Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1.„Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Indywidualny projekt kluczowy CZT AERONET Dolina Lotnicza nt. „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Stan realizacji projektu III Konferencja Roczna PK AERO,Rzeszow, czerwca 2011 r.

2 Projekt jest odpowiedzią na wyniki branżowego technologicznego) projektu foresight „Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”. Konsorcjum projektowe oparte na umowie konsorcjum CZT AERONET Dolina Lotnicza Politechnika Rzeszowska - koordynator projektu IPPT PAN - partner Politechnika Lubelska partner Politechnika Łódzka partner Politechnika Śląska - partner Politechnika Warszawska - partner Politechnika Częstochowska partner ITWL partner Instytut Lotnictwa - partner IMP PAN - partner Uniwersytet Rzeszowski partner SGPPL Dolina Lotnicza partner przemysłowy (bez finansowania) (aktualnie 87 firm ) Ostatnia weryfikacja SPB – konferencja roczna – 13 – 14 grudnia 2010r. Kolejna weryfikacja SPB – konferencja roczna – 12 – 13 grudnia 2011r.

3 INDIVIDUAL KEY PROJECT ( STRUCTURAL FUNDS )
OPERATIONAL PROGRAMME „INNOVATIVE ECONOMY” Priority 1. Research and development of modern technologies Measure 1.1. Support of scientific research for the knowledge-based economic development Submeasure Strategic programmes of scientific research and development MODERN MATERIAL TECHNOLOGIES IN AEROSPACE INDUSTRY Project consortium PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE FUNDS OF THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Total amount of the project PLN ( 23.9 mln Euro)

4 Cel projektu Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz budowę GOW[1] [1] GOW- Gospodarka Oparta na Wiedzy Cel projektu jest zgodny z celem głównym POIG oraz celami poddziałania Strategicznym celem jest Cel główny projektu jest zgodny z celem głównym POIG „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa „

5 Cele szczegółowe zwiększenie stopnia wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych; zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych gospodarce; zwiększenie efektywności wykorzystania wyników projektów dla realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw; integracja środowiska naukowego i przemysłowego na poziomie narodowym w dziedzinie wykorzystania technologii inteligentnych w lotnictwie; wykreowanie grupy nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych tworzących polską specjalność w ww. zakresie;

6 Cele szczegółowe rozwój małych firm typu spin-off transferu technologii; wprowadzeniem grupy partnerów narodowych do tzw. European Research Area w dziedzinie aeronautyki z aktywnym udziałem w europejskich projektach badawczych 7 i 8 PR - KE. wzrost liczby zgłoszeń patentowych i wdrożeń: (niekomercyjnych w projekcie w dokumentacji pierwotnej); OBECNIE już obowiązujący PRZEWODNIK KOMERCJALIZACJI B+R dla praktyków zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora przemysłu lotniczego; zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym; rozwój poziomu naukowego i technicznego zasobów ludzkich, w wyniku realizacji projektu, wykonawcy uzyskają tytuły zawodowe lub stopnie naukowe – magisterskie, doktorskie, habilitacje.

7 Problem komercjalizacji wyników
Założono, iż komercjalizacja efektów projektu nastąpi po roku 2013. ( problem okresu realizacji projektu oraz trwałości projektu + 5 lat) Komercjalizacja efektów projektu odbywać się będzie poprzez realizację wygenerowanych projektów różnego typu pozwalających na implementację wyników w szczegółnych warunkach firm ( w tym projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ). Drugą zakładaną formą komercjalizacji projektu jest realizacja sprzedaży licencji i realizacja usług badawczych na rzecz firm z sektora lotniczego, na warunkach nie ograniczających konkurencji. (problem odliczania podatku VAT- interpretacja ORDIN ) wymóg stanowiska od każdego z Partnerów !!!!! Dotychczas odliczenie VAT tylko dla PRz, PL i PW !!! Czekamy na pozostale instytucje !!!

