Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 9

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 9"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 9
Teoria Dowa Teoria fal Elliotta J.J. Murphy

2 Teoria Dowa „The ABC of Stock Speculation” S. A. Nelson 1903
„The Stock Market” W. P. Hamilton, 1922 „Dow Theory” Robert Rhea, 1932

3 Hossa – bull market Hossa dzieli się na trzy fazy, trzy ruchy zwyżkujące Pierwszy ruch jest zdominowany dużą dozą pesymizmu po okresie bessy, jest reakcją na niedowartościowanie rynku. Zwyżce towarzyszą negatywne informacje okołorynkowe. Większość obserwatorów patrzy z niedowierzaniem na rosnące indeksy. Panuje powszechne przekonanie o nieuchronnym pogłębieniu spadków

4 Ta faza powinna być najbardziej zyskowna dla techników.
Hossa – the bull market Druga zwyżka wiąże się z polepszającym się klimatem biznesowym. Rosną zyski przedsiębiorstw. Zmniejsza się bezrobocie. Zdaniem większości – najgorszy okres został przezwyciężony Ta faza powinna być najbardziej zyskowna dla techników.

5 Hossa – the bull market Trzecią zwyżkę charakteryzuje przesadny optymizm w dyskontowaniu przyszłości. Zwyżce towarzyszą pozytywne informacje okołorynkowe. Informacje o hossie docierają do szerokiej publiczności. Większość inwestorów rozważa tylko zakupy akcji. Firmy emitują nowe serie akcji

6 Bessa – the bear market Bessa dzieli się także na 3 fazy spadkowe
W pierwszej zbywają akcje najbardziej zorientowani, którzy dostrzegli przewartościowanie i brak perspektyw na większe zyski spółek. Drugą fazę charakteryzuje paniczna wyprzedaż akcji, zniżki nabierają tempa. Po kulminacji wyprzedaży następuje korekcyjna zwyżka trendu wtórnego. Trend wtórny może mieć postać trendu bocznego. Trzeciej fazie spadków towarzyszy postępujący pesymizm tych, którzy byli przekonani, że kupili „w dołku” oraz tych , którzy przetrzymali akcje do tej pory. Fazie towarzyszą negatywne wiadomości okołorynkowe. Panuje przekonanie, że akcje nie mają żadnej wartości.

7 Potwierdzenie średnich: przemysłowej i transportowej DJIA, DJTA
Sygnał kupna jednej średniej musi być potwierdzony sygnałem płynącym z drugiej Potwierdzenie sygnału przez drugą powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy po wygenerowaniu sygnału przez pierwszą Sygnał kupna to osiągnięcie nowego dna na wyższym poziomie niż poprzednie w głównym trendzie zwyżkowym oraz przekroczenie szczytu osiągniętego w pierwszej zwyżce trendu wtórnego

8 Obroty potwierdzają trend główny Volume goes with trend
W czasie hossy wolumen wzrasta wraz ze zwyżką ceny akcji maleje w czasie zniżki. To samo dotyczy trendów wtórnych W czasie bessy wolumen wzrasta wraz ze spadkiem ceny akcji i maleje przy wzrostach

9 Trend horyzontalny może zastępować trendy wtórne
Ceny wahają się w granicach –5% do +5% Następuje tymczasowa równowaga popytu i podaży Im dużej trwa, im mniejsze są wahania, tym ważniejsze jest wybicie z tzw. „bazy” Trend horyzontalny może dotyczyć jednej ze średnich

10 Ceny zamknięcia Inercja trendu
Ważne są tylko ceny zamknięcia, wahania w trakcie dnia mają znaczenie drugorzędne Trend jest kontynuowany, dopóki nie ma sygnału jego zmiany Sygnał zmiany trendu może wystąpić w każdej chwili, dopóki jednak nie następuje należy uważać za „obowiązujący” istniejący trend

11 Teoria Dowa, Charles H. Dow - wynalazca indeksu giełdy amerykańskiej
(ostatnia dekada XIX w,) 75% akcji drożeje w czasie hossy, 90% zniżkuje w czasie bessy Idea „średniej giełdowej” ilustrującej zachowanie cen 12 największych spółek (później 32, teraz 30) Średnie giełdowe dyskontują wszystko (averages discount everything-except „acts of God”) Średnie rynkowe odzwierciedlają działanie dziesiątków tysięcy inwestorów, którzy mają dostęp do wszelkich informacji, także fundamentalnych

