Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl ASP.NET Atlas Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl ASP.NET Atlas Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl
ASP.NET Atlas Wojciech Rygielski

2 ASP.NET 2.0 Atlas

3 1. ASP.NET

4 Zmiany w ASP.NET 2.0 Kod można umieszczać na stronie (tzn. w pliku .aspx, nie koniecznie w .aspx.cs) Kompilacja projektu jest zbędna (jest wtedy kompilowany automatycznie przy odwołaniu się do strony)

5 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. Master pages
Umożliwienie tworzenia pseudo-obiektowej hierarchii wyglądu stron w aplikacji (strona może wywoływać metody publicznych obiektów w swojej master-stronie) Łatwe dodawanie wspólnych elementów dla wszystkich stron (np. menu w plików sitemap), elementy te mogę być konfigurowalne Wielopoziomowe zagnieżdżanie master language="C#" master="~/TopLevel.master"%>

6 MasterPage.master ... <asp:label runat="server" id="Header"> xyz
<asp:contentplaceholder id="srodek" runat="Server"> </asp:contentplaceholder>

7 Page.aspx <script runat="server">
void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Label headerLabel = (Label) Master.FindControl("Header"); headerLabel.Text = "abc"; } </script> ... <asp:content runat="server" id="Content1" contentplaceholderid="srodek"> ghi </asp:content>

8 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. WebParts (zbiór komponentów umożliwiających użytkownikom końcowym personalizację wyglądu strony) Lepsze cachowanie możliwość odświeżenia cache po zmianach w bazie danych (w MSSQL7 na poziomie tabeli, w kolejnej wersji na poziomie wiersza)

9 Odświeżanie cache przy zmianach bazie danych
Na stronie: OutputCache duration="3600" varybyparam="none" sqldependency="Northwind:Employees" %> W konfiguracji (web.config): <system.web> <cache> <sqlCacheDependency enabled = "true" pollTime = "1000" > <databases> <add name="Northwind" connectionStringName="Northwind" pollTime = "1000"/> </databases> </sqlCacheDependency> </cache> </system.web> W bazie danych (SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications)

10 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. Personalizacja (role)
użytkownik/role wbudowane w logikę ASP kontrolki w rodzaju <asp:Login>, <asp:LoginView>, <asp:PasswordRecovery>, <asp:CreateUserWizard> itp. Mechanizm logowania można stworzyć całkowiecie deklaratywnie

11 Sposoby przechowywania stanu aplikacji
Application ViewState Session Profile (nowość)

12 -> Application // global.asax:
void Application_Start(object sender, EventArgs e) { Application.Add("clickCount", 0); Application.Add("userCount", 0); } void Session_Start(object sender, EventArgs e) { Application["userCount"] = ((int)Application["userCount"]) + 1; void Session_End(object sender, EventArgs e) { Application["userCount"] = ((int)Application["userCount"]) - 1; // *.aspx.cs: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Application["clickCount"] = ((int)Application["clickCount"]) + 1; this.Label1.Text = Application["clickCount"].ToString();

13 -> ViewState / Session
Zapisywane w formularzu na stronie EnableViewState w wielu kontrolkach Nie przeterminowuje się Session Przechowywane w pamięci serwera Dane usuwane po wygaśnięciu sesji

14 Fragment „wyprodukowanej” strony z ViewState
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMTkyODQzNTM0NGRkTWNuBnFzfOqEto/CAI4sdj057c0=" />

15 ViewState / Session / Profile
liczniki („na żywo”)

16 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. Profile
Sprawdzanie typów, obsługa IntelliSense Miała być możliwość zapisania danych w pamięci, bazie danych, pliku XML (domyślnie: AspNetSqlProfileProvider), można pisać własne Providery

17 -> Profile (web.config)
<properties> <group name="Name"> <add name="Last" /> <add name="First" /> </group> <add name="phoneNumber" /> <add name="birthDate" type="System.DateTime"/> </properties> </profile>

