Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2010 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,2 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 1,0% Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0% Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) – 1 317 zł Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących

3 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2010 rok Plan na 01.01.2010 r. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie za 2010 r. Dochody138 693 357156 121 634159 565 545102,2 % Wydatki148 170 290169 539 208152 331 82789,85 % Wynik budżetu + 7 233 718

4 Dochody Miasta Mielca

5 Dochody w latach 2002-2010

6 Dynamika wzrostu dochodów w latach 2002-2010 (ROK 2002 = 100%)

7 Struktura dochodów - wykonanie za 2009 i 2010 rok

8 Dochody za 2010 rok 159 565 545

9 Struktura dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok

10

11 Wpływy z podatków w 2010 roku Podatek od nieruchomości32 201 427 Podatek od czynności cywilnoprawnych1 844 299 Podatek od środków transportowych1 096 362 Podatek od spadków178 964 Pozostałe podatki (w tym: podatek z karty podatkowej, rolny, leśny) 305 743

12 Struktura wpływów z podatków 35 626 795

13 Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010 Wykonanie 200219 412 759 200320 414 032 200420 426 512 200522 631 170 200624 761 738 200725 541 156 200825 981 322 200928 150 338 201032 201 427

14 Podatek od nieruchomości w latach 2002-2010

15

16 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010 Wykonanie 20021 026 649 20031 333 548 20041 545 771 20051 983 008 20061 692 223 20072 552 771 20084 637 580 20091 648 402 20101 844 299

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2010

18 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2010 PlanWykonanie 200212 966 98611 993 659 200313 519 12512 558 000 200417 577 58417 166 003 200520 000 00020 881 984 200623 560 42524 646 984 200728 380 06130 291 235 200830 524 16733 466 613 200929 168 48530 058 332 201030 740 80330 078 202

19 Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2010 (PIT)

20 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002-2010 PlanWykonanie 2002290 000554 863 2003140 000736 717 2004200 0003 624 179 20052 000 0001 525 021 20062 000 0002 483 222 20071 380 0002 836 647 20082 300 0002 236 770 20092 000 0002 344 887 20102 000 0002 102 805

21 Wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2010 (CIT)

22 Wpływy z opłat w 2010 roku Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 127 878 Opłata skarbowa904 976 Opłata targowa701 676 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, medaliony dla psów, zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym) 765 702

23 Struktura wpływów z opłat 3 500 232

24 Dochody z majątku gminy Sprzedaż składników majątkowych 9 893 521 Dzierżawa i najem1 444 061 Wieczyste użytkowanie737 739

25 Struktura dochodów z majątku gminy 12 075 321

26 Sprzedaże gruntów w 2010 roku Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność w 2010 roku 7 230 023 zł 101 319 zł

27 Sprzedaż lokali mieszkalnych 2005 - 2010

28 Subwencje 30 195 805

29 Wpływy z tytułu subwencji oświatowej w latach 2002-2010

30 Dotacje otrzymane w 2010 roku Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 14 363 651 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 3 844 477 Dotacja rozwojowa (środki z UE) 13 707 017 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 509 804 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 3 500

31 Struktura dotacji otrzymanych w 2010 roku

32 Dotacje na zadania zlecone w latach 2002-2010

33 Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem śr. Europejskich, środki pozyskane z innych źródeł Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 4 075 623 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ………) 1 105 028 Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych 3 389 558 Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 4 587 615 Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 27 992 Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) 200 000

34 Dochody z usług Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 3 030 810 Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska,basenu krytego o i otwartego) 2 090 078 Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 398 819 Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej 252 325 Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 26 770 Pozostałe usługi (sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopi specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji) 14 037

35 Struktura dochodów z usług 5 812 839

36 Pozostałe dochody Środki z wydatków niewygasających 1 101 719 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 277 647 Rozliczenie podatku VAT 2 030 437 Dywidendy 125 976 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 445 331 Dochody Straży Miejskiej 17 503 Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 163 785 Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW 710 090 Różne wpływy (odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką, odsetki od zaległości podatkowych) 1 657 609

37 Struktura pozostałych dochodów 7 530 097

38 Wydatki budżetu

39 Wykonane wydatki w latach 2002-2010

40 Dynamika wzrostu wydatków w latach 2002-2010 (rok 2002=100%)

41 Struktura wydatków w 2010 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

42 Wydatki budżetu miasta Mielca za 2010 rok

43 Wydatki majątkowe – wartość i liczba zadań 3643 32 414368445673

44 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

45 Wydatki majątkowe Kwota Wydatki inwestycyjne34 447 104 Wydatki na zakup i objęcie akcji1 700 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne216 523 36 363 627

