Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta programowa prezentowana podczas OTK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta programowa prezentowana podczas OTK."— Zapis prezentacji:

1 Oferta programowa prezentowana podczas OTK.
OCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNA _________________________________ Działalność OHP na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego wśród młodzieży w Polsce. Oferta programowa prezentowana podczas OTK. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, OHP są instytucją rynku pracy i wypełniają zadania państwa na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i bezrobociu wśród młodzieży do 25 roku życia. Struktura i zasięg OHP obejmują cały kraj. Dlatego też, dzięki posiadanym zasobom, instytucja nasza mogła się znacząco przyczynić do rozpowszechnienie idei OTK, a przede wszystkim w ramach akcji umożliwić dostęp dużej liczbie młodzieży w krótkim czasie do usług rynku pracy. Monika Kopka Starszy specjalista ds. doradztwa zawodowego w Biurze Rynku Pracy KG OHP

2 Organizacja usług rynku pracy (doradztwa zawodowego) w OHP
KOMENDA GŁÓWNA OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej Komendy Wojewódzkie – 16 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Kluby Pracy - 106 Mobilne Centra Informacji Zawodowej- 49 OHP realizują równolegle działalność na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną - dla której funkcjonują w całym kraju jednostki opiekuńczo wychowawcze. Natomiast druga działalność to przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy - ta forma działalności jest adresowana do całej populacji młodzieży w wieku do 25 roku życia. Na prezentowanym slajdzie znajdują państwo część struktury OHP, która dotyczy tylko jednostek realizujących zadania na rzecz rynku pracy. Poradnictwo zawodowe w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP) realizowane jest poprzez sieć: 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży – CEiPM, 49 Młodzieżowych Biur Pracy – MBP i 76 filii MBP,106 Klubów Pracy – KP, 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej – MCIZ, Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej – COMIZ oraz 33 Młodzieżowe Centra Kariery. Młodzieżowe Centra Kariery - 33 Młodzieżowe Biura Pracy - 49

3 Udzielanie indywidualnych porad zawodowych
ZADANIA MOBILNYCH CENTRÓW INFORMACJI ZAWODOWEJ i Młodzieżowych Centrów kariery 4 podstawowe usługi: Udzielanie indywidualnych porad zawodowych Udzielanie indywidualnych informacji zawodowych Prowadzenie grupowych porad zawodowych Udzielanie grupowych informacji zawodowych Oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych Działalność informacyjno-edukacyjna wśród pedagogów, nauczycieli, doradców Rokrocznie, ze wsparcia kadry OHP zatrudnionej w jednostkach świadczących usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy, rozmieszczonych na terenie całego kraju korzysta ponad 500 tysięcy młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat. Poradnictwo i informacja zawodowa są świadczone zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej – dzięki czemu możliwość kontaktu z doradcą zawodowym mają młodzi ludzie z terenów wiejskich i małych gmin. Z ich usług korzysta rokrocznie ok. 240 tys. młodych ludzi. Z usług pośrednictwa pracy OHP korzysta rokrocznie ok. 150 tys. osób, a w zajęciach poświęconych nauce aktywnego poszukiwania pracy uczestniczy rokrocznie ok. 190 tys. osób.

4 Usługi mobilnych centrów informacji zawodowej w III kwartałach 2009
Dzięki wykorzystaniu mikrobusów, umożliwiających przewóz sprzętu do prowadzenia zajęć z młodzieżą, doradcy zawodowi MCIZ dojeżdżają na tereny małych miejscowości, gdzie istniały dotychczas ograniczone możliwości kontaktu z doradcą zawodowym. MCIZ rocznie realizują ponad 63 tys. usług dla ok. 209 tys. osób, w tym ok. 162 osoby podczas sesji wyjazdowych. Mobilne Centra Informacji Zawodowej stanowią unikalną w skali kraju sieć jednostek. Funkcja mobilności jest zapewniona dzięki wykorzystaniu mikrobusów wyposażonych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz dających możliwość transportu zasobów metodycznych do pracy z młodzieżą. Dzięki temu usługi świadczone mobilnie zachowują pełen profesjonalizm.

