Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007 - 2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne Sposób oceny i wybór projektów

3 Forma – papierowa w formacie A4 w dwóch egzemplarzach. Sposób wypełniania wniosku i załączników do wniosku - określa instrukcja wypełniania wniosku i załączników do wniosku dostępne na stronie internetowej: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1 Wniosek i załączniki należy wypełnić w języku polskim. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.

4 Oryginał wniosku o dofinansowanie projektu powinien być podpisany czytelnie lub parafowany z imienną pieczątką przez osoby upoważnione do podpisania umowy. Każda strona wniosku o dofinansowanie projektu powinna zostać parafowana. Upoważnienie do podpisania wniosku o dofinansowanie - forma pisemna. Wnioskodawca składa wniosek w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał +kopia) oraz w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD/DVD – zgodnie z formatem danych udostępnionym na stronie internetowej. Wniosek powinien być dostarczony w zamkniętym opakowaniu na którym powinny znaleźć się informacje dotyczące: nazwy i adresu wnioskodawcy, napis Departament Wspierania Przedsiębiorczości oraz Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007- 2013, nazwę i numer osi priorytetowej, nr działania, nazwę i numer schematu, tytuł projektu.

5 Kopia wniosku o dofinansowanie oraz kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem powinno zawierać klauzulę za zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia za zgodność z oryginałem: potwierdzenie na każdej stronie wniosku/załączników, lub potwierdzenie na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X oraz czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką jednej z osób upoważnionych do reprezentacji.

6 Powinny być ponumerowane i umieszczone za wnioskiem wg podanej ściśle w nim numeracji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć ponumerowane strony. Każdy załącznik na pierwszej stronie powinien być opatrzny pieczęcią wnioskodawcy. Oryginały dokumentów wydawane przez właściwe urzędy nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem (zaświadczenia, wypisy, uchwały). W miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacja nie dotyczy.

7 Wniosek o dofinansowanie i wszystkie złączniki należy przygotować w zwartej formie, każdy egzemplarz w odrębnym segregatorze. Każdy z segregatorów na grzbiecie powinien być opisany w następujący sposób: nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu, nazwa i numer osi priorytetowej, działanie, z podaniem czy jest to oryginał, czy kopia.

8 Wnioski przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości. PPW czynny będzie przez cały okres naboru wniosków w dni pracy Urzędu Marszałkowskiego w godzinach od 8 do 15. Sposób dostarczenia wniosków określony zostanie każdorazowo w ogłoszeniu o naborze. Dopuszczalne są następujące formy dostarczenia wniosków: złożenie wniosku osobiście lub przez posłańca bądź przesłanie wniosku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Hanasiewicza 17, 35- 103 Rzeszów. Wnioski przesłane lub dostarczone na adres inny niż powyższy nie będą rozpatrywane. Pracownik przyjmujący wniosek wydaje Potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Potwierdzenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach jeden dla wnioskodawcy, drugi pozostaje w dokumentacji wniosku. Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dostarczenie go do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości RPO (decyduje data stempla sekretariatu DWP) w przypadku dostarczenia pocztą data stempla Kancelarii.

9 W ramach działania 1.4 schemat A nabór wniosków odbywał się będzie zgodnie z procedurą standardową. Procedura składa się z następujących etapów: 1.Ocena formalna. 2.Ocena merytoryczna. 3.Ocena strategiczna - uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego. 4.Podpisanie umowy o dofinansowanie.

10 Ocena formalna Polega na weryfikacji kwalifikowalności projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie pod względem gotowości organizacyjno – instytucjonalnej projektu. Wyróżnia się kryteria dopuszczające i administracyjne: Do kryteriów dopuszczających zalicza się: Kwalifikowalność wnioskodawcy. Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu. Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu. Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku.

11 Negatywny wynik weryfikacji wniosku pod względem co najmniej jednego z w/w kryteriów powodować będzie otrzymanie przez wniosek oceny negatywnej i wniosek podlegać będzie odrzuceniu. Ocena formalna wniosków przeprowadzona jest w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej, decyzję w tej sprawie podejmuje Marszałek.

