Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Działania 2007-2008 Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Działania 2007-2008 Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna."— Zapis prezentacji:

1 Plan Działania 2007-2008 Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna

2 Priorytet I Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy projekty systemowe: Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 System monitorowania pracy nierejestrowanej Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia Szkolenia modułowe pracowników publicznych instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej Oferta szkoleń w technologii e-learning dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL Zarządzanie informacją wykorzystywaną w usługach rynku pracy Zlecanie usług rynku pracy – diagnoza wykorzystywania możliwości zlecania przez urzędy pracy usług rynku pracy zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn Projekt badawczy Projekt badawczy dot. systemów imigracji wybranych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych, zagranicznych studentów polskich uczelni, studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne oraz pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących.

3 Priorytet I Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej projekty systemowe: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Rewitalizacja społeczna Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

4 Priorytet I Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej projekty konkursowe: Projekty na rzecz społeczności romskiej Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego projekty konkursowe: Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

5 Priorytet I Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.3 Ochotnicze Hufce Pracy projekty systemowe: Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy – projekt badawczy Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy OHP jako realizator usług rynku pracy Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój Poddziałanie 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej projekty systemowe: Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy Penitencjarny doradca zawodowy Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności Aktywizacja społeczno zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu karnego

6 Priorytet I Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.5 Ministerstwo sprawiedliwości projekty systemowe: Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Przygotowywanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych Ogólnopolska konferencja przedstawicieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych, poświęcona problematyce przygotowania osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do integracji zawodowej i społecznej Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekty systemowe: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim) Wsparcie osób z autyzmem Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych – projekt badawczy

7 Priorytet I Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.7 Projekty skierowane do pracowników migrujących projekty systemowe: Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski, w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informacyjno-promocyjnej

8 Plan finansowy 2007-2008 Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) OgółemBudżet państwa Budżet JST szczebla regional nego Budżet JST szczebla lokalnego Fundus z Pracy PEFRONInne Działanie 1.1 47.300.800 0,00

9 Plan finansowy 2007-2008 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) OgółemBudżet państwa Budżet JST szczebla regional nego Budżet JST szczebla lokalnego Fundus z Pracy PEFRONInne Działanie 1.2 110.000.000 0,00

10 Plan finansowy 2007-2008 Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) OgółemBudżet państwa Budżet JST szczebla regionaln ego Budżet JST szczebla lokalnego Fundu sz Pracy PEFRONInne Działanie 1.3130.688.94 0 102.688.9400,00 28.000.00 0 0,00 Poddziałanie 1.3.112.000.000 0,00 Poddziałanie 1.3.24.000.000 0,00 Poddziałanie 1.3.332.464.000 0,00 Poddziałanie 1.3.437.459.940 0,00 Poddziałanie 1.3.515.765.000 0,00 Poddziałanie 1.3.628.000.0000,00 28.000.0000,00 Poddziałanie 1.3.71.000.000 0,00

11 Plan finansowy na rok 2008 Ogółem Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) OgółemBudżet państwa Budżet JST szczebla regional nego Budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PEFRONInne Działanie 1.1 47.300.800 0,00 Działanie 1.2 110.000.000 0,00 Działanie 1.3 130.688.940102.688.9400,00 28.000.0000,00 Ogółem287.989.740259.989.7400,00 28.000.0000,00

12 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Zakładane wartości wskaźników

13 Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Nazwa wskaźnikaWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje 6004 200 Liczba instytucji PSZ, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenia standardów usług 50355

14 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Nazwa wskaźnikaWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych, mających na celu wdrożenie standardów usług 02 600 Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje 2 00012 000

15 Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Nazwa wskaźnikaWartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 Docelowa wartość wskaźnika (2013) Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym: 11 454100 000 a) Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (15 – 25 lat) 3 00027 000 b) Więźniowie6 40038 000 c) Osoby przebywające w zakładach poprawczych 7545 000 d) Romowie1 00015 000 e) Osoby niepełnosprawne30015 000


Pobierz ppt "Plan Działania 2007-2008 Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google