Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.www.centrumwspolpracy.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.www.centrumwspolpracy.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.www.centrumwspolpracy.org.pl STOŁECZNE CENTRUM WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ 2010-2012 TEMAT SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 OFERTA CENTRUM INFORMACJA, PORADNICTWO, KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Wsparcie konsultacyjno-poradnicze i pomoc z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, w tym tworzenie i zarządzanie organizacją, aspekty prawne oraz aspekty księgowo-finansowe działania stowarzyszenia lub fundacji. STOŁECZNA AKADEMIA WSPÓŁPRACY I AKTYWIZACJI (SAWA) Organizacja szkoleń i spotkań specjalistycznych z zakresu przygotowującego do profesjonalnego zarządzania organizacją pozarządową oraz z tematyki aktywizacji środowiska lokalnego do pracy społecznej i współpracy organizacji z władzami lokalnymi i innymi partnerami. AKADEMIA INICJATYW SĄSIEDZKICH Wsparcie dla aktywnych warszawiaków, związanych z organizacjami pozarządowymi, instytucjami lub działającymi w formie niezrzeszonej, poprzez cykl szkoleń i seminariów oraz rozwój warszawskiego ruchu sąsiedzkiego. PARTNERSTWA WARSZAWSKIE Inicjowanie, wspieranie i promowanie partnerstw lokalnych w mikrorejonach Warszawy. Praca w oparciu o długofalową perspektywę działania zmierzającą do włączenia sił społecznych, instytucji, organizacji, firm i zaangażowania się w czynne przeobrażanie swojej lokalnej społeczności.

3 OFERTA CENTRUM INKUBATOR ORGANIZACJI KULTURALNYCH Poprawa działania fundacji/stowarzyszeń o profilu kulturalnym, w szczególności młodych organizacji lub tych które planują rozwinąć swoją dotychczasową działalność. Profesjonalizacja ta odbywać się będzie poprzez wsparcie merytoryczno-techniczne niezbędne do sprawnego prowadzenia organizacji. WARSZAWSKA KUŹNIA UMIEJĘTNOŚCI Pogłębiony system opieki dla organizacji potrzebujących długofalowego wsparcia ze względu na specyficzną sytuację w jakiej się znalazły. Komponent edukacyjny i samokształceniowy składający się z konsultacji długofalowych, seminariów – grupy wsparcia, szkoleń. WARSZAWSKA AKADEMIA WOLONTARIATU Oferta szkoleń dla liderów, koordynatorów organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących lub zamierzających rozpocząć współpracę z wolontariuszami. Dodatkowo przeprowadzone zostaną superwizje w celu wsparcia procesu wdrażania systemu wolontarystycznego. WZMOCNIENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO DLA KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO Działania uczące organizacje pozarządowe współpracy, współdziałania w ramach sektora i współpracy międzysektorowej poprzez szkolenia. Przeprowadzenie ekspertyz oraz promocja idei Komisji Dialogu Społecznego i współpracy w ramach KDS wśród warszawskich organizacji.

4 REALIZATORZY Stowarzyszenie BORIS, Centrum zarządzane jest przez: Stowarzyszenie BORIS, boris.org.pl Współrealizatorzy: Federacja Centrum Szpitalna Federacja Centrum Szpitalna, szpitalna.ngo.pl Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, mazowia.ngo.org.pl Fundacja Bank Żywności SOS Fundacja Bank Żywności SOS, bzsos.ngo.pl Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, frso.pl Centrum Wolontariatu w Warszawie Centrum Wolontariatu w Warszawie, wolontariat.org.pl Stowarzyszenie CAL Stowarzyszenie CAL, cal.org.pl

5 Nowelizacja UDPPiW – szanse i wyzwania

6 Plan spotkania Przede wszystkim opowiem o zmianach, które mają realny wpływ na codzienną działalność organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Odpowiem też na Państwa pytania w tym zakresie

7 4 najważniejsze obszary zmian I. Formy współpracy III. Procedury konkursowe II. Działalność odpłatna IV. Organizacje opp

8 Inne zmiany Kwestie definicyjne Wolontariat w stowarzyszeniach oraz możliwość ubezpieczenia NW dla wolontariuszy Rady działalności pożytku publicznego

9 I. Katalog form współpracy Wcześniej Zlecanie zadań Wymiana informacji Konsultacje Wspólne zespoły o charakterze doradczym Obecnie Zlecanie zadań Wymiana informacji Konsultacje (w tym z radami) Wspólne zespoły o charakterze doradczym Inicjatywa lokalna Poręczenia i pożyczki Umowy partnerstwa

