Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Idziemy do przedszkola!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Idziemy do przedszkola!"— Zapis prezentacji:

1 „Idziemy do przedszkola!
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Idziemy do przedszkola! Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku” Marszałek Województwa Dolnośląskiego Lider projektu Partnerzy projektu Patron projektu Prezentacja dla Komitetu Monitorującego PO KL r.

2 wiejskich Dolnego Śląska (15,3% w 2005 r.)
Bardzo niski stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich Dolnego Śląska (15,3% w 2005 r.) Udowodniona teza o zaległościach edukacyjnych 6-latków, którzy nie uczestniczyli w edukacji przedszkolnej Konkurs MEN Partnerstwo z FIO – baza doświadczeń związanych z programem Mała Szkoła, Małe Przedszkole w każdej wsi

3 MAŁE PRZEDSZKOLA Forma edukacji przedszkolnej oparta na idei aktywizacji środowiska lokalnego Organem prowadzącym dla Małego Przedszkola docelowo jest stowarzyszenie rodziców i mieszkańców - Dzięki temu Małe Przedszkole może być zarówno ośrodkiem alternatywnej edukacji przedszkolnej w formie publicznej lub niepublicznej, jak również ewoluować w kierunku przedszkola publicznego lub niepublicznego. Rodzice i mieszkańcy decydują o realnych potrzebach i możliwościach

4 OŚRODEK ALTERNATYWNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
MAŁE PRZEDSZKOLE JAKO OŚRODEK ALTERNATYWNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - w Ustawie o systemie oświaty określane jako „Inna forma wychowania przedszkolnego”;

5 MP - OŚRODEK ALTERNATYWNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
obejmuje edukacją jedną grupę dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Liczba dzieci w takiej grupie nie może przekraczać 15 osób, a nauczyciel jest wspomagany przez osobę wspierającą – rodzica lub wolontariusza; wprowadza metody pracy nauczyciela z grupą różnowiekową; realizuje podstawę programową MEN-u, obowiązującą wszystkie przedszkola; - działa 15 godzin w tygodniu, nie dłużej niż 5 godzin dziennie;

6 MP - OŚRODEK ALTERNATYWNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
korzysta z pomieszczeń dostępnych w danej wsi np.: szkół, bibliotek, remiz osp, domów kultury, świetlic środowiskowych, lokali prywatnych itp.; - nie zapewnia wyżywienia, drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu;

7 MP - OŚRODEK ALTERNATYWNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
jest najtańszą formą edukacji przedszkolnej; jest formą aktywizacji i edukacji obywatelskiej rodziców; - jest to jedyny sposób na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsiach – w miejscu zamieszkania dzieci.

8

9

10 IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA! MAŁE PRZEDSZKOLA NA DOLNYM ŚLĄSKU
Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytetu II . Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji. Promocja kształcenia przez całe życie, schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem

11 IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA!
MAŁE PRZEDSZKOLA NA DOLNYM ŚLĄSKU Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z obszarów wiejskich pozbawionych przedszkoli, poprzez stworzenie warunków do powstania oraz prowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej – Małych Przedszkoli.

12 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

13 FORUM INFORMACYJNE: 1 MARZEC ORAZ 20 WRZESIEŃ 2007

14 OBECNOŚĆ 80 – 110 OSÓB, PRZEDSTAWICIELI GMIN, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, OSÓB PRYWATNYCH

15 ZGŁOSIŁO SIĘ PRAWIE 70 MIEJSCOWOŚCI
NABÓR DO PROJEKTU ZGŁOSIŁO SIĘ PRAWIE 70 MIEJSCOWOŚCI – WYBRALIŚMY 35

16 początek działalności MP 1.04.2007
29 gmin 35 Małych Przedszkoli 436 dzieci początek działalności MP koniec projektu

17 SZKOLENIA Tworzenie i administrowanie MP
- Metodyczne aspekty funkcjonowania MP - Warsztaty technik pracy z dziećmi

18

19 PODPISANIE UMÓW Z GMINAMI
PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LOKAL ORAZ DEKLARACJA WSPÓŁPRACY Z POWSTAJĄCYMI STOWRZYSZENIAMI

20 PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ

21 ROZPOCZĘCIE FUNKCJOWANIA PRZEDSZKOLI
KWIECIEŃ-MAJ 2007

22 WYPOZAŻENIE W MEBLE, ZABAWKI I NIEZBĘDNY SPRZĘT DYDAKTYCZNY – 20 000 ZŁ NA KAŻDE MAŁE PRZEDSZKOLE

23 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
KOORDYNATOR PROJEKTU 2 KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH KURATOR PROJEKTU - TRENERZY ADMINISTRATOR STRONY WWW OBSŁUGA BIURA (KADROWA, ASYSTENT, SPECJ. DS. ROZLICZEŃ) OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNA

24 OPIEKA LOGOPEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNA

25 IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA ! MAŁE PRZEDSZKOLA NA DOLNYM ŚLĄSKU
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dr Elżbieta Gawryś neurologopeda mgr Ewa Wojnarowska psycholog

26 Celem rodziców, nauczycieli w przedszkolu i dziecka jest osiągnięcie przez nie dojrzałości szkolnej czyli takiego poziomu rozwoju funkcji psychomotorycznych i werbalnych, który pozwoli na opanowanie umiejętności przewidzianych programem szkolnym, osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu szkolnego, zapewni właściwe przystosowanie do społecznego życia w szkole, nabywanie coraz szerszych kompetencji, uzyskanie poczucia satysfakcji w życiu, właściwy rozwój osobowości.

27 Dzieci z obszarów wiejskich pozbawione zorganizowanych, poprawnych dydaktycznie, dostosowanych do możliwości i okresu rozwojowego oddziaływań nie wykorzystują w pełni potencjału jakim dysponują. Brak odpowiedniej stymulacji procesów percepcyjno-motorycznych upośledza ich rozwój i stopień przygotowania do podjęcia nauki.

28 nasze dzieci

29 ARTYKULACJA ZASÓB SŁÓW FORMA WYPOWIEDZI MOWA

30 Odsetek dzieci z nieprawidłową wymową głosek w przebadanej grupie
dysleksja Odsetek dzieci z ubogim zasobem słów w mowie czynnej. myślenie słowno-pojęciowe Odsetek dzieci posługujących się niepoprawną formą wypowiedzi ustnej. relacje, komunikacja

31 i korygowania zaburzeń mowy
KONSEKWENCJE braku rozpoznania i korygowania zaburzeń mowy groźba neurotycznego rozwoju osobowości obniżony poziom rozwoju intelektualnego ryzyko dysleksji

32 Dysharmonie rozwojowe między trzylatkami / różne przedszkola – średnia dla grupy/

33 Dysharmonie rozwojowe między czterolatkami /różne przedszkola – średnia dla grupy/

34 Dysharmonie rozwojowe między pięciolatkami /różne przedszkola – średnia dla grupy/

35 Sześciolatki rozpoczynające roczne przygotowanie do nauki szkolnej we wsiach objętych programem, nie objęte wychowaniem przedszkolnym Rozwój fizyczny Rozwój emocjonalny Rozwój intelektualny Rozwój gotowości do czytania i pisania. Rozwój kompetencji matematycznych

36 trzylatki/czterolatki/pięciolatki

37 rodzice 98% rodziców nie czyta literatury dotyczącej wychowania dzieci, robią to intuicyjnie, opierając się na rodzinnej tradycji, dokładając do błędów własnych rodziców swoje.

38 Warsztaty dla rodziców
Zaprzeczanie uczuciom. Odpowiedź filozoficzna. Rada. Pytania. Obrona drugiej osoby. Litość. Amatorska psychoanaliza. Odpowiedź empatyczna

39 Dlatego: ważne jest wszechstronne wyrównywanie szans edukacyjnych nie tylko w aspekcie zapewnienia dzieciom grupy rówieśniczej, lecz także w aspekcie psychoedukacji rodziców, wczesnej diagnozy psychologiczno-logopedycznej i korekcji.

40 PRACA KURATORA PROJEKTU
- TOMASZ SIEMIEŻ -

41

42 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI REALIZUJĄCYMI PROJEKTY „PRZEDSZKOLNE”

43 AKTYWIZACJA ŚRODOWISK LOKALNYCH

44 Dzięki zastosowaniu metodologii opartej na idei Małych Przedszkoli i wykorzystując fundusze z PO KL istnieje realna szansa na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w środowiskach wiejskich w stopniu daleko przekraczającym założenia i wskaźniki zawarte w dokumentach programowych PO KL. Tworząc Małe Przedszkola wzmacniamy środowisko lokalne, uświadamiamy społeczność, pomagamy zrozumieć swoje potrzeby i wyznaczyć wspólne dla ogółu mieszkańców cele. Metodologia oparta na aktywizacji środowiska lokalnego, pomocy przy zakładaniu stowarzyszenia, oraz stworzenie dla nich systemu wsparcia daje duże nadzieje na powstanie realnych, oddolnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania i zapobiegania problemom lokalnym.

45 PARTNERSTWO STRATEGICZNE

46 mail: tadeusz@fep.edu.pl tel.: 0609 054 401
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tadeusz Szmigiel mail: tel.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich


Pobierz ppt "„Idziemy do przedszkola!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google