Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

2 DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK Plan na 01.01.2009 r. Plan na 31.12.2009 r. Wykonanie za 2009 r. DOCHODY 130 063 106 130 063 106 137 246 780 143 013 200 104,2% WYDATKI 133 586 987 133 586 987 150 677 048 143 338 095 95,13%

3 DOCHODY BUDŻETU

4 DOCHODY W LATACH 2001-2009

5 DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001 = 100%)

6 STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANIE ZA 2008 I 2009 ROK

7 DOCHODY ZA 2009 ROK 143 013 200

8 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

9 WPŁYWY Z PODATKÓW W 2009 ROKU Podatek od nieruchomości28 150 338 Podatek od czynności cywilnoprawnych1 648 443 Podatek od środków transportowych995 011 Podatek od spadków311 065 Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 347 872

10 STRUKTURA WPŁYWÓW Z PODATKÓW 31 452 729

11 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009 Wykonanie 2001 19 642 555 2002 19 412 759 2003 20 414 032 2004 20 426 512 2005 22 631 170 2006 24 761 738 2007 25 541 156 2008 25 981 322 2009 28 150 338

12 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2001-2009

13

14 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009 Wykonanie 2001 1 138 472 2002 1 026 649 2003 1 333 548 2004 1 545 771 2005 1 983 008 2006 1 692 223 2007 2 552 771 2008 4 637 580 2009 1 648 402

15 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2001-2009

16 WPŁYWY UDZIAŁÓW W PIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 PlanWykonanie 2001 14 114 751 12 682 488 2002 12 966 986 11 993 659 2003 13 519 125 12 558 000 2004 17 577 584 17 166 003 2005 20 000 000 20 881 984 2006 23 560 425 24 646 984 2007 28 380 061 30 291 235 2008 30 524 167 33 466 613 2009 29 168 485 30 058 332

17 WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001-2009 (PIT)

18 WPŁYWY UDZIAŁÓW W CIT DO BUDŻETU MIASTA MIELCA W LATACH 2001-2009 PlanWykonanie 2001 790 000 644 531 2002 290 000 554 863 2003 140 000 736 717 2004 200 000 3 624 179 2005 2 000 000 1 525 021 2006 2 000 000 2 483 222 2007 1 380 000 2 836 647 2008 2 300 000 2 236 770 2009 2 000 000 2 344 887

19 WPŁYWY Z TYTUŁU UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2001-2009 (CIT)

20 WPŁYWY Z OPŁAT W 2009 ROKU Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 115 617 Opłata skarbowa 901 869 Opłata targowa 792 790 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za służebność gruntu, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym) 31 259

21 STRUKTURA WPŁYWÓW Z OPŁAT 2 841 533

22 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Sprzedaż składników majątkowych 7 900 681 Dzierżawa i najem 1 209 372 Wieczyste użytkowanie 736 304 Pozostałe dochody z majątku (czynsz za obwody łowieckie, refundacja z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę oraz oświetlenie (Hotel Polski, Ankol) 81 054

23 STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY 9 927 411

24 SPRZEDAŻE GRUNTÓW W 2009 ROKU 5 486 985 zł SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ W 2009 ROKU 596 089 zł (płatności w formie rat)

25 SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 2004 - 2009

26 SUBWENCJE 29 358 893

27 WPŁYWY Z TYTUŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W LATACH 2001-2009

28 DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 12 599 782 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2 017 407 Dotacja rozwojowa 535 006 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 364 041 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 6 800 Dotacja z Funduszu Celowego 4 000

29 STRUKTURA DOTACJI OTRZYMANYCH W 2009 ROKU

30 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W LATACH 2001-2009

31 RPO i ZPORR Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 2 101 702 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych 1 225 468 Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu 2 777 317 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Dofinansowanie zadania Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu 1 100 000 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS 76 514 Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego Dofinansowanie wydawnictwa Pamiętnik Reyów 20 000 Dni Kultury Węgierskiej 5 000 ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH (ŚRODKI UNIJNE, POZOSTAŁE DOTACJE)

32 7 306 001

33 DOCHODY Z USŁUG Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 2 725 252 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska,basenu krytego o i otwartego) 702 088 Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 325 796 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 223 514 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 32 910 Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 17 407

34 STRUKTURA DOCHODÓW Z USŁUG 4 026 967

35 POZOSTAŁE DOCHODY Środki z wydatków niewygasających 4 069 504 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 134 440 Rozliczenie podatku VAT 2 312 514 Zwrot środków finansowych 548 580 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 458 333 Dochody Straży Miejskiej 18 879 Różne wpływy (za zajęcie pasa drogowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot nieruchomości, refundacja prace społeczno użyteczne i in. 627 161

36 STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW 10 169 411

37 WYDATKI BUDŻETU

38 WYKONANE WYDATKI W LATACH 2001-2009

39 DYNAMIKA WZROSTU WYDATKÓW W LATACH 2001-2009 (ROK 2001=100%)

40 STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

41 WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

42 WYDATKI MAJĄTKOWE – WARTOŚĆ I LICZBA ZADAŃ 364332414368445655

43 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – im wskaźnik jest wyższy tym więcej samorząd przeznacza na rozwój.