12 Teoria fal Elliota „The wave principle” – Charles J. Collins 1938 r Publikacja bazująca na oryginalnym tekście Ralpha Nelsona Elliotta - rozszerzenie i uzupełnienie teorii Dowa „Nature’s Law –The Secret of the Universe” – R. N. Elliott 1946 „ Elliott wave principle” A.J. Frost,R. Prechter 1978 Polskie tłum. - „Teoria fal Elliotta” WIG –Press 1995

13 Teoria fal Elliota Podstawowe elementy teorii fal
Kształt impulsów wzrostowych, korekt spadkowych, Proporcje między kolejnymi elementami Relacje czasowe. Uwaga 1. Analiza proporcji jest użyteczna przy określeniu zasięgu przyszłego ruchu cen, czego dokonuje się mierząc relacje pomiędzy poszczególnymi falami. Uwaga 2. Teoria Elliotta była pierwotnie przeznaczona do analizy głównych wskaźników rynku akcji, a zwłaszcza średniej przemysłowej Dow-Jonesa..

14 Teoria fal Elliota Rosnący rynek akcji podlega powtarzającemu się rytmowi pięciofalowej fazy wzrostu, po której następuje trójfalowa faza spadku. Pełny cykl składa się więc z ośmiu fal Fale fazy wzrostów - oznaczone liczbami 1, 3 i 5 – zwane są falami impulsu - natomiast fale 2 i 4, biegnące w kierunku przeciwnym do trendu wzrostowego, zwane są falami korygującymi. Kiedy pięciofalowa faza wzrostu dobiega końca, zaczyna się faza trójfalowej korekty. Fale tej fazy oznaczone są odpowiednio literami a, b, c. Na spadkowym rynku faza spadku ma strukturę pięciofalową, zaś wzrostu - trójfalową.

15 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego

16 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego – stopnie cyklu
Cykl rynku wzrostowego= faza wzrostu + faza spadku Całą fazę wzrostu określamy jako falę 1 stopnia (podobnie - faza spadku) Cykl składa się zatem z 2 fal 1 stopnia. 5 fal fazy wzrostu to 5 fal 2 stopnia Cykl składa się zatem z 8 fal 2 stopnia.

17 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego – stopnie cyklu
Każdą z 8 fal 2. stopnia całego cyklu można podzielić na fale stopnia 3, według zasady: Jeżeli kierunek (wzrost lub spadek) fali jest zgodny z kierunkiem fali wyższego stopnia, to dzielimy ja na 5 fal niższego stopnia, w przeciwnym wypadku na 3 fale. Fale stopnia 3. dzielimy na fale stopnia 4. Według tej samej zasady. Itd..

18 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego – stopnie cyklu

19 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego – stopnie cyklu

20 Teoria fal Elliota – pełny cykl rynku wzrostowego – stopnie cyklu

21 Teoria fal Elliota – zastosowanie
Teoria FE służy do identyfikacji aktualnego miejsca w całym cyklu, ma zatem istotną wartość prognostyczną, przy założeniu jej prawdziwości i prawidłowego oznaczenia zaistniałych fal Ruchy korekcyjne (korekty) nigdy nie składają się z 5 fal. Jeżeli w czasie hossy pojawi się 5 falowy ruch korekcyjny, to oznacza on pierwszą z 3 fal spadkowych. W bessie pojawienie się 5 falowej zwyżki powinno oznaczać falę wzrostową nowego cyklu

22 Charakterystyka poszczególnych fal
Fala 1 jest na ogół najkrótsza w porównaniu z pozostałymi Początkowo wydaje się, że obserwowany ruch cen jest jedynie chwilowym odbiciem po długotrwałej tendencji spadkowej. Jeżeli fala pierwsza powstaje w ramach głównych formacji odwrócenia trendu, ma ona dynamiczny charakter. Akcje kupują inwestorzy instytucjonalni (Inwestorzy indywidualni wstrzymują się z zakupami) Fala 2 - z reguły - znosi całą pierwszą falę bądź jej istotną część. Ruch korekcyjny w dół zatrzymuje się zazwyczaj powyżej poziomu rozpoczęcia fali pierwszej. Akcje ponownie kupują inwestorzy instytucjonalni, natomiast inwestorzy mniej doświadczeni zamykają swoje stratne pozycje, oczekując dalszego znaczącego pogorszenia koniunktury

23 Charakterystyka poszczególnych fal
Fala trzecia jest najczęściej najdłuższa i cechuje się dynamicznym wzrostem Analiza techniczna generuje wiarygodne i silne sygnały kupna Fali tej towarzyszy najwyższy wolumen obrotów Rynek notuje przyśpieszenie dynamiki wzrostu, czemu towarzyszą luki cenowe Często fala trzecia jest falą wydłużoną Nigdy fala trzecia nie jest najkrótsza w układzie pięciu fal wzrostowych. Wszystkie główne wskaźniki makroekonomiczne potwierdzają rozwój gospodarki.

