Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo wekslowe z 1936 roku (Dz. U. nr 37 poz.282)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo wekslowe z 1936 roku (Dz. U. nr 37 poz.282)"— Zapis prezentacji:

1 Prawo wekslowe z 1936 roku (Dz. U. nr 37 poz.282)
Weksel Prawo wekslowe z 1936 roku (Dz. U. nr 37 poz.282)

2 Funkcje weksla Płatnicza - weksel może być wręczany zamiast zapłaty przy zakupie towarów i usług. Kredytowa - funkcja wyraża się w odroczonym terminie płatności weksla. Obiegowa - funkcja ta związana jest z możliwością nieograniczonego przenoszenia praw wekslowych z jednej strony na drugą przez indos; w związku z tym ten sam weksel może być wręczony jako zapłata w wielu transakcjach Gwarancyjna - polega na zabezpieczeniu zapłaty weksla przez wszystkie osoby podpisane na wekslu Refinansowa - weksel może być złożony do dyskonta w banku przed terminem płatności

3 Słowniczek terminów Akcept – przyjęcie weksla przez trasata.
Akceptant – przyjemca weksla trasowanego, którym staje się trasat z chwilą złożenia podpisu na wekslu. Aval – poręczenie wekslowe zabezpiecza spłatę weksla. Dłużnik wekslowy – wszystkie osoby podpisane na wekslu, a w szczególności: wystawca weksla (trasat), trasat - jeżeli stanie się akceptantem, poręczyciel, indosant, Głównym dłużnikiem z weksla własnego jest indosant, a z weksla trasowanego przed przyjęciem wystawca, a weksla przyjętego trasat.

4 Słowniczek terminów Domicyl – osoba trzecia u której weksel jest płatny. Indos (żyro) – przeniesienie weksla przez złożenie oświadczenia umieszczonego na grzbiecie weksla lub na przedłużku, indos przenosi wszystkie prawa na nabywcę. Indosant – osoba, która zbyła weksel przez indos. Indosatariusz – osoba, która nabyła weksel przez indos. Inkaso – przedstawienie weksla do zapłaty. Protest – akt notarialny stwierdzający odmowę zapłaty, przyjęcia weksla.

5 Słowniczek terminów Rekta weksel - weksel imienny, w którym zakazano jego indosowania. Remitent – wekslobiorca, osoba na której rzecz ma nastąpić zapłata sumy wekslowej. Rymesa - weksel z obrotu, indosowany. Trasant - wystawca weksla trasowanego. Trasat - przekazany, tj. osoba, której wystawca poleca dokonać zapłaty sumy wekslowej. Wierzyciel wekslowy - wierzycielem są: remitent, indosatariusz.

6 Rodzaje weksli Weksel własny

7 Rodzaje weksli Weksel trasowany

8 Zobowiązanie wekslowe
Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny tzn. odrywa się od przyczyny, która spowodowała podpisanie weksla i istnieje samodzielnie. Z tego względu wierzytelność wekslowa cechuje się dużym stopniem pewności i w zasadzie ewentualne spory mogą dotyczyć jedynie zarzutów formalnych.

9 Indos Podstawą atrakcyjności weksla jest fakt, że można go przenieść na inną osobę. Przeniesienie weksla odbywa się w drodze indosu (żyra).

10 Jak wypełnić weksel ? – o czym pamiętać ?
1. Deklaracja wekslowa W dniu w Warszawie firma z siedzibą w zwana dalej „Wystawcą weksla” wręcza firmie Tech Data Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką” weksel in blanco i upoważnia Spółkę do wypełnienia weksla i skierowanie go do zapłaty bez protestu na warunkach do uznania Spółki z tym jednak zastrzeżeniem, że suma wekslowa oznaczona cyfrą i słownie nie może przekroczyć sumy globalnego zadłużenia wystawcy weksla wynikającego z umowy z dnia roku i ze zrealizowanej na podstawie zamówienia Wystawcy weksla sprzedaży, wraz z ewentualnym naprawieniem szkody spowodowanym nienależytym wykonaniem umowy, odsetkami za zwłokę, kosztami dochodzenia należności, opłatą skarbową. Na co najmniej 10 dni przed terminem płatności określonym na wekslu, Spółka wyśle Wystawcy weksla listem poleconym lub za pośrednictwem telefaxu, wiadomość o wypełnieniu weksla i terminie jego płatności. Wysłanie wiadomości pod ostatni, znany Spółce adres Wystawcy weksla, uznaje się za skuteczne dokonanie powiadomienia. podpisy

11 Jak wypełnić weksel ? – o czym pamiętać ? (przy sumie 30 000,00 zł)
2. Wartość skarbowa weksla powinna wynosić minimum 30 zł., (30 zł to cena jaką klient zapłaci nabywając weksel w banku). Uwaga ! można zastosować złożenie niższych wartości weksla (czyli przedstawić np. 3 blankiety po 10 zł. lub dwa odrębne blankiety warte 20 zł. i 10 zł. każdy). klient może użyć weksel na dowolnie niższą wartość, ale wówczas jest zobowiązany uzupełnić różnicę w opłacie skarbowej w urzędzie miejskim właściwym dla siedziby swojej firmy. nie jest dopuszczalne podwyższenie wartości weksla poprzez naklejanie znaczków skarbowych !!!

12 Jak wypełnić weksel ? – o czym pamiętać ?
3. Sposób podpisania weksla Klient w prawym dolnym rogu druku weksla umieszcza dane wymagane poniżej: pieczątkę firmy podpisy osób uprawnionych w KRS do reprezentacji spółki, każdy z prezesów lub inne osoby wskazane w KRS jako uprawnione do reprezentacji spółki, własnoręcznie wpisują: imię i nazwisko, podpis zgodny z kartą wzorów podpisów złożoną w banku.

13 Jak wypełnić weksel ? – o czym pamiętać ?
4. Sposób podpisania deklaracji wekslowej Dane wymagane na deklaracji wekslowej to: imię i nazwisko, podpis, zgodny z kartą wzorów podpisów złożoną w banku, pieczątka firmy.

14 O czym powinniśmy pamiętać !
Do weksla i deklaracji należy dołączyć kserokopię aktualnego KRS (aktualny odpis, tzn. odpis wydany przez Sąd nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz licząc od bieżącej daty).

15 Wzór weksla własnego

16 Weksel trasowany Art. 1. Weksel trasowany zawiera:
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); 4) oznaczenie terminu płatności; 5) oznaczenie miejsca płatności; 6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 8) podpis wystawcy wekslu.

17 Weksel własny Art. 101. Weksel własny zawiera:
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) oznaczenie terminu płatności; 4) oznaczenie miejsca płatności; 5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 7) podpis wystawcy wekslu.

18 Płatność weksla Art. 33. Weksel może być płatny:
za okazaniem; w pewien czas po okazaniu; w pewien czas po dacie; w oznaczonym dniu. Weksle z innemi terminami płatności lub z kilku następującemi po sobie terminami są nieważne.

19 Przedawnienie Art. 70. Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu. Roszczenia posiadacza wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia "bez kosztów" - licząc od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym idosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

20 Koniec zajęć Do widzenia.


Pobierz ppt "Prawo wekslowe z 1936 roku (Dz. U. nr 37 poz.282)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google