8 Spotkanie w Warszawie - ekonomiści i naukowcy o komercjalizacji badań, 10 Grudnia 2010
Komercjalizacja badań naukowych jest warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich uczelni i polskiej nauki - mówiła podczas konferencji "Komercjalizacja B+R" minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Chodzi w nim o to, by wynalazki tworzone przez naukowców dotarły do ludzi. By weszły do powszechnego użycia i nie były zabawkami tylko dla naukowców. Wg. danych przedstawionych przez MNiSW, rocznie wszystkie polskie uczelnie na sprzedaży efektów swoich prac badawczo-rozwojowych zarabiają około 100 milionów dolarów. To mniej niż roczny przychód tylko jednego amerykańskiego uniwersytetu - University of Columbia. W 2009 roku dzięki efektom prac swoich zespołów naukowych uzyskał on aż 143 miliony dolarów. Aby poprawić liczbę komercjalizowanych badań, naukowcom i uczelniom powinno się to po prostu zacząć opłacać. Popyt na polskie rozwiązania będzie rósł, jeśli nasi uczeni będą dostarczali swoje rozwiązania w odpowiedniej formie. Elementem koniecznym dla poprawienia stopnia komercjalizacji jest "transmisja informacji" między nauką a biznesem. Powinien istnieć bank informacji, dzięki któremu firma będzie wiedziała, czy jest w Polsce instytucja naukowa, która może szybko dostarczyć produkt czy technologię, której potrzebuje.

9 Spotkanie w Warszawie - ekonomiści i naukowcy o komercjalizacji badań, 10 Grudnia 2010
Komercjalizacja badań napędza gospodarkę Debiut polskiego wynalazku na giełdzie nie musi być odległą przyszłością - przekonywali naukowcy, ekonomiści i biznesmeni uczestniczący w piątkowej konferencji w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych. Spotkanie poświęcone było potrzebie skuteczniejszej komercjalizacji wyników badań naukowych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka zaprezentowała podczas konferencji przewodnik "Komercjalizacja B+R dla praktyków", tłumaczący jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, by sprawniej patentować efekty prac badawczo-rozwojowych i wdrażać je na rynku. Uczelnie stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami, jednym z najpoważniejszych jest pogłębiający się niż demograficzny. Szkoły wyższe muszą zatem poszukiwać nowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Komercjalizacja wyników badań powinna należeć do najważniejszych Bardzo wyraźny wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce powinien także przekładać się na ich zaangażowanie w procesy komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Komercjalizacja to droga do zwiększania nakładów na kolejne badania naukowe. W Polsce udział pozabudżetowych środków w finansowaniu badań wciąż jest znikomy, Komercjalizacja sprawia, że nauka może zarabiać na rzecz rozwoju nauki - zaznaczała prof. Kudrycka. Znakomity ekonomista prof. Witold Orłowski w otwierającym konferencję wykładzie podkreślał, że największym wyzwaniem dla naukowców jest dziś stworzenie dynamicznego rynku badań naukowych. Nauka powinna być gałęzią gospodarki 

10 Spotkanie w Warszawie - ekonomiści i naukowcy o komercjalizacji badań, 10 Grudnia 2010
Komercjalizacja badań naukowych jest warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich uczelni i polskiej nauki - mówiła podczas konferencji "Komercjalizacja B+R" minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Chodzi w nim o to, by wynalazki tworzone przez naukowców dotarły do ludzi. By weszły do powszechnego użycia i nie były zabawkami tylko dla naukowców. Wg. danych przedstawionych przez MNiSW, rocznie wszystkie polskie uczelnie na sprzedaży efektów swoich prac badawczo-rozwojowych zarabiają około 100 milionów dolarów. To mniej niż roczny przychód tylko jednego amerykańskiego uniwersytetu - University of Columbia. W 2009 roku dzięki efektom prac swoich zespołów naukowych uzyskał on aż 143 miliony dolarów. Aby poprawić liczbę komercjalizowanych badań, naukowcom i uczelniom powinno się to po prostu zacząć opłacać. Popyt na polskie rozwiązania będzie rósł, jeśli nasi uczeni będą dostarczali swoje rozwiązania w odpowiedniej formie. Elementem koniecznym dla poprawienia stopnia komercjalizacji jest "transmisja informacji" między nauką a biznesem. Powinien istnieć bank informacji, dzięki któremu firma będzie wiedziała, czy jest w Polsce instytucja naukowa, która może szybko dostarczyć produkt czy technologię, której potrzebuje. Bank - w części zasadniczej , ogólnej opracowywane Zapisy SAB dla Lotnictwa !!!! Wg. prawa komercjalizacja będzie niemożliwa tam gdzie w całości VAT będzie kwalifikowany !!! ( ORDIN !!! )