44 WYDATKI MAJĄTKOWE Kwota Wydatki inwestycyjne 39 348 573 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 617 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 137 045 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 37 985 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 226 41 156 829

45 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 41 156 829

46 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

47 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2009 roku wydatki wykonano w 97,87 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

48 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie wydatków wyniosło 91,17 % planu. Wydatki poniesiono na: kapitał rezerwowy MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki związane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa – program WIMAX.

49 REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG I ULIC W 2009 R. ZadanieWartość zł Długość km Pow. jezdni m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. parkingu m 2 ul. Limanowskiego359 470,560,281680920 MOSiR – alejki110 324,601200 ul. Gałczyńskiego253 510,270,261410640 ul. Racławicka – jezdnia179 340,000,211800 ul. Wiosenna – jezdnia54 973,200,161100 ul. Skargi 3 – chodnik8 800,000,08120 ul. Jodłowa – chodnik65 715,30479 Plac na terenie Przedszkola nr 1 32 005,48510 Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań 43 381,98120220200 ul. Warneńczyka 9 – parking 37 641,27311 Remonty brukarskie797 662,0922265894710 Remonty bieżące (oznakowanie – cząstkowe, gruntowe) 327 399,252,14

50 UL. LIMANOWSKIEGO 359 470,56 zł

51 MOSIR – ALEJKI 110 324,60 zł

52 UL. GAŁCZYŃSKIEGO 253 510,27 zł

53 UL. RACŁAWICKA – JEZDNIA 179 340,00 zł

54 REMONTY BRUKARSKIE chodnik przy bibliotece na Tańskiego90 m 2 schody i chodnik przy AL. Ducha170 m 2 chodnik przy blokach Biernackiego 5 i 7720 m 2 Chałubińskiego1356 m 2 nawierzchnia przy OSP Cyranka120 m 2 droga pożarowa przy Dworcowej 3295 m 2 plac przy Hali Targowej791 m 2 chodnik przy Konopnickiej 3102 m 2 łącznik pomiędzy Metalowców i Okrężną407 m 2 chodnik przy SP 6125 m 2 MMR i Rzeczna145 m 2 parking przy Zielonym Rynku166 m 2 przy pomniku AK249 m 2 Rudnickiego570 m 2 chodniki i parking przy Rzochowskiej692 m 2 chodniki przy Skłodowskiej 6 700 m 2 chodniki przy Staffa 13 i Grunwaldzkiej 2515 m 2 chodnik przy Szafera645 m 2 chodniki przy SP 3732 m 2 chodnik przy Tetmajera 4230 m 2 oraz inne drobne naprawy chodników 797 662,09 zł

55 REMONTY BIEŻĄCE OZNAKOWANIA, REMONTY CZĄSTKOWE - ASFALTY, REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH m.in. ul. Jagodowa6600 m 2 przedłużenie ul. Nałkowskiej do Traugutta1700 m 2 ul. Zawiszy Czarnego540 m 2 ul. Podleśna1220 m 2 ul. Iwaszkiewicza680 m 2 boczna ul. Padykuły450 m 2 MMR przy garażach1120 m 2 ul. Gołębia1440 m 2 ul. Twardowskiego680 m 2 ul. Św. Marka835 m 2 Łuże1840 m 2 ul. Majowa3900 m 2 ul. Saramy632 m 2 431 221,91 zł

56 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonano w 71,01 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2009 r. wynika m.in. z: - nie zlecono wykonania operatów szacunkowych – ze względu na dłuższy okres przygotowania dokumentacji podziałowych pod układy drogowe - mniejszej ilości wykupu gruntów (uchwalono wydatki niewygasające) - mniejszy koszt remontu elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1

57 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wykonanie roku 2009 wyniosło 72,21 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2010.

58 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonano w 95,41 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

59 "EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO"

60 TERAZ POLSKA"

61 RANKING NAJTAŃSZY URZĄD

62 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki wykonano w 100 %. Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

63 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonanie wydatków wyniosło w 2009 r. 97,09% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej.

64 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wydatki wykonano w 96,57%. Wydatki związane z: - wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe - opłaty komornicze i sądowe

65 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWY) Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT) Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2009 w tym: - Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 418 238.- zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.696.- zł - Rezerwa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 13.000.- zł

66 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie wydatków – 99,51 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków.