46 Struktura wydatków majątkowych 36 363 627

47 Wydatki miasta Mielca za 2010 rok Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wydatki bieżące 120 763 859115 968 20096,03 % Wydatki majątkowe 48 775 34936 363 62774,55 %

48 Realizacja wydatków w 2010 r. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie za 2010 r. Różnica Wydatki 169 539 208152 331 827 - 17 207 381 Wydatki bieżące – oszczędności (- 4 795 659) w tym m.in.: 155 924Działalność usługowa 188 187Administracja publiczna (Urzędy gmin 25 474Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 563Dochody od osób prawnych, od osób prawnych (…) 2 945 454Różne rozliczenia - rezerwy 310 776Oświata i wychowanie 17 519Ochrona zdrowia 263 587Pomoc społeczna 15 507Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 297Edukacyjna opieka wychowawcza 434 411Gospodarka Komunalna 193 127Kultura Fizyczna

49 Realizacja wydatków w 2010 r. - cd Wydatki majątkowe poniżej planu – (- 12 411 722) w tym m.in.: 124 367 Opracowanie koncepcji odwodnienie terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska 300 000Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej 239 803 Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd 394 708Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska 482 000Wykup budynku przedszkola 1 990 900Budowa - budynek socjalny 100 000Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska 414 000Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw 101 890Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr 13 135 862Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania 220 338Przygotowanie inwestycji IPF i IM 90 000Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3

50 366 215 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacja i adaptacją Jadernówki 1 916 452 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr.875 w Mielcu 1 167 062 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego 1 000 000 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu 694 023 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 178 248 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM 998 963 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu 1 063 213 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego

51 Dysponenci budżetu miasta Mielca JednostkiWykonanieUdział w całości Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół39 476 759,0825,9% Przedszkola Miejskie13 309 794,428,8% Zespół Żłobków Miejskich2 335 689,581,5% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków539 720,970,4% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej19 996 548,6113,1% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji6 444 899,264,2% Urząd Miejski65 113 688,8242,7% SCK – dotacja5 114 7273,35 % Razem152 331 827,74100%

52 010 – Rolnictwo i łowiectwo W 2010 roku wydatki wykonano w 97,09 % planu. Największe realizowane zadanie w tym dziale to Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

53 600 – Transport i łączność Wykonanie wydatków wyniosło 78,17 % planu. Wydatki poniesiono na: usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. remont i modernizację dróg i ulic wydatki na remonty ulic uszkodzonych podczas powodzi

54 Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2010 r. ZadanieWartość zł Długość km Pow. jezdni m 2 Pow. chodnika m 2 Pow. parkingu m 2 ul. kpt. Hynka i boczna Kredytowej234 095,32 0,261443774 Ul. Łąkowa414 185,63 0,3524206251371 Remont nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi 299 928,90 0,553390 Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala274 038,84 0,402096980 Ul. Pola i ul. Brożka199 125,96 0,241115821 Parking przy DPS17 755,88 0,06720130 Chodnik i parking przy Wyszyńskiego 77 748,16 0,25520238 Parking przy ul. Zygmuntowskiej21 342,68 0,06260 Pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie) 859 650,63

55 Ul. kpt Hynka i boczna Kredytowej 234 095,32 zł

56 Ul. Łąkowa 414 185,63 zł

57 Nawierzchnia ul. Wyszyńskiego, Jodłowa, boczna Królowej Jadwigi 299 928,90 zł

58 Ul. Limanowskiego i ul. Dąbala 274 038 zł

59 Ul. Pola i ul. Brożka 199 125,96 zł

60 Parking przy DPS 17 755 zł

61 Chodnik i parking ul. Wyszyńskiego 77 748,16 zł

62 Parking przy ul. Zygmuntowskiej 21 342,68 zł

63 Remonty brukarskie chodnik przy ul. Skłodowskiej, Dąbrówki – bocznej Wiosennej, Wąskiej606 m 2 chodnik przy bloku Solskiego 10393 m 2 chodnik w lasku przy Kazimierza Wielkiego Kingi, przy bloku Chopina 6115 m 2 chodnik przy Gimnazjum Nr 4425 m 2 nawierzchnia ul. Benedyktyńska242 m 2 Ciąg pieszo-rowerowy Parkowa-Szafera 2 334 m 2 Parking przy Zespole Szkół Specjalnych470 m 2 Chodniki – Szkoła Podstawowa nr 12404 m 2 409 014,56 zł

64 Remonty dróg gruntowych Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 15 720 m 2 52 502,16 zł 5 507 m 2 274 875,46 zł 123 258,45 zł

65 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki wykonano w 54,37 % planu. Odchylenie wykonania od planu w 2010 r. wynika m.in. z: z realizacji wydatków inwestycyjnych niższych wydatków na remonty i energię

66 710 – Działalność usługowa Wykonanie roku 2010 wyniosło 60,36 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności za niektóre opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi na rok 2011.