11 Spotkanie w Warszawie - ekonomiści i naukowcy o komercjalizacji badań, 10 Grudnia 2010
Problemy: - zdobycie pieniędzy na innowacyjne rozwiązania - trzeba stworzyć nową instytucję finansową: polski bank finansowania innowacji oraz rozwijać inne instrumenty finansowe np. venture capital. tylko innowacyjność może spowodować, że Polska będzie się rozwijać. Uczelnie powinny być zainteresowane pozyskiwaniem funduszy z komercjalizacji badań„ "Instytucje naukowe i uczelnie powinny zwiększać zainteresowanie naukowców prowadzeniem badań wdrożeniowych. Powinny działać motywacyjnie na rzecz naukowców-wynalazców" Między rokiem 2013 a 2014 do użytku naukowców będą oddawane najnowocześniejsze polskie laboratoria, w które teraz zainwestowane ogromne środki finansowe. "Ważne byśmy byli gotowi do odpowiedniego wykorzystywania tej infrastruktury„.

12 "Komercjalizacja B+R dla praktyków„
Spotkanie w Warszawie - ekonomiści i naukowcy o komercjalizacji badań, 10 Grudnia 2010 Ministerstwo opublikowało przewodnik "Komercjalizacja B+R dla praktyków„ Przewodnik skierowany do publicznych uczelni i instytutów prowadzących prace badawcze ma być kompleksowym źródłem wiedzy o możliwościach sprzedaży i wdrażania na rynek rezultatów badań. Przewodnik praktycznie pokazuje, jak przejść proces komercjalizacji badań naukowych od A do Z. Wyjaśnia, jak radzić sobie z problemami formalnymi, finansowymi, prawnymi" Przewodnik jest już umieszczony w wersji elektronicznej na stronie projektu

13 Główne Zadania Badawcze – Segmenty PK
ZB1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych ZB2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal ZB3.Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason. ZB4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych ZB5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie ZB7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.) ZB8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti ZB9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare ZB10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika ZB11. Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze ( monokryształ, krystalizacja kierunkowa ) ZB12. Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych ZB13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków ZB14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems) ZB15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych zastosowania w lotnictwie

14 Aktualni Partnerzy w głównych zadaniach badawczych
ZB PRz, PW, PL ZB PRz, PW, PL ZB PRz, PW ZB PRz, PŁ ZB PRz, PW, PL ZB PRz, PW, PL ZB PRz, PL, ILOT, PŚl , ZB PRz, PL, PW, PŚl, PCz, ZB PL, PRz, PW, PŚl , ITWL ZB10 - PŚl, PW, PRz, PL, URz ZB11 - PŚl, PW, PRz, URz ZB12 - PŚl, PW, PRz ZB13 - PŚl, PW, PRz ZB14 - IPPT PAN, IMP PAN, ILOT, PRz, PL , PW , ITWL ZB15 - PL, PRz, PCz, IMP PAN

