Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Zalecenia wynikające z badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Zalecenia wynikające z badania."— Zapis prezentacji:

1 Badanie nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Zalecenia wynikające z badania

2 ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z BADANIA Stosowanie w przyszłych ewaluacjach wpływu funduszy UE na zatrudnienie podejścia mieszanego: analizy makroekonomiczne i badania empiryczne. Dwa warianty takiego podejścia Szersze wykorzystywanie monitoringu funduszy do oceny wpływu na zatrudnienie Wprowadzenie merytorycznych i organizacyjnych warunków do skutecznego wykorzystania systemu monitoringu dla celów ewaluacji Budowanie baz danych dotyczących rynku pracy Rozszerzenie badań nad wpływem funduszy strukturalnych na zatrudnienie

3 STOSOWANIE PODEJŚCIA MIESZANEGO Potwierdzona użyteczność łączenia analiz makroekonomicznych i badań empirycznych Dwa warianty tej konfiguracji – decyduje jakość danych pochodzących z monitoringu funduszy 1 wariant – gdy niekompletne/nieporównywalne dane z monitoringu: opieranie się głównie na danych statystycznych i BAEL, badania empiryczne służą do weryfikacji analiz makroekonomicznych i dostarczają parametrów do dodatkowych analiz przekrojowych (np. rola różnych kategorii interwencji w tworzeniu miejsc pracy), masowa ankieta wśród projektodawców może być substytutem / uzupełnieniem danych z monitoringu, warunek: usprawnienie dostępu do projektodawców (gotowość udzielania informacji przez IW, spójne bazy danych projektodawców).

4 STOSOWANIE PODEJŚCIA MIESZANEGO c.d. 2 wariant – gdy dane z monitoringu są kompletne i spójne: opieranie się na danych z monitoringu (od poziomu projektów), dodatkowe badania empiryczne potrzebne są do zbudowania parametrów koniecznych do oszacowania efektu netto funduszy w zatrudnieniu, analizy statystyczne (BAEL i in.) potrzebne są do określenia szerszego kontekstu rynku pracy (globalnych tendencji), na tle którego dokonywana jest analiza roli funduszy.

5 SZERSZE WYKORZYSTYWANIE MONITORINGU FUNDUSZY DO OCENY WPŁYWU NA ZATRUDNIENIE Potrzebne jest skuteczne wykorzystywanie systemu monitoringu i sprawozdawczości: porównywalność wyników miedzy krajami UE (zalecenie KE), uzyskanie pełniejszych i bardziej wiarygodnych danych dotyczących zmian w zatrudnieniu, nowych miejsc pracy itd., niż z jakiegokolwiek innego źródła, najszybciej dostępne informacje – możliwość ich wykorzystania w zarządzaniu działaniami i programami, możliwość zbadania wpływu i efektywności poszczególnych kategorii interwencji, działań i programów operacyjnych Dane z monitoringu – służą do badania wyników programów na poziomie produktów i rezultatów Na poziomie oddziaływania konieczne będą dodatkowe badania statystyczne i empiryczne

6 WARUNKI DO SKUTECZNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMU MONITORINGU DLA CELÓW EWALUACJI Zbieranie odpowiednich danych na poziomie projektu i projektodawcy: powszechne stosowanie wskaźników zatrudnienia (we wszystkich działaniach), wspólny zestaw podstawowych wskaźników, jednolite definicje wskaźników, wyjściowe wielkości wskaźników identyfikowane na etapie kontraktowania projektów, zunifikowana weryfikacja poprawności i wiarygodności danych sprawozdawczych

7 WARUNKI DO SKUTECZNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMU MONITORINGU DLA CELÓW EWALUACJI c.d. Wspólne minimum wskaźników zatrudnienia: liczba pracujących w organizacji korzystającej ze wsparcia w momencie podpisania umowy w przekrojach (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, stanowisko, wymiar czasu pracy, itp.), liczba utworzonych, utrzymanych i zlikwidowanych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (w różnych horyzontach czasowych) w przekrojach (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, stanowisko, wymiar czasu pracy itp.) Wspomaganie informatyczne monitoringu: wyposażenie Instytucji Wdrażających w odpowiednie systemy bazodanowe, wprowadzenie modułu monitoringu rzeczowego w SIMIK (lub we współpracującym systemie)

8 BUDOWANIE BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH RYNKU PRACY Dla celów ewaluacji wpływu funduszy na zatrudnienie, obok gromadzenia danych z monitoringu, konieczne jest budowanie baz danych dotyczących rynku pracy. Podstawowe źródło – informacja statystyczna GUS Potrzeba gromadzenia danych BAEL – zarówno publikowanych, jak i niepublikowanych indywidualnych, nieidentyfikowalnych kwartalnych danych BAEL Dysponent danych statystycznych dla celów ewaluacyjnych – Krajowa Jednostka Oceny. Planowanie harmonogramu i udostępnianie danych dla działań ewaluacyjnych System otrzymywania danych z GUS oparty na długoterminowych umowach, zapewniających bieżące przekazywanie wybranych danych

9 ROZSZERZENIE BADAŃ NAD WPŁYWEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA ZATRUDNIENIE Badanie poziomu dodatkowości w różnych programach operacyjnych i działaniach, ze względu na znaczne zróżnicowanie tego wskaźnika w zależności od rodzaju interwencji funduszy Przeprowadzenie badań pozwalających na wyliczenie parametrów efektów przemieszczenia, zastąpienia i mnożnikowych, potrzebnych do oceny wpływu netto na zatrudnienie. Wielokrotne wykorzystywanie parametrów w przyszłości – uproszczenie ewaluacji Pogłębione badania efektu ulepszenia miejsc pracy: powiązanie szkoleń z EFS z inwestycjami w przedsiębiorstwach z EFRR, w szczególności z tworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku tych inwestycji (szacowanie synergii oddziaływania funduszy na zatrudnienie), dopasowanie podaży szkoleń na rynku do struktury utworzonych miejsc pracy, porównanie oferty i realizacji szkoleń finansowanych z EFS i komercyjnych (uzupełnianie czy zastępowanie)

10 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Badanie nt.: Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie BDG-V-281-91-MCH/2006 Zalecenia wynikające z badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google