12 Kryteria administracyjne Powyższe kryteria związane są ze szczegółowymi wymaganiami odnoszącymi się do sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe wymogi wobec wniosku i załączników określa wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku, załączników. W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności złożonego przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie i załączników z obowiązującymi wymogami możliwe będzie ich skorygowanie.

13 Do kryteriów administracyjnych zalicza się: 1.Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku. 2.Kompletność i prawidłowość sporządzenia załączników do wniosku. 3.Wniesienie wkładu ze środków własnych lub pożyczek w wysokości nie mniej niż 5% kosztów całkowitych projektu. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność z kryteriami, formularz wniosku może być poprawiony lub uzupełniony jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosku. Pismo informujące o konieczności dokonania poprawek/uzupełnień wysyłane jest za pośrednictwem poczty, jak również faksem i droga elektroniczną.

14 Przedmiotem oceny merytorycznej są poprawne pod względem formalnym wnioski o przyznanie dofinansowania. Kryteria tej oceny podzielić można na dopuszczające oraz jakościowe. Ocenę merytoryczną projektów, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem formalnym przeprowadzają Komisje konkursowe składające się ze specjalistów w dziedzinach objętych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz pracowników właściwych merytorycznie Departamentów Urzędu.

15 Kryteria dopuszczające są standardowe dla większości projektów. Niespełnienie co najmniej jednego z nich skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Do kryteriów dopuszczających zalicza się: 1)Prawidłowość metodologiczną i rachunkową analizy finansowej. 2)Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu. 3)Prawidłowość metodologiczną i rachunkową analizy ekonomicznej.

16 4)Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy. 5) Wykonalność instytucjonalna projektu. 6)Wykonalność techniczna projektu. 7) Wykonalność technologiczna projektu. 8)Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie ochrony środowiska, równości szans, budowy społeczeństwa informacyjnego. W przypadku stwierdzenia, że wybrane rozwiązania techniczne lub technologiczne są: niezasadne, przewidziane w ramach projektu wydatki są zawyżone lub niezasadne, analiza ekonomiczna lub finansowa jest niepoprawna Komisja konkursowa odrzuca wniosek o dofinansowanie wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji.

17 Kryteria jakościowe - mają na celu zbadanie stopnia oddziaływania projektu na istotne problemy zidentyfikowane w Regionalnym Programie Operacyjnym w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wsparcia programu. Ocena na podstawie tych kryteriów polega na przyznawaniu punktacji projektowi w zależności od stopnia tego oddziaływania. Łączna suma pkt. do uzyskania podczas oceny tych kryteriów wynosi 100. Poszczególne kryteria mają zróżnicowaną wagę tj. maksymalną ilość możliwych do uzyskania pkt. w zależności od poziomu istotności danego problemu.

18 W ramach danego działania przyjęto następujące kryteria jakościowe: 1. Wartość uzbrajanego i przygotowywanego terenu inwestycyjnego - max.25 pkt. 2. Kompleksowość inwestycji punkty przyznawane będą za lokalizacje terenu oraz udogodnienia i systemy bezpieczeństwa związane z inwestycją – max. 20 pkt. 3. Zaangażowanie środków własnych wyższe od wymaganego – max. 20 pkt. 4. Udział partnerów w projekcie max. 15 pkt. 5. Wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu max. 10 pkt. 6. Zakres obszarowy inwestycji max. 10 pkt. Wniosek otrzymuje pozytywną ocenę merytoryczną, jeśli uzyska co najmniej 40% maksymalnej liczby pkt. możliwych do uzyskania w danym działaniu/schemacie. Na podstawie przeprowadzonej oceny tworzy się zbiorczą listę rankingową wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę.

19 Przy ustalaniu kryteriów jakościowych kluczowe znaczenie mają następujące kwestie: Powiązanie kryteriów z zapisami programu operacyjnego. Powiązanie kryteriów ze wskaźnikami programu operacyjnego. Powiązanie kryteriów z danymi liczbowymi i obiektywną metodą oceny.

20 Na podstawie Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie Zarząd Województwa w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z konkursu akceptuje przedłożoną listę wniosków lub dokonuje zmiany kolejności wniosków na liście. Zarząd Województwa może zmienić listę rankingową biorąc pod uwagę stopień spełnienia przez projekt Zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa. Zarząd może przyznać w ramach tego kryterium max. 20 pkt.


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google