15 Uszczegółowienie w formie podzadań Głównych Zadań Badawczych na kolejny rok nstepuje na końcu roku porzedniego. W wyniku oceny i weryfikacji wyników PKAERO na platformie dyskusji nauka - przemysł ( sesje plakatowe konferencji , bieżące wizyty studyjne , wnioski z posiedzeń KS, RKP, RWN-G ) Uwzględnienia przyjętych propozycji do umów bilateralnych miedzy koordynatorem a partnerami na dany rok . Uwzględnienie zapisów w aktualnym aneksie ( teraz nr 3 , w przygotowaniu do wresnia aneks nr 4 ) między PRz a MNiSW oraz w aneksach do umowy miedzy PRz a partnerami konsorcjum projektowego. WAZNE : Pełne wykorzystanie przede wszystkim potencjału technicznego i kadrowego partnerów konsorcjum. Wykorzystanie konferencji do bezpośrednich uzgodnień między Partnerami oraz z firmami Doliny Lotniczej

16 PARTNERZY Partnerzy wiodący i stowarzyszeni – kluczowe ze względu na realizację zdań badawczych instytucje, bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu, do których należą: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, IMP PAN Gdańsk, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Uniwersytet Rzeszowski. Partnerzy– instytucje będące członkami Konsorcjum, które zaangażowane będą w realizację projektu zgodnie z określonymi specjalizacjami oraz wygenerowanymi potrzebami badań w trakcie realizacji projektu Realizacja zadań projektu przez wszystkich 11 Partnerów od r. do r. Partnerzy przemysłowi – przedsiębiorstwa SGPPL Dolina Lotnicza bez finansowania , ale badania realizowane w projekcie na rzecz ich rozwoju z uwzględnieniem wygenerowanych zadań badawczych z ich udziałem ( bieżąca współpraca, wizyty studyjne, konferencje ).

17 Hot section turbine blade metallographic cross section of a channel
LAB CZT AERONET Dolina Lotnicza Laboratoria PRz + Laboratoria Partnerów Hot section turbine blade metallographic cross section of a channel with 0.5 mm diameter

18 Wykonalność projektu pod względem organizacyjnym obowiązujący schemat

19 Struktura zarządzania projektem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Liderzy merytoryczni Zadań Badawczych Rada Współpracy Nauka - Gospodarka Panele ekspertów Komitet Sterujący Rada Konsorcjum Projektowego Biuro Obsługi Funduszy Europejskich PRz Sam. Sekcja Aparatury i Zamówień Publicznych Kwestura Sekcja Umów / Rzecznik Patentowy Kierownik projektu Zespół ds. finansowych administracyjnych prawnych BIURO OBSŁUGI PROJEKTU Eksperci zewnętrzni Audytor Wewnętrzny PRz Zespół ds. nadzoru projektu ze strony Koordynatora Aktualnie w wyniku podpisania Umów Bilateralnych między Koordynatorem i Partnerami Biuro Obsługi Projektu u Koordynatora poszerzone jest o reprezentantów Instytucji Partnerskich odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji projektowej ze strony Partnera i bieżącą współpracę z Biurem Koordynatora

20 Struktura zarządzania na poziomie projektu
Rada Konsorcjum Projektowego (RKP) Reprezentanci Partnerów konsorcjum CZT AERONET DL Komitet Sterujący ( KS ) dokonuje wyboru członków Rady Współpracy Nauka-Gospodarka akceptuje Liderów Merytorycznych Zadań Badawczych zatwierdza Szczegółowe Plany Badań Rada Współpracy Nauka –Gospodarka Reprezentanci przedsiębiorstw przemysłu lotniczego + eksperci merytoryczni PK Biuro Obsługi Projektu (BOP) monitorowanie zgodności realizowanych zadań z dokumentacją projektową oraz zobowiązaniami partnerów; zbieranie, weryfikacja i opracowywanie danych niezbędnych do terminowego raportowania i monitorowania realizacji projektu; dysponowanie wszelką dokumentacją projektową; administrowanie środkami finansowanymi przekazywanymi przez Instytucje Pośredniczącą zgodnie z zapisami stosownych umów; W ramach projektu dopuszcza się również korzystanie z zewnętrznych ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych obszarach związanych z zarządzaniem projektem.

