Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NFORMACJE O P OWSZECHNYM S PISIE R OLNYM 2010 I N ARODOWYM S PISIE P OWSZECHNYM L UDNOŚCI I M IESZKAŃ 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NFORMACJE O P OWSZECHNYM S PISIE R OLNYM 2010 I N ARODOWYM S PISIE P OWSZECHNYM L UDNOŚCI I M IESZKAŃ 2011."— Zapis prezentacji:

1 I NFORMACJE O P OWSZECHNYM S PISIE R OLNYM 2010 I N ARODOWYM S PISIE P OWSZECHNYM L UDNOŚCI I M IESZKAŃ 2011

2 P OWSZECHNY S PIS R OLNY OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 GODZ. 24:00 PODSTAWY PRAWNE ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku

3 CEL SPISU Powszechny Spis Rolny dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską, zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010, wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne), aktualizacja pospisowego statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

4 ZAKRES MERYTORYCZNY Powszechny Spis Rolny ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów zwierzęta gospodarskie ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia zużycie nawozów pracujących w gospodarstwie rolnym struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko)

5 N ARODOWY S PIS P OWSZECHNY L UDNOŚCI I M IESZKAŃ OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2011 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 GODZ. 24:00 ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. inne przepisy dotyczące systemów administracyjnych, np. podatkowego, ewidencji gruntów i budynków. PODSTAWY PRAWNE

6 CEL SPISU Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym pozyskanie wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wykorzystanie wyników spisu bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. w celu prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie

7 ZAKRES MERYTORYCZNY Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań stan i charakterystyka demograficzna ludności; edukacja; aktywność ekonomiczna osób; dojazdy do pracy; źródła utrzymania osób; niepełnosprawność; obywatelstwo; migracje wewnętrzne; migracje zagraniczne; narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne; wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego); gospodarstwa domowe i rodziny; stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

8 Źródła administracyjne Samospis internetowy – metoda CAII wywiad telefoniczny – metoda CATI, wywiad rachmistrza spisowego – metoda CAPI METODY ZBIERANIA DANYCH PSR I NSP

9 S PIS PRÓBNY DO N ARODOWEGO S PISU P OWSZECHNEGO L UDNOŚCI I M IESZKAŃ OD 1 KWIETNIA DO 31 MAJA 2010 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2010 GODZ. 24:00 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA TERENIE GMINY T ARNÓW O POLSKI 28 stycznia – 12 luty 2010 roku trwa aktualizacja przedspisowa dokumentacji wyjściowej w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski analiza zestawień budynków, mieszkań i osób analiza map 8 luty – 19 luty 2010 roku Gminne biuro spisowe przeprowadza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

10

11 S TRUKTURA A PARATU S PISOWEGO W OJEWÓDZKIEGO B IURA S PISOWEGO WBS Wojewódzkie Biuro Spisowe Wojewódzki Komisarz Spisowy (Wojewoda) Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego (Dyrektor US) Członkowie WBS – 3 osoby WCZS Wojewódzkie Centrum Zarządzania Spisem Kierownik WCZS Z-ca Kierownika WCZS Dyspozytorzy – 2 osoby WCC Wojewódzkie CALL CENTER Kierownik WCC* Ankieterzy – 4 osoby * Funkcje Zastępcy Kierownika WCZS oraz Kierownika WCC pełni ta sama osoba

12 S PIS PRÓBNY DO N ARODOWEGO S PISU P OWSZECHNEGO L UDNOŚCI I M IESZKAŃ URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU MOŁODOWICZ Maria tel. 77/ 423 09 91 e-mail: m.molodowicz@stat.gov.plm.molodowicz@stat.gov.pl HOŁDA Jadwiga tel. 77/ 423 09 85 e-mail: j.holda@stat.gov.plj.holda@stat.gov.pl


Pobierz ppt "I NFORMACJE O P OWSZECHNYM S PISIE R OLNYM 2010 I N ARODOWYM S PISIE P OWSZECHNYM L UDNOŚCI I M IESZKAŃ 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google