18 Profile (wykorzystanie w kodzie)
void save_Click(object sender, EventArgs e) { Profile.lastName = this.lastName.Text; Profile.firstName = this.firstName.Text; Profile.phoneNumber = this.phone.Text; Profile.birthDate = Convert.ToDateTime(this.birthDate.Text); Response.Redirect("Default.aspx"); }

19 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. Themes
Pliki *.skin – domyślne ustawienia kontrolek <asp:Button runat="server" BackColor="Black" ForeColor="White" Font-Name="Arial" Font-Size="10px" /> Można powiązać ze wszystkimi stronami, lub z wybranymi: theme="Testheme" %> Można zmieniać w trakcie wykonania (Page.Theme) Wartości nie tylko spośród adekwatnych im wartości CSS

20 Zmiany w ASP.NET 2.0 cd. Nowe źródła danych <asp:SqlDatasource>
<asp:ObjectDatasource> obiekt jako wiersz/tabela (więcej zaraz) <asp:AccessDatasource> <asp:XmlDatasource> <asp:SitemapDatasource> używany np. przez komponent menu

21 ObjectDataSource atrybuty (właściwości? pary set+get) obiektów widoczne jako wartości kolumn (interpretacja: wiersz) obiekt może mieć metodę zwracającą kolekcję obiektów (interpretacja: tabela) public ICollection GetData() { ArrayList list = new ArrayList(); list.Add(new InnyObiekt(bla,bla,bla)); return list; }

22 ObjectDataSource

23 ObjectDataSource

24 Wykorzystanie źródeł danych
Wiele funkcjonalności możemy opisać bez pisania kodu (nie chodzi tylko o zapytania select, ale również update/insert/delete) Dużo kontrolek obsługujących źródła danych (<asp:gridview>, <asp:formview>, <asp:detailsview>), radzących sobie z problemami konkurencyjności itp. Spójny model i API

25 Podsumowanie aplikacji webowych w ASP.NET
Logika aplikacji webowej nie odbiega bardzo od logiki tworzenia zwykłej aplikacji okienkowej W czystym ASP.NET (bez ręcznie pisanych skryptów), praktycznie każde kliknięcie myszką oznacza przeładowanie całej strony

26 Przykładowa aplikacja ASP.NET
(„na żywo”)

27 2. Atlas

28 Realizacje AJAX dla ASP.NET
ComfortASP.NET MagicAJAX.NET ZumiPage ATLAS (CTP) OutPost FastPage ComponentArt Telerik Dart PowerWeb Anthem Syncfusion Studio

29 AJAX+ASP – dwie koncepcje
Rozwiązanie 1 – dynamiczne odświeżanie całej strony zamiast przeładowywać całą stronę, wysyłany jest request w tle po stronie serwera sporządzana jest lista zmian na stronie (diff) i sama lista zmian jest przesyłana do klienta lista zmian jest aplikowana dynamicznie po stronie klienta

30 (1) Dynamiczne odświeżanie strony
Założenia: Strona jest wyświetlana tak jak bez AJAX W kodzie aplikacji generalnie nic się nie zmienia Wpływ na wzorzec aplikacji Logika aplikacji zostaje po stronie ASP (ograniczenie używanych skryptów JS) „Stan” aplikacji zmienia się wciąż tylko podczas przeładowywania strony

31 (1) Dynamiczne odświeżanie strony
Problemy (implementacji rozwiązania): Rozmiar przesyłanych danych; po każdym AJAXowym żądaniu, przesyłane są te rzeczy, które zmieniły się na stronie ASP („diff”) Ewentualne skrypty JS powinny być po takim żądaniu odświeżane i resetowane (tak jak by to było po odświeżeniu strony)

32 AJAX+ASP – dwie koncepcje
Rozwiązanie 2 – odświeżanie kontrolek decyzję o tym co ma być odświeżane podejmuje programista

33 (2) Odświeżanie kontrolek
Założenia: Oznaczamy na stronie kontrolki, które mogą się zmienić („partial/selective update”) Wpływ na wzorzec aplikacji Możliwy rozwój „prawdziwej” aplikacji AJAXowej (w sensie: takiej jak do tej pory, a nie „symulowanej” jak w (1)) W dalszym ciągu możliwy rozwój „normalnej” aplikacji ASP Przeniesienie części logiki AJAXowej do zapisu deklaratywnego (w Atlasie: UpdatePanel) (Różne inne zależności zależne od implementacji)

