Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z rodzicami 22 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z rodzicami 22 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z rodzicami 22 listopada 2010 r.

2 Co wydarzyło się w naszej szkole od 1 września?
Spotkania integracyjne uczniów klas I i „nowych” klas II (grill, wyjazdy do kręgielni). Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca. Rajdy rowerowe. Święto Patronki Szkoły. Pasowanie na Gimnazjalistę. Powiatowy Bieg Gimnazjalisty. Przedstawienie teatralne na podst. sztuki Moliera „Świętoszek”. Montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Akcja „Sprzątanie świata”. Złożenie kwiatów i zniczy na pomnikach z okazji świąt państwowych. Szkolne etapy konkursów przedmiotowych. Ćwiczenia z ewakuacji. Wyjazd do kina na film „Śluby Panieńskie”. Okresowy przegląd stomatologiczny. Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Przedstawienie szkolnej grupy Amnesty International „ Lekcja wos – u”.

3 Z nich jesteśmy dumni! Konkursy plastyczne: Monika Zielaskowska
Jakub Hołda Sebastian Kocik Dagmara Wypij Andżelina Antoszewska Sport: Agata Gaweł Aleksandra Gaweł Patryk Tomas Mateusz Wojewódka Dawid Kosiński Marcin Dziedzic Karol Rapicki

4 Galeria gimnazjalistów pozytywnie zakręconych:
Andżelina Antoszewska – utalentowana skrzypaczka Dagmara Wypij - utalentowana flecistka Magdalena Gmińska – opiekun o złotym sercu Paulina Chodyna – opiekun z sercem na dłoni Andrzej Frankiewicz – szkolny DJ Karol Kawalec – twórca szałowych kolczyków Dawid Dziedziak – mistrz dowcipu Adam Duda – polski Woody Allen

5 Co wymaga poprawy? 1. Poprawianie ocen niedostatecznych przez uczniów.
2. Frekwencja na lekcjach i zajęciach popołudniowych organizowanych przez nauczycieli. 3. Bieżące przygotowanie uczniów do lekcji, nieodrabianie zadań. 4. Aktywność i zaangażowanie uczniów oraz rodziców w życie szkoły. 5. Stosowny strój i wygląd (zwłaszcza uczennic) – makijaż, lakierowane paznokcie, letnie i „dyskotekowe” bluzeczki, mimo chłodniejszej pory roku. 6. Duża liczba uczniów niećwiczących na w – f z powodu braku stroju sportowego. 7. Mała dbałość o mienie szkoły (porysowane ławki, parapety powyrywane klamki, zawiasy, przypadki wandalizmu w toaletach – często w dziewczęcych, niewyrzucanie śmieci do koszy). 8. Wulgaryzmy, zaczepki, sporadyczne bójki, odgrażanie się, wyzwiska.

6 Co wymaga poprawy? 9. Spóźnienia na lekcje (zwłaszcza uczniów miejscowych). 10. Nieterminowe wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań. 11. Mała samodzielność i brak inicjatyw ze strony uczniów. 12. Przebywanie uczniów poza domem po godz bez opieki czy wiedzy rodziców. 13. Palenie papierosów przez niektórych uczniów. 14. Załatwianie konfliktów poprzez „umawiane” popołudniowe bądź wieczorne bójki, z zaangażowaniem starszych kolegów lub rodzeństwa. 15. Brak bieżącej kontroli dzienniczków przez rodziców. 16. Zbyt rzadki kontakt ze szkoła niektórych rodziców.

7 Co nas czeka w najbliższym okresie?
23 listopada: Udział drużyny chłopców w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej w Unisławiu. 26 listopada: „Wieczór wróżb, duchów i czarownic…” (dyskoteka andrzejkowa z udziałem gimnazjalistów ze Starogrodu i Głuchowa). 4 grudnia: Udział członków Samorządu Uczniowskiego w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (wyjazd uczniów i opiekuna do Włocławka). 6 grudnia: Mikołajki. 12 grudnia: Wyjazd uczniów do Torunia na spektakl teatralny pt. „Opowieść wigilijna”.

