Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM

2 Zagadnienia do prezentacji:
1. Analiza rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i ich geneza; 2. Analiza i ocena skuteczności dotychczasowych metod zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom; 3. Analiza pożądanych przedsięwzięć zmniejszających poziom zagrożeń.

3 W ustawach samorządowych, wojewódzkiej administracji rządowej i kompetencyjnej używa się pojęć:
„porządek publiczny”, „bezpieczeństwo publiczne”, „bezpieczeństwo obywateli”, „bezpieczeństwo państwa” których zakres właściwości rzeczowej nie jest do końca jasny. Wytwarza to obraz pogmatwanych i nakładających się na siebie zakresów kompetencji poszczególnych podmiotów w dziedzinie administracji publicznej.

4 Porządek publiczny, to takie zachowanie się ludzi w miejscach publicznych, które jest zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i którego utrzymanie leży w interesie społecznym. Zakłócenie porządku publicznego polega na wywołaniu takiego stanu, który w danym czasie, miejscu, okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za nienormalny i który odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Skutek ten musi dotknąć przynajmniej jedną osobę.

5 Składowe bezpieczeństwa: bezpieczeństwo eksperckie,
Bezpieczeństwo publiczne, to stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami. Bezpieczeństwo - jest to stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego dowolnej społeczności lokalnej (szeroko rozumianej). Składowe bezpieczeństwa: bezpieczeństwo eksperckie, poczucie bezpieczeństwa.

6 Bezpieczeństwo, jako produkt inżynierski konstruuje się w oparciu o:
obliczenia związane z analizą ryzyka, jego szacowaniem oraz jego hierarchizacją, „budowanie” systemu prawnego, „budowanie” struktur organizacyjnych, „budowanie” systemów ratowniczych, poszukiwanie opcji obniżających ryzyko, testowanie przyjętych rozwiązań, wdrożenie, eksploatacja, doskonalenie bezpieczeństwa.

7 Określenie bezpieczeństwa poprzez ryzyko pozwala na większą precyzję twierdzeń, związanych z bezpieczeństwem i tak inne jego definicje, to np.: „Bezpieczeństwo to stan otoczenia naturalnego i cywilizacyjnego ... (1) ... określony przez akceptowalne ryzyko”, (2) ... zapewniający niezakłócony rozwój i pomyślność człowieka oraz społeczeństwa”.

8 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego należy z mocy prawa do zadań wielu organów administracji publicznej, zarówno z systemu administracji rządowej, jak i samorządowej. Elementami tej administracji odgrywającymi rolę podstawową i nadrzędną są w szczególności minister właściwy do spraw wewnętrznych i Policja, jako specjalnie powołane do realizacji zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego

9 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. (Art. 1.1.) Do podstawowych zadań Policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. (Art. 2.2.)

10 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. (Art ) Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Art )

11 Policja w województwie warmińsko-mazurskim:
policjanci pracownicy RAZEM: KWP w Olsztynie 469 307 776 19 x KMP/KPP 2796 593 3 389 OPP w Olsztynie 341 5 346 3 606 905 4 511

12 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
Administracja a bezpieczeństwo: Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach. (Art. 3.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego (Art )

13 Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego:
wykroczenia, przestępstwa, zachowania społecznie nie akceptowane. Transfer ryzyka. Decyzje polityczne. Mniejsze zło.

14 Wybrane podłoże zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego:
patologie w rodzinie, uzależnienie od alkoholu i narkotyków, niski status materialny, znudzenie-pragnienie emocji, lekkomyślność, przypadek, bezrobocie, choroby psychiczne, depresje, autodestrukcja. Transfer ryzyka. Decyzje polityczne. Mniejsze zło.

15 Wpływ bezrobocia na wzrost przestępczości:
Transfer ryzyka. Decyzje polityczne. Mniejsze zło. Dane wg OECD, za lata , za „WPROST” r.

16 Stopa bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim: 19,0%.
(Bezrobotni zarejestrowani wg stanu z końca r. - 99,0 tys. osób)

17 Napływające z różnych źródeł informacje i sygnały z całego kraju, wskazywały na pogarszające się poczucie bezpieczeństwa obywateli, szczególnie na terenie małych (do 20 tys. mieszkańców) i średnich (do 100 tys. mieszkańców) miast.

18 Ponieważ każde przedsięwzięcie wymaga:
zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego powstania, określenia możliwości przeciwdziałania, wyznaczenia zadań by zapobiec bądź wyeliminować zagrożenia. W celu poprawy bezpieczeństwa; ustalono pełen obraz zagrożeń i potrzeb społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa poprzez informację statystyczną i rzetelne badania opinii publicznej, podjęto dialog społeczny, zainicjowano pracę na szczeblu lokalnym.

19 W ten sposób w Komendzie Głównej Policji w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej", powstał policyjny program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Bezpieczne Miasta”. Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określono obszary działania programu i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów. Główne cele programu „Bezpieczne Miasta”: odczuwalny wzrost realnego bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, szczególnie na terenie małych i średnich miast; ograniczenie w szczególności przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu;

20 Główne cele programu „Bezpieczne Miasta”:
poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, takich jak: ulice, przystanki komunikacyjne, targowiska, rejony lokali rozrywkowych, dyskotek; wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań społecznie nieakceptowanych; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją samorządową, podmiotami pozapolicyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną; poprawa wizerunku Policji oraz wzrost zaufania społecznego.