5 Usługi młodzieżowych centrów kariery
w III kwartałach 2009 Młodzieżowe Centra Kariery oferują usługi stacjonarne Specjalizują się w tematyce związanej z przedsiębiorczością Rocznie doradcy zawodowi młodzieżowych centrów kariery zrealizują ok 21 tys. usług dla 68 tys. osób., z tematyki przedsiębiorczości ponad 23 tys. osób, co stanowi 41% wszystkich klientów. Z tego: indywidualnych porad zawodowych, spotkań warsztatowych (grupowe poradnictwo zawodowe) dla osób, indywidualnych informacji zawodowych, spotkań informacyjnych (grupowa informacja zawodowa) dla osób.

6 ADRESACI USŁUG MOBILNYCH CENTRÓW INFORMACJI ZAWODOWEJ i młodzieżowych centrów kariery
Główną grupą docelową działań jest młodzież w wieku lat: młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni, młodzież niepełnosprawna. rodzice i nauczyciele Młodzież do MCK zgłasza się indywidualnie lub jest kierowana przez inne podmioty głównie szkoły, Istotne jest, że w ramach oferty MCK znajdują się zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, co ma na celu rozpowszechnienie wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości samozatrudnienia. Doradcy zawodowi MCK to kadra profesjonalistów, którym instytucja stwarza systematycznie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, dokształcania w dziedzinie najnowszych rozwiązań w dziedzinie doradztwa zawodowego.

7 OHP jako realizator usług rynku pracy
Ochotnicze Hufce Pracy wykorzystały możliwość realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, aby rozszerzyć swoją działalność w zakresie usług rynku pracy, na większą liczbę odbiorców, podnieść jakość świadczonych usług , a tym samym zwiększyć szansę młodego pokolenia na na zatrudnienie i kształtowanie ścieżek kariery zawodowej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami lokalnych rynków pracy.

8 Rozbudowa sieci poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy
Główny cel projektu: zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi poradnictwa zawodowego Rezultaty: utworzenie do 2013 roku docelowo 365 nowych jednostek, w tym: 150 Młodzieżowych Centrów Kariery, 150 Punktów Pośrednictwa Pracy i 65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego objęcie kompleksowym wsparciem usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń osób Dla Ochotniczych Hufców Pracy jednym z najważniejszych wyzwań, zaplanowanych na najbliższe lata jest udostępnienie usług rynku pracy jak najszerszym kręgom populacji młodzieży, co koresponduje z zapisami w Rezolucji Unii Europejskiej (na które powołują się również autorzy koncepcji OTK). Aby osiągnąć to zamierzenie, OHP realizują w latach 2009 – 2013 projekt OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL, który ma na celu zwiększenie dostępu młodych ludzi do usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. W ramach projektu rozpoczną działalność nowe jednostki – do roku 2013 powstanie 150 Młodzieżowych Centrów Kariery oraz 150 Punktów Pośrednictwa Pracy. Zakłada się, że w okresie projektowym klientami nowopowstałych jednostek będzie ok. 25 tys. młodych ludzi.

9 Oferta nowych jednostek
Usługi MCK obejmują: warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego grupowe spotkania informacyjne indywidualne porady zawodowe indywidualne informacje zawodowe praca z klientem według metodologii Indywidualnego Projektu Kariery (Indywidualnego Planu Działania) Usługi PPP obejmują pośrednictwo: pracy, praktyk i staży zawodowych innych możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego (np. wolontariat;) organizacja targów pracy i giełd pracy W odniesieniu do młodzieżowych centrów kariery, ich zadaniem jest zorganizowanie przez kadrę profesjonalnych zajęć i konsultacji dla młodzieży, które wyposażą ją w wiedzę i umiejętności niezbędne do ukształtowania indywidualnej kariery zawodowej, bądź kontynuowania ścieżki edukacyjnej. Wynikiem usług MCK będzie identyfikacja potrzeb oraz potencjału klienta, na podstawie której doradca zawodowy określać będzie obszary ewentualnych deficytów beneficjenta. Ukierunkuje to wskazane w przypadku danego klienta obszary oddziaływań z zakresu podnoszenia kwalifikacji/przekwalifikowania się oraz kierunki dalszej aktywności beneficjenta (poszukiwanie pracy/stażu/praktyki).Jest to także okazja do stymulowania osobistego rozwoju młodego człowieka poprzez poznanie własnego potencjału i predyspozycji. W odniesieniu do punktów pośrednictwa pracy, najważniejszym zadaniem jest udostępnianie młodzieży ofert, którymi dysponuje lokalny rynek pracy. Pośrednicy pracy również umożliwiają kontakt klientów PPP z potencjalnymi pracodawcami.

