Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej

2 Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej:
Ustawa z dnia r o strażach gminnych. Uchwała Nr XVI/99/91 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Regulamin Straży Miejskiej nadany Zarządzeniem Nr 5/96 Prezydenta Miasta Mielca z dnia r. W myśl ww. aktów: Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania zadań wynikających z ustaw i przepisów gminnych w zakresie porządku na terenie miasta Mielca. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej Mielec. Straż działa w strukturze Urzędu Miejskiego.

3 Zadania Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

4 Zadania Do zadań staży – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) - w szczególności należy: 1. zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz ich ujawnianie, 2. ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych, 3. fizyczne zabezpieczenie miejsca wypadku lub awarii do czasu przybycia właściwych służb na miejsce zdarzenia.

5 Zadania współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie przekazywania informacji o: przestępstwach, wykroczeniach, osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu im pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji, innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi lub widocznych zagrożeniach mienia, awariach w sieci ciepłowniczej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej oraz charakterze ekologicznym, uszkodzeniach stanowiących zagrożenie dla osób i pojazdów, stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

6 Zadania Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień albo ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu względnie zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie wynikającym z przepisów o ruchu drogowym.

7 W ramach wykonywania czynności służbowych - Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do
legitymowania osób, w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, udzielania pouczeń, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, wydawania poleceń, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed Sądem Grodzkim i wnoszenia środków odwoławczych, dokonywania czynności sprawdzających w zakresie ujawniania wykroczeń,

8 W ramach wykonywania czynności służbowych - Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do
ujęcia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi albo w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania karnego (ujęcie sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, w tym również w pościgu i oddanie go w ręce policji-jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamość), blokowanie kół i usuwanie pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym, zwracanie się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, a także do każdej osoby o udzielenie pomocy doraźnej na zasadach określonych w ustawie o Policji.

9 Czas pracy Strażnicy wykonują swoje obowiązki w systemie pracy dwuzmianowej w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Ustala się następujący czas pracy Straży Miejskiej: I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach Komendant Straży zabezpiecza odpowiednią ilość pracowników: do pracy w soboty w przypadku konieczności pracy w niedzielę i święta. Komendant jest upoważniony do ustalania czasu rozpoczęcia pracy w innych godzinach w celu intensyfikacji pracy Straży.

10 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń – podstawa prawna: art. 95§ 4 Ustawy z dnia r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 1. Wykroczenia przeciwko a) porządkowi i spokojowi publicznemu art.: 50, 51§ 1 i 2, 54, 55, 58§1, 60§ 1,2 i 3 i § 4 pkt 1, 63a §1,64, b) instytucjom art.: 65 § 1, 67 c) bezpieczeństwo osób i mienia art.: 72, 74§ 1, 75§ 1, 77, 78, 79, 80§ 1 pkt 1 i 5, 81, 82 d) bezpieczeństwo w komunikacji art.: 84, 85§ 1, 88, 89, 90, 91, 92§ 1, 94, 95, 96 § 1 pkt 2, 97, 98, 99§ 1, 100, 101, 102, e) osobie art.: 104, 108 f) zdrowiu art.: 112, 117, g) interesom konsumenta art.: 137§ 1 h) obyczajności art.: 140, 141 i) urządzeniom publicznym art.: 143§ 1, 144§ 1 i 2, 145 j) szkodnictwo leśne, ogrodowe art.: 153, 161, 162§ 1, 166

11 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw:
art. 55 ust. 1 ustawy z dnia r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego) art. XII § 2 ustawy z dnia r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (naruszenie obowiązku zamknięcia placówek handlowych) art. 43 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż alkoholu bez zezwolenia, naruszanie zasad sprzedaży alkoholu, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (sprzedaż papierosów wbrew zakazom, palenie w miejscach zabronionych)

12 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw:
art. 10 ust 2 i 2a ustawy z dnia r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nie wywiązywanie się z obowiązku usuwania nieczystości stałych i ciekłych z nieruchomości) art. 199 a ustawy z dnia r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (naruszenie zasad umieszczania plakatów wyborczych w miejscach zabronionych, ich nie usunięcie w terminie przez pełnomocnika wyborczego) art. 220 ustawy z dnia r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (j.w.) art. 26 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia r. – Prawo o miarach (naruszenie obowiązku używania legalizowanych urządzeń pomiarowych)

13 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z ustaw:
art. 85 ust 1a ustawy z dnia r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (naruszenie obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie) art. 131 pkt 6 i 12 ustawy z dnia r. o ochronie przyrody (naruszenie zasad trzymania, handlu zwierzętami, wypalania traw, stosowania środków chemicznych na drogach, ulicach i placach mogących szkodzić roślinom) art. 48 i 50 ustawy z dnia r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (naruszenie obowiązku usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu) art. 73 i 74 ustawy z dnia r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (naruszenie obowiązku przekazywania zużytego sprzętu AGD zbierającemu zużyty sprzęt oraz umieszczaniu zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami)

14 Uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej do sankcjonowania wykroczeń wynikających z aktów prawa miejscowego: Uchwała Nr XXI/131/92 Rady Miejskiej z dnia r. w sprawie lokalizacji handlu na terenie miasta Mielca. Uchwała Nr XXX/251/05 Rady Miejskiej z dnia r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych. Uchwała Nr XIII/126/07 Rady Miejskiej z dnia r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mielca.

