Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO CYWILNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO CYWILNE."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO CYWILNE

2 Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca przepisy (zespół norm prawnych), które regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi

3 Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów (norm) regulujących określone stosunki społeczne (cywilnoprawne) w pewien właściwy im sposób w znaczeniu podmiotowym oznacza uprawnienie lub zespół uprawnień przysługujących jakiemuś podmiotowi, wyznaczonych przez normy prawne

4 Prawa majątkowe – z zasady są zbywalne – ustawa stwarza możliwość przenoszenia ich na inne osoby:
prawa rzeczowe (prawo własności), użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone) wierzytelności wynikające ze zobowiązań prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (autorskie prawa niemajątkowe) prawa rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do spadku)

5 prawa rodzinne inne niż majątkowe
Prawa niemajątkowe prawa osobiste przysługujące osobie fizycznej lub prawnej dla ochrony jej dóbr osobistych (np. wolność, zdrowie, nazwisko) prawa rodzinne inne niż majątkowe

6 Stosunek cywilnoprawny – powinien zawierać dwa niezbędne elementy: po jednej stronie prawo podmiotowe, po drugiej odpowiadający mu obowiązek np. wynajmujący może żądać od wynajmującego zapłaty czynszu

7 SYSTEMTYKA PRAWA CYWILNEGO

8 Poszczególne działy prawa cywilnego
Część ogólna – obejmuje instytucje i zasady wspólne dla całego prawa cywilnego Prawo rzeczowe – ujmuje normy, które wyznaczają bezwzględne prawa podmiotowe (skuteczne wobec wszystkich), a odnoszące się do rzeczy Prawo zobowiązań – zawiera normy regulujące prawa majątkowe o charakterze względnym, skuteczne wobec indywidualnie oznaczonych podmiotów Prawo spadkowe – reguluje przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty Prawo rodzinne – reguluje stosunki prawne między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi krewnymi oraz powinowatymi a także instytucję opieki

9 OSOBY FIZYCZNE

10 Osobą fizyczną jest każdy człowiek

11 Zdolność prawna - oznacza, że każdy człowiek może uzyskać prawa i obowiązki majątkowe i niemajątkowe od chwili urodzenia. Zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci Zdolność do czynności prawnych – oznacza możność dokonywania czynności prawnych (decyzji co do kształtowania wiążących ich stosunków prawnych)

12 Z punktu widzenia zdolności do czynności prawnych wyróżniamy trzy kategorie osób:
· Osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych · Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych

13 Pełna zdolność do czynności prawnych – nabywa się ją z chwilą uzyskania pełnoletności, osoby takie mogą zawierać wszystkie umowy, w pełni rozporządzać swoim majątkiem są całkowicie odpowiedzialne za swoje działania

14 Nie ma zdolności do czynności prawnych – osoba, która nie ukończyła 13 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, jeśli na skutek choroby psychicznej niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Czynności za takie osoby podejmują rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi

15 Ograniczoną zdolność do czynności prawnych – mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo ustanawia się kuratelę

16 OSOBY PRAWNE

17 Osobami prawnymi są: Skarb Państwa
Organizacje, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną. Osobami prawnymi są między innymi: * województwa, * powiaty, gminy, * spółki kapitałowe, * partie polityczne, * związki zawodowe, * przedsiębiorstwa państwowe, * uczelnie wyższe, * spółdzielnie, * fundacje