67 OŚWIATA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2009 R. SUBWENCJA27.229.392 zł Inne dotacje: Romowie 16.385 zł Matury ustne 6.215 zł Wyprawka 39.082 zł Żyjmy Ekologicznie4.000 zł Radosna Szkoła 38.154 zł DOTACJA MIASTA Bieżące wydatki8.332.497 zł Niepubliczne Gimnazjum425.870 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli31.550 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.788 zł Dowożenie 245.800 zł Komisje egzaminacyjne 327 zł Dokształcanie228.306 w tym: szkoły 186 069 zł Inne 722.906 zł w tym: szkoły 70.541 zł, ( Młodzi Nieprzeciętni 12.536 zł)

68 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY W 2009 ROKU

69 OŚWIATA BUDŻET SZKÓŁ W 2009 R. Szkoły podstawowe 20 096 831 20 096 831 Gimnazja 16 543 039 V Liceum Ogólnokształcące 1 407 768 Stołówki 1 325 536 Świetlice 1 150 440 Razem: 40 523 614 40 523 614

70 OŚWIATA W LICZBACH Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2009 r. Szkoły podstawowe 3166 uczniów Gimnazja 1969 uczniów (w tym 116 uczniów NG) V LO 251 uczniów Razem: 5386 uczniów

71 OŚWIATA LICZBA NAUCZYCIELI WG STANU NA 30.09.2009 R.

72 ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005 – 2009

73 LICZBA ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

74 LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W LATACH 2005-2009

75 851 – OCHRONA ZDROWIA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 93,07 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

76 852 – POMOC SPOŁECZNA Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 97,46 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: - 85202 Domy Pomocy Społecznej; - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 85295 Pozostała działalność

77 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

78 DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH W LATACH 2005 - 2009

79 DODATKI MIESZKANIOWE W LATACH 2005 - 2009

80 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykonanie wydatków w roku 2009 – 93,81% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich. Odchylenie wykonania od planu wiąże się z mniejszymi kosztami remontu Żłobka Nr 3.

81 ILOŚĆ MIEJSC W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W LATACH 2005 - 2009

82 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wykonanie wydatków w roku 2009 wynosi 98,88 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

83 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonanie wydatków za 2009 rok – 93,61 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: - utrzymanie kanalizacji deszczowej - oczyszczanie miasta - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic - pomoc finansowa dla Gminy Ropczyce na likwidację skutków powodzi

84 PLACE ZABAW, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB WYMIENIONO URZĄDZENIA. LokalizacjaZakres pracWartość brutto zł ogródek przy przedszkolu nr 6prace rozbiórkowe, remont piaskownic, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej 91 942,05 ogródek przy przedszkolu nr 7prace rozbiórkowe, remont piaskownicy, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie placu o nawierzchni piaskowej 77 754,67 ogródek przy przedszkolu nr 8prace rozbiórkowe, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wykonanie placu o nawierzchni piaskowej 68 371,64 plac przy ul. Wróblewskiegodostawa i montaż urządzeń 41 128,64 Cyranowska 66 ( Dom Ludowy)dostawa i montaż urządzeń 21 135,92 plac przy ul. Broniewskiegodostawa i montaż urządzeń 35 865,56 Kusocińskiego (MOSiR)dostawa i montaż urządzeń 33 665,56

85 UTRZYMANIE ZIELENI ZadanieWartość zł utrzymanie zieleni – MZBM37 398,00 bieżące utrzymanie terenów zieleni827 041,49 utrzymanie terenów zieleni ( rewitalizacja, bieżące)80 363,00 większe wycinki drzew: Żeromskiego, Pomnik Wolności, Konopnickiej, Limanowskiego, 48 040,38 nowe nasadzenia: Staszica (rondo), Pomnik AK, Nowy Rynek, Rzeczna, Warneńczyka 10 151,97 nowe ławki na skwerze za SCK26 857,84 bieżące utrzymanie placów zabaw46 679,10 mała architektura (ogrodzenia, drobne remonty)65 664,28 remont Pomnika AK43 069,66 Nowe i wyremontowane place zabaw – Przedszkola 6, 7, 8, plac przy ul. Wróblewskiego, Broniewskiego, Kusocińskiego i Cyranowskiej 379 325,34 Schronisko33 746,80

86 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki obejmowały : - dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 70.000.- - dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 4.940.000.-

87 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W 2009 ROKU

88 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w 2009 r. wykonano w 89,80 % planu. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł. Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł

89 WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 R.

90 WYDATKI BIEŻĄCE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

91 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 234 374 remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Parkowej wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała i Trześń Główna zlokalizowanego na terenie miasta Mielca