34 Sposoby oznaczania zmieniających się kontrolek
Różne sposoby w różnych implementacjach: Najbardziej popularny: zamknięcie kontrolek w „odświeżającym się” panelu Oznaczenie poszczególnych kontrolek w kodzie aplikacji „Ręczne” zdecydowanie, które kontrolki mają być przesłane, podczas odpowiadania na żądanie Wykrywanie po stronie klienta, które kontrolki powinny być zmienione, przesyłanie ich ID w żądaniu (?)

35 ATLAS Microsoftowa implementacja biblioteki AJAX pod ASP.NET
Na razie uboga, rozwija się „Atlas” to tylko tymczasowa nazwa Omawiana tutaj wersja - April (2006) Community Technology Preview (CTP) API wciąż się zmienia (używać na własne ryzyko)

36 Szok ;) Atlas działa pod Firefoxem
(dla przypomnienia: Atlas jest Microsoftu)

37 Czym jest Atlas zbiorem plików .js dołączanych do emitowanych stron, rozszerzających możliwości JavaScriptu sposobem deklaratywnego opisania interakcji komponentów na stronie (XML-script) zbiorem komponentów do wykorzystania po stronie serwera, emitujących odpowiedni XML-script interpretowany przez (1) Możemy zaprzestać na każdej z tych trzech warstw abstrakcji (stąd np. pomysły wykorzystania niższych warstw Atlasa w PHP)

38 (1) Rozszerzenia do JavaScriptu
AtlasRuntime.js Atlas.js AtlasCompat.js AtlasCompat2.js AtlasFX.js AtlasUIDragDrop.js AtlasUIGlitz.js AtlasUIMap.js AtlasWebParts.js GadgetRuntime.js

39 Atlasowy JavaScript Dodatkowe obiekty, funkcje i typy danych (klasy, przestrzenie nazw, enumeracje, interfejsy, dziedziczenie). Klasy do debuggowania, obsługi zdarzeń (events) i stringów, wywołań XML (webservices), timery i inne Obsługa UI – kontrolki, zachowania (behaviors), walidacja, wiązanie danych, drag&drop... Atlasowe „implementacje” wielu standardowych kontrolek HTML (hyperlink, listview, select, dataview, button, checkbox, textbox, label, datasource, counter)

40 Przykład: dodawanie klasy do przestrzeni nazw
Type.registerNamespace("Demo"); Demo.Person = function(firstName, lastName, Address) { var _firstName = firstName; var _lastName = lastName; var _ Address = Address; this.getFirstName = function() { return _firstName; } // ...pozostałe akcesory... this.dispose = function() { alert('bye ' + this.getName()); Demo.Person.registerClass('Demo.Person', null, Web.IDisposable);

41 Przykład: dziedziczenie
Demo.Employee = function(firstName, lastName, Address, team, title) { Demo.Employee.initializeBase(this, [firstName, lastName, Address]); var _team = team; var _title = title; this.getTeam = function() { return _team; } this.setTeam = function(team) { _team = team; ... Demo.Employee.registerClass('Demo.Employee', Demo.Person);

42 Przykład: override Demo.Person.prototype.toString = function() {
return this.getName() + ' (' + this.get Address() + ')'; } Demo.Employee.prototype.toString = function() { return Demo.Employee.callBaseMethod(this, 'toString') + '\r\n' + this.getTitle() + '\r\n' + this.getTeam();

43 Przykład: obsługa atlasowych „obiektów”
g_panel = new Sys.UI.Control($('panel')); g_panel.initialize(); g_panel.set_cssClass('normal'); g_selColor = new Sys.UI.Select($('colorSelect')); g_selColor.initialize(); g_selColor.selectionChanged.add(onSelectColor); g_tbx = new Sys.UI.TextBox($('textBox')); g_tbx.initialize(); g_tbx.set_text("Simple text box control"); g_tbx.set_cssClass("textBox"); var btnVisibility = new Sys.UI.Button($('visibilityButton')); btnVisibility.initialize(); btnVisibility.click.add(onSetVisibilityClick);