21 Struktura zarządzania na poziomie zadań badawczych
Lider Merytoryczny Zadania Badawczego (LZB) opracowanie Szczegółowego Planu Badawczego oraz jego corocznych modyfikacji wynikających ze zmiany uwarunkowań, zgłoszonych potrzeb sfery gospodarczej, postępu techniki czy wyników poszczególnych etapów badań; koordynacja realizacji prac badawczych w ramach Zadania Badawczego proponowanie składu Panelu Ekspertów oraz organizacji cyklicznych spotkań Panelu; wnioskowanie o włączenie nowych lub wykluczenie partnerów realizujących Zadanie Badawcze; wykonywanie zaleceń KS oraz Kierownika Projektu;

22 Struktura zarządzania na poziomie zadań badawczych
C.d. komunikowanie Kierownikowi Projektu bieżącego stanu realizacji projektu oraz wszelkich problemów mogących wpłynąć na opóźnienie prac; raportowanie realizacji prac w określonych przez Kierownika Projektu terminach i formatach; proponowanie Kierownikowi Projektu konieczności zmówienia określonych specjalistycznych usług badawczych, ekspertyz. PANELE EKSERTÓW (PE) – bieżące uszczegółowienie zadań badawczych, platforma współpracy z partnerami przemysłowymi (Konferencje Projektowe, Panele Ekspertów)

23 Wykonalność projektu pod względem prawnym
Umowa konsorcjum, + aneksy do umowy konsorcjum wynikające z przyjęcia nowych członków; Umowy bilateralne między koordynatorem a poszczególnymi partnerami konsorcjum realizującymi określone zadania w PK AERO; Obecnie przygotowania danych do aneksu nr 3 do umów bilateralnych po podpisaniu aneksu nr 3 przez PRz i MNiSW. Statut CZT AERONET; Regulamin Organizacyjny CZT AERONET;

24 Harmonogram ogólny realizacji projektu okres realizacji 1. 07
Harmonogram ogólny realizacji projektu okres realizacji – r wg . aktualnego stanu realizacji umowy

25 Zmiany w Ogólnym Harmonogramie realizacji projektu uwzględnione w Aneksie nr 3
Kwota Projektu : ,00 PLN Wydatki do końca listopada 2010 r. ( postęp finansowy ) % Postęp rzeczowy – ok. 48 % Wymagane : - zakończenie zakupów aparaturowych do końca I kwartału 2011r. – jest opoźnienie !! - zintensyfikowanie prac badawczych i organizacyjnych dla osiągania wymaganych wskaźników produktu i rezultatu. !!!!!

26 Wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźniki realizacji celów projektu. Wskaźniki produktu na koniec kwietnia 2011 r. Wg. znowelizowanych wskaźników : Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem ( szt.) Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu,- - 366( osoby ) Dok. Proj ( 51) Liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu, – 112 ( osoby ) Dok. Proj. 143( 18) Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu, (w tym kobiety ) – 74 (osoby ) Dok. Proj. 81 ( 15) - OTWARCIE PRZEWODOW w 2011 !!! Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu – 5,50 ( szt.) Dok. Proj. 17,1 (6,8) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu - 13 ( szt.)– obecnie ( przekroczenie wskaźnika ) Dok. Proj. 5 Liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku ze realizowanym projektem – 80 ( szt.) Dok. Proj. 118

27 Wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźniki realizacji celów projektu. Wskaźniki rezultatu Do osiągnięcia w 2013 r. z wykazaniem postępu do końca maja 2011 r. ( z danych na konferencje PE) Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych programów badawczych (jeśli dotyczy) 0 Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych programów badawczych (jeśli dotyczy) 18 ( wdrożenia niekomercyjne ?? ) Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej – 15 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), (w tym kobiety) – 19,6 ( 4,8) aktualnie 2 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych, (w tym kobiety) – 22,5 (4) Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia – 60 aktualnie 13 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu – 410 Bieżące dane są podawane w kolejnych Informacjach Beneficjenta - aktualnie – 117 publikacji , 166 referatów konferencyjnych Liczba stopni naukowych (w podziale) uzyskanych bezpośrednio w związku realizowanym projektem – 182 ( 61 dr, 12 hab., 106 mgr ) aktualnie : 33 mgr ( + 10 prac mgr w realizacji ), 1 praca doktorska obroniona , ( 10 otwartych przewodów doktorskich , 4 prace doktorskie w trakcie realizacji przed otwarciem przewodu ), 3 otwarte przewody habilitacyjne , 5 prac habilitacyjnych w trakcie realizacji - przed otwarciem przewodu )