67 750 – Administracja publiczna Wydatki wykonano w 97,72 % planu. W tym dziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotacja rządowa), funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.

68 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Całość środków pochodziła z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta.

69 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonanie wydatków wyniosło w 2010 r. 97,00% planu. Wydatki poniesiono na: zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Straży Miejskiej i ochotniczej straży pożarnej. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi. Część środków pochodziła z dotacji Wojewody Podkarpackiego

70 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki wykonano w 83,82%. Wydatki związane z: wynagrodzeniami inkasentów oraz osób doręczających decyzje podatkowe opłaty komornicze i sądowe

71 758 – Różne rozliczenia (rezerwy) Po stronie wykonania w tym dziale mamy koszty prowizji bankowej oraz podatek od towarów i usług (VAT) Po stronie planu występują rezerwy, które nie zostały w całości rozdysponowane w roku 2010 w tym: Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 820.542.- zł Rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków UE – 1.802.759.- zł Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 1.200.- zł Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.985.- zł

72 801 – Oświata i wychowanie Wykonanie wydatków – 98,63 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych, przedszkoli. Ponadto na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków.

73 Oświata - źródła finansowania 2010 r. SUBWENCJA28.261.955 zł Inne dotacje: Radosna Szkoła 41.875 zł ŚRODKI MIASTA Bieżące wydatki24.086.603 zł w tym: - szkoły10.851.515 zł - przedszkola13.235.088 zł Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli23.100 zł ZFŚS emerytowanych nauczycieli 263.855 zł Dowożenie 252.338 zł Komisje egzaminacyjne 1.300 zł Dokształcanie229.020 zł Młodzi nieprzeciętni24.552. zł

74 Źródła finansowania szkół w 2010 roku

75 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych Niepubliczne Gimnazjum 525 414 zł Niepubliczne PrzedszkoleNiepubliczne Gimnazjum Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 260 907 zł Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko 144 025 zł

76 Oświata - budżet szkół w 2010 r. Szkoły podstawowe 21 172 088 Gimnazja 13 379 779 V Liceum Ogólnokształcące 1 595 272 Stołówki 1 611 079 Świetlice 1 397 127 Razem: 39 155 345

77 Oświata w liczbach Liczba uczniów wg stanu na 30.09.20010 r. Szkoły podstawowe3208 uczniów Gimnazja 1809 uczniów (w tym 102 uczniów NG) V LO254 uczniów Razem: 5271 uczniów

78 Liczba nauczycieli w szkołach wg stanu na 30.09.2010 r.

79 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 – 2010

80 Liczba oddziałów w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

81 Liczba dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006-2010

82 851 – Ochrona zdrowia Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 98,48 % planu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki poniesiono głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.

83 852 – Pomoc społeczna Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 98,82 % planu. Niewydatkowano środków do planu w dziale: 85202 Domy Pomocy Społecznej; 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85295 Pozostała działalność

84 Źródła finansowania pomocy społecznej w 2010 roku

85 Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2006 - 2010

86 Dodatki mieszkaniowe w latach 2006 - 2010

87 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Wykonanie wydatków w roku 2010 – 99,11% planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie żłobków miejskich oraz dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

88 Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach 2007 - 2010

89 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 97,38 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz świetlic profilaktycznych i stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej Ponadto wydatkowano środki z dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów.