15 Ewidencja interwencji Strażników Miejskich w Mielcu za 2008 r.
Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w Pouczenia Mandaty Wnioski do Sądu Razem liczba kwota 1. Kodeks wykroczeń -wykroczenia przeciwko: a) porządkowi i spokojowi publicznemu 235 19 1 390 3 257 b) instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym 1 50 c) bezpieczeństwu osób i mienia 69 4 700 76 d) bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 554 85 8 120 6 645 e) osobie f) zdrowiu 111 2 400 113 g) interesom konsumenta h) obyczajności publicznej 20 7 1 200 27 i) urządzeniom użytku publicznego 693 133 6 710 829 2. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gm. 29 3. Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 247 157 15 350 8 412 4. Inne wykroczenia 387 5. Akty prawa miejscowego 25 100 26 Ogółem 2 371 409 34 020 23 2 803

16 Zestawienie łączne interwencji Straży Miejskiej za 2008 przedstawiało się następująco:
działania kontrolne sanitarno – porządkowe polecenia przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg polecenia przekazane do Podkarpackiego. Zarządu Dróg wezwania pisemne upomnienia pisemne, ustne informacje przekazane do WIM polecenia przekazane MSM, MZBM polecenia przekazane MPGK, ZUOK zawiadomiono Nadzór Budowlany odbyto spotkania z Radami Osiedli odbyto służb przy zabezpieczaniu imprez odbyto z Policją sporządzono wniosków do Sądu Grodzkiego

17 Zestawienie łączne interwencji Straży Miejskiej za 2008 przedstawiało się następująco:
zlecono usunięcie pojazdu założono blokad łączna liczba podjętych interwencji w zakresie I i II zmiany nałożono mandatów karnych służby przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń doprowadzenia do KPP zatrzymano sprawców przestępstw wezwano Straż Pożarną wezwano schronisko dla zwierząt wezwano Pogotowie Ratunkowe kontrole z Ochroną Środowiska

18 Rodzaje wykroczeń zawartych w
Ewidencja interwencji Strażników Miejskich w Mielcu za okres I-IX 2009 r. Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w Pouczenia Mandaty Wnioski do Sądu Razem liczba kwota 1. Kodeks wykroczeń -wykroczenia przeciwko: a) porządkowi i spokojowi publicznemu 257 10 520 1 268 b) instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym c) bezpieczeństwu osób i mienia 29 4 800 34 d) bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 391 45 3 890 16 452 e) osobie f) zdrowiu 80 g) interesom konsumenta h) obyczajności publicznej 6 9 900 15 i) urządzeniom użytku publicznego 417 57 2 560 474 2. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gm. 50 3. Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 200 49 4 900 249 4. Inne wykroczenia 359 5. Akty prawa miejscowego Ogółem 1 764 175 13 620 18 1 957

19 Zestawienia łączne dokonań Straży Miejskiej w 2009 r za okres I-IX wg danych liczbowych przedstawiały się następująco: działania kontrolne sanitarno – porządkowe polecenia przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg polecenia przekazane do Podkarpackiego. Zarządu Dróg wezwania pisemne upomnienia pisemne, ustne informacje przekazane do WIM polecenia przekazane MSM, MZBM polecenia przekazane MPGK, ZUOK odbyto spotkania z Radami Osiedli odbyto służb przy zabezpieczaniu imprez odbyto z Policją sporządzono wniosków do Sądu Grodzkiego

20 Zestawienia łączne dokonań Straży Miejskiej w 2009 r za okres I-IX wg danych liczbowych przedstawiały się następująco: zlecono usunięcie pojazdu założono blokad łączna liczba podjętych interwencji w zakresie I i II zmiany nałożono mandatów karnych służby przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń doprowadzenia do KPP przewiezienie do miejsca zamieszkania przewiezienie do Schroniska Brata Alberta wezwano Straż Pożarną wezwano schronisko dla zwierząt wezwano Pogotowie Ratunkowe

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Informacja o uprawnieniach i działalności Straży Miejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google