18 PRZEDMIOT STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH

19 Przedmiotem stosunków cywilnoprawnych są różne dobra, pogrupowane w różnych przepisach prawa cywilnego w pewne klasy przedmiotów. Wyróżnia się: Rzeczy – to przedmioty będące : a) materialną częścią przyrody, b) występujące w stanie naturalnym lub przetworzonym, c) przedstawiające wartość majątkową, d) na tyle wyodrębnione, że w stosunkach gospodarczych mogą być traktowane samodzielnie ruchomości to rzeczy, które mogą być przenoszone z miejsca na miejsce bez istotnego uszkodzenia nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków(lokale), jeśli z mocy prawa mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności nieruchomości rolne (grunty rolne) są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej (także ogrodniczej, sadowniczej i rybnej) Przedmioty inne niż rzeczy czyli przedmioty materialne nie będące rzeczami, wśród nich ciecze, gazy, kopaliny, zwierzęta w stanie wolnym Różne postacie energii Dobranie niematerialne (dobra intelektualne i dobra osobiste) Pieniądze jako kategoria ekonomiczna nie są rzeczami; jest natomiast rzeczą ruchomą konkretny pieniądz mający jedynie wartość numizmatyczną. Pieniądzem jest wszystko co w obrocie może pełnić funkcję miernika wartości i pozwala na umarzanie zobowiązań Papiery wartościowe to dokumenty, które stanowią potwierdzenie istnienia pewnych praw majątkowych i podstawę do wykonywania tych praw. Są to między innymi akcje, obligacje, czeki, weksle, listy zastawne, książeczki oszczędnościowe itp. Zorganizowane kompleksy majątkowe jak przedsiębiorstwa (czyli zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących pewien zorganizowany kompleks i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych) i gospodarstwa rolne (to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi budynkami lub ich częściami urządzeniami i inwentarzem oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

20 CZYNNOŚCI PRAWNE

21 Czynności prawne to takie czynności podmiotów prawa (działania lub zaniechania), których dokonanie powoduje konsekwencje prawne. Jedynym elementem koniecznym dla dokonania czynności prawnej jest oświadczenie woli

22 Zachowanie może być uznane za oświadczenie woli, jeśli:
Jest zrozumiałe i da się ustalić jego sens Nie jest wymuszone Jest złożone na serio

23 Wady oświadczenia woli:
Brak świadomości lub swobody Pozorność Błąd Groźba

24 WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

25 Przez własność należy rozumieć uprawnienia do:
Władania rzeczą (posiadanie) Korzystania z rzeczy Rozporządzania rzeczą

26 PRAWO WŁASNOŚCI JEST BEZWZGLĘDNYM PRAWEM PODMIOTOWYM

27 Sposoby nabycia własności:
Pierwotny Pochodny

28 WSPÓŁWŁASNOŚĆ powstaje wtedy, gdy prawo własności do tej samej rzeczy należy do kilku osób. Wyróżniamy dwa typy współwłasności: Współwłasność w częściach ułamkowych Współwłasność łączną

29 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE
Użytkowanie Służebność Zastaw Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Hipoteka Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

30 Zobowiązaniem – jest stosunek cywilnoprawny zachodzący pomiędzy dwoma lub więcej osobami, gdzie jedna z nich – nazywana wierzycielem (uprawnionym) może żądać od drugiej – nazywanej dłużnikiem (zobowiązanym) – spełnienia pewnego świadczenia, czyli może żądać określonego zachowania się lub zaniechania działania przez dłużnika

31 Uprawnienie wierzyciela nazywamy wierzytelnością, a obowiązek dłużnika określamy jako dług. Stosunek łączący obie strony jest stosunkiem zobowiązaniowym

32 Wierzytelność jest prawem mającym charakter względny, przysługuje bowiem nie wobec wszystkich, lecz tylko wobec dłużnika

33 Umowa jest aktem stanowienia treści stosunku prawnego przez strony
Umowa jest aktem stanowienia treści stosunku prawnego przez strony. Jest to dwustronne, zgodne oświadczenie woli, mające na celu powstanie stosunku zobowiązaniowego