92 MONITORING Monitoring czystości powietrza – SSE EURO PARK MIELEC 5 000 zł

93 GOSPODARKA ODPADAMI Wywóz odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji 18 305 zł

94 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki - zakup 5 szt. pojemników edukacyjnych do segregacji odpadów - zakup 7 szt. pojemników do zbiórki lekarstw - zakup 20 szt. pojemników z zbiórkę psich odchodów 59 293 zł

95 Badania i opracowanie charakterystyk odpadów Badania i opracowanie charakterystyk odpadów Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów

96 EDUKACJA EKOLOGICZNA popularyzowanie idei ochrony środowiska poprzez wycieczki ekologiczne dla uczniów mieleckich szkół za czynny udział w akcji selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz nagrody w konkursach ekologicznych 22 649

97 WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 465 136 - wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, - wykonanie 4 wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1,

98 - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - - zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów - Dofinansowanie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu - wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu

99 INWESTYCJE

100 1. BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM: 3 481 784 zł ( w tym wydatki niewygasające 800 000 zł )

101 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUDOWNICTWA MIESZK. OŚ. WITOSA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Droga (podbudowa) – bez krawężników: 1216,00 mb – 47345,0 m 2, Studnie kanalizacyjne systemowe 22 szt., Studnie rewizyjne fi 1000 – 22 szt., PRMiI Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 17.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 27.08.2009 798 828 zł

102 - UZBROJENIE TERENÓW DLA BUD.MIESZK. OŚ. SMOCZKA UL. KHALA, ŚLIWY I BRATA ALBERTA S, W, K, D, KS, DROGI – PODBUDOWA Powierzchnia jezdni wynosi 15 602 m 2, kanalizacja deszczowa dł. 1926 m Wykonawcy: PRMiI Sp. z o.o. Mielec i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: 2.12.2009 Data zakończenia inwestycji: w realizacji 483 228 zł

103 - BOROWICZAN - MICHALINA KANALIZACJA DESZCZOWA I PODBUDOWA Ulica Borowiczan km 0+003,00÷0+069,03 i Michaliny km 0+227,70÷0+456,93 w Mielcu, kanalizacja deszczowa i podbudowa Wykonawca: POLDIM Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 6.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 217 813 zł

104 - PROJEKT DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ SZAFERA Z PRZEJŚCIEM PRZEZ RÓW TRZEŚŃ MAŁA WRAZ Z PRZEPUSTEM I PODBUDOWĄ długość 200,0 mb, kanalizacja deszczowa, podbudowa, przepust Wykonawca: PRMiI Sp. z o.o. Data rozpoczęcia inwestycji: 23.09.2009 Data zakończenia inwestycji: 21.12.2009 608 451 zł

105 - PROJEKT PRZEDŁUŻENIA UL. SZARYCH SZEREGÓW + PODBUDOWA podbudowa o długości 324,0 mb, kanalizacja deszczowa, przepust Wykonawca: Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty Data rozpoczęcia inwestycji: 9.12.2009 Data zakończenia inwestycji: 15.04.2010 28 487 zł KWOTA DOTYCZY WYKONANIA PROJEKTU

106 - KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ORLEJ 8 500 zł Opracowano koncepcję

107 - DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO - OŚ. DZIUBKÓW ETAP II Ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2300,00 m 2 i długości 680,0 mb Wykonawca: BRUK DAR Czermin Data rozpoczęcia inwestycji: 27.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 138 333 zł

108 - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZY UL. JAGIELOŃCZYKA Opracowano projekt ścieżek rowerowych 12 200 zł

109 - PROJEKT ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Od przejścia przez tory PKP – ul. Głowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdłuż Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego. Opracowano projekt. Projektant Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha. 28 000 zł

110 - CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY SP NR 11 – PODBUDOWA kanalizacja deszczowa fi 315 – 102,0 mb 4 szt studzienki studnie fi 1000 – 3 szt., podbudowa pod jezdnię (bez krawężników 980,0 m 2 ), 156,00 mb Wykonawca: A.ZET KONKRET G. Sałagaj Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 18.09.2009 Data zakończenia inwestycji: 17.11.2009 111 201 zł

111 - II ETAP ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZSO NR 1 UL. TAŃSKIEGO – CIĄGI PIESZE chodniki z kostki 702,18 m 2, schody terenowe 44,10 m 2, bieżnia o nawierzchni tartanowej 457,0 m 2, maszt oświetleniowy Wykonawca: Firma STAR Wierzchosławice Data rozpoczęcia inwestycji: 13.03.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.07.2009 224 000 zł

