Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/"— Zapis prezentacji:

1 TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/
TRACES TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/ Obowiązuje władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich UE od 1 stycznia 2005 r.

2 TRACES Unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE. Dotyczy: wymiany wewnątrzunijnej, importu i tranzytu z krajów trzecich, eksportu zwierząt do krajów trzecich.

3 CEL System służy do: wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzunijnym, wystawiania dokumentów CVED dla wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich , prowadzenia nadzoru weterynaryjnego.

4 RODZAJE DOKUMENTÓW INTRA - świadectwa zdrowia zwierząt w obrocie wewnątrzwspólnotowym (wypełniane w PIW) CVED A - wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierząt (wypełniane w PKG) CVED P - wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla produktów pochodzenia zwierzęcego (wypełniane w PKG)

5 RODZAJE DOKUMENTÓW IMPORT - świadectwa importowe (wwozowe do UE) – wypełniane przez uprawniony podmiot z państwa trzeciego – w PKG przekształcany jest w CVED DRAFT - świadectwa INTRA i dokumenty CVED w trakcie przygotowania

6 Numery referencyjne DOKUMENTÓW
świadectwa zdrowia zwierząt w obrocie wewnątrzwspólnotowym INTRA.KK.RRRR.nnnnnnn gdzie: KK kod ISO państwa członkowskiego RRRR - rok nnnnnnn - 7-cyfrowy numer świadectwa nadawany przez system (kolejny w państwie członkowskim)

7 Numery referencyjne DOKUMENTÓW
wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierząt i produktów CVEDA.KK.RRRR.nnnnnnn CVEDP.KK.RRRR.nnnnnnn gdzie: KK kod ISO państwa członkowskiego RRRR - rok nnnnnnn - 7-cyfrowy numer dokumentu nadawany przez system (kolejny w państwie członkowskim)

8 Numery referencyjne DOKUMENTÓW
świadectwa importowe (wwozowe do UE) IMPORT.K3.RRRR.nnnnnnn gdzie: K3 - kod ISO państwa trzeciego RRRR - rok nnnnnnn cyfrowy kolejny numer dokumentu nadany przez system

9 Towary w systemie TRACES

10 Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES
Handel wewnątrz Wspólnoty zwierzętami i pewnymi produktami (materiał biologiczny, materiał wysokiego ryzyka). Wywóz (eksport) do państw trzecich zwierząt i produktów. Przywóz (import) zwierząt i produktów pochodzących z państw trzecich Przewóz (tranzyt) przez terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich przeznaczonych na eksport do państw trzecich

11 Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES – szczegóły
Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja). Powtórny wwóz na terytorium UE produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci. Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE

12 Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES - cd
Przywóz (import) produktów z państwa trzeciego nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków. Przywóz (import) produktów, które nie mają zezwolenia, przeznaczone do przetwórstwa w państwie członkowskim. Przewóz mączki zwierzęcej, mięsa i kości pochodzących ze ssaków, oraz portugalskich środków żywienia zwierząt.

13 1. Handel wewnątrz Wspólnoty zwierzętami i pewnymi produktami.
Dotyczy zwierząt i produktów określonych w Aneksie A (zharmonizowane) i Aneksie B (nie zharmonizowane) dyrektywy Rady 90/425/EWG zmienionej Dyrektywą Rady 92/118/EWG - artykuł 4 ust. 2 Świadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny państwa członkowskiego będącego docelowym miejscem dostawy, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.

14 2. Wywóz (eksport) do państw trzecich zwierząt i niektórych produktów.
Dotyczy zwierząt i produktów wymienionych w art. 3, par.1, punkt g, pierwszego akapitu Dyrektywy Rady 90/425/CEE, czyli określonych wyłącznie w Aneksie A (zharmonizowanych) oraz w art. 5, ust. 2 decyzji Komisji 93/444/EWG. Świadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW. O przesyłce powiadamiany jest właściwy PKG lub BIP państwa członkowskiego, przez który towar opuszcza terytorium UE, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.

15 3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich
Dotyczy przywozu zwierząt pochodzących z państw trzecich, dla których przepisy UE zostały zharmonizowane (art. 4, lit. D oraz art.7, ust. 3 Dyrektywy Rady 91/496/EWG): zwierzęta są przeznaczone dla państwa członkowskiego lub regionu posiadającego specyficzne wymagania, zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych, ale wyniki nie są znane w momencie, gdy przesyłka opuszcza punkt kontroli granicznej.