10 Program współpracy Uregulowano trzy podstawowe sprawy: Termin przyjęcia programu oraz sprawozdania z jego wykonania Procedurę Obligatoryjne elementy

11 Nowe regulacje: Obligatoryjne konsultacje programu współpracy Procedura określona w uchwale j.s.t Termin – do 31 listopada roku poprzedzającego Możliwość uchwalania wieloletnich programów współpracy Możliwość przyjęcia programu przez organy adm. rządowej

12 Inicjatywa lokalna Możliwość dla mieszkańców danej j.t.s Obejmuje określone formy aktywności Mieszkańcy świadczą pracę, zapewniają środki pieniężne lub rzeczowe a j.s.t zapewnia materiały niezbędne do realizacji przedsięwzięcia

13 II. Działalność odpłatna Podwyższone limity wynagrodzeń Określony czas liczenia średniej Uwzględnienie kosztów pośrednich Wykreślono słowo kalkulacja i wyeliminowano tym samym możliwość osiągania nawet incydentalnego zysku Przychód może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego

14 Wątpliwości i pytania Czy zakres prowadzonej działalności odpłatnej musi być określony w statucie? Co powinna zrobić organizacja w sytuacji przekroczenia limitów lub osiągnięcia incydentalnego zysku?

15 III. Otwarte konkursy ofert Kto może brać w nich udział? Organizacje pozarządowe Organizacje kościelne Spółdzielnie socjalne Spółki non-profit

16 Ważne zmiany w procedurach konkursowych Termin do składanie ofert nie może być krótszy niż 21 dni W przypadku złożenia wniosku z własnej inicjatywy organ administracji publicznej ma 1 miesiąc na rozpatrzenie oferty Ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim nie jest już obowiązkiem Możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów (uwaga – odp. solidarna)

17 Dalsze zmiany Możliwość udziału reprezentantów organizacji w komisjach oceniających wnioski Jako kryterium oceny ofert dodano analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich Możliwość zawierania umów wieloletnich Ograniczenie możliwości unieważnienia konkursu Ujednolicenie trybów konkursowych

18 Możliwość pominięcia otwartego konkursy ofert, gdy Zadanie ma charakter lokalny Wartość przekazanych środków nie przekracza 10 000 zł Czas realizacji jest krótszy niż 90 dni Łączna kwota przekazana jednej organizacji w danym roku nie może przekroczyć 20 000 zł

19 Możliwość pominięcia otwartego konkursy ofert, również gdy: Został ogłoszony stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej Lub jest to niezbędne ze względu na ochronę życia ludzkiego lub ważny interes społeczny (ta możliwość przysługuje tylko Prezesowi RM) Ochrona ludności i ratownictwo (MSWiA)

20 IV. Organizacje o statusie opp

21 Nowe regulacje Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe (konieczność oświadczeń członków zarządu) Stowarzyszenia starające się o status opp nie mogą prowadzić działalności wyłącznie na rzecz swoich członków Organizacje starające się o status muszą prowadzić nieprzerwaną działalność przez okres co najmniej dwóch lat

22 Sprawozdawczość opp Obowiązek umieszczenia sprawozdań (finansowego oraz merytorycznego) na stronie internetowej organizacji Obowiązek przesłania sprawozdania do MPiPS w terminie 15 dni od przyjęcia sprawozdania oraz zamieszczenie sprawozdań w elektronicznej bazie sprawozdań prowadzonej przez MPiPS Zaostrzone sankcje za niewywiązywanie się w powyższych obowiązków

23 1% Musi być przeznaczony na działalność pożytku publicznego (nie może być przeznaczony na działalność gospodarczą) Będzie obowiązywał nowy wzór sprawozdania obejmujący informacje o wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach kampanii 1%

24 Odpowiedzialność członków władz opp – art. 27 b Jest to odpowiedzialność wobec organizacji za wyrządzone szkody, chyba że dana osoba nie ponosi winy – szkopuł w tym, że to ona musi to udowodnić…

25 Porządek w definicjach Definicja organizacji pozarządowej Uwzględnienie spółdzielni socjalnych Rozstrzygnięcie kwestii sp. kap.

26 Wolontariat Wolontariat w stowarzyszeniach Możliwość ubezpieczenia NW dla wolontariuszy

27 Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.www.centrumwspolpracy.org.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.www.centrumwspolpracy.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google