112 2. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZATOK PARKINGOWYCH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO-PARKOWA kanalizacja deszczowa 20,0 mb, chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm 673,5 m 2, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm 610,0 m 2, nawierzchnia asfaltowa 106 m 2, humusowanie 650 m 2, Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 5.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 30.10.2009 511 483 zł

113 3. MODERNIZACJA DRÓG W ramach zadania wykonano pracę na: - ul. Długiej (BRUKAR Dariusz Skawiński), - parking przy ul. Warneńczyka (KALBRUK s.c.) - remont chodnika przy ul. Jodłowej (Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy) 137 773 zł

114 4. ODBUDOWA DRÓG MIEJSKICH W OSIEDLU WOJSŁAW I RZOCHÓW ulica Żegoty 990,0 mb, ulica Wandy 368 mb, ulica Rzochowska 1958 mb, ulica Kolejowa 500 mb, ulica Grabiowa 440 mb, ulica Biedronki 399 mb, 730 868 zł

115 5. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO PRZY UL. K. JAGIELOŃCZYKA – PROJEKT + STAN SUROWY 1 500 000 zł ( w tym wydatki niewygasające 1 395 000 zł ) Opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż – Lider Konsorcjum i Invest – Development Sp. z o.o. Mielec

116 6. WYKUPY GRUNTÓW W 2009 R. 593 571 zł wydatki niewygasające 300 000 zł wydatki niewygasające 300 000 zł

117 1 676 150 zł 1 644 392 zł wartość zbywanych działek wartość nabywanych działek NABYCIA I ZBYCIA GRUNTÓW W DRODZE ZAMIAN W 2009 R.

118 7. BUDYNKI SOCJALNE – PROJEKT Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem. Projektant Vertical Studio Żywiec 134 078 zł (w tym wydatki niewygasające 134 078 zł)

119 8. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU MICKIEWICZA 2, 13 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma PIAST Paweł Kołodziej Tarnów 96 750 zł

120 9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. BIERNACKIEGO 1 Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma Wiki A. Guźny Kosowo. 100 000 zł

121 10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 19 (ZOL PRZYSTAŃ) Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2, instalacja odgromowa 56,6 m Wykonawca: Firma PUH PROFI Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 12.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 11.10.2009 96 513 zł

122 11. ZAKUPY INWESTYCYJNE – UM Zakupiono kserokopiarkę. Planowany zakup urządzenia UTM służące do izolacji sieci Urzędu do sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP. 8 895 zł

123 12. SAMOLOT DO CELÓW EKSPOZYCYJNYCH Przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie) 15 000 zł

124 13. ZAKUP RADAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI – FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI Fundusz wsparcia dla Policji – środki na zakup radarowych mierników prędkości zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostało zrealizowane. 16 226

125 14. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO NA ZAKUP SKOKOCHRONU DLA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Środki na zakup skokochronu zostały przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostało zrealizowane. 37 985 zł

126 15. ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ Zakupiono syrenę, zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsławskiej. 19 000 zł

127 16. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC – REMONT SP NR 6 – WYMIANA STOLARKI WRAZ Z OCIEPLENIEM DACHU Wymiana stolarki okiennej 571,21 m 2, remont dachu 1820,08 m 2, przyłącz wodociągowy, kanalizacja deszczowa, docieplenie i elewacja 2167,47 m 2, instalacja wewnętrzna c.o. instalacja odgromowa Wykonawca: SAMSON SP. z o.o. Tarnów 550 000 zł (w tym wydatki niewygasające 550 000)

128 17. ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZAKUP TRAKTORKA – SP 9 Zakup zrealizowany (traktor konieczny do utrzymania i konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ORLIK) 7 500zł

129 18. POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NAD DZIEĆMI POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR: 1,3,4,6,7,8,9,12,13,16 1 030 671 zł

130 PM NR 1 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

131 PM NR 3 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

132 PM NR 4 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

133 PM NR 6 budowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych, remont tarasu, rozbiórka garażu, przebudowa wiaty śmietnikowej. Data rozpoczęcia inwestycji: 13.06.2009 Data zakończenia inwestycji: 14.11.2009

134 PM NR 9 Wymiana stolarki okiennej Docieplenie ścian zewnętrznych Data rozpoczęcia inwestycji: II kw. 2009 Data zakończenia inwestycji: III kw. 2009

135 PM NR 12 wymiana wewnętrznej instalacji gazu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont kuchni z zapleczem.