34 Przenoszące własność lub inne prawa
Ze względu na funkcje gospodarcze umowy zobowiązaniowe dzielimy na: Przenoszące własność lub inne prawa - umowa sprzedaży (sprzedawca, kupujący) - umowa zamiany - umowa dostawy - umowa kontraktacji - umowa darowizny - umowa o przeniesienie praw autorskich - umowa licencyjna Pozwalające na korzystanie z cudzych rzeczy - umowa najmu (wynajmujący, najemca) - umowa dzierżawy (wydzierżawiający, dzierżawca) - umowa użyczenia - umowa leasingu - umowa czarteru statku morskiego Pozwalające na korzystanie z cudzej pracy lub usług - umowa zlecenia (zleceniodawca, zleceniobiorca) - umowa o dzieło (zamawiający, przyjmujący zamówienie) - umowa agencyjna - umowa przechowania - umowa składu

35 PRAWO SPADKOWE

36 Prawo spadkowe dotyczy przejścia cywilnych praw majątkowych i obowiązków zmarłego na inne osoby

37 Spadek jest to ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego (spadkodawcy), który z chwilą jego śmierci przechodzi na inne osoby (spadkobierców)

38 Przejęcie praw do spadku nazywamy dziedziczeniem
Przejęcie praw do spadku nazywamy dziedziczeniem

39 Testament jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną tylko osobiście, na mocy której spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek śmierci

40 Przesłanki ważności testamentu:
Sporządzenie go przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych Brak wad w oświadczeniu woli (czyli nie działanie pod wpływem błędu lub groźby) Sporządzenie testamentu w przewidzianej prawem formie Zgodność testamentu z prawem i zasadami współżycia społecznego

41 Dopuszczalne są trzy formy testamentu:
Testament własnoręczny (holograficzny) Testament notarialny Testament alograficzny

42 PRAWO RODZINNE

43 Podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego:
·        Zasada dobra dziecka – art. 72 Konstytucji RP ·        Zasada ochrony rodziny – art Konstytucji RP ·        Zasada monogamii ·        Zasada trwałości zawiązku małżeńskiego ·        Zasada równego traktowania małżeństw zawartych w formie świeckiej i wyznaniowej ·        Zasada równości małżonków

44 W rozumieniu KRO rodzina składa się z:
małżonków ich wspólnych małoletnich dzieci dzieci pełnoletnie, które jeszcze się nie usamodzielniły dzieci przysposobionych przez małżonków

45 Do tak rozumianej rodziny nie należą:
- dzieci jednego małżonka (nawet wychowywanych przez nich we wspólnie założonej rodzinie) - dzieci wzięte na wychowanie, a nie przysposobione (wychowańcy)

46 W linii prostej spokrewnione są ze sobą osoby pochodzące jedna od drugiej bądź wspólnego przodka np. ojciec z córką, babka z wnukiem W linii bocznej spokrewnione są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, ale nie od siebie np. rodzeństwo, bratanek, brat cioteczny

47 W ramach pokrewieństwa w linii prostej rozróżnia się wstępnych (ojciec, dziadek) i zstępnych (córka, syn, wnuki, prawnuki)

48 Powinowactwo powstaje poprzez zawarcie małżeństwa między małżonkami a krewnymi drugiego małżonka (jest wyłącznie węzłem prawnym) i trwa pomimo zawarcia małżeństwa. Powinowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć małżeństwa ze sobą

49 Małżeństwo jest prawnym związkiem mężczyzny i kobiety, mającym cechy trwałości (ale nie jest związkiem nierozerwalnym), powstałym z woli obu równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych

50 Przesłanki unieważnienia małżeństwa:
jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony (tzw. Tożsamości cywilnej, tj. co do stanu cywilnego współmałżonka lub jego właściwości osobowych, tj. alkoholizm, narkomania, homoseksualizm, niemoc płciowa, transseksualizm) jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste

51 Przesłanki orzeczenia rozwodu:
zupełny (gdy wszelkie więzy łączące małżonków zostają zerwane) i trwały (rozkład przedłuża się) rozkład pożycia między małżonkami


Pobierz ppt "PRAWO CYWILNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google