanych ze wspólnym działaniem w tym obszarze. Dlatego też powołaniem takiego zespołu, nie był tylko zainteresowany MOPS ale także inne instytucje mające w centrum swojego zainteresowania dziecko i rodzinę.

5 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Zmiany jakie zachodziły w funkcjonowaniu zespołu na przełomie lat 2000 – 2009 Krok I Początkowo zespół miał charakter strategiczny tzn. opracowaliśmy diagnozę najbardziej palących problemów związanych z opieką nad dzieckiem na terenie naszego miasta, ustaliliśmy priorytety i strategię działań w tym zakresie, uzgodniliśmy procedury postępowania oraz opracowaliśmy „Lokalny program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata ” itp.

6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Krok II Z czasem jednak więcej uwagi poświęcaliśmy na cele operacyjne tzn. rozpoznawaliśmy i diagnozowaliśmy sytuacje w konkretnej rodzinie, opracowywaliśmy plan pomocy dla konkretnych dzieci, rozdzielaliśmy pomiędzy siebie zadania do wykonania zgodnie z kompetencjami, monitorowaliśmy i analizowaliśmy osiągane efekty itp. Zespół w tym czasie spotykał się w stałym składzie. Jednocześnie nadal realizował cele strategiczne – opracował kolejny „Miejski program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2006 – 2010” opierając się o zdobyte przez poprzednie lata doświadczenia.

7 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Krok III Na przełomie lat 2007/2008 zespół postawił na cele doraźne. Był zwoływany dla konkretnej sprawy, z czyjeś inicjatywy, w określonym celu a jego skład był dostosowany do specyfiki sytuacji ( zmienny ). Był zwoływany przez kierownika Działu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem w MOPS. W tym czasie Ośrodek Interwencji Kryzysowej usamodzielnił się a zespół znalazł się poza jego strukturą.

8 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Krok IV W 2008 r. powstaje odrębny zespół o charakterze interdyscyplinarnym – Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie usytuowany w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach. Ma przede wszystkim charakter strategiczny a jego cele związane są z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działa on w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Posiada stały, sformalizowany skład (są to przedstawiciele: OIK, MOPS, PPP, Policja, SR, UM, Szkoły, ważne poszerzył się o COP). Opracował Lokalny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest jego koordynatorem i współrealizatorem.

9 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
WARUNKI KONIECZNE DO UTWORZENIA INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU Lider – zwołujący zespół, zaangażowany, mający koncepcję, wizję, z charyzmą, nie zrażony pojawiającymi się trudnościami itp. Chęć uczestnictwa – deklaracja, zgoda i porozumienie o wzajemnym współdziałaniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie a także przekonanie, że warto to robić, gdyż będziemy mieć z tego jakąś korzyść ( ważne by deklaracja i porozumienie miały charakter formalny) Reprezentacja wszystkich służb, instytucji, organizacji, które działają na danym terenie Nadanie rangi i prestiżu zespołu poprzez podparcie się jakimś autorytetem lub ważną osobą w danym środowisku Miejsce spotkań dogodne i dostępne dla wszystkich uczestników zespołu (najlepsze miejsce pracy lidera) Określenie charakteru zespołu, jego celów i kompetencji (np. strategiczny, operacyjny, ekspercki, doraźny itp.)

10 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Dlaczego pracujemy interdyscyplinarnie? Jakie mamy z tego korzyści ? Niesiona pomoc jest skuteczniejsza i bardziej profesjonalna z uwagi na łączenie środków, kompetencji i możliwości różnych instytucji działających na danym terenie. Niesiona pomoc jest szybsza, gdyż w tym samym czasie możliwe jest podejmowanie różnych działań przez różne osoby i instytucje. Problem do rozwiązania jaki mamy jest widziany z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia co pozwala stworzyć dokładniejszą i trafniejszą diagnozę problemu. Istnieje możliwość zajęcia się w tym samym czasie wieloma sprawami naraz. Możemy osobiście poznać osoby z różnych instytucji, z którymi współpracujemy co stwarza w pracy zawodowej bardziej „kameralny” klimat.

11 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach
Praca interdyscyplinarna jest okazją do poznawania kompetencji i możliwości różnych instytucji, przez co wzajemne ich oczekiwania wobec siebie są bardziej realne. Wartość edukacyjna – poznajemy nową wiedzę i nabywamy nowych umiejętności od osób spoza naszego kręgu zawodowego. Praca w zespole daje wzajemne wsparcie innych osób, które mają podobne problemy zawodowe. Możemy się podzielić naszymi wątpliwościami, trudnościami i refleksjami związanymi z ich rozwiązywaniem. Praca z ludźmi pochłania mnóstwo naszej energii i bardzo angażuje nasze emocje i uczucia. Zespół może w tym wypadku pełnić rolę grupy wsparcia dla nas tj. dla nas tzw. „pomagaczy” i „interwentów”. Chroni nas to np. przed „wypaleniem zawodowym”. Uczestnictwo w zespole zmniejsza nasze obciążenie emocjonalne i napięcie w pracy zawodowej np. z uwagi na rozłożenie odpowiedzialności na różne instytucje za podejmowane wspólne decyzje na zespole.


Pobierz ppt "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google