90 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie wydatków za 2010 rok – 90,23 % planu. Wydatki poniesiono m.in.. na: utrzymanie kanalizacji deszczowej oczyszczanie miasta wydatki na zieleń i oświetlenie ulic utrzymanie szaletów, studni, zdrojów, przygotowanie inwestycji

91 Utrzymanie zieleni ZadanieWartość zł bieżące utrzymanie terenów zieleni 861 446 Cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew 22 050 Rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka 10 324 Wycinka drzew 10 089 Nowe nasadzenia: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów 17 446 Zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie) 22 921

92 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki obejmowały : dotacje do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 86.500.- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 5.114.727.-

93 Samorządowe Centrum Kultury w 2010 roku

94 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki w 2010 r. wykonano w 89,80 % planu. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.382.943.- zł. Ponadto wydatkowano środki na stypendia sportowe oraz na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 962 928 zł

95 W ramach wydatków wyodrębnia się środki na ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 16 350 Selektywna zbiórka odpadów 97 167 Ochrona Środowiska 632 591 Ścieżki rowerowe 14 030 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 99 937 Parki miejskie 200 000 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 7 584 Konkursy ekologiczne 7 669 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku –Przemysłowego 159 283 Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży 12 642 Monitoring 17 929

96 Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie rowu Ulgi dla Rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego 99 937 zł

97 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych Konserwacje rowów Trześń Głowna, Światowiec 16 350 zł

98 Monitoring Monitoring czystości powietrza – SSE EURO PARK MIELEC 17 929 zł

99 Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Roczna eksploatacja wszystkich 17 szt. pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw (zebrano 1,276 ton leków) 7 584 zł

100 Gospodarka odpadami 97 167 zł Kalendarium do selektywnej zbiórki odpadów, Zakup pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów, Usunięcie 0,4 ton nielegalnie złożonego azbestu, Zakup toreb ekologicznych, Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej stateczności wałów składowiska, Przeprowadzenie badań morfologii odpadów komunalnych

101 Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna: Wycieczki przyrodnicze Konkursy ekologiczne 20 311

102 Wydatki inwestycyjne – parki miejskie Parki miejskie - Rewitalizacja parku – skwer przy pomniku Kilińskiego – ul. Wolności / Jadernych 200 000

103 Budowa ścieżek rowerowych – projekt ścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi Uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację 14 030

104 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku – Przemysłowego Obszar B 159 283 zł

105 Inwestycje

106 Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów parku przemysłowego - ochrona środowiska Wykonanie prac projektowych koncepcji ochrony przed powodzią zlewni potoku jaślańsko-chorzelowskiego, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości wód opadowych i roztopowych z obszaru AC przemysłowego oraz wykonanie prac projektowych ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniającą potrzeby przyjęcia większych wód opadowych i roztopowych. Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT 159 283,20 zł Rolnictwo i łowiectwo

107 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Zakres rzeczowy obejmował remont przebudowę odcinków urządzeń wodnych: Rów Złotnicko – Mielecki – pokrycie rowu i rozbiórka istniejącego kanału Rów Złotnicko- Berdechowski – roboty regulacyjne, ubezpieczeniowe, przepusty Rów Kisiel – pokrycie rowu otwartego 3 528 616 zł Rolnictwo i łowiectwo

108 Wykonanie Ulgi rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu Wykonanie Ulgi rowu w rejonie ul. Wojsławskiej zapewnia odwodnienie terenów mieszkalnych usytuowanych w tym obszarze, które zagrożone są podtopieniami przy większych opadach deszczu. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r. 97 855 zł Rolnictwo i łowiectwo

109 Modernizacja ulic Zadanie obejmowało przebudowę ul. Baczyńskiego Wykonawca: POLDIM Mielec Sp. z o.o. oraz remont wejścia głównego wraz z parkingami SP Nr 9 – Wykonawca: BRUKDAR Dariusz Skawiński 1 077 544 zł Transport

110 Uzbrojenie terenów dla budynków mieszk. Oś Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd. Wykonano sieć wodociągową - 1.546 mb, kanalizację deszczową - 1.028 mb, kanalizację sanitarną – 1040 mb. Wykonawca RPM Mielec i MAT-MAT Szynwald oraz roboty ziemne i podbudowę tłuczniową na ul. Śliwy 430 mb, części ulicy Khala – 500 mb i Br. Alberta 430 mb. Wykonawca Maszyny Budowlane J. Dziewit. 760 196 zł Transport

111 Przedłużenie ul. Szarych Szeregów - podbudowa tłuczniowa, kanalizacja deszczowa Wykonano 324 mb jezdni z podbudowy tłuczniowej oraz 300 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Maszyny Budowlane J. Dziewit. 376 858 zł Transport

112 Projekt techniczny przedłużenia ulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosa Opracowano projekt budowlany na 1.567 km drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem pieszo rowerowym. Projekt opracowano. Projektant PE Sp. z o.o. Gdańsk. 55 800 zł Transport