10 Oferta programowa OHP prezentowana podczas OTK
Ochotnicze Hufce Pracy zostały przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej zaproszone do udziału w akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery. Instytucja nasza przyjęła ten fakt z dużym zadowoleniem, ocenia akcję jako bardzo wartościową inicjatywę. Pomijając fakt, o którym już wspominałam, że w krótkim okresie czasu z usług mogła skorzystaćduża liczba młodzieży, to z pewnością organizacja akcji w ogromnym stopniu wpłynęła na rozpopularyzowanie doradztwa zawodowego wśród młodzieży, była ciekawą formą promocji.

11 „Pospolite ruszenie w OHP”
Wojewódzkie Komendy OHP CEiPM Sieć poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej: MCIZ MCK KP MBP Oraz Hufce Pracy Środowiskowe Hufce Pracy Przedsięwzięcia w ramach OTK zorganizowały jednostki OHP świadczące usługi rynku pracy na terenie całego kraju, ale nie tylko – imprezy i wydarzenia w ramach akcji zorganizowano również w jednostkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym OHP, m.in. w hufcach pracy i środowiskowych hufcach pracy. Ponadto przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć zaangażowane były również instytucje współpracujące z OHP. Reasumując więc można powiedzieć, że OHP wykorzystały do propagowania idei poradnictwa zawodowego w ramach OTK znaczne swoje zasoby.

12 Konferencje, seminaria, spotkania tematyczne
Pod szyldem OTK Wojewódzkie Komendy OHP w całej Polsce przygotowały bogatą, różnorodną ofertę przedsięwzięć, imprez i wydarzeń takich jak: Warsztaty grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także aktywnego poszukiwania pracy Targi pracy i edukacji Giełdy pracy Konferencje, seminaria, spotkania tematyczne Konsultacje indywidualne Inne wydarzenia np. dni otwarte – 497 warsztatów dla ponad osób – 26 targów dla ok osób – 41 giełd dla ok osób – 96 spotkań, w których wzięło udział ponad 5,5 tys. osób , dla ok. 3 tys. osób , w których wzięło udział ok.7 tys. osób Łącznie w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery zorganizowanym w strukturach OHP z różnych form zajęć skorzystało blisko 40 tys. młodych ludzi z terenu całego kraju.Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Szczególnie młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie korzystali z możliwości indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Interesowały ich aspekty związane z odnajdowaniem się na rynku pracy, możliwości dalszego kształcenia się i poszerzaniu kwalifikacji, pytano o organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia adresowane były do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, w tym młodzieży OHP, młodzieży uczącej się, studentów, młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy.

13 Przykłady najciekawszych przedsięwzięć i tematów zajęć
Nie sposób wymienić wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w ramach akcji, chciałabym zatem zaprezentować wy brane przykłady działań.

14 Warsztaty grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz aktywnego poszukiwania pracy „Moja przyszłość i mój zawód” Warsztaty językowe „Język giętki, sprawny umysł, szerokie umiejętności – poszukiwanie pracy za granicą” „Jestem tym kim jestem, staję się tym, kim pragnę się stać – moje plany edukacyjno-zawodowe” „Start up na rynku pracy” „Umiejętność planowania kariery zawodowej” „Absolwent na rynku pracy” „Indywidualny styl uczenia się” „Doskonałość zespołu kontra indywidualizm” „Kreowanie własnego wizerunku” „Moja osobowość, moja efektywność w poszukiwaniu pracy” „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” „ABC mojej firmy” „Lokalny rynek pracy” Zrealizowane tematy to np.:Warsztaty grupowe to bardzo atrakcyjna forma edukacji w zakresie poruszania się po rynku pracy. Wymagają aktywnego uczestnictwa młodzieży w zajęciach. Spośród zakresów tematycznych przeprowazonych zajęć można wymienić m.in: umiejętność określenia swoich predyspozycji zawodowych, sporządzania dokumentó aplikacyjnych, autoprezentacji, wiedzy o zawodach, wiedzy o uwarunkowaniach lokalnych rynków pracy, itp.

