Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych dyrektywą maszynową 98/37/WE Prezentacja rodzajów norm zharmonizowanych do 98/37/WE Podstawowe informacje o dyrektywie 2006/42/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

2 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Procedury oceny zgodności w odniesieniu do grup wyrobów objętych dyrektywą maszynową 98/37/WE

3 Dyrektywa Maszynowa Wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie, przed umieszczeniem wyrobu na rynku, powinien zastosować odpowiednią procedurę oceny zgodności. Procedury oceny zgodności określone w MD były przyjęte przed podjęciem decyzji 90/683/EWG, zmienionej decyzją 93/465/EWG, dotyczącej procedur oceny zgodności (modułów), zatem nie są identyczne z opisanymi w modułach.

4 Dyrektywa Maszynowa W dyrektywie podano trzy zasadnicze możliwości wyboru procedury oceny zgodności dla maszyny, gdy: nie jest wymieniona w załączniku IV; jest wymieniona w załączniku IV i jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm; jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi.

5 Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV A. Maszyny Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do drewna i podobnych materiałów lub do mięsa i podobnych materiałów. z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stół z ręcznym posuwem lub dostawnym mechanizmem posuwowym, z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w poruszany ręcznie stół przesuwany, z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji , z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, z piłą przemieszczającą się podczas obróbki, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Strugarki-wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem.

6 Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) A. Maszyny Pilarki taśmowe do drewna i podobnych materiałów oraz do mięsa i podobnych materiałów, wyposażone w stały lub ruchomy stół lub wózek, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Maszyny złożone, stanowiące kombinację maszyn do drewna i podobnych materiałów, wymienionych w pkt i pkt 7. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem. Frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, do drewna i podobnych materiałów. Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

7 Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) A. Maszyny Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem. Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów: maszyny szynowe: lokomotywy i wózki hamulcowe, hydrauliczne obudowy zmechanizowane, silniki spalinowe przeznaczone do instalowania w maszynach do robót podziemnych. Ręcznie ładowane pojazdy asenizacyjne do odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący. Osłony i odłączalne wały pędne z przegubami uniwersalnymi (odpowiednio do MD). Urządzenia do podnoszenia osób stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry. Podnośniki do obsługi pojazdów. Maszyny do produkcji materiałów pirotechnicznych.

8 Dyrektywa Maszynowa Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV (cd.) B. Elementy bezpieczeństwa Elektroczułe urządzenia zaprojektowane specjalnie do wykrywania osób w celu zapewnienia im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.). Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa przy oburęcznym sterowaniu. Automatyczne ochronne osłony ruchome do pras (jak w pkt 9, 10 i 11 powyżej). Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS). Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

9 Dyrektywa Maszynowa Maszyna nie jest wymieniona w załączniku IV, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): sporządza dokumentację techniczno-konstrukcyjną określoną w załączniku V dyrektywy i podejmuje kroki gwarantujące, że będzie ona dostępna w jego siedzibie do celów kontrolnych; sporządza dla każdej wyprodukowanej maszyny odpowiednią deklarację zgodności WE, w celu potwierdzenia zgodności maszyny z wymaganiami określonymi w dyrektywie; podpisanie deklaracji zgodności WE uprawnia wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie do umieszczenia na maszynie oznakowania CE (moduł A).

10 Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV, a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): składa w jednej jednostce notyfikowanej wniosek o badanie typu WE (moduł B) w odniesieniu do przykładowego egzemplarza maszyny, zawierający: nazwę i adres wytwórcy oraz miejsce wytworzenia maszyny, dokumentację techniczną, według załącznika VI dyrektywy; dołącza do wniosku egzemplarz maszyny reprezentatywnej dla planowanej produkcji lub oświadczenie dotyczące miejsca, w którym maszynę tę można zbadać.