28 Główne kamienie milowe na poziomie projektu
KM1 Powołanie Komitetu Sterującego KM2 Wybór Liderów Merytorycznych Zadań Badawczych KM3 Powołanie członków Rady Współpracy Nauka-Gospodarka KM4 Podpisanie umów bilateralnych z partnerami KM5 Opracowanie Szczegółowych Planów Badań (SPB) dla 15 zadań badawczych KM6 Raport roczny wyników prac w ramach poszczególnych zdań badawczych ( kumulacja opracowań zrealizowanych w danym roku ) KM7 Raport na temat możliwości ochrony własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu KM8 Opracowanie zweryfikowanych SPB KM9 Uruchomienie procedur patentowych (zgłoszenia patentowe) KM10 Raport na temat możliwości wdrożenia wyników do przemysłu, zainteresowania przemysłu wynikami KM11 Raport końcowy wyników prac w ramach poszczególnych zadań badawczych Do chwili obecnej osiągnięto: KM1 , KM2, KM 3, KM4, KM5, KM6 ( cz.I ), KM 7 ( cz. II ), KM8 ( cz.II), KM9 ( II etap ), KM 10 – POZĄDANY !!!

29 Konferencje Projektowe
Wg dokumentów ( start ) I - grudzień 2008 w wyniku zmian zrealizowano program I konferencji inaugurującej lutego 2009 II – 15 grudnia 2009 III grudnia 2010 IV – 13 grudnia 2011 – rezerwacja terminu !!! V - grudzień 2012 VI - grudzień VI Konferencja Podsumowująca + konferencje - Panele Ekspertów ( koniec czerwca każdego roku ) W 2011 r. : - Konferencja Panele Ekspertów czerwca 2011 r - Konferencja Roczna PKAERO grudnia 2011r. . w ramach spotkania Rady Partnerów CZT AERONET Dolina Lotnicza

30 ZASADY OCENY PRAC BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH GŁÓWNYCH ZADAŃ BADAWCZYCH Projektu Kluczowego „ Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Jednymi z głównych obligatoryjnych wskaźników realizacji celów projektu są prace dotyczące projektu i wykonane głównie w ramach: − prac magisterskich, inżynierskich, doktorskich i habilitacyjnych, − publikacji naukowych, − prac badawczych będących źródłem rozwiązań patentowych, − prac badawczych będących źródłem zrealizowanych w projekcie wdrożeń (niekomercyjnych) w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej, − prac badawczych umożliwiających w przyszłości aplikację uzyskanych wyników w przemyśle lotniczym ( np. poprzez wygenerowane granty celowe), − prac badawczych mogące być źródłem skomercjalizowania wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej. Poza ww. formami opracowań w kolejnych etapach prac przygotowywane są raporty prezentujące uzyskane wyniki wraz z ich opracowaniem (opracowania w wyniku realizacji umów o dzieło z zespołami wykonawców).

