Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy

2 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 201 3 rok

3 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dn. 26 października 1982r. (t. j. Dz. U. z 2012, poz.1356 ze zm.) oraz wprowadza zadania w oparciu o Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2012, poz.124 ze zm.) W programie ujęto także wybrane działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, który określa zadania dla Gminy:

4 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Powyższe zadania realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec. W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Tab. 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - (stan na 2.11.2012 r.) 1) spożycie poza miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu 2) spożycie w miejscu sprzedaży według zawartości alkoholu­ 1. do 4,5% (A)* 2. od 4,5 do 18% (A +B)* 3. pow. 18% (A +B +C)* 4. razem 5. do 4,5% (A)* 6. od 4,5 do 18% (A +B)* 7. pow. 18% (A +B +C)* 8. raze m 9. ogółem (suma kolumn 4 + 8) 500 1002434673173 * A – napoje alkoholowe do 4,5% w tym piwo (nie limitowana ilość punktów sprzedaży) B – napoje alkoholowe od 4,5% do 18% C – napoje alkoholowe powyżej 18%

8 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych w 2011 r. w Mielcu wyniosła 57 643 391,24 zł

9 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2011 r. Średni wydatek na 1 mieszkańca Mielca 78,22 zł /miesiąc 938,60 zł/rok Średni wydatek mieleckiej rodziny na napoje alkoholowe 312,87 zł / miesiąc 3 754,41 zł / rok Tab. 2. Wydatki na zakup napojów alkoholowych :

10 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2011 rok Tab. 3. Liczba pacjentów: Kategoriaogółem Uzależnieni zarejestrowani ogółem 507 współuzależnieni zarejestrowani ogółem 103 Pacjenci do 18 r.ż. 1 Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA 18 Ofiary przemocy 1 Uzależnieni od nikotyny 0

11 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Tab. 4. Liczba osób do leczenia ambulatoryjnego: Tab. 4. Liczba osób zobowiązanych do leczenia ambulatoryjnego: Liczba osób zobowiązanych do leczenia ogółem Wszystkich skierowanych do placówki przez Sąd 213 Którzy podjęli leczenie 180 Którzy ukończyli program podstawowy 48

12 DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIELCU – za 2011 rok oraz I półrocze 2012 r. Tab. 5. Lp. 2011 rok I półrocze 2012 r. 1. Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych lub odwiezionych do domów rodzinnych 6828 2. Liczba zatrzymanych osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia 270102 3. Liczba wypadków/ kolizji drogowych, które miały związek z alkoholem 12/336/27 4. Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku z użyciem alkoholu 12260 5. Liczba wniosków skierowanych do Sądu o ukaranie za prowadzenie pojazdów po wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 62/39242/266 6. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych / w tym przeprowadzonych procedur Niebieska Karta – (dokument szczegółowo opisujący zdarzenie wystąpienia przemocy domowej) 2151/284933/84 7. Liczba wszczętych postanowień w związku z popełnieniem przestępstw przemocy w rodzinie, w tym zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia 106/6054/28 8. Liczba skierowanych spraw do Sądu o zakłócenie porządku / pobicia 28/5816/25 9. Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 451356

13 Diagnoza stanu problemów związanych z narkomanią ( dane z raportu Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych – narkotyki, dopalacze) – Mielec 2011 Tab. 6. Nasilenie zjawiska zażywania narkotyków oraz dopalaczy w poszczególnych grupach wiekowych – wyniki dla miasta Mielca – w przeprowadzonym badaniu wzięło udział 993 uczniów ( 512 dziewcząt i 481 chłopców) N – ilość osób, które przyznają się do używania środków psychoaktywnych Problem społeczny Szkoły Podstawowe – 289 uczniów Gimnazjum – 323 uczniów Szkoły Ponadgimnazjalne - 381 uczniów N%N%N% Używanie narkotyków 1032685013 Używanie dopalaczy 62144369

14 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Tab. 7. Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca. Czy uważasz, że w Twoim środowisku kupić narkotyki jest? Szkoły Podstawowe Gimnazjum Szkoły Ponadgimnazjalne Bardzo trudno 14%5% Raczej trudno 5%6%4% Trudno, ale jak się zna odpowiednie osoby to można 14%40%32% Raczej łatwo 8%13%20% Łatwo7% 11% Nie wiem 52%29%28%

15 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Wiedza rodziców o narkotykach w opinii dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca.