11 Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE: sprawdza dokumentację techniczną jw., bada maszynę: -upewnia się, czy maszynę wyprodukowano zgodnie z dokumentacją i może być bezpiecznie użytkowana w przewidywanych dla niej warunkach pracy; - sprawdza, czy wskazane specyfikacje techniczne zastosowano w sposób właściwy; - przeprowadza odpowiednie badania i próby, w celu sprawdzenia czy maszyna spełnia zasadnicze wymagania mające do niej zastosowanie; Jednostka notyfikowana sporządza świadectwo badania typu WE.

12 Dyrektywa Maszynowa Maszyna jest wymieniona w załączniku IV a jej wytwórca nie spełnia lub spełnia jedynie częściowo wymagania norm zharmonizowanych lub nie ma takich norm, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): wystawia deklarację zgodności WE z typem objętym badaniu typu WE (moduł C) ; oznakowuje maszynę znakiem CE.

13 Dyrektywa Maszynowa Maszyna (lub element bezpieczeństwa) jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel): 1) sporządza dokumentację techniczną według załącznika 6 dyrektywy i przekazuje ją jednostce notyfikowanej, która niezwłocznie potwierdza otrzymanie dokumentacji i ją przechowuje lub 2) przekazuje dokumentację techniczną jw. jednostce notyfikowanej, która jedynie sprawdza, czy normy zharmonizowane zostały właściwie zastosowane i wystawa świadectwo odpowiedniości dla tej dokumentacji lub 3) przedkłada egzemplarz maszyny (elementu bezpieczeństwa) do badania typu WE (moduł B); w przypadku elementu bezpieczeństwa jednostka sprawdza, czy jest on odpowiedni do realizowania funkcji bezpieczeństwa zadeklarowanych przez wytwórcę.

14 Dyrektywa Maszynowa Maszyna (lub element bezpieczeństwa) jest wymieniona w załączniku IV i jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, wówczas wytwórca (lub jego upoważniony przedstawiciel) (cd.): wystawia deklarację zgodności WE stwierdzając zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy – gdy wybrał ścieżkę oceny zgodności według pkt 1 i 2 powyżej (moduł A) lub wystawia deklarację zgodności WE z typem objętym badaniu typu WE, gdy wybrał ścieżkę oceny zgodności według pkt 3 powyżej (moduł C); oznakowuje maszynę znakiem CE. Elementów bezpieczeństwa nie oznakowuje się znakiem CE.

15 Dyrektywa Maszynowa Zawartość dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej określono w dyrektywie. Dokumentacja powinna umożliwić wykazanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami MD. Dokumentacja powinna być możliwa do skompletowania i udostępnienia w czasie odpowiednim do stopnia jej złożoności.

16 Dyrektywa Maszynowa Szczegółowe rysunki lub inne szczegółowe informacje o podzespołach maszyny nie są wymagane, o ile informacje takie nie są niezbędne przy weryfikacji zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Dokumentację należy przechowywać i udostępniać do wglądu organów sprawujących nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu co najmniej przez 10 lat od daty produkcji maszyny albo w przypadku produkcji seryjnej maszyny od daty produkcji jej ostatniego egzemplarza.

17 Dyrektywa Maszynowa Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna zawiera: rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, rysunki szczegółowe (oraz obliczenia, wyniki badań itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami), wykaz: zasadniczych wymagań MD, zastosowanych norm oraz innych zastosowanych specyfikacji technicznych, opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez maszynę, raporty techniczne lub świadectwa uzyskane od kompetentnych jednostek ( wg uznania wytwórcy), sprawozdania techniczne wraz z wynikami przeprowadzonych badań (odpowiednio do wymagań); egzemplarz instrukcji obsługi maszyny oraz w przypadku maszyn produkowanych seryjnie, opis działań wytwórcy mających zapewnić, że maszyny będą zgodne z wymaganiami dyrektywy.

