Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Współpraca Terytorialna w Województwie Śląskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Współpraca Terytorialna w Województwie Śląskim"— Zapis prezentacji:

1 Europejska Współpraca Terytorialna w Województwie Śląskim
w Województwie Śląskim Katowice, 19 czerwca 2007 r.

2 Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
Województwo Śląskie jest objęte 5 programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Współpraca transgraniczna: Polska-Słowacja Czechy-Polska Współpraca transnarodowa: Obszar Europy Centralnej Region Morza Bałtyckiego Współpraca międzyregionalna

3 WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA –
PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013

4 Obszar wsparcia Programu
Zasięg terytorialny Programu obejmuje polsko-słowackie pogranicze na poziomie jednostek NUTS III oraz NUTS IV. Obszar Województwa Śląskiego objętego Programem to podregion bielsko – bialski oraz powiat pszczyński Wnioskodawca może pochodzić spoza obszaru wsparcia polsko-słowackiego pogranicza, pod warunkiem, że posiada kompetencje i działa na obszarze wsparcia a projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia.

5 Główny cel Programu : Wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. Łączny budżet Programu - 185,2 mln EUR w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 157,4 mln EUR dla wspólnych polsko-słowackich projektów . dofinansowanie dla projektu do 85 % kosztów kwalifikowalnych

6 Podział środków EFRR na poszczególne osie priorytetowe:
P 1 Rozwój infrastruktury o znaczeniu transgranicznym (67,7 mln EUR) ( Infrastruktura komunikacyjna i transportowa, Infrastruktura ochrony środowiska) ( możliwe projekty np. budowa i modernizacja dróg, współpraca służb porządku publicznego, budowa, modernizacja infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, zalesianie, ochrona wód, jakości powietrza) P Rozwój społeczno – gospodarczy (53,5 mln EUR) (Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, projekty sieciowe) (możliwe projekty np. promocja produktów turystycznych, budowa ścieżek rowerowych, promocja agroturystyki, wspólne turystyczne i kulturalne działania, ochrona dziedzictwa kulturowego) P 3 Wsparcie inicjatyw lokalnych ( mikroprojekty ) (26,8 mln EUR) ( możliwe projekty np. współpraca w zakresie edukacji, sportu i kultury, małe projekty infrastrukturalne)

7 Przykładowi potencjalni wnioskodawcy :
* jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, * jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, * organizacje pozarządowe typu non-profit (NGO), * euroregiony, * Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

8 Cztery kryteria współpracy / zasada partnera wiodącego
Projekty realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej wymagają ścisłej współpracy partnerów z dwóch państw zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji wspólnego projektu. Beneficjenci / partnerzy projektu wyznaczają spośród siebie partnera wiodącego, który odpowiada za zapewnienie realizacji całego projektu. Zgodnie z projektem Programu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć transgranicznych spełniających przynajmniej dwa z czterech kryteriów określonych w Programie: * wspólne przygotowanie * wspólne realizacja * wspólny personel * wspólne finansowanie.

9 WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007 – 2013

10 Obszar wsparcia Programu
Zasięg terytorialny Programu obejmuje polsko-czeskie pogranicze na poziomie jednostek NUTS III oraz NUTS IV. Obszar Województwa Śląskiego objęty Programem to podregion bielsko-bialski, podregion rybnicko-jastrzębski oraz powiat pszczyński. Wnioskodawca może pochodzić spoza obszaru wsparcia polsko-czeskiego pogranicza, jeśli posiada uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze wsparcia.

11 Globalny cel Programu :
Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców Łączny budżet Programu – EUR w tym EFRR – EUR dla wspólnych polsko-czeskich projektów

12 Podział środków EFRR na poszczególne osie priorytetowe :
P 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń (70,2 mln EUR) ( możliwe projekty np. modernizacja, remonty, budowa i poprawa jakości infrastruktury drogowej, rozwój usług informacyjnych i komunikacyjnych, modernizacja i adaptacja byłych obiektów straży granicznej pod kątem nowych funkcji, budowa i modernizacja lokalnych oczyszczali ścieków, sieci kanalizacyjnych, poprawa jakości wód i powietrza, profilaktyka przeciwpowodziowa) P Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki (79 mln EUR) ( możliwe projekty np. usługi doradcze, szkolenia dla przedsiębiorców, punkty informacyjne na rzecz przedsiębiorczości, tworzenie, rozwój i promowanie sieci współpracy pomiędzy sferą gospodarki i instytucjami rozwojowymi, odnowa i ochrona lokalnego folkloru, zabytków, wspieranie imprez kulturalnych, rozwój punktów informacji turystycznej, wspieranie rynku pracy, programu edukacyjne) P Wspieranie współpracy społeczności lokalnych (57 mln EUR) ( możliwe projekty np. opracowywanie analiz, strategii ukierunkowanych na rozwój społ.-gosp. obszaru pogranicza, wymiana młodzieży, transgraniczna współpraca szkół)