16 3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich - cd
Dotyczy przywozu zwierząt pochodzących z państw trzecich, dla których przepisy UE zostały nie zharmonizowane (art. 8A, ust. 1, lit. b ii Dyrektywy Rady 91/496/EWG) i nie wymienionych w Aneksie A Dyrektywy Rady 90/425/CEE, zapewniona jest kontrola fizyczna przez państwo członkowskie będące miejscem docelowym przywozu. Obejmuje także jednodniowe kurczęta importowane z kraju trzeciego (art.2 decyzji Komisji 2000/505/WE i nota w Aneksie do decyzji 2000/505/CE)

17 3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich - cd
Nie dotyczy zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonych lub przewożonych w celach niehandlowych. Dokument CVED A wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny kraju członkowskiego miejsca dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.

18 4. Przewóz (tranzyt) przez terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich przeznaczonych na eksport do państw trzecich Dotyczy zwierząt mających zezwolenie państwa trzeciego tzn. importera na przywóz (art. 9, ust. 1 lit. D Dyrektywy Rady 91/496/EWG) Dokument CVED A lub P wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest BIP kraju członkowskiego, przez który towar opuszcza terytorium UE (PKG wywozu), jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

19 5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust
5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja). Dotyczy produktów, które muszą być monitorowane od PKG, przez który są wwożone, do zakładu -miejsca ich przeznaczenia . Są to np. surowce dla przemysłu farmaceutycznego, produkty uboczne np. przetworzone białko zwierzęce, surowce do produkcji karmy dla zwierząt domowych (art. 8, ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2, ust. 6 lit. c decyzji Komisji 92/183/CEE). Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

20 5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust
5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja) – cd. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny odpowiedzialny za zakład miejsca przeznaczenia produktów (lub magazyn pośredni) w państwie członkowskim, jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW (gdy w RP). Organ odpowiedzialny za zakład lub magazyn pośredni miejsca przeznaczenia (PIW) powiadamia w ciągu 15 dni PKG punktu wejścia produktów o przybyciu tych produktów.

21 5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust
5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja) – cd. Jeśli produkty wysyłane są dalej, PLW odpowiedzialny za miejsce, gdzie znajduje się zarejestrowany zakład lub magazyn pośredni wpisuje do systemu TRACES CVED P „córka” . Powiadamiany jest właściwy organ odpowiedzialny za zarejestrowany zakład w kraju członkowskim przeznaczenia oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW .

22 6. Powtórny wwóz na terytorium UE produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci. Dotyczy powtórnego wwozu produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci (art. 15 ust. 4 Dyrektywy 97/78/WE) Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym jest miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

23 7. Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE
Dotyczy przypadków określonych w.w. Dyrektywie Rady: produkty przeznaczone są dla państwa członkowskiego lub regionu, który posiada specjalne wymagania w ramach prawodawstwa wspólnotowego, zostały pobrane próbki, ale wyniki badań nie są znane w momencie, gdy transport opuszcza PKG, jest to przywóz dla specjalnych potrzeb, w przypadkach przewidzianych w ustawodawstwie Wspólnoty.

24 7. Przywóz produktów objętych art. 8 ust
7. Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE - cd Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

25 8. Przywóz (import) z państwa trzeciego produktów nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków. Dotyczy pochodzących z państwa trzeciego produktów, które nie spełniają wymagań przywozowych a są przeznaczone do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych lub na zaopatrzenie środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej (art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2 akapit 2 decyzji Komisji 2000/571/WE uchylającej decyzję 93/14)

26 8. Przywóz (import) z państwa trzeciego produktów nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków –cd. Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

27 9. Przywóz (import) produktów, które nie mają zezwolenia, przeznaczonych do przetwórstwa w państwie członkowskim. Dotyczy produktów, które nie mają zezwolenia, ale w drodze derogacji są wprowadzone na rynek w celach innych niż konsumpcyjne (art. 4, par. 3 decyzji 93/13/CEE) . Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG. O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się zarejestrowany zakład przetwórczy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

28 10. Przewóz mączki zwierzęcej, mięsa i kości pochodzących ze ssaków, oraz portugalskich środków żywienia zwierząt. Dotyczy następujących produktów (punkt 4 Aneksu do decyzji Komisji 1999/517/WE zmieniającej decyzję 98/653/WE): mączka zwierzęca, mięso i kości pochodzące ze ssaków z zaznaczeniem „nie nadające się do karmienia zwierząt – przeznaczone wyłącznie do spalenia” środki żywienia zwierząt zawierające składniki wymienione w art. 3 par. 1, punkt b, decyzji 98/653/WE i pochodzące z Portugalii

29 10. Przewóz mączki zwierzęcej, mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG (import, tranzyt) Świadectwo INTRA wprowadzane jest do systemu przez PLW (wymiana wewnetrzna). O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.