31 ZASADY OCENY PRAC BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH GŁÓWNYCH ZADAŃ BADAWCZYCH Projektu Kluczowego „ Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Z charakteru form opracowań projektowych oraz konieczności bieżącej ich ewaluacji wynikają zasady oceny i odbioru prac badawczych w projekcie: 1. Wyniki prac naukowych realizowanych w ramach prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych , które oceniane są w stosownych procedurach nie podlegają dodatkowej recenzji. Tematyka tych prac ściśle związana jest z zadaniami badawczymi i podlega zatwierdzeniu przez koordynatora w porozumieniu z Liderami Merytorycznymi ZB i KS. 2. Wyniki prac projektu przedstawiane w publikacjach w uznanych czasopismach recenzowanych nie podlegają dodatkowej ocenie, jedynie ocenie zgodności z planowanym zakresem prac do realizacji w ramach ZB. 3. Wyniki zakończonych etapów prac badawczych przedstawione w sprawozdaniach podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych o ile nie dotyczą przypadków przedstawionych w p.1 i 2. Komitet Sterujący wybiera recenzentów zewnętrznych proponowanych przez Liderów Merytorycznych głównych zadań badawczych. Zgłoszenie prac do oceny następuje po zakończeniu istotnego etapu realizacji ZB i jest dokonywane przez koordynatora w porozumieniu z partnerami realizującymi dane ZB (rozstrzygniecie przez KS).

32 ZASADY OCENY PRAC BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH GŁÓWNYCH ZADAŃ BADAWCZYCH Projektu Kluczowego „ Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Opinie zawarte w recenzjach są uwzględniane na etapie weryfikacji Szczegółowych Planów Badawczych, podczas konferencji rocznej projektu w grudniu każdego roku realizacji projektu. Opinie są przedstawiane Komitetowi Sterującemu przed posiedzeniem w grudniu i mają wpływ na zakres uszczegółowienia SPB (weryfikacja i modyfikacja podzadań ZB). Wskazania celowości zmian w zakresach głównych ZB w oparciu o opinie ekspertów zewnętrznych. 5. Zakres opinii merytorycznych od recenzentów zewnętrznych będzie odnosić się do: − oceny wyników realizowanych prac w stosunku do stanu wiedzy w tym zakresie (i w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadań badawczych – do oceny KS), − oceny wyników mogących stanowić podstawę rozwiązań innowacyjnych (możliwości wygenerowania patentów w oparciu o uzyskane wyniki), − oceny możliwości wykorzystania wyników w przemyśle lotniczym (przede wszystkim w Polsce), − oceny prac badawczych pod kątem źródła do zrealizowania w projekcie wdrożeń (niekomercyjnych) w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej, − oceny prac badawczych umożliwiających w przyszłości aplikację uzyskanych wyników w przemyśle lotniczym (np. poprzez wygenerowane granty celowe), − oceny prac badawczych mogących być źródłem skomercjalizowania wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej.

33 Harmonogram ogólny realizacji projektu okres realizacji 1. 07
Harmonogram ogólny realizacji projektu okres realizacji – r wg . aktualnego stanu realizacji umowy

34 Promocja projektu Strona internetowa projektu oraz informacje na stronach www Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET DL oraz stronach Partnerów Coroczne Konferencje Projektowe (konferencja inaugurująca, 4 konferencje etapowe, oraz konferencja podsumowująca) oraz Spotkania Paneli Ekspertów Czynne uczestnictwo zaangażowanych naukowców w krajowych i międzynarodowych konferencjach specjalistycznych Czynny udział przedstawicieli zespołów badawczych w seminariach, spotkaniach technologicznych, targach branżowych, Publikacje naukowe i naukowo-techniczne w renomowanych czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Prezentacje efektów w mediach: prasa, radio oraz telewizja. Materiały promocyjne i informacyjne w wersji papierowej i innych formach

35 Kategoria: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
16 sierpnia 2010 r. rozstrzygniecie konkursu, 8 grudnia 2010r. w Warszawie uroczyste ogłoszenie wyników, prezentacja projektów - laureatów Kategoria: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Laureat : Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW. Projektodawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kategoria: Komercjalizacja badań Laureat : projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Projektodawca: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – koordynator CZT AERONET Dolina Lotnicza. Kategoria: Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych Laureat : START - Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim. Projektodawca: Politechnika Śląska, oraz partnerzy: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Politechnika Częstochowska, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, Uniwersytet Śląski,

36

37 Jakość Roku 2010 Przygotowywanie dokumentów do konkursu Jakość Roku 2011

38 DZIEKUJE ZA UWAGĘ W3 SOKÓŁ EM-11 ORKA M28 SKYTRUCK


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google