24

25 Charakterystyka poszczególnych fal
Fala 4 tak jak druga stanowi korektę spadkową w impulsie wzrostowym. Fala 4 ma na ogół inny kształt niż fala druga (jeżeli fala druga była gwałtowna, fala czwarta ma postać konsolidacji np. w postaci trójkąta). Fala czwarta może mieć gwałtowny charakter, gdy fala druga była płaska lub miała postać konsolidacji. Dno fali czwartej nigdy nie znajduje się poniżej szczytu fali pierwszej.

26

27 Charakterystyka poszczególnych fal
Fala piąta ma zwykle mniej dynamiczny charakter niż fala trzecia. Kształtowaniu się tej fali pojawiają się sygnały analizy technicznej świadczące o słabnącej sile strony popytowej. Wskaźniki przedstawiające wolumen obrotów nie potwierdzają nowych maksimów (szczyty kształtowane są przy niższym wolumenie obrotów niż to miało miejsce podczas szczytu trzeciej fali). Krótkoterminowe oscylatory wykazują negatywne dywergencje informujące o słabnącym trendzie wzrostowym. Uważa się, że w tej fazie akcje kupują drobni inwestorzy Inwestorzy instytucjonalni są stroną sprzedającą. Odwrócenie trendu wzrostowego najczęściej następuje po fazie euforii.

28 Fale korekcyjne Fale korekcyjne mogą mieć postać tzw.
Zygzaków (najbardziej typowe) Fal płaskich Trójkątów

29 Zygzak (5-3-5) rynku wzrostowego

30 Zygzak (5-3-5) rynku spadkowego

31 Fala płaska hossy – oznaka siły rynku
Fala A jest trójką – nie zaś piątką Fala B zwyżkuje do poziomu początkowego fali A, fala C – na poziomie dna fali A

32 Fala płaska hossy – warianty
Fala C może zatrzymać się powyżej dna fali A Fala B może dotrzeć powyżej szczytu fali A, zaś fala C poniżej dna fali A

33 Fala płaska (3-3-5) bessy – oznaka słabości rynku

34 Fala płaska – korekta nieregularna w czasie bessy

35 Fala płaska – korekta nieregularna w czasie hossy

36 Trójkąty jako fale korekcyjne
Trójkąty pojawiają się zazwyczaj jako fala nr 4 (poprzedzają ostatni ruch zgodny z trendem głównym) fala B w fazie A-B-C

37

38 Faza spadkowa Charakterystyka poszczególnych fal
FALA A O zaistnieniu fali A świadczy jej pięciofalowa struktura. W czasie formowania się fali A wolumen obrotów jest wyższy podczas deprecjacji, niższy towarzyszy próbom wzrostu FALA B Rozpoznanie fazy kształtowania fali B nie jest łatwe. Po pewnym czasie okazuje się, że mamy do czynienia jedynie z odbiciem w górę w ramach trendu spadkowego. Fala B przebiega zwykle przy niskim wolumenie obrotów. W zależności od rodzaju fali korygującej, zwyżki mogą sięgnąć poprzedniego szczytu (tworząc podwójny szczyt) lub nawet przekroczyć go, po czym trend spadkowy jest kontynuowany.

39 Faza spadkowa FALA C Najczęściej fala C sprowadza notowania poniżej dna fali A. Wyprzedaży towarzyszy wyższy wolumen obrotów. O przewadze strony podażowej informują wskaźniki analizy technicznej (generowane są sygnały sprzedaży). Zestawienie szczytu trzeciej i piątej fali wraz ze szczytem fali B często przyjmuje postać negatywnej formacji głowy i ramion. Dynamiczny charakter fali C wynika przede wszystkim z faktu, iż spadki zaskakują zarówno inwestorów, którzy kupili akcje podczas impulsów wzrostowych, jak również tych, którzy skusili się na otwarcie pozycji podczas fali B.


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 9"

Podobne prezentacje


Reklamy Google