18 Procedury oceny zgodności
Procedury oceny zgodności MASZYNY I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA NIE FIGURUJĄCE W ZAŁĄCZNIKU IV MASZYNY I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA FIGURUJĄCE W ZAŁĄCZNIKU IV, KTÓRE: NIE SPEŁNIAJĄ wszystkich norm zharmonizowanych albo odpowiednie normy zharmonizowane nie istnieją SPEŁNIAJĄ w całości normy zharmonizowane: Osoba odpowiedzialna przygotowuje dokumentację określoną w Załączniku V. Wytwórca przesyła dokumentację wg Załącznika VI do jednostki notyfikowanej w celu sprawdzenia prawidłowości zastosowania norm; jednostka wydaje świadectwo odpowiedniości dla dokumentacji. Wytwórca przesyła dokumentację wg Załącznika VI do jednostki notyfikowanej, która potwierdza jej otrzymanie. Wytwórca przedstawia prototyp wraz z dokumentacją jednostce notyfikowanej w celu przeprowadzenia badania typu WE wg Załącznika VI. Osoba odpowiedzialna wystawia deklarację zgodności WE : dla maszyn i elementów bezpieczeństwa poddanych badaniu typu WE - deklarację zgodności ze zbadanym i zatwierdzonym prototypem dla pozostałych maszyn i elementów bezpieczeństwa - deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy dla maszyn umieszczanych na rynku oddzielnie - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II A - obowiązuje oznaczenie znakiem CE dla maszyn i elementów bezpieczeństwa do wbudowania - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II B - nie stosuje się oznaczenia znakiem CE dla elementów bezpieczeństwa umieszczanych na rynku oddzielnie - jest to deklaracja zgodności WE wg Załącznika II C

19

20 Normy zharmonizowane Opracowane przez europejskie jednostki normalizacyjne (CEN, CENELEC i ETSI) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Komisję Europejską. Przyjęte przez europejskie jednostki normalizacyjne zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Przekazane Komisji Europejskiej i zaakceptowane przez nią. Numery opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) Przyjęte przez przynajmniej jedno państwo członkowskie.

21 Normy zharmonizowane Normy zharmonizowane (są wyjątki) cieszą się szczególnym przywilejem domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Z tego względu numery norm krajowych wdrażających normy zharmonizowane, wraz z wyraźnym zaznaczeniem związku z odpowiednimi przepisami prawa (dyrektywami), muszą być oficjalnie publikowane przez państwo członkowskie, gdyż stanowi to element prawa. Domniemanie zgodności powzięte na podstawie zadeklarowania zastosowania normy zharmonizowanej może być obalone jedynie przez wykazanie niezgodności.

22 Domniemanie zgodności
Normy zharmonizowane Domniemanie zgodności Wytwórca może, projektując i wytwarzając, wybrać dla swojego wyrobu dowolne rozwiązanie techniczne. Wybierając stosowanie normy zharmonizowanej z daną dyrektywą korzysta z przywileju „domniemania zgodności” z zasadniczymi wymaganiami objętymi normą, którą zastosował i nie ma obowiązku tej zgodności dowodzić.

23 Domniemanie zgodności
Normy zharmonizowane Domniemanie zgodności Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie odniesień do norm i zobowiązanie dla państw członkowskich publikowania odpowiednich informacji zawartych w tych decyzjach. Opinie Komisji Europejskiej zgłaszane w ramach procedury klauzuli ochronnej.

24 Normy zharmonizowane Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 98/37/WE (MD) dotyczącą maszyn Wykaz przedstawiony przez Wydział ds. Maszyn w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej, publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) Nr C 336 z r.:http://europa.eu.int/comm/enterprise/ newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html Wykaz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Monitor Polski strony internetowe UDT –

25 Normy zharmonizowane Uwagi: Komunikat Komisji Europejskiej nr 2005/C 336/05 opublikowany w Dz. Urz. UE nr C 336 z r. zawiera pełny wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą MD i zastępuje wszystkie dotychczasowe wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Integralną częścią wykazu są zawarte w nim ostrzeżenia i uwagi. W przypadku następujących norm mają zastosowanie poniżej podane ostrzeżenia.