30 Założenia systemu Wszystkie państwa członkowskie UE używają systemu TRACES do wystawiania dokumentów wwozu CVED A, CVED P oraz świadectw INTRA w obrocie wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z dostępnymi wzorami, wprowadzając przez Internet dane do centralnej bazy w Luxemburgu, Właściwy organ weterynaryjny wystawiający dokument (graniczny lekarz, powiatowy lekarz) uprawomocnia – zatwierdza dokument, W systemie rejestrowane są wyniki weterynaryjnej kontroli zwierząt lub produktów

31 Założenia systemu - cd Wszystkie państwa członkowskie UE zgłosiły organy władzy weterynaryjnej jako tzw. jednostki systemu TRACES: Jednostka centralna – kompetentny centralny organ weterynaryjny ds. zdrowia – GIW Jednostki regionalne – kompetentne regionalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – WIW-y Jednostki lokalne – kompetentne lokalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – PIW-y Posterunki Kontroli Granicznej PKG (BIP) – organy weterynaryjne określone w art.2(2) punkt g Dyrektywy 97/78/EC oraz w art.2(2) punkt f Dyrektywy 91/496/EEC.

32 Założenia systemu - cd Organy władzy weterynaryjnej zgłoszone przez państwa członkowskie do systemu TRACES muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy i łącze do Internetu niezbędne dla prawidłowego do funkcjonowania systemu. Każda miejscowość posiadająca kod pocztowy jest przydzielona do jednostki lokalnej, przez którą jest nadzorowana oraz do jednostki regionalnej, do której przynależy dana jednostka lokalna.

33 Założenia systemu – cd Każdy organ władzy weterynaryjnej zgłoszony do systemu jest reprezentowany przez zarejestrowanych użytkowników, którzy mają uprawnienia odpowiadające organowi. Inni zarejestrowani użytkownicy systemu to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez organy władzy weterynaryjnej

34 Kolejność działań Wpisanie świadectwa do systemu – PIW (PKG) lub osoba reprezentująca podmiot gospodarczy Wstępne zatwierdzanie przez lekarza (pre-walidacja) - opcjonalnie Zatwierdzenie (walidacja) przez lokalne władze weterynaryjne PIW lub PKG Przewóz towaru ze świadectwem z ewentualną kontrolą w miejscach odpoczynku (PIW) Kontrola w miejscu dostawy lub przekroczenia granicy (PIW lub PKG)

35 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie – PIW i PKG
PIW-y oraz PKG wpisują do systemu TRACES informacje o przesyłkach zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z obowiązującymi wzorami świadectw zdrowia dla obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentów CVED dla zwierząt i produktów wwożonych z krajów trzecich (import) lub przewożonych przez terytorium UE z kraju trzeciego do kraju trzeciego (tranzyt), zatwierdzają je oraz rejestrują wyniki kontroli wysyłek.

36 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW
2. PIW-y i WIW-y są powiadamiane przez system za pośrednictwem poczty elektronicznej o wysyłkach, które będą dostarczone do podmiotów gospodarczych lub gospodarstw (tzw. organizacji) na nadzorowanym obszarze. Celem powiadamiania jest prowadzenie nadzoru i kontroli.

37 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW
3. PIW-y i WIW-y mają bezpośredni dostęp do informacji, wpisanych do systemu przez inne państwa członkowskie, o wysyłkach zwierząt i produktów, które są dostarczane na teren nadzorowany, a także do świadectw zarejestrowanych (wystawionych) przez PIW - poprzez funkcję wyszukiwania i przeglądania świadectw w bazie danych systemu TRACES.

38 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie - GIW
GIW jako jednostka centralna jest powiadamiana o wszelkich transportach kierowanych na terytorium RP, przemieszczanych po terytorium RP, oraz o świadectwach zarejestrowanych w systemie przez wszystkie PIW-y i PKG. GIW ma bezpośredni dostęp do informacji wpisanych do systemu przez inne państwa członkowskie o wysyłkach zwierząt i produktów, które dostarczane są na terytorium RP lub przewożone są przez RP, a także do świadectw zarejestrowanych w systemie przez PIW i PKG.

39 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej PIW, PKG
6. PIW-y i PKG rejestrują i zatwierdzają organizacje (podmioty gospodarcze) oraz nowych użytkowników reprezentujących te organizacje – funkcja nadawania dostępu do systemu nadzorowanym podmiotom gospodarczym.

40 Uprawnienia organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie – PKG
PKG mają bezpośredni dostęp do informacji wpisanych do systemu przez jednostki lokalne lub BIP-y innych państw członkowskich o: transportach zwierząt eksportowanych do krajów trzecich przesyłkach odrzuconych przez inne BIP-y lub PKG przesyłkach tranzytowych z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego, które opuszczą terytorium UE przez ten PKG. PKG są również powiadamiane pocztą elektroniczną o ww przesyłkach.