113 Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II - prawa strona w kierunku ul. Legionów Wykonano 110 mb ekranu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PRB Sp. z o.o. Mielec. 119 560 zł Transport

114 Budowa ścieżek rowerowych Wykonano: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Arczewskiego do ul. Wyspiańskiego o długości 0.5 km. Wykonawca Firma Bruk-Dar ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Niepodległości od ul. Obrońców Pokoju do ul. Długosza o długości 240mb. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane 221 667 zł Transport

115 Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja Budynek o powierzchni 277,86 m 2 i kubaturze 2.037,86 m 3. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU Agro-Baza Otałęż. 201 090 zł Transport

116 Wykup gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami Wykup gruntów m.in. rejon ul. Legionów – przeznaczone pod tereny zieleni wzdłuż rzeki Wisłoki, rejon ul. Długosza – przeznaczenie pod tereny miejskiej przestrzeni publicznej przy ul. Długosza rejon Al. Niepodległości – regulacja stanu prawnego Parku na Górze Cyranowskiej, rejon ul. Jadernych – regulacja Granic placówki Muzeum Regionalnego w Mielcu przy ul. Jadernych, rejon ulic Grzybowej i Ślusarskiej – regulacje ulic, rejon ul. Piaskowej – regulacja łącznika ulic Piaskowej i Korczaka rejon ul. Majowej – przeznaczone pod drogę publiczną – dojazdową do MPP obszar B na Wojsławiu, rejon ul. Św. Brata Alberta – przeznaczone pod drogę publiczną KDL 3 z planu Smoczka B, pod ul. Św. Brata Alberta oraz drogę KDL-01 z planu Smoczka C rejon ul. Cyranowskiej – część działek z przeznaczeniem pod droge publiczną KDL-01 z planu Cyranka Południe 501 463 zł Gospodarka mieszkaniowa

117 Objęcie udziałów w MZBM Objęcie udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – środki przeznaczone na fundusz pożyczkowy 200 000 zł Gospodarka mieszkaniowa

118 Budowa - budynek socjalny Uzyskano pozwolenie na budowę i dofinansowanie z FGM w kwocie 986.674 zł. Realizacja 2010-2011. Zakres rzeczowy – 2 segmenty o powierzchni 1.836,64 m 2 i 48 mieszkaniach. Wykonawca SAMSON Sp. z o.o. Tarnów 9 100 zł Gospodarka mieszkaniowa

119 Remont budynku przy ul. Skłodowskiej Zakres rzeczowy: budynek o powierzchni użytkowej 927,88 m 2 i kubaturze 5.955,81 m 3 (m.in. 7 sal dydaktycznych na 150 miejsc, aula na 152 miejsc, parking 42 miejsca, wejście dla niepełnosprawnych, przyłącza wod-kan, co i gazowe). 2 271 758 zł (w tym wydatki niewygasające 1 290 200) Gospodarka mieszkaniowa

120 Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Wykonanie aranżacji pomieszczeń węzłów sanitarnych wraz z aneksem kuchennym. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk 60 024 zł Administracja

121 Budowa kompozycji przestrzennej z samolotem Iryda" Wykonano stopy oraz konstrukcję wsporczą o wysokości 11,27 m i dokonano montażu samolotu na konstrukcji Kompozycja zbudowana przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Powstańców Warszawy. Wykonawca: Firma PUH MECHANIKA Danuta&Adam. Zadanie zrealizowane. 59 477 zł Administracja

122 Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów Zakup łodzi ratowniczej Łódź 410 – model 6 osobowy – spełniająca role łodzi patrolowo-ratowniczej wraz wyposażeniem (przyczepa podłodziowa, silnik do łodzi) dla OSP Rzochów w Mielcu. Zadanie zrealizowane. 11 926 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

123 Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe Zakupiono elektryczną syrenę DSE – 1500 S wraz z oprogramowaniem sterującym pracę syren w systemie RSWS 2000/3000. Zadanie zrealizowane. 18 996 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

124 Remont Szkoły Podstawowej Nr 6 Zakres rzeczowy: elewacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz pokryciem, modernizacja instalacji co, opaską odbojową oraz nawierzchnie placu apelowego. Zadanie realizowane. Wykonawca SAMSON Tarnów. 1 039 660 zł Oświata

125 Modernizacja otoczenia Przedszkoli nr 6, 8, 9 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 6 – wykonawca Roman Burek, Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe oraz wykonanie remontu chodników i placów w Przedszkolu Nr 6, 8, 9 Wykonawca: Firma STAR 274 942 zł Oświata