136 PM NR 13 Wymiana stolarki okiennej, elewacja, tarasy, remont pomieszczeń, wewnętrzna instalacja gazu w kuchni

137 PM NR 16 Wymiana stolarki okiennej Data rozpoczęcia inwestycji: 13.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 31.08.2009

138 PONADTO W RAMACH TEGO ZADANIA ZREALIZOWANO: system monitoringu wizyjnego w przedszkolach: PM Nr 6, 7, 8, 9, 13, 16 Dźwigi towarowe w przedszkolach: PM Nr 12 i 13 Remont ściany od strony ogrodu w PM - 9

139 19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEDSZKOLA Zakupiono piece konwekcyjno- parowe (PM 6 i 13) Zakup zmywarki do naczyń (PM 2) 25 580 zł

140 20. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 2 W MIELCU powierzchnia użytkowa 2073,24 m 2, kubatura 21 074 m 3, wymiary sali 46,56 x 25,25 x 9,0 m Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończania całości robót 30.06.2010 r. Wykonawca REM-BUD II ze Stalowej Woli 3 432 180 zł (w tym wydatki niewygasające 3 127 140)

141 21. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z niezbędnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12, 13, 16. Wykonawca – Pracowania Audytorska inż. Jacek Stępień z Ostrowca Świętokrzyskiego. 99 753 zł

142 22. MONITORING SP 1 Rozbudowa monitoringu (10 kamer, montaż, uruchomienie) Wykonawca Firma PPHU MASTER z Rzeszowa 15 555 zł

143 23. MONITORING SP 3 Wykonano rozbudowę monitoringu obejmującego część budynku głównego oraz pawilon szkoły (5 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem) Wykonawca Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 6 800 zł

144 24. MONITORING SP 9 Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz nadajnikami) Wykonawca – Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 33 431 zł

145 25. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZY ZS 2 PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB NIEPOŻĄDANYCH W ramach zadania wykonano montaż bramek obrotowych w wejściu do szkoły jako zabezpieczenie obiektu. Wykonawca firma RG Mielec 34 209 zł

146 26. F. PRZECIWALKOHOLOWY – ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakupiono alkomat dla Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień 5 000 zł 5 000 zł

147 27. MODERNIZACJA BUDYNKU DDP Wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obróbka i wykończenie) – wykonawca Firma Remontowo Budowlana PROJEKTANT Jarosław Mazur Wykonano schody przeciwpożarowe – Wykonawca PUH Anna BAWOŁ z Mielca 27 571 zł

148 28. WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELEFONICZNYCH W BUDYNKU MOPS PRZY UL. ŁUKASIEWICZA Wykonano sieć komputerową, telefoniczną i alarmową w budynku MOPS. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia KOBRA 40 559 zł

149 29. MODERNIZACJA BUDYNKU MOPS Wykonano wylewki oraz montaż wykładziny na parterze budynku przy ul. Łukaszewicza. Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszów 7 535 zł

150 30. REMONT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 (W TYM ELEWACJA) wymiana stolarki okiennej, docieplenie i elewacja, remont pomieszczeń, instalacje wewnętrzne Wykonawcy: SAMSON Tarnów, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec, Zakład Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy. Data rozpoczęcia inwestycji: 12.05.2009 Data zakończenia inwestycji: 10.08.2009 718 930 zł

151 31. ZAKUP SUSZARKI I ZMYWARKI – ŻŁOBEK NR 3 Zadanie zrealizowane 17 600 zł

152 32. OŚWIETLENIE ULIC Wykonano oświetlenie ul. Krępy i sygnalizację Długa – Szafera 187 584 zł 187 584 zł

153 33. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA CIAGU PIESZEGO – OD UL. DUCHA ŚW. DO UL. PISARKA Od al. Ducha Św. do ul. Pisarka – wykonano przebudowę oświetlenia. 106 900 zł

154 34. MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw przy: - ul. Wróblewskiego, - ul. Cyranowskiej, - ul. Broniewskiego, - ul. Kusocińskiego. Wykonawca Firma SATERNUS Sp. z o.o. Chorzów i Biuro Handlowe M. Karłaszewski 133 357 zł

155 35. PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Top Serwis Bąk Mirosław 238 068 zł

156 36. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI Opracowano: - studium wykonalności dla projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec, - projekt na regulację cieków wodnych, - projekt remontu pomieszczeń szatni i łazienek basenu odkrytego, - projekt na remont odcinka ul. Jagiellończyka, - dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza, - aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca, - dokumentacja projektowa remontu żłobka nr 7, - projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej, - projekt remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6. 984 926 zł 984 926 zł (w tym wydatki niewygasające 129 930 zł)

157 37. ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH Dostawa i montaż wiat przystankowych przy: - ul. Powstańców Warszawy, - ul. Żeromskiego, - ul. Kościuszki, - ul. Wyszyńskiego, Remont kapitalny wiaty przy ul. Rudnik. Wykonawca POLRESCO Robert Wojtaś Rzeszów 47 873 zł

158 38. PROJEKT MODERNIZACJI KONSTRUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ BASENOWĄ – MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO W MIELCU Opracowano szczegółową inwentaryzację stanu technicznego konstrukcji nad częścią basenową przez Rzeczoznawcę Budowlanego Hładkiego. Po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie pełnej dokumentacji na remont i rozbudowę hali, uwzględniający etapową realizację robót.