41 Zasady działania systemu TRACES
System jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu się i podaniu hasła Adres internetowy https://sanco.ec.europa.eu/traces/ Każdy użytkownik bezpośrednio wprowadza dane na serwer centralny systemu TRACES Każdy użytkownik ma bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych na serwerze unijnym systemu TRACES w zakresie uprawnień organu, który reprezentuje. System wysyła powiadomienia o przesyłkach oraz inne informacje na zarejestrowane adresy poczty elektronicznej użytkowników.

42 System TRACES - wymagania
przeglądarka internetowa Internet Explorer ver. min lub równoważna program Adobe Reader 6.0 adres poczty elektronicznej, który jest loginem dla użytkownika hasło użytkownika – min. 10 znaków

43 Dane referencyjne systemu
o władzach weterynaryjnych PC UE o organizacjach – podmiotach gospodarczych, które są nadawcami, odbiorcami przesyłek, miejscami pochodzenia towarów, miejscami gromadzenia zwierząt, przewoźnikami itp. o użytkownikach zarejestrowanych i mających dostęp do systemu (reprezentujących władze weterynaryjne, organizacje lub podmioty z PC UE oraz z krajów trzecich) Kody pocztowe i nazwy miejscowości

44 Raporty i statystyki Raporty zawierające świadectwa INTRA, CVED A, CVED P sporządza administrator unijny Przesyłki odrzucone: CVED A, CVED P Statystyka przeprowadzonych kontroli dot. CVED A i CVED P Hurtownia danych – dostępne raporty standardowe

45 Kategorie użytkowników w TRACES
Kompetentne Władze Centralne - GIW (CCA) Władze Regionalne – WIW (RCA) Lokalne Jednostki Weterynaryjne - PIW (LVU) Super LJW – PIW nadzorujące składy celne (SLVU) Posterunki Kontroli Granicznej - PKG (BIP) Lekarze weterynarii (OV, OPV, ROPV) Użytkownicy z podmiotów gospodarczych (EO) Zarejestrowani użytkownicy z państw trzecich Administrator Europejski (EC-ADM) Administratorzy Państw Członkowskich (MS-ADM)

46 Architektura Systemu klient - serwer
System TRACES zlokalizowany jest w Elektronicznym Centrum Danych w Luxemburgu.

47 Użytkownicy systemu w Polsce
1. Pracownicy organów władzy weterynaryjnej: GIW - Jednostki Centralnej CCA WIW-ów - Jednostek Regionalnych RCA PIW-ów - Jednostek Lokalnych LVU PKG - Posterunków Kontroli Granicznej BIP. 2. Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez lokalne organy władzy weterynaryjnej

48 Zasady identyfikacji organów weterynaryjnych w systemie TRACES
Kody 7 znakowe: LVU – kknnnnn BIP – kknnn99 CCA – kk00000 RCA – kkrrrrr gdzie: kk – kod ISO państwa członkowskiego (PC) n, r – dowolny kod cyfrowy nadany przez PC

49 Polskie organy IW w systemie TRACES
Jednostka centralna CCA – GIW kod PL00000 Lokalne Jednostki LVU – PIW-y kod PLwwpp0 gdzie: ww - kod TERYT województwa pp - kod TERYT powiatu w tym: SLVU - PIW-y nadzorujące składy celne PL22620 Gdynia PL18040 Jarosław PL20110 Sokółka

50 Polskie organy IW w systemie TRACES - cd
Regionalne Jednostki = województwa kody: PLww000 woj. dolnośląskie PL02000 woj. kujawsko-pomorskie PL04000 woj. lubelskie PL06000 woj. lubuskie PL06000 . woj. warmińsko-mazurskie PL28000 woj. wielkopolskie PL30000 woj. Zachodniopomorskie PL32000

51 Posterunki Kontroli Granicznej – PKG
Kody: PLwwn99 gdzie: ww – kod województwa, n – numer kolejny w woj. PL Bezledy PL Dorohusk PL Gdynia PL Gdańsk PL Hrebenne PL Korczowa PL Koroszczyn (Kukuryki) PL Kobylany (Terespol) PL Kuźnica Białostocka PL Szczecin PL Świnoujście PL Warszawa-Okęcie

52 PRZEGLĄDANIE POWIADOMIEŃ Z KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Nadawca wysyła, na adres podany jako nazwa użytkownika, powiadomienia: - o zatwierdzonych, anulowanych świadectwach i CVED-ach, - o wpisanych kontrolach, - o zresetowaniu hasła itp. - o organizacjach i użytkownikach do zatwierdzenia.

53 Przykład powiadomienia o zatwierdzeniu świadectwa

54 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google