Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do ogólnonarodowej debaty Warszawa, styczeń 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do ogólnonarodowej debaty Warszawa, styczeń 2005."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do ogólnonarodowej debaty Warszawa, styczeń 2005 r.

2 Horyzont czasowy NPR Tożsamy z najbliższym horyzontem programowania i finansowania polityk z budżetu UE dotyczącym lat 2007-2013

3 Harmonogram prac styczeń 2005Przyjęcie przez Radę Ministrów wstępnego projektu i skierowanie go do ogólnonarodowej debaty luty – kwiecień 2005Debata maj 2005Opracowanie i przyjęcie projektu NPR wraz z załącznikami IV kwartał 2005Ostateczne zatwierdzenie NPR 2006Operacyjne i legislacyjne oprzyrządowanie wdrożenia NPR styczeń 2007Rozpoczęcie realizacji

4 Zasady konsultacji społecznych projektu NPR kompleksowości – mają charakter ogólnopolski, sektorowy i regionalny dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska są dokumentowane ciągłości – prowadzone są systematycznie i zmierzają do sformułowania społecznie legitymizowanego projektu NPR sprzężenia zwrotnego – uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje propozycje i stanowiska przejrzystości – powszechnie dostępne są wszystkie rządowe dokumenty dotyczące projektu jak i opinie wyrażane przez uczestników konsultacji równości – w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani

5 Czym jest NPR ? Polska wersja Strategii Lizbońskiej Koncepcja modernizacji polskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i państwa

6 Struktura treści NPR Tło społeczno-gospodarcze tworzenia NPR Podstawy aksjologiczne, misja, cele i obszary priorytetowe Przedsięwzięcia i działania służące realizacji celów i priorytetów strategicznych System realizacyjny Instrumenty finansowe Program zmian instytucjonalnych warunkujących realizację NPR Monitoring i ewaluacja NPR Stanowisko Polski wobec unijnej polityki spójności

7 Aksjologia NPR (1) Podstawowe wartości: 1.Obywatelska suwerenność jednostki – swobody obywatelskie i gospodarcze, przedsiębiorczość, innowacyjność, prawo do autonomii i samorealizacji, poczucie odpowiedzialności za jakość własnego życia i za dobro wspólne, aktywność społeczna i polityczna sprzyjająca ładowi demokratycznemu 2.Spójność i solidarność społeczna – równe szanse wszystkich społeczności i grup społecznych, silna tożsamość kulturowa na poziomie lokalnym i regionalnym, usunięcie wszelkiej dyskryminacji i integracja wykluczonych 3.Zrównoważony rozwój – orientacja na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zapewnieniu ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego oraz właściwej struktury demograficznej społeczeństwa

8 Aksjologia NPR (2) Zasady sprzyjające realizacji podstawowych wartości: 1.Uznanie wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno-gospodarczego rozwoju 2.Pomocniczość państwa – umacnianie samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego, przy zachowaniu autonomii i partnerstwa w relacjach między administracją państwową oraz strukturami samorządowymi i pozarządowymi 3.Polityka prorodzinna – przyczynianie się do wyższego poziomu dzietności, gwarantująca prawidłowy rozwój dzieci i promująca partnerski model rodziny

9 Aksjologia NPR (3) 4.Ochrona rynku i konkurencji 5.Zapewnienie równego dostępu do sądu i ochrony konstytucyjnych praw 6.Dialog obywatelski i partnerstwo społeczne 7.Kształtowanie partnerskich relacji Polski z państwami demokratycznymi oraz jej uczestnictwa w globalnej polityce i gospodarce

10 Misja NPR Podjęcie i uruchomienie przedsięwzięć, które zapewnią utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu, w następstwie umocnienia konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrostu zatrudnienia, przy zapewnieniu wyższego poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

11 Cele strategiczne NPR Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

12 Priorytety NPR 1.Inwestycje 2.Zatrudnienie 3.Eksport 4.Przedsiębiorczość 5.Innowacyjność 6.Ochrona rynku 7.Integracja społeczna 8.Wiedza i kompetencje 9.Aktywizacja i mobilność 10.Gospodarowanie przestrzenią

13 Układ realizacyjny NPR 2007-2013 Programy horyzontalne/Kierunki rozwoju 1.Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich 2.Infrastruktura techniczna 3.Zasoby naturalne 4.Inwestycje w przedsiębiorstwach 5.Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego 6.Pomoc techniczna

14 Rozwiązania instytucjonalne obszary Rozwój regionalny Nauka i szkolnictwo wyższe Edukacja Rynek pracy System finansów publicznych Struktura centralnej administracji rządowej Ustawodawstwo i egzekucja prawa

15 Osie dyskusji Jak godzić umacnianie konkurencyjności z podnoszeniem poziomu spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej? W jaki sposób utrzymać wysoki wzrost gospodarczy i jednocześnie zapewniać zrównoważony rozwój? Jak przekształcać obszary społecznej i gospodarczej zapaści w ogniwa rozwoju? Jak odchodzić od modelu państwa resortowo- korporacyjnego na rzecz modelu państwa samorządowo- obywatelskiego? Jak przeprowadzić Polskę z cywilizacji produkcyjnej do cywilizacji informacyjnej?


Pobierz ppt "Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do ogólnonarodowej debaty Warszawa, styczeń 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google