159 39. POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ BASENÓW ODKRYTYCH Pawilon technologiczny 97,90 m 2, komora techniczna 20,4 m 2, basen rekreacyjny 530,3 m 2, basen cichy 194,3 m 2 Wykonawca ABM SOLID Tarnów. 2 449 363 zł (w tym wydatki niewygasające 2 440 260 zł)

160 40. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BASENU ODKRYTEGO WRAZ Z BUDOWĄ KASY KONTENEROWEJ I INFRASTRUKTURY NA OBIEKCIE MOSIR Ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 704,42 m 2, instalacja odgromowa 56,6 m, Cokół z tynku mozaikowego 33,0 m 2, opaska z kostki brukowej betonowej 79,7 m 2, Wykonawca – Firma PROFI Anna Bawół Data rozpoczęcia inwestycji: 14.08.2009 Data zakończenia inwestycji: 11.10.2009 981 988 zł

161 41. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MONTAŻ WYMIENNIKA CIEPŁA, W CELU PRZEJSCIA Z WYSOKICH NA NISKIE PARAMETRY ZASILANIA CIEPŁEM NA HALI SPORTOWEJ MOSIR Opracowano projekt i dokonano montażu wymiennika. Zadanie zakończone. Wykonawca MPEC Tarnów 36 845 zł

162 42. ZAKUPY INWESTYCYJNE – MOSIR Zakupiono elektroniczny system obsługi kasowej lodowiska, sprzęt do siłowni, sprzęt komputerowy. 53 470 zł

163 43. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ KRYTEJ PŁYWALNI W MIELCU MOSIR 6 629 412 zł (w tym wydatki niewygasające 650 200 zł ) Zadanie zakończone i oddane do użytku. Wykonawca robót ABM SOLID Tarnów. Parametry techniczne i użytkowe obiektu pływalni: powierzchnia użytkowa 3.700,60 m 2, kubatura 16.710 m 3, W skład obiektu wchodzą: -basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa 74 m, - zespół odnowy biologicznej – 2 sauny suche i 1 mokra, jakuzi, 4 prysznice schładzające, solarium, - zespół fitness (siłownia i aerobik, kręgielnia 4 tory) - gastronomia – restauracja - zagospodarowanie terenu – podjazdy, ciągi piesze, parkingi, plac zabaw, oświetlenie, zieleń.

164 INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

165 44. REGULACJA CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I GMINY MIELEC (NA PODSTAWIE POROZUMIENIA) Rozstrzygnięto przetarg na menadżera kontraktu i wykonawcą robót. Wykonawca PRMiI Mielec Zadanie w trakcie realizacji. 3 669 894 zł

166 45. USPRAWNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI W CENTRALNELJ CZĘSCI MIASTA I JEGO POWIAZANIE Z MODERNIZOWANYM UKŁADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – AL. DUCHA ŚWIETEGO, MICKIEWICZA OD UL. SIENKIEWICZA DO POMNIKA UL. JADERNYCH, UL. WOLNOSCI OD POMNIKA – WZDŁUŻ HALI TARGOWEJ DO POŁĄCZENIA Z WOLNOŚCI PRZY SZPITALU Al. Ducha Św., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do Pomnika Wolności, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika – wzdłuż Hali Targowej do połączenia z ul. Wolności przy Szpitalu – zadanie zakończone. Wykonawca POLDIM Mielec 7 544 990 zł

167 46. BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO DROGI POWIATOWEJ ORAZ MODERNIZACJA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W CELU WYRÓNANIA POZIOMU OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NA OBSZARZE MIELCA – W TYM M.IN. UL. STASZICA 438,82 mb ulicy o pow. 3258,5 m 2, chodnik 487,5 mb i pow 991 m 2, ekrany akustyczne 461,5 mb, sygnalizacja świetlna, modernizacja 2 kpl. zatok autobusowych Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Mielec Data rozpoczęcia inwestycji: 30.04.2009 Data zakończenia inwestycji: 27.10.2009 2 807 792 zł

168 47. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, W TYM: POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ MIELEC POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMODERNIZACJĄ SZKÓŁ, ŻŁOBKÓW I HALI SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MIELCA DOTYCZY: SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6, 9, ZSO NR 1, ZS NR 2, ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, 7 Poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robót elektrycznych związanych z remontem Żłobka nr 3. Wykonawca – Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa J.BAUM 2 013 zł