8 Co nas czeka w najbliższym okresie?
13 grudnia: Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień. 15 grudnia: Próbny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. 17 grudnia: Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. 20 grudnia: Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. 22 grudnia: Koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Bydgoskiej „Muzyka na Boże Narodzenie”. 7 stycznia: Próbny egzamin gimnazjalny w zakresie przedmiotów humanistycznych.

9 Co nas czeka w najbliższym okresie?
17 stycznia: Informacja o przewidywanych ocenach na I półrocze. 24 stycznia: Klasyfikacja śródroczna. 25 stycznia: Zebranie z rodzicami. 31 stycznia – 11 lutego: Ferie zimowe.

10 Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)

11 § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

12 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów
pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

13 w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

14 Przepis stosuje się do uczniów klas I i II gimnazjum.
W roku szkolnym 2010/2011 informacje o realizacji projektu, wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

15 im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku. (fragmenty)
Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku. (fragmenty) Całość dokumentu znajduje się na stronie internetowej szkoły:

16 Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej; omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; opracowanie karty projektu; prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; monitorowanie jego realizacji; ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

17 Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 4 – 6 osób. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez wybór nauczyciela dokonany w porozumieniu z uczniami. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

18 Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 3a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku. W roku szkolnym 2010/2011 tematy projektów należy przedstawić do 30 listopada. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

19 Zmiany w statucie w części dotyczącej oceny zachowania:
     Skala ocen zachowania: 1)  zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który uzyskał wynik od 3,00 do 2,51, a ponadto wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w wykonywaniu poszczególnych zadań i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i formułowania wniosków; 2)  zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał wynik od 2,50 do 2,01, a ponadto był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, jego współpracę z pozostałymi członkami zespołu cechowała rzeczowość i życzliwość; 3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał wynik od 2,00 do 1,51, a ponadto współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając zadania stawiane przed sobą i zespołem; 4)  zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który uzyskał wynik od 1,50 do 1,01, a ponadto współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając zadania stawiane przed sobą i zespołem, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

20 5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który uzyskał
wynik od 1,00 do 0,51, a ponadto mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność wykonania zadań przez innych członków zespołu; 6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który uzyskał wynik od 0,50 do 0,00, a ponadto nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego. *  Informacje o udziale w projekcie edukacyjnym dotyczą wyłącznie uczniów realizujących podstawę programową wprowadzoną Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku. *  Oceny stopnia realizacji projektu edukacyjnego przez ucznia wychowawca dokonuje w porozumieniu z opiekunem projektu.

21 Tematy i opiekunowie projektów:
1. Multimedialny przewodnik po Gminie Chełmno. (Hanna Borek) 2. W jaki sposób zorganizować podróż do Paryża? (Iwona Dębska) 3. Jak przybliżyć społeczności lokalnej faunę ziemi chełmińskiej? (Andrzej Harłoziński) 4. W jaki sposób aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie wpływa na stan zdrowia człowieka? (Piotr Janowski) 5. Dzieje chrześcijaństwa na ziemi chełmińskiej. (Dorota Jażdżewska)

22 Tematy i opiekunowie projektów:
6. Na ile sposobów można udowodnić twierdzenie Pitagorasa? (Bogusław Kiełbasiewicz) 7. Dlaczego dziadek nie rozumie wnuka? Mały słownik gwary młodzieżowej. (Grażyna Kurkowska) 8. Jak bawić się twórczo? Przygotowujemy spektakl teatralny na podstawie wybranego utworu literackiego. (Katarzyna Ławicka) 9. My favorite recipe. Książka kucharska z ulubionymi przepisami. (Anna Majka) 10. English Around the World – angielskie wyrazy używane w Polsce. (Kamila Przybyszewska)

23 Tematy i opiekunowie projektów:
11. Jak zainteresować gimnazjalistę fizyką? (Tadeusz Szydłowski) 12. W jaki sposób można wpłynąć na poprawę stanu wód w Gminie Chełmno? (Agnieszka Świtajska) 13. Co możemy zrobić, aby zwiększyć szansę na przeżycie osób poszkodowanych w nagłych wypadkach? (Tomasz Wilma) 14. Holocaust… Jak ocalić od zapomnienia? (Katarzyna Wiśniewska) 15. W jaki sposób nasze gimnazjum realizuje program szkół patronackich? (Danuta Zaborowska)

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zebranie z rodzicami 22 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google