126 Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3 Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją - 620,45 m², docieplenie fundamentów 272 m², wymiana drzwi zewnętrznych 10,15 m², wymiana stolarki okiennej 87,29 m², izolacja i remont dachu 390,24 m², daszki nad wejściami, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 103m², remont pomieszczeń: płytki na ścianach i posadzkach 261,43 m², renowacja parkietów 435,30 – 605 986 zł Oświata

127 Zakupy inwestycyjne – przedszkole miejskie Zakupiono: kuchnię 4 palnikową z piekarnikiem i okapem (PM 1), szatkownicę do warzyw (PM 2), zakup robota wielofunkcyjnego (PM 7), zakup mebli do kuchni (PM 9), obieraczka do ziemniaków (PM 20) 42 816 zł Oświata

128 Budowa Wielofunkcyjnej Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 Zadanie zakończono. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.073,24 m 2, kubatura 27.074 m 2, wraz z przyłączam i wod-kan, co, energetycznym i wyposażeniem. Obiekt jednokondygnacyjny. Sala gimnastyczna posiada następujące pomieszczenia: sala sportowa, sala gimnastyczna, szatnia dla widzów, pokój trenerów, szatnia uczniów, zaplecze sanitarne oraz pokój pierwszej pomocy, trybuny dla 200 widzów. Wykonawca: REM-BUD I Stalowa Wola. 1 582 959 zł Oświata

129 Zakupy inwestycyjne – Szkoła Podstawowa Nr 6 Zadanie zrealizowane. Zakup kuchenki gazowej do kuchni. 5 258 zł Oświata Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 9 Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i zmywarkę 13 975 zł

130 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring Zespół Szkół Nr 2 Rozbudowa i uzupełnienie istniejącego monitoringu (7 kamer, rejestrator, okablowanie, zasilacze). Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 27 992 zł Ochrona zdrowia

131 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 6 Rozbudowa systemu monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 13 500 zł Ochrona zdrowia

132 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Gimnazjum Nr 2 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 15 000 zł Ochrona zdrowia

133 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – MOSiR Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie basenu odkrytego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (rejestrator, kamery kolor 7 szt., kamera szybkoobrotowa 1 szt., 2 monitory). Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy. 36 000 zł Ochrona zdrowia

134 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - SP 9 Wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkolnego. Wykonawca TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec. Modernizacja systemu telewizji CCTV - montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych (6 kamer, zasilacze, okablowanie). Wykonawca PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy 24 143 zł Ochrona zdrowia

135 Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Zabezpieczenie sieci monitoringu na zewnątrz szkoły (wymiana okablowania). Wykonawca: TEMO-TECH Wiesław Wołowiec Sp. j. Mielec 8 572 zł Ochrona zdrowia

136 Fundusz przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 4 345 zł Ochrona zdrowia

137 Zakupy inwestycyjne - żłobki Zakup zmywarek do żłobków 24 970 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

138 Parki miejskie - ochrona środowiska Wykonano rewitalizację skweru przy pomniku Wolności usytuowanym przy zbiegu ulic Wolności i Jadernych w Mielcu. Wykonawca: A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielecka 258 227 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139 Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania Wykonywanie boksów dla zwierząt wraz z wybiegami, konstrukcji stalowej. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot Firma. 44 137 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

140 Oświetlenie ulic: wykonanie oświetlenie ulicznego ulicy Sienkiewicza od ronda przy ulicy Traugutta do Al. Ducha Św., montaż oświetlenia samolotu – ekspozycji (koło basenu przy ul. Powstańców Warszawy) opracowanie projektowe remontu oświetlenia ulicznego ulicy Połanieckiej oraz ulicy 3-go Maja. projekt oświetlenia ulicznego ulicy Benedyktyńskiej, montaż fontanny świetlnej 163 805 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

141 Oświetlenie ul. Wolności Zakres rzeczowy obejmował wykonanie oświetlenia ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Partyzantów (kabel YAKY 4x35m², 5.746 mb i 113 kpl słupy oświetleniowe wraz z lampami i oprawami. Zadanie zakończone. Wykonawca ELMEX Mielec 454 593 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

142 Wymiana 2 szt. przepompowni na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Mielcu – ul. Cyranowska oraz wymiana 1 szt. przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu ul. Rzochowska Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa MAT-Mat Krzysztof Macior Mielec. Zadanie realizowane z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r. 288 164 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