44 (2) XML-script Możliwość deklaratywnego zapisu wielu (AJAX-owych) aspektów aplikacji w postaci XML (zamiast kodu JS)

45 <input type="text" id="searchText" />
<input type="button" id="searchButton" /> <script type="text/xml-script"> <page xmlns=" <references> <add src="ScriptLibrary/Atlas/AtlasUI.js" /> <add src="ScriptLibrary/Atlas/AtlasControls.js" /> </references> <components> <textbox id="searchText" /> <button id="searchButton"> <bindings> <binding property="enabled" dataContext="searchText" dataPath="text.length" transform="NumberToBoolean" /> </bindings> <click> <invokeMethod target="searchMethod" method="invoke" /> </click> </button> <serviceMethod id="searchMethod"> <binding property="parameters" propertyKey="query" dataContext="searchText" dataPath="text" /> </serviceMethod> </components> </page> </script>

46 Argumenty twórców Atlasa za wprowadzeniem XML-script
Deklaratywny XML jest dużo łatwiejszy do przetwarzania w sposób automatyczny niż kod (Designer w Visual Studio) W Atlasowych kontrolkach serwera - łatwiej jest emitować XML niż JavaScript (XmlTextWriter) Deklaratywny sposób zapisu pozwala zdefiniować potrzeby zamiast akcji Niektóre proste sytuacje mogą być opisane dużo łatwiej i bezpieczniej niż w JS [zdaje się, że chodzi tutaj w szczególności o wiązanie (binding)]

47 Przykład: sprawdzanie poprawności formularza
<textBox id="value1TextBox"> <validators> <requiredFieldValidator errorMessage="You must enter some text." /> </validators> </textBox> <validationErrorLabel id="validator1" associatedControl="value1TextBox" /> <label id="value1Label"> <bindings> <binding dataContext="value1TextBox" dataPath="text" property="text" /> </bindings> </label>

48 Przykład: sprawdzanie poprawności formularza cd.
<textBox id="value2TextBox"> <validators> <requiredFieldValidator errorMessage="You must enter a number." /> <typeValidator type="Number” errorMessage="You must enter a valid number." /> <rangeValidator lowerBound="10" upperBound="20” errorMessage="You must enter a number between 10 and 20." /> </validators> </textBox> <validationErrorLabel id="validator2" visibilityMode="Hide" associatedControl="value2TextBox" />

49 Przykład: inne wymysły
<label id="hideLabel"> <behaviors> <clickBehavior> <click> <setProperty target="panel" property="visible" value="false" /> </click> </clickBehavior> </behaviors> </label> <control id="DescriptionDrag”> <floatingBehavior handle="DescriptionDrag"> </floatingBehavior> </control>

50 Przykład: łączenie XML-scriptu z javascriptem
<script type="text/xml-script"> <page xmlns:script=" <components> <label id="greeting" /> <button id="helloButton" click="sayHello" > <click> <setProperty target="greeting" property="text" value="hello there" /> </click> </button> </components> </page> </script> <script type="text/javascript"> function sayHello() { alert("hello"); }

51 (3) Kontrolki serwera emitujące XML-script
Wszystko co opisane wcześniej można zamknąć w logice kontrolki ASP Predefiniowanych kontrolek jest na razie mało, ich lista wciąż się zmienia, obsługa w Visual Studio jest ograniczona (szczególnie w Designerze). Jest gotowy interfejs do tworzenia własnych kontrolek (który być może już się bardzo nie zmieni)

52 Dodanie funkcjonalności Atlasowych do aplikacji ASP
(„na żywo”)

53

54 Źródła http://www.daniel-zeiss.de/AJAXComparison/Results.htm

55 THE END


Pobierz ppt "Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl ASP.NET Atlas Wojciech Rygielski rygielski@mimuw.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google