Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Oferta usług ośrodków KSU dla MŚP USŁUGI INFORMACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Oferta usług ośrodków KSU dla MŚP USŁUGI INFORMACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Oferta usług ośrodków KSU dla MŚP USŁUGI INFORMACYJNE

2 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Nasza organizacja w KSU Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców jest organizacją o zasięgu regionalnym, która współpracuje z siecią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw od 2003 roku. Obecnie - zgodnie z wymogami KSU - realizujemy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze o charakterze ogólnym. W tym celu angażujemy profesjonalną kadrę, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Jakość świadczonych usług potwierdza wdrożony System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

3 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Odbiorcy usług informacyjnych KSU Odbiorcami usług informacyjnych KSU są mikro, mali i średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku 1 do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12.01.2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy Państwa dla MSP (Dz. Urz. WE L10 z 13.01.2001) z uwzględnieniem zmian wprowadzających rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25.02.2004 r. (Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004)

4 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne KSU Większość ośrodków KSU realizuje usługi informacyjne dla MŚP. Ich zakres reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i średnich Przedsiębiorstw). Przed przystąpieniem do wykonania usługi informacyjnej ośrodek ustala jej zakres i sposób realizacji (m.in. rozmowa, przygotowanie informacji na piśmie, kopie dokumentów źródłowych). Ośrodek często korzysta w realizacji usługi z Internetu, odpowiadając za weryfikację aktualności danych. Instytucje świadczące usługi informacyjne powinny mieć dostęp do bazy danych z zawierających informacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych, w tym baz danych udostępnianych w systemach teleinformatycznych.

5 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne KSU udzielanie informacji: -o administracyjno – prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, -o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, - teleadresowych, -o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, -o zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej, -o zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł,

6 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne KSU wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej, wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych,

7 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. O czym informujemy najczęściej? Kujawsko-pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców od początku realizacji usług informacyjnych zauważa największe zainteresowanie MŚP następującą tematyką: -dostępne programy pomocy publicznej, -zasady przyznawania wsparcia, -zasady sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, -źródła finansowania działalności, a w tym kredyty i pożyczki, -dane teleadresowe akredytowanych wykonawców, instytucji otoczenia biznesu, -wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych.

8 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Nasze usługi informacyjne w liczbach Usługi informacyjne Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców to: -93 usługi, czyli 42,46% działalności prowadzonej dla MŚP w 2003 roku, -153 usługi, czyli 73,55 działalności prowadzonej dla MŚP w 2004 roku, -201 usług, czyli 65,47% działalności prowadzonej dla MŚP w 2005 roku, -103 usługi, czyli 73,50% działalności prowadzonej dla MSP w I poł. 2006 roku.

9 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Nasi klienci usług informacyjnych w I połowie 2006r.

10 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK Ośrodki KSU realizują usługi informacyjne dla MSP głównie w ramach prowadzonych Punktów Konsultacyjnych. Przy Kujawsko-Pomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Lokalny, który świadczy usługi informacyjne bezpłatnie. W ramach ogólnopolskiej sieci funkcjonuje obecnie 154 takich Punktów Konsultacyjnych. Zostały wyłonione w drodze konkursu, w którym głównym kryterium kwalifikacyjnym były: doświadczenie w świadczeniu usług dla MSP oraz kwalifikacje poszczególnych konsultantów PK, a także lokalizacja PK w danym województwie.

11 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK Funkcjonowanie PK jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu PARP Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Usługi świadczone przez PK są bezpłatne z uwagi na finansowanie wynagrodzeń konsultantów ze środków rządowych, w ramach wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

12 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK Usługi informacyjne PK świadczone są MŚP bezpłatnie w ramach tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że wartość usługi łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich 100.000 EURO.

13 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK I. Poziom Centralny – Centrum Zarządzania Informacją dla Partnerów (CZIP) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; II. Poziom Regionalny – 16 Punktów Konsultacyjnych (PK) z założenia prowadzonych przy Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF); III. Poziom Lokalny – Punkty Konsultacyjne działające na poziomie powiatów świadczące usługi informacyjne dla MSP, prowadzone przez lokalne organizacje wspierania biznesu.

14 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP, w szczególności w formie pakietów informacyjnych wraz z udzieleniem niezbędnych informacji związanych z tematyką pakietu, w tym: z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp., n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje, o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp., na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

15 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Usługi informacyjne w ramach PK PK świadczy usługi informacyjne dotyczące prezentacji i wyjaśnienia zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP: właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia, zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji, zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji, zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy akredytowanych wykonawców, warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie.

16 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Tematyka najczęściej realizowanych usług PK Punkt Konsultacyjny działający przy Kujawsko-Pomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców najczęściej realizuje usługi informacyjne z zakresu: wyboru właściwego programu wsparcia, zasad przyznawania wsparcia, zasad sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, weryfikacji formalno- administracyjna dokumentacji aplikacyjnej, dostępnej oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, zasad wyboru akredytowanego wykonawcy, analizy finansowej.

17 VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Dziękuję za uwagę! Hanna Wygocka Koordynator ds. Public Relatons i Projektów Konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wygocka@kpzpip.lo.pl tel/. 52/345 80 00 w.25 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz www.kpzpip.lo.pl


Pobierz ppt "VI Krajowe Forum Edukacyjne dla MSP Warszawa 18-19 września 2006r. Oferta usług ośrodków KSU dla MŚP USŁUGI INFORMACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google