169 48. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ MODERNIZACJE OBIEKTU MOPS W MIELCU Wykonano ogrodzenie wraz z brama przy budynku na osiedlu Mościska (ul. Pogodna 2). Wykonawca Firma AW-POL Waldemar Olejniczak 6 832 zł

170 INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Łączna wartość projektu 65 419 911,92 Koszty kwalifikowane 46 032 631,92 Koszty niekwalifikowane 19 387 280,00

171 49. BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH WRAZ Z ZROZBUDOWĄ MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO Objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie 1 617 000 zł

172 50. RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW MOSIR W MIELCU POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z pompami ciepła. 63 220 zł (w tym wydatki niewygasajace 62 000 zł)

173 FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

174 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 roku przez Gminę Miejską Mielec Złożono 7 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 37 934 822,78 zł W tym: GMM: 14 133 970,96 zł, Dotacja UE: 23 800 851,82 zł

175 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2009 przy udziale Gminy Miejskiej Mielec Złożono 4 wnioski o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 82 848 383,41 zł W tym: GMM: 11 166 555,78 zł, EFRR: 51 593 888,97 zł, Inne: 118 000,00 zł (Nadleśnictwo) + 19 969 938,66 zł (IN-TECH: VAT, aport inkubatora, aport szkoły)

176 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł wniosku Źródła finansowania Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec Całkowita wartość inwestycji 488 000,00 zł Dotacja z UE 85% 340 000,00 zł Środki GMM Inne15% 30 000,00 zł 118 000,00 zł Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 2 198 767,22 zł Dotacja z UE 54,63 % 1 199 853,56 zł Środki GMM 45,37 % 998 913,66 zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowana z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 10 986 217,00 zł Dotacja z UE 70% 7 671 564,00 zł Środki GMM 30% 3 314 653,00 zł

177 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie (c.d.) Tytuł wniosku Źródła finansowania Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce Całkowita wartość inwestycji 2 618 727,31 zł Dotacja z UE 85% 1 824 523,13 zł Środki GMM 15% 794 204,18 zł Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Całkowita wartość inwestycji 68 259 307,58 zł Dotacja z UE 41 429 368,92 zł Środki GMM Inne 6 860 000,00 zł (wkład finansowy) 2 250 433,00 zł (aport budynku szkoły + grunt) - GMM 17 719 505,66 zł - MARR

178 Wnioski złożone w 2009 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Łączna wartość projektów: 84 551 019,11 zł W tym: GMM: 11 997 770,84 zł, Inne: 20 087 938,66 zł Dotacja UE: 52 465 309,61 zł

179 Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wniosku Źródła finansowania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca Całkowita wartość inwestycji 11 000 000,00 zł Dotacja z UE 50% 5 500 000,00 zł Środki GMM 50% 5 500 000,00 zł Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno- komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Całkowita wartość inwestycji 11 482 348,52 zł Dotacja z UE 85% 7 999 996,92 zł Środki GMM 15% 3 482 351,60 zł

180 Wnioski złożone w 2009 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Łączna wartość projektów: 22 482 348,52 zł W tym: GMM: 8 982 351,60 zł, Dotacja UE: 13 499 996,92 zł

181 Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Tytuł wniosku Źródła finansowania Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 4 471 348,91 zł Dotacja z UE 67,17% 2 999 881,32 zł Środki GMM 32,83% 1 471 467,59 zł Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 3 005 607,02 zł Dotacja z UE 70% 2 053 746,11 zł Środki GMM 30% 951 860,91 zł Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 986 018,57 zł Dotacja z UE 70% 688 931,99 zł Środki GMM 30% 297 086,58 zł

182 Wnioski złożone w 2009 roku znajdujące się na listach rezerwowych Łączna wartość projektów: 8 462 974,50 zł W tym: GMM: 2 720 415,08 zł, Dotacja UE: 5 742 559,42 zł

183 Wnioski złożone w 2009 roku, które nie uzyskały dofinansowania Tytuł wniosku Źródła finansowania Adaptacja budynku na potrzeby dydaktyczne szkolnictwa wyższego technicznego w Mielcu Całkowita wartość inwestycji 5 286 864,06 zł Dotacja z UE 70% 3 686 874,84 zł Środki GMM 30% 1 599 989,22 zł

184 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: ROK 2008 (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec(CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r(DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca(DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

185 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec(EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec (TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca(TERMOMODERNIZACJA POIIŚ) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu(EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu(DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce(JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego(MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego(IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

186 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 10 wniosków: Łączna wartość: 130 950 417,85 zł Dotacja UE 81 328 849,04 zł GMM 29 533 630,15 zł INNE 20 087 938,66 zł

187 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google