26 Normy zharmonizowane EN 692:1996 Norma EN 692:1996 nie dotyczy pras ze sprzęgłami pełnoobrotowymi, o których mowa w rozdziałach 5.2.3, 5.3.2, i 5.5.2, tablicach 2, 3, 4 i 5 oraz w załącznikach A i B1 tej normy, w odniesieniu do których nie daje ona domniemania zgodności z postanowieniami dyrektywy 98/37/WE. EN 1459:1998 Informuje się stosujących normę EN 1459, że nie obejmuje ona ryzyka, na które jest narażony operator przy przypadkowym wywróceniu się wózka. Zastosowanie tej normy nie daje domniemania zgodności w tym zakresie.

27 Normy zharmonizowane EN 1495:1997 Spełnienie wymagań: pkt , ostatniego akapitu pkt , tablicy 8 i rys. 9 normy EN 1495:1997 nie daje domniemania zgodności z postanowieniami dyrektywy 98/37/WE (na podstawie decyzji Komisji 2003/224/WE z dn. 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. UE Nr L 83, z ). EN :1999 Informuje się stosujących normę EN , że nie obejmuje ona ryzyka, na które jest narażony operator przy przypadkowym wywróceniu się wózka. Zastosowanie tej normy nie daje domniemania zgodności w tym zakresie.

28 Normy zharmonizowane EN :1998, EN :2002, EN :1994, EN :2002, EN :2003, EN :2000 Zgodność wyrobu przyjmuje się na podstawie zgodności z wymaganiami części 1 i odpowiedniej części 2, jeżeli dana część 2 jest również wymieniona w Dzienniku Urzędowym UE w ramach dyrektywy 98/37/WE.

29 Normy zharmonizowane Wykaz PKN:

30 Normy zharmonizowane Wykaz na stronach KE:

31 Normy zharmonizowane Wykaz na stronach KE:

32 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Prezentacja rodzajów norm zharmonizowanych do 98/37/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

33 Podział norm na typy: A, B, C
TYPY NORM Podział norm na typy: A, B, C (na podstawie propozycji Grupy Roboczej – Maszyny, wspieranej przez KE. Komentarz dotyczący domniemania zgodności dotyczy norm zharmonizowanych) Normy typu A Normy podstawowe dotyczące bezpieczeństwa określające główną koncepcję i ogólne zasady projektowania oraz ogólne aspekty odnoszące się do wszystkich rodzajów maszyn. Zastosowanie tych norm, chociaż daje podstawowe wskazówki odnośnie prawidłowego stosowania wymagań dyrektywy maszynowej, nie daje domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

34 TYPY NORM Normy typu B Normy odnoszące się do konkretnych aspektów (lub jednego aspektu) bezpieczeństwa lub rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dla szerokiej, grupy maszyn. Zgodność z wymaganiami tych norm daje domniemanie zgodności z tymi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, których norma dotyczy. Normy te są stosowanie jako dające domniemanie zgodności jeśli norma typu C i/lub analiza ryzyka producenta wskazują, że rozwiązanie techniczne zawarte w normie jest odpowiednie dla danej maszyny.

35 TYPY NORM Normy typu B Normy typu B1
Normy omawiające szczególne aspekty bezpieczeństwa jak np. bezpieczne odległości, temperatury powierzchni, poziom hałasu. Normy typu B2 Normy omawiające sposoby ochrony, zabezpieczenia np. oburęczne urządzenia sterujące, osłony, czujniki ciśnienia.

36 TYPY NORM Normy typu C Normy te formułują szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla konkretnego rodzaju maszyny lub grupy maszyn (podobne zastosowania, podobne ryzyka). Normy typu C mogą odnosić się do wymagań norm typu A lub B, stosowanych dla danego typu maszyn.

37 TYPY NORM Normy typu C Jeśli wymagania normy typu C są inne niż wymagania norm typu A lub B, priorytet mają wymagania normy typu C. Zastosowanie normy typu C w oparciu o analizę ryzyka producenta daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, których norma dotyczy.