143 Wiaty przystankowe Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Rynek (kierunek Oś. Lotników), ul. Mickiewicza, Niepodległości, Cop-u, al. Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Jagiellończyka, Żeromskiego, Powstańców Warszawy, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Bajana, al. Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Wolności. 120 303 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

144 Budowa nowych placów zabaw IM Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na działkach przy ul. Długiej Chopina, Mickiewicza i Kusocińskiego – Wykonawca Biuro Handlowe M. Karłaszewski oraz projekt zagospodarowania terenu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 Wykonawca: ARCHISSTUDIO PROJEKT, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Budynku pływalni - ul. Powstańców Warszawy – Wykonawca Spil Polska 132 729 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

145 Przygotowanie inwestycji IPF i IM 464 951 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano m in.: projekty: przebudowy ulicy Czecha, Korczaka, Żeromskiego, audyty energetyczne dla przedszkoli Miejskich nr 9 i 13, jako niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna dot. termomodernizacji obiektów projekt remontu budynku przy ul. Rynek 4, opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Inwalidów (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), wykonanie mapki projektowej – Górka Cyranowska, projekt rewitalizacji skweru – Pomnik Wolności,

146 opracowanie dokumentacji projektowej parkingów przy ul. Rzecznej (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast), projekt budowlany Wykonanie ulgi rowu melioracyjnego - rów Folwarczny opracowanie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze ul. Brekieszów, opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi pn. Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu, opracowanie projektu remontu budynku usługowego Nr 4 przy ulicy Rynek opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy hali sportowej MOSiR Mielec opracowanie projektu remontu budynku – ul. Mickiewicza 2 i 13 Wykonawca Firma AW-POL Waldemar Olejniczak Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przygotowanie inwestycji IPF i IM – cd.

147 Pomoc finansowa dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej Zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Gminie Czermin na zakup silnika zaburtowego Evinrude E30 DPL. 19 100 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

148 Opracowanie dokumentacji projektowej – uzbrojenia osiedla MMR Opracowano kompletny projekt obejmujący przebudowę sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca dokumentacji- Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany mgr inż. Mariusz Majewski, zadanie ujęte do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 złożonym w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 90 280 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

149 Wymiana ogrodzenia i urządzenie parkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5 Roboty rozbiórkowe, usunięcie starych przęseł wymiana na nowe, przeniesienie części ogrodzenia z strony zachodniej na wschodnią, wykonanie nowych 3 bramek oraz bramy wjazdowej, wykonanie parkingu, ułożenie chodników, ustawienie wiaty na wózki, uporządkowanie terenu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot. 120 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo- towarowego SCK Zakup samochodu Citroen Berlingo. Zadanie zrealizowane. 54 000 zł Kultura

151 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją Jadernówki Przedmiot zamówienia objął: nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont (modernizację) budynku – Muzeum Regionalnego w Mielcu wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. przyłącz kanalizacji sanitarnej, budowę ciągu pieszo jezdnego i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę przyłącza wodociągowego. Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r. 128 819 zł Kultura

152 Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja Zakres rzeczowy obejmował: basen rekreacyjny o pow. 439,5 m², basen cichy o pow. 149,2 m², pawilon technologiczny, komorę techniczna, zjeżdżalnie szt. 2, boiska do siatkówki, plac zabaw, ciągi spacerowe, ogrodzenie. Zadanie zakończone. Wykonawca SOLID Tarnów 2 398 923 zł Sport

153 Dokumentacja projektowa modernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław. Uzyskano pozwolenie na budowę. 180 560 zł Sport

154 Ekran reklamowy Ekran diodowy o wymiarach 5120x3072 mm i powierzchni 15,73 m² wraz z oprogramowaniem i sterowaniem zamontowano na elewacji budynku SCK. Wykonawca OPTARGET Sp. z o.o. Zielona Góra. 197 701 zł Sport

155 Remont szatni basenów odkrytych – zadanie zrealizowane Wykonano szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, wyposażenie. Wykonawca: Firma PROFI Anna Bawół. Zaplecze gastronomiczne i pomieszczenie usługowe. Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlano-Instalacyjny Janta J. Bąk. 293 654 zł Sport

156 Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu Wykonanie kręgielni typu BOWLING 4 torowej wraz z wyposażeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Gemax Grzegorz Zieliński 603 666 zł Sport

157 Zakupy inwestycyjne MOSiR Zakup kosiarek, urządzenia wielofunkcyjnego, MELEX-a 54 212 zł Sport

158 Inwestycje realizowane m. in.: przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych

159 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego Objęcie udziałów w spółce MKS – środki przeznaczone na realizacje projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013, którego zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej. 920 000 zł Transport

160 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu 4 967 510 zł Transport W zakresie projektu przebudowa: ul. Mickiewicza ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec, ul. Rynek- zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o. ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji, wykonano kanalizację ogólnospławną, przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpoczną się roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUD Jan Chmura, Wola Mielecka. ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej.