15 Kilka fotek – jak to wyglądało? Zajęcia warsztatowe
w województwie dolnośląskim Zajęcia warsztatowe w Zielonej Górze

16 Targi w województwie dolnośląskim Targi pracy w województwie śląskim
Ponad 300 pracodawców! Na targach pracy w całej Polsce ponad 300 pracodawców prezentowało oferty pracy. Targi pracy w województwie śląskim

17 KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJA, SPOTKANIA
„Wyjeżdżaj z głową – bezpieczne wyjazdy za granicę”- pośrednictwo międzynarodowe, omówienie zasad funkcjonowania sieci EURES – CEiPM w Łodzi Debata Koła kreatywnych „Metody oddziaływania na aktywne postawy młodzieży” - CEiPM -Gorzów Wlkp. Konferencja w Kaliszu - „Ze świata nauki do świata pracy”. Konferencję zorganizowano w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Konferencja Naukowa „Przywrócić nadzieję – przekroczenie granic niepełnosprawności” w Bytomiu Seminarium „Doradztwo Zawodowe – Dobre Praktyki” , Dobrzyński Dom Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą Forum dyskusyjne ,,Nowoczesny rynek pracy na przykładzie badań – nowoczesny pracownik” – dyskusja dot. wspomagania przez doradców zawodowych młodzieży na ich drodze do edukacji, zawodu, pracy i kariery – MCIZ w Legnicy CEiPM Bydgoszcz zorganizowało debatę pod hasłem „Nie ma pracy dla humanisty”. Debata odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współorganizatorem było Biuro Karier UKW Do organizacji konferencji, sympozjów i seminariów licznie zaangażowano instytucje środowiska lokalnego, zajmujące sie problematyką młodzieży, aby wspólnie dokonać analizy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy i wypracować lokalne rozwiązania które ułatwią młodym ludziom zaistnienie na rynku pracy. W Ostrołęce, odbyła się konferencja z pedagogami, tytuł „Orientacja i poradnictwo zawodowe młodzieży gimnazjalnej”, głównym celem było: upowszechnienie idei doradztwa zawodowego i zaangażowanie w pomoc młodzieży przy wyborach edukacyjnych i zawodowych. W czasie trwania tej konferencji było autentyczne „pospolite ruszenie”, powstało sporo pomysłów i wniosków dotyczących zachęcenia nie tylko uczniów, ale też ich rodziców do skorzystania z usług doradców zawodowych oraz sprzyjających kreatywnemu myśleniu młodzieży o swojej przyszłości. b. Seminarium: Europejski Fundusz Społeczny Drogą do Kariery w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zwoleniu, którego celem było przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z rozwojem lokalnej oświaty w oparciu o środki Europejskiego Funduszu społecznego – studium dobrych praktyk c.

18 INNE WYBRANE WYDARZENIA towarzyszące przedsięwzięciom OHP
Lekcja zawodoznawcza oraz praktyczna nauka zawodu nt. „Dłonie jako wizytówka człowieka” na przykładzie zawodu fryzjera i kosmetyczki Poznaj tajniki zawodu kucharza – praktyczna lekcja gotowania „Gotuj z uczestnikami OSiW”- piknik Quiz zawodoznawczy „Czy znasz zawody i potrafisz pracować w zespole” Konkurs dla młodzieży „Portfolio mój wymarzony zawód” Festiwal zawodów zorganizowany przez CEiPM w Sieradzu Młodzieżowe Targi Wolontariatu + spotkanie z wolontariuszką z Węgier Spotkania z przedstawicielami zawodów np. „plastyk projektant wzornictwa przemysłowego” Forum młodzieżowe w Ostródzie „Czy opłaca się pracować na własny rachunek?. Dyżur telefoniczny doradcy zawodowego w Siedlcach Mamy również inne przykłady działań, które często odnosiły się do poznania konkretnych zawodów, zapoznania się z warsztatem pracy, zasadami wolontariatu. Formy przekazania tej wiedzy były często kreatywną propozycją kadry, włączono w nie konkursy, imprezy towarzyszące, itp.

19 badanie predyspozycji i umiejętności zawodowych
Jakiego rodzaju przedsięwzięcia cieszyły się największym zainteresowaniem młodych ludzi ? zajęcia warsztatowe: przygotowanie dokumentacji i autoprezentacja, zawody przyszłości, konfrontowanie swoich możliwości z wymogami zawodów, sposoby zdobywania informacji o zawodach badanie predyspozycji i umiejętności zawodowych spotkania w zakładach pracy z osobami wykonującymi konkretne zawody, obserwacja przy pracy Warsztaty dotyczące diagnozy predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru kierunku studiów oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Warsztaty dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej Zajęcia praktyczne, aktywne pozwalające doświadczać, odczuwać i poznawać. To przemawia do młodzieży, to jest potrzebne. Warsztaty, których efekt jest mierzalny np. CV, LM , IPK, IPD, wyniki testów.