21 Na terenie województwa wytypowano 17 małych i 9 średnich miast.
Realizując założenia programu wykonano m.in służb, w trakcie których: przeprowadzono 719 interwencji, ujawniono 2120 wykroczeń, nałożono 1109 mandatów karnych, zatrzymano 67 sprawców przestępstw, zatrzymano 23 poszukiwane osoby, skontrolowano 1499 pojazdów, zatrzymano 33 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano 32 dowody rejestracyjne.

22

23 (2. miejsce w kraju)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 2007 rok - nagrody i wyróżnienia:
18 - policjantów Krzyżem Zasługi; 29 - odznaką „Zasłużony Policjant”; 15 - nagrodą MSWiA; 20 - nagrodą KGP; awansem w stopniu służbowym; awansem na stanowiskach służbowych; podwyższono składniki wynagrodzenia.

35 Podstawowe zadania Policji województwa warmińsko-mazurskiego określone na 2008 r.
Zapewnienie widocznej, realnie zwiększonej obecności służb policyjnych w miejscach szczególnie zagrożonych oraz wyższej skuteczności tych służb w reagowaniu na wszelkie zachowania negatywnie wpływające na poczucie bezpieczeństwa; Skuteczne ograniczenie pospolitej przestępczości kryminalnej, a także ilości wykroczeń przeciwko mieniu; Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń o charakterze chuligańskim, ekscesów chuligańskich i agresywnych zachowań dorosłych i młodzieży w miejscach publicznych, środkach komunikacji miejskiej i na kolei;

36 Podstawowe zadania Policji województwa warmińsko-mazurskiego określone na 2008 r.
Skuteczne zapobieganie i zwalczanie przestępczości nieletnich i na szkodę nieletnich; Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych w miejscach wypoczynku; Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Likwidacja obszarów bezprawia na obszarach miejskich

37 Droga dojścia do celu: Dokonanie zmian organizacyjno - etatowych w służbie logistycznej, które wygenerują etaty do służb zewnętrznych; Minimalizowanie zaangażowania Policji w obszarach nie związanych z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców; Dyscyplina kadrowa i etatowa w służbie prewencyjnej; Likwidowanie rozproszenia służb patrolowych; Korzystanie z funduszy samorządowych na wykonanie dodatkowych służb;

38 Droga dojścia do celu: Doskonalenie metodyki realizacji zadań ogniw ruchu drogowego zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym; Wzmocnienie etatowe służby ruchu drogowego; Pełne wykorzystanie w służbie posiadanych środków technicznych; Realne wsparcie działań jednostek terenowych ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji; Angażowanie podmiotów zewnętrznych do realizacji zadań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa;

39 Droga dojścia do celu: Poprawa jakości obsługi interesantów zgłaszających się do jednostek Policji; Poprawa profesjonalnej reakcji na zgłaszane zagrożenia, profesjonalne podejście do realizacji obowiązków służbowych; Stworzenie warunków do budowania szczególnej roli dzielnicowego w lokalnych społecznościach; Działania dotyczące zmiany kultury organizacyjnej – w tym w kierunku promowania kreatywności, przestrzegania zasad etyki zawodowej i szacunku do profesjonalizmu w służbie;

40 Droga dojścia do celu: Efektywne rozwiązania w zakresie możliwości informowania Policji o zdarzeniach (w tym czas oczekiwania na odebranie informacji z nr 997) i skuteczność reakcji Policji na otrzymane zgłoszenia; Wprowadzenie do codziennej służby zadań skierowanych na znaczące ograniczenie zagrożenia przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu; Wspólnie z lokalnym samorządem inicjowanie działań skierowanych na naprawy stwierdzonych dewastacji mienia;

41 Droga dojścia do celu: Skuteczne pozbawianie sprawców przestępstw korzyści majątkowych będących wynikiem przestępstwa; Wykorzystanie trybu postępowania przyśpieszonego w sprawach karnych i stosowanie konsensualnego sposobu zakończenia postępowania – art. 335 k.p.k.; Ujawnianie mechanizmów korupcyjnych w małych miejscowościach; Ujawnianie i zwalczanie przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, wyłudzeń VAT oraz przestępczości w sferze teleinformatyki i bankowości elektronicznej; Sprawne realizowanie poszukiwań; Efektywna praca operacyjna policjantów;

42 Droga dojścia do celu: Przyjęcie do realizacji planu działań zmierzającego do realnego ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i ich bezpośrednim otoczeniu oraz do ograniczenia dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym; Stosowanie zasady „zero tolerancji - zero pouczeń” wobec kierujących przekraczających prędkość (w tym w szczególności autokary i pojazdy TIR), tych, którzy nie używają pasów bezpieczeństwa, foteli do przewozu dzieci, wymuszających pierwszeństwo jazdy, wyprzedzających w miejscach zabronionych czy naruszających dyspozycje sygnalizacji świetlnej;

43 Droga dojścia do celu: Wspomaganie jednostek terenowych przez Wydziały KWP w miejsce zadań o charakterze kontrolno – rozliczeniowym lub wykonawczych; Skuteczne wspomaganie jednostek terenowych przez pion logistyki w zabezpieczeniu materiałowym i technicznym obszarów objętych zadaniami na rok 2008; Jasna i zrozumiała przez podwładnych polityka kadrowa, w tym polityka motywowania i awansowania; Dynamiczna polityka informacyjna służb prasowych; Ograniczenie zjawisk patologii służby.

44 Proszę o pytania

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google