38 PRZYKŁADY TYPÓW NORM Przykłady norm typu A:
EN ISO :2003 (zast. EN 292-1) Maszyny-Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Podstawowa terminologia, metodologia PN-EN 1050:1999 Maszyny – Bezpieczeństwo- -Zasady oceny ryzyka.

39 Normy zharmonizowane EN 292 (EN 12100) – NORMA TYPU A
BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ PODSTAWOWE KONCEPCJE, OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA Głównym celem normy EN 292 jest dostarczenie projektantom, producentom itp. ogólnych wskazówek oraz zaleceń, które umożliwią im wytwarzanie bezpiecznych maszyn nadających się do przewidzianego celu. Norma ta podaje ponadto strategię postępowania dla organów opracowujących normy typu C. Ponadto norma ta może również dawać istotne wskazówki projektantom i producentom maszyn w przypadkach, gdy nie ma odpowiadającej normy C. Może ona również pomagać projektantom w posługiwaniu się normami typu B.

40 MASZYNY – BEZPIECZEŃSTWO – ZASADY OCENIANIA RYZYKA
Normy zharmonizowane EN 1050 MASZYNY – BEZPIECZEŃSTWO – ZASADY OCENIANIA RYZYKA W normie podano ogólne zasady przy ocenianiu ryzyka, oparte na wiedzy i doświadczeniu z zakresu projektowania, użytkowania, zdarzeń niebezpiecznych, wypadków i strat związanych z obsługiwaniem maszyn, dla celów oceniania ryzyka we wszystkich fazach życia maszyny. W normie zawarto wskazania dotyczące informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny ryzyka. Opisano sposoby identyfikowania zagrożeń, szacowania i oceniania ryzyka. Norma zawiera załącznik, w którym podano krótkie opisy informacyjne dotyczące różnych metod analizy zagrożeń i szacowania ryzyka.

41 PRZYKŁADY TYPÓW NORM Przykłady norm typu B: PN-EN 60204-1:2001
Bezpieczeństwo maszyn -Wyposażenie elektryczne maszyn PN-EN 954-1:2001 Maszyny – Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem

42 PRZYKŁADY TYPÓW NORM Przykłady norm typu C: PN-EN 859:1999
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem PN-EN :2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki tarczowe.

43 NORMY ZHARMONIZOWANE A AKTUALNY POZIOM TECHNIKI
Korzystanie z norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową przy ocenie spełnienia wymagań 89/655/EWG Normy zharmonizowane typu C uwzględniają typowe rodzaje ryzyka dla określonych maszyn i podają rozwiązania techniczne związane z eliminacją tych zagrożeń W przypadku zagrożeń nietypowych dla danej grupy maszyn Omówienie innych zagrożeń i sposobów ich eliminacji można znaleźć w normach typu B (ewentualnie A)

44 NORMY ZHARMONIZOWANE A AKTUALNY POZIOM TECHNIKI
Korzystanie z norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową przy ocenie spełnienia wymagań 89/655/EWG Należy pamiętać, że normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową zawierać mogą wymagania wyższe niż te wymagane przez dyrektywę 89/655/EWG – należy porównywać minimalne według 89/655/EWG z wymaganiami norm zharmonizowanych

45 NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN
maszyny – pojęcia podstawowe – zasady proj. PN-EN ISO 12100:2005 (U) cz. 1 i 2 zasady oceny ryzyka PN-EN 1050:1999 minimalne odstępy i odległości bezpieczeństwa PN-EN 294: PN-EN 349:1999 PN-EN 547 cz PN-EN 811:1999 zatrzymywanie awaryjne PN-EN 418:1999

46 NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN
niespodziewane uruchomienie PN-EN 1037:2001 sygnały związane z bezpieczeństwem PN-EN 457: PN-EN 842:2002 PN-EN 981: PN-EN :2000