20 KOGO ZAPROSILIŚMY DO WSPÓŁPRACY?
Powiatowe Urzędy Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Szkoły i uczelnie wyższe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkolne Ośrodki Kariery Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych Zakłady opiekuńczo – wychowawcze Centra Integracji Społecznej Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Hufce Pracy jak już wcześniej wspomniałam, kadra OHP przy realizacji wielu przedsięwzięć wpisanych w ramy OTK, współpracowała z instytucjami środowiska lokalnego. Oto lista podmiotów zaangażowanych w organizację poszczególnych zdarzeń. OHP na codzień funkcjonują w ramach sieci współpracy lokalnych instytucji zajmujących się problematyką młodzieży, co jednocześnie gwarantuje, że realizacja zadań na rzecz młodzieży jest wpisane w kontekst lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

21 Pisali i mówili o nas… Promocja przedsięwzięć
informacje w mediach regionalnych: prasie, telewizji i radiu plakaty – wywieszane w szkołach, instytucjach rynku pracy, urzędach miast, gmin informacje na stronach internetowych informacje na tablicach ogłoszeń CEiPM oraz filiach MBP Organizowane przez OHP w ramach OTK przedsięwzięcia były szeroko promowane w lokalnych mediach.

22 Udział OHP w ogólnopolskim tygodniu kariery przyczynił się do dalszego popularyzowania doradztwa zawodowego wśród młodzieży, a jednocześnie umożliwił w krótkim czasie dużej liczbie młodych ludzi skorzystanie ze wsparcia w zakresie kształtowania swojej kariery zawodowej. Ogólnopolski Tydzień Kariery cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno instytucji zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem zawodowym, instytucji samorządowych, szkół jak też samych uczestników, którymi w większości była młodzież ucząca się – stojąca przed wyborem właściwej dla siebie ścieżki edukacyjno-zawodowej. …..oraz doradcom zawodowym i innym specjalistom z zakresu rynku pracy wymianę doświadczeń i wiedzy. Realizacja takiej akcji jest potrzebna dla młodzieży, ale w jeszcze większym stopniu jest potrzebna osobom które zajmują się problematyką młodzieży i doradztwem zawodowym, gdyż podczas spotkań, konferencji itp. następuje wymiana doświadczeń oraz powstają nowe pomysły, które w jeszcze większym stopniu prowadzą do poznania i wypracowania metod i sposobów zachęcenia młodych ludzi do mobilności zawodowej. Ochotnicze Hufce Pracy w swoich działaniach obejmują zarówno młodzież ucząca się jak i bezrobotną, wspierając w szczególny sposób szkoły w zakresie poradnictwa zawodowego oraz przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, a także w kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Jednakże jednym z głównych wniosków jaki się nasuwa po realizacji OTK jest potrzeba, aby taka akcja wpisała się na stałe, ponieważ ma ogólnopolski zasięg, w którym swoimi działaniami promuje i wspiera się poradnictwo zawodowe. Ponadto sugerujemy większą promocję przedsięwzięcia i nagłośnienie organizacji przedsięwzięcia w mediach ogólnopolskich. Zamysł koncepcji OTK jest bardzo dobry ponieważ podejmuje działania integrujące rynek edukacji i rynek pracy, które to sektory na co dzień dzieli „przepaść”. Uczniowie biorący udział w projekcie niejednokrotnie sygnalizowali, iż po raz pierwszy właśnie podczas OTK mają kontakt z doradcą zawodowym. inicjatywa SDSiZ jest wartościowa, że OHP życzy by inicjatywa ta rozwijała się i że nasza instytucja będzie zobowiązana, jeśli i w następnych latach będzie mogła uczestniczyć w akcji. Szacunkowo w ciągu całego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w przedsięwzięciach organizowanych przez OHP wzięło udział ponad 40 tys. osób.

23 Dziękuję za uwagę! 


Pobierz ppt "Oferta programowa prezentowana podczas OTK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google