161 Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego W roku 2010 przebudowano: ul. Drzewieckiego o długości 888 mb w tym: wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie 136 miejsc parkingowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz ul. Żeromskiego odcinek o dł. 0,2 km wraz z chodnikami- od przejazdu kolejowego do wysokości wjazdu do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ulice będą wykonane w roku 2011. 3 480 018 zł Transport

162 Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne. Całkowita wartość projektu: 3.048.840,85 zł, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.998.518,33 zł, co stanowi 65,89% kwoty wydatków kwalifikowanych. Planowana data zakończenia projektu przypada na sierpień 2011 r. W 2010 r. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z wykonawcą POLDiM Mielec, przekazano plac budowy, roboty będą prowadzone w 2011 r. 5 124 zł Transport

163 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, modernizację budynku handlowo- usługowego (termomodernizacja), odnowienie lasku – Góra Cyranowska. Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - sierpień 2011 – wrzesień 2013 r., obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej. 366 zł Gospodarka mieszkaniowa

164 Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Zakres projektu obejmuje: przebudowę płyty rynku Starego Miasta, remont ul. Kościuszki, budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej, odnowienie Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Staszica, poprawę estetyki i bezpieczeństwa ul. Połanieckiej i 3-Maja, rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami, remont Bazyliki Mniejszej Św. Mateusza wraz z otoczeniem, kościół Św. Marka wraz z otoczeniem. 523 903 zł Gospodarka mieszkaniowa

165 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu Zakres rzeczowy obejmował: PM 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 670 m², ocieplenie stropodachu 969 m²,wymiana stolarki okiennej 201,4 m², wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 13,5 m², modernizacja instalacji co, turbina wiatrowa o mocy 3 kW. PM 13- zakres rzeczowy –ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 436 m²,ocieplenie stropodachu 338 m², wymiana stolarki okiennej 88,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 7 m², modernizacja sieci co. 638 304 zł Oświata

166 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu I etap. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę stolarki okienno – drzwiowej, dachu, przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny, energetyczny, gazu, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie schodów betonowych, wykonanie aneksu kuchennego, 2 łazienek w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 sal, podjazd dla niepełnosprawnych, pokrycie dachu. 360 383 zł Pomoc społeczna

167 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR, która realizuje zadanie. 1 500 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

168 Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą Firmą Panorama II z Gdyni na roboty. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty ziemne. Termin zakończenia całego zakresu maj 2011 r. 1 037 zł Sport

169 Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu Zakres rzeczowy obejmował instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych ( 64 szt. ) i pomp ciepła (28 szt. studni zbiorczych z sądami głębinowymi) oraz przykrycie rowu Trześń Mała na odcinku 100 mb Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum Firm SOLVER Sp. z o.o. Tarnowskie Góry –kolektory słoneczne), FERROX Białystok ( pompy ciepła), przykrycie rowu Maszyny Budowlane J.Dziewit 1 652 558 zł Sport

170 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego Wykonano następujące prace: SP Nr 6 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji – 2.378 m², wymiana stolarki okiennej 790,6 m², ocieplenie stropodachu 2.702 m², wymiana drzwi zewnętrznych 19 m². SP 9 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 3.210 m², ocieplenie stropodachu 2.328 m², wymiana drzwi zewnętrznych 32 m², modernizacja instalacji co. ZSO nr 1 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 3.218 m², ocieplenie stropodachu 2.208 m², wymiana drzwi zewnętrznych 149 m², wymiana okien 25,2 m², modernizacja instalacji co. ZS nr 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 5.933 m²,ocieplenie stropodachu 3.890 m², wymiana stolarki okiennej 530,6 m², stolarki drzwiowej zewnętrznej 64 m² oraz modernizację instalacji co. Wykonawca ZRB Stopnica. Żłobek nr 3 – ocieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji 825 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 25,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 32,6 m².. Żłobek nr 7 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 820 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 183,