47 NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN
temperatury powierzchni PN-EN 563:2001 oburęczne urządzenia sterujące PN-EN 574:1999 elementy sterownicze PN-EN 894 cz. 1 – 3 PN-EN 954-1: PN-EN :2002 osłony PN-EN 953: PN-EN 1088:2001 oświetlenie PN-EN 1837:2002 (U)

48 NORMY OGÓLNE DOTYCZĄCE MASZYN
wyposażenie elektryczne PN-EN :2001 PN-EN 60990:2002 oznakowanie PN-EN :2002 (U) PN-EN 60446: PN-EN :2001 układy hydrauliczne i pneumatyczne PN-EN 982:1998 PN-EN 983:1999 ochrona przez obudowy – kod IP PN-EN 60529:2003

49 Przykładowy podział norm na grupy pod kątem rodzajów maszyn
MASZYNY DO OBRÓBKI METALU   Tokarki (7)   Wiertarki (1) Frezarki (2) Szlifierki (3)   Maszyny do przecinania metalu (2) MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Frezarki (5) Wiertarki (1) Strugarki (3) Pilarki (5) Obrabiarki kombinowane (1)

50 Przykładowy podział norm na grupy pod kątem rodzajów maszyn
URZĄDZENIA I INSTA-LACJE ELEKTRYCZNE PN-EN :2001 Wyposażenie elektr. maszyn ZBIORNIKI (21) DŹWIGI, DŹWIGNICE (62) SPAWARKI 12 części normy PN-EN 60974 PRASY ( 5)  PRZENOŚNIKI Schody, chodniki ruchome, platformy (4)  MASZYNY DROGOWE 47 norm w tym 11 części normy PN-EN 474 dla poszczególnych maszyn do robót ziemnych

51 PN-EN :2001 Norma podaje wymagania dotyczące m.in.: - obwodów sterowniczych - uruchamiania i zatrzymywania maszyn (w tym awaryjnego) zabezpieczenia przed defektami, przegrzaniem ochrony przed porażeniem Oznakowania - oświetlenia

52 Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN 60204-1:2001)
Kategorie funkcji zatrzymywania: - kategoria 0 – zatrzymanie przez bezzwłoczne odłączenie zasilania od napędów maszyny (zatrzymanie niekontrolowane) - kategoria 1 – zatrzymanie kontrolowane, zasilanie napędów maszyny do jej zatrzymania, następnie odłączenie zasilania po zatrzymaniu

53 Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN 60204-1:2001)
Kategorie funkcji zatrzymywania: - kategoria 2 – zatrzymanie kontrolowane przy pozostawieniu zasilania napędów maszyny Rodzaj kategorii – zależy od wyników analizy ryzyka i sposobu funkcjonowania maszyny. Funkcje zatrzymania powinny mieć pierwszeństwo przed funkcjami uruchomienia.

54 Zatrzymanie awaryjne:
Obwody sterownicze, uruchamianie i zatrzymywanie (norma PN-EN :2001) Zatrzymanie przy sterowaniu bezprzewodowym: gdy odebrany sygnał zatrzymania, gdy wykryte uszkodzenie, gdy nie został wykryty ważny sygnał. Zatrzymanie awaryjne: - pierwszeństwo przed innymi funkcjami i działaniami - odcięcie zasilania napędów mogących powodować stany zagrożenia - reset nie powinien powodować ponownego uruchomienia - powinno być kategorii 0 lub 1

55 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Podstawowe informacje o dyrektywie 2006/42/WE Alicja Gach, 24 październik 2006 r.

56 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Wiążące przepisy Państw Członkowskich regulujące konstrukcję dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów, które są często uzupełniane przez faktycznie obowiązkowe specyfikacje techniczne lub nieobowiązkowe normy, niekoniecznie prowadzą do nierówności w poziomie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jednakże niejednolitość tych przepisów powoduje powstawanie barier w handlu w ramach Wspólnoty. Krajowe systemy oceny zgodności i certyfikacji tych maszyn różnią się w znacznym stopniu. Wskazane jest nie wyłączanie dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów z zakresu niniejszej dyrektywy.