16 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy RAMOWY PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

17 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1 Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Mielcu oraz Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Mielcu przy TPD w lokalach przy ul. MMR 18/1 oraz Chopina 8 Ponoszenie kosztów utrzymania obiektu (opłaty czynszu, mediów, sprzątania, bieżących napraw, remontów itp.) 44 510,- 2 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu A/ Opłata kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego, sądowego, orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu B/ Opłata kosztów sądowych spraw dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu C/ Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 3 700,-

18 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków - Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków6 000,-6 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 54 210,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 6 000,- Suma ogółem: 60 210,-

19 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec A/ Upowszechnienie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie B/ Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnych oraz upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków C/ Promowanie efektów nowatorskich rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie D/ Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności poszczególnych służb E/Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie 31 500,- 2. Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania Konsultacje psychologiczne, prawnicze, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy 28 594,-

20 Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca przemocy

21

22 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) - Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu - Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią 7 000,-4 000,- 4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacje z rodzicami B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach wychowawczych C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej D/ Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 102 460,-

23

24

25

26 Najlepszy wykrywacz narkotyków w Straży Granicznej ze swoim panem… …i pokaz jego umiejętności

27 Slajdy z prezentacji, która była fragmentem warsztatów nt. szkodliwości alkoholu i innych używek

28

29

30

31 Na początek trochę musztry… … i aż miło popatrzeć jak pięknie maszerujemy na stołówkę

32

33

34

35

36

37 Zwiedziliśmy wybudowany na EURO 2012 nowoczesny stadion Gdańsk ARENA

38

39 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza LUMENA przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang.

40 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- suma: 179 554,- Przeciwdziałanie Narkomanii- suma: 4 000,- Suma ogółem: 183 554,-

41 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu A/ Organizowanie i finansowanie programów edukacyjno- profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie gminy B/ Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ( warsztaty szkoleniowe dla rodziców) C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 40 100,- 44 000,-

42 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Realizacja 21 nowoczesnych programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka: Jestem Ok., Tak czy Nie, Stop agresji i przemocy w szkole, Przemoc wobec dzieci, Znajdź właściwe rozwiązanie, Magiczne kryształy, Bezpieczna szkoła, Cukierki, Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na agresję, Program Domowych Detektywów, Fantastyczne możliwości, II Elementarz czyli program 7 kroków, Przeciw, Zanim spróbujesz, Jestem sobą, Razem, Elementy Naszych Spotkań, Ciąża a alkohol, Korekta, Noe.

43 Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych

44 Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców

45 W 201 2 roku: W ww. programach wzięło udział: ok. 4 251 uczniów ok. 120 nauczycieli ok. 293 rodziców

46 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2. Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji Zima w mieście i Lato w mieście B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne C/ Organizacja imprez okolicznościowych wraz z radami osiedli, które integrują dzieci, młodzież oraz dorosłych. Integracja środowisk oraz pokoleń służąca pokazywaniu wartości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych, Profilaktycznych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych E/Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu 301 048,-

47 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy F/ Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży, polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno – krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym, realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie i inne ( zakup doposażenia niezbędnego do realizacji) ( zakup doposażenia niezbędnego do realizacji) G/ Doskonalenie umiejętności prospołecznych dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych (w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół, klubów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (zał. nr 1)

48 warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych

49 zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych

50 Piknik rodzinny Grunt to rodzinka

51 Spółdzielczy Dom Kultury Warsztaty plastyczne - SDK

52 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Zakupiono bilety wstępu na lodowisko, basen, na występy artystyczne 11 000 szt. - biletów na basen 6 000 szt. - biletów na lodowisko 130 szt. - biletów na spektakl Filipek i Baba Jaga 130 szt. - biletów na koncert zespołu Promyczki Dobra (otrzymały Szkoły, Świetlice, Kluby Młodzieżowe, Organizacje Pozarządowe, Rady Osiedla)

53 Kąpielisko letnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

54 SIATKÓWKA JUDO GIMNASTYKA SAMOOBRONA KOSZYKÓWKA Zajęcia sportowe w szkołach

55 PLASTYCZNE JAZDA KONNA PŁYWANIE PIŁKA RĘCZNA Zajęcia pozalekcyjne

56 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej pozaszkolnej A/ Przygotowanie i wyposażenie bazy do prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych i innych B/ Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych 27 000,- 4. Edukacja publiczna Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjno - profilaktycznych 8 000,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma 577 836,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma:44 000,- Suma ogółem: Suma ogółem: 621 836,-

57 Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

58 Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Pozory mylą dowód nie

59 Program odpowiedzialnej sprzedaży Stop 18 Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku i co roku odbywa się jego nowa edycja. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych.