13 Projekty możliwe do realizacji :
wspólne ( polski i czeski partner) transgraniczne oparte o zasadę partnera wiodacego spełniające co najmniej dwa z czterech kryteriów współpracy : wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie składane na wspólnym wniosku dofinansowanie dla projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych zasada refundacji poniesionych kosztów (kwalifikowanych)

14 Przykładowi potencjalni beneficjenci
* jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, * podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych, * pozarządowe organizacje typu non-profit (NGO), * izby gospodarcze, * szkoły wyższe, inne publiczne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, * inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne), * euroregiony, * Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

15 Program Operacyjny Współpracy
Transnarodowej Obszaru Europy Środkowej

16 Cel Programu Wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie
wewnętrznej integracji oraz wzmocnienie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej

17 Obszar kwalifikowany Programu Europy Środkowej
Kraje Wybrane Regiony Austria cały kraj Czechy Polska Słowacja Słowenia Węgry Niemcy Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia- Anhalt, Turyngia Włochy Piemont, Valle d’Aoste / Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonomia Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna Ukraina Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód Zakarpacki i Czerniowiecki

18

19 Budżet Programu Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Programie wynosi ponad 246 mln euro, całkowity budżet Programu wynosi ponad 298 mln euro. Dofinansowanie projektów w Polsce – maksymalnie 85%

20 Projekty Program umożliwia realizację projektów polegających na wymianie doświadczeń oraz realizacji projektów inwestycyjnych w kontekście ponadnarodowym. Projekty inwestycyjne powinny m.in. mieć charakter demonstracyjny/ modelowy, bądź pilotażowy, wypracowany wspólnie i oceniony przez partnerów; rezultaty tej „pilotażowej inwestycji” powinny być możliwe do stosowania w innych państwach obszaru współpracy, a ponadnarodowy transfer rezultatów powinien stanowić część projektu. Produkty i rezultaty mają być widoczne i trwałe oraz stanowić grunt dla dalszych inicjatyw i/ lub inwestycji w ramach następujących obszarów tematycznych: P1 Wspieranie innowacji na obszarze Europy Środkowej (ponad 49 mln euro z EFRR), np.: wspieranie zakładania i rozwoju ponadnarodowych klastrów w obszarach kluczowych dziedzin nawiązywanie ukierunkowanej na konkretne zastosowania współpracy pomiędzy systemem badawczym a firmami) wdrażanie wspólnych strategii i planów działania dla wzmocnienia rozwoju wiedzy i zasobów ludzkich)

21 Projekty P2 Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej (ok. 64 mln euro z EFRR), np.: wdrażanie rozwiązań transportowych z uwzględnieniem konkretnych potrzeb obszarów metropolitalnych, miejskich, wiejskich, oddalonych oraz odosobnionych) rozwijanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) dla współpracy w logistyce) P3 Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska (ok. 64 mln euro z EFRR), np.: rekultywacja obszarów zdegradowanych, takich jak tereny pogórnicze, skażone, bądź poprzemysłowe) transfer technologii z nauki, przemysłu i polityka dotycząca potencjalnych negatywnych skutków produkcji odnawialnych źródeł energii) P4 Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast (ponad 54 mln euro z EFRR), np.: wdrożenie strategicznych działań w celu zoptymalizowania struktury ośrodków miejskich oraz ulepszania aktywnych powiązań między ośrodkami miejskimi) stosowanie innowacyjnych rozwiązań kwestii dostaw usług oraz adaptacji i dostarczania kluczowych usług i infrastruktury (system służby zdrowia, gospodarki wodnej, mieszkalnictwa itd.)

22 Beneficjenci Programu
Beneficjentami programu mogą być instytucje publiczne, instytucje o charakterze publicznym, instytucje prywatne (projekty z ich udziałem nie mogą generować zysku; jeżeli będą generować zysk dofinansowanie może być mniejsze niż 85%; muszą współpracować z jst), np.:   władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

23 Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego

24 Cel Programu Wzmacnianie rozwoju w celu osiągnięcia zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego Regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami.

25 Obszar kwalifikowany Programu Regionu Morza Bałtyckiego
Kraje Wybrane Regiony Dania cały kraj Estonia Finlandia Łotwa Litwa Polska Szwecja Białoruś (k. partnerski) Norwegia (k. partnerski) Niemcy Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklenburgia- Vorpommnern, Schleswig-Holstein, Dolna Saksonia (tylko region NUTS II Regierungsbezirk Lüneburg) Rosja (k. partnerski) Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republikę Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym

26

27 Projekty Program umożliwia realizację projektów polegających na wymianie doświadczeń oraz realizacji projektów inwestycyjnych w kontekście transnarodowym. Projekty inwestycyjne powinny m.in. mieć charakter demonstracyjny/ modelowy, bądź pilotażowy, wypracowany wspólnie i oceniony przez partnerów; rezultaty tej „pilotażowej inwestycji” powinny być możliwe do stosowania w innych państwach obszaru współpracy, a ponadnarodowy transfer rezultatów powinien stanowić część projektu. Produkty i rezultaty mają być widoczne i trwałe oraz stanowić grunt dla dalszych inicjatyw i/ lub inwestycji w ramach następujących obszarów tematycznych: P1 Rozwijanie innowacji w całym BSR (ponad 67 mln dofinansowania z UE + Norwegia), np.: tworzenie transnarodowych struktur (platform, sieci itd.) zapewniających usługi dla źródeł innowacji w ich międzynarodowej działalności ułatwianie tworzenia sieci i wymiany dobrych praktyk w całym BSR w zakresie edukacji i innych elementów polityki publicznej, które kształtują środowisko innowacyjne

28 Projekty P2 Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność BSR (ponad 45 mln dofinansowania z UE + Norwegia), np.: planowanie i realizacja programów budowy Bałtyckich Autostrad Morskich jako przedłużeń i połączeń lądowych korytarzy transportowych opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie modeli i narządzi służących do sprawnego zarządzania transnarodowymi strefami rozwoju P3 Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem (ponad 66 mln dofinansowania z UE + Norwegia), np.: działania mające na celu zapobieganie transgranicznym zanieczyszczeniom, włączając promieniowanie jądrowe oraz promowanie środowiskowego zarządzania i standardów wspólne strategie i działania mające na celu zwiększenie niezawodności transportu morskiego na Morzu Bałtyckim (na przykład łamanie lodów, bezpieczniejszy transport niebezpiecznych ładunków P4 Promowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów (ok. 49 mln dofinansowania z UE + Norwegia), np.: opracowywanie praktycznych rozwiązań na poziomie BSR w celu poprawienia stosunków gospodarczych pomiędzy metropoliami i małymi oraz średnimi miastami wspólne działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i promowania pomocy ratunkowej w przypadku katastrof naturalnych

29 Beneficjenci Programu
Beneficjentami programu mogą być tylko instytucje publiczne i instytucje o charakterze publicznym, np.:   władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

30 Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej -
- INTERREG IV C

31 Cel Programu Poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej.

32 Obszar kwalifikowany Programu
INTERREG IV C obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Unii Europejskiej. Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii.

33

34 Budżet Programu Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie wynosi ponad 321 mln euro, całkowity budżet Programu wynosi ponad 405 mln euro (z wyłączeniem wkładu finansowego Norwegii i Szwajcarii). Dofinansowanie projektów w Polsce – maksymalnie 85%

35 Projekty Program umożliwia realizację projektów polegających na wymianie doświadczeń z możliwością realizacji projektów pilotażowych (inicjatywy regionalne) oraz na tworzeniu sieci łączących regiony, które chcą osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie (kapitalizacja oraz opcja szybkiej ścieżki) w ramach następujących obszarów tematycznych: P2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku (ponad 156 mln euro budżetu): zagrożenia naturalne i technologiczne gospodarka wodna gospodarka odpadami różnorodność biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego energia i zrównoważony transport dziedzictwo kulturowe i krajobraz P1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy (ok. 221 mln euro budżetu): Innowacyjność, badania i rozwój technologii przedsiębiorczość oraz MŚP społeczeństwo informacyjne zatrudnienie oraz kapitał ludzki i edukacja

36 Beneficjenci Programu
Beneficjentami programu mogą być tylko instytucje publiczne i instytucje o charakterze publicznym np.:   władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, organizacje turystyczne, służby ratownicze, inne instytucje.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejska Współpraca Terytorialna w Województwie Śląskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google