57 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Dyrektywa nie ma zastosowania do podnoszenia osób za pomocą maszyn nieprzeznaczonych do podnoszenia osób. Jednakże nie narusza to prawa Państw Członkowskich do podjęcia w odniesieniu do takich maszyn środków krajowych, zgodnie z Traktatem, mając na celu realizację dyrektywy Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy

58 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
W kontekście nadzoru rynku powinno zostać ustanowione wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kwestionowaniem normy zharmonizowanej przyznającej maszynie domniemanie zgodności a klauzulą ochronną odnoszącą się do maszyny. Oddanie maszyny do użytku w rozumieniu niniejszej dyrektywy może odnosić się jedynie do używania samej maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub zastosowania, które można w uzasadniony sposób przewidzieć. Nie wyklucza to możliwości ustanawiania warunków użytkowania niedotyczących samej maszyny, pod warunkiem że nie pociągają one za sobą modyfikacji maszyny w sposób, który nie został określony w niniejszej dyrektywie

59 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Zakres 1.Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów: a) maszyn; b) wyposażenia wymiennego; c) elementów bezpieczeństwa; d) osprzętu do podnoszenia; e) łańcuchów, lin i pasów; f) odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu; g) maszyn nieukończonych.

60 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Zastosowanie mają następujące definicje: „maszyna” oznacza: zespół ,wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie, zespół określony w tiret pierwsze, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

61 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„maszyna” oznacza, cd.: zespół określony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji, zespoły maszyn określone w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieukończone określone w lit. g), które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

62 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„maszyna” oznacza, cd.: zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni,

63 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„wyposażenie wymienne ” - oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem;

64 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„element bezpieczeństwa” oznacza element, który: służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, oraz jest wprowadzany do obrotu niezależnie, oraz gdy jest uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz nie jest niezbędny do działania maszyny lub który można zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać. Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa jest zawarty w załączniku V, który może być uaktualniany zgodnie z art. 8 ust.1 lit a);

65 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„osprzęt do podnoszenia” - oznacza element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku i które jest wprowadzane do obrotu niezależnie; zawiesia i ich elementy również są uznawane za osprzęt do podnoszenia;

66 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„łańcuchy, liny i pasy” - oznaczają łańcuchy, liny i pasy zaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia; „odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu” - oznacza odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku. W przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden produkt;

67 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
„maszyna nieukończona” - oznacza zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest maszyną nieukończoną. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa;

68 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje np.: procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

69 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje np.: procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

70 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, o których mowa w art. 7 ust. 2, lub została wyprodukowana jedynie częściowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmonizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur: procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3; procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

71 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Procedura dotycząca maszyny nieukończonej Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukończonej jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewniają: opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej opisanej w załączniku VII część B; opracowanie instrukcji montażu opisanej w załączniku VI; sporządzenie deklaracji włączenia opisanej w załączniku II część 1 sekcja B. Instrukcja montażu i deklaracja włączenia pozostają dołączone do maszyny nieukończonej do momentu jej włączenia do maszyny finalnej, a następnie stanowią część dokumentacji technicznej tej maszyny.

72 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Uchylenie Dyrektywa 98/37/WE niniejszym traci moc. Odniesienia do uchylonej dyrektywy interpretowane są jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i powinny być odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XII.

73 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Wprowadzenie w życie Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy niezbędne do przestrzegania niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 29 czerwca 2008 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują te przepisy ze skutkiem od dnia 29 grudnia 2009 r. W przypadku przyjęcia przez Państwa Członkowskie tych przepisów zawierają one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie zamieszcza się w ich urzędowej publikacji. Metody sporządzania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.


Pobierz ppt "URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google