60 Udział w kampanii Europejska Noc Bez Wypadku Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. wypadków dyskotekowych (wypadków z udziałem młodych ludzi, do których dochodzi w piątki i soboty). W akcji biorą udział wszystkie kraje UE. Akcja odbywa się zawsze w 3-cią sobotę października jednocześnie we wszystkich krajach.

61 Akcja Europejska Noc Bez Wypadku w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon

62 Udział w ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę Udział w ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę

63 Piknik rodzinny Grunt to rodzinka

64 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych 101 000,- 2. Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie: Przeciwdziałania alkoholizmowi Przeciwdziałania narkomanii B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej 3 000,- 3 000,- 6 000,- 6 000,- 4 000,- 4 000,-

65 Współpraca z Komendą Powiatową Policji

66 Wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu pochodzących z Gminy Miejskiej Mielec, poprzez zakup specjalistycznych książek, filmów edukacyjnych oraz broszur i plakatów.

67 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu A/ Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi B/ Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, C/ Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych 26 510,-

68 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyk uzależnień A/ Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom; Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych B/ Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych) C/ Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów Przeciwdziałanie alkoholizmowi przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 19 100,- 8 000,- 8 000,-

69 Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu należy w szczególności: Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (odbyło się 123 – 2012 r. kontrole) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej

70 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 153 610,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 14 000,- 14 000,- Suma ogółem: 157 610,- 157 610,-

71 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE l.p. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Koszty 1. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających oraz dostępnych formach pomocy A/ Dystrybucja na terenie gminy materiałów edukacyjnych i informacyjnych- broszury, ulotki, plakaty, prenumerata czasopism profilaktycznych B/ Informacja publiczna, medialna - audycje radiowe, telewizyjne, artykuły prasowe itp. dotyczących zagadnień: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy Przeciwdziałanie narkomanii 4 000,- 2 000,-

72 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 2. Koszty administracyjne Wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach GPPiRPAiPN 160 790,- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – Suma: 164 790,- Przeciwdziałanie Narkomanii – Suma: 2 000,- Suma ogółem: 166 790,-

73 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu określa Prezydent Miasta Mielca.. 2. Członkowie zespołu roboczego Gminnej Komisji prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 1000 złotych dla każdego członka zespołu roboczego za wykrycie i udokumentowanie protokołem nieprzestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, skutkującego wszczęciem procedury cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla danego podmiotu.

74 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy 3. W sklepach i lokalach sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Mielec dopuszcza się możliwość kontroli tych podmiotów z zastosowaniem tzw. zakupu kontrolowanego tj. próby zakupu napojów alkoholowych przez osobę nieletnią (poniżej 18 roku życia) przy obecności w lokalu członka zespołu kontrolnego. Wynik kontroli będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia). 4. Każdy podmiot starający się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o jego przedłużenie powinien przeszkolić cały personel swojego lokalu w zakresie zasad postępowania przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. Szkolenie powinno odbyć się w terminie maksymalnie pół roku od daty otrzymania zezwolenia. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy ewentualnym wydawaniu kolejnego zezwolenia (lub jego przedłużenia)

75 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 54 210 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 6 000 zł Suma = 60 210,- zł ( 5 % ) II. POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII ORAZ OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 179 554,- zł Przeciwdziałanie narkomanii – 4 000 zł Suma = 183 554,- zł ( 15,3 % ) PRELIMINARZ – BILANS

76 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy III. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 577 836 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 44 000 zł Suma = 621 836,- zł ( 51,8 % ) IV. WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 153 610 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 14 000 zł Suma = 167 610,- zł ( 14,0 % )

77 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy – 164 790 zł Przeciwdziałanie narkomanii – 2 000 zł Suma = 166 790 zł ( 13,9 % ) CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 1 200 000 ZŁ Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 130 000 zł Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 70 000 zł

78 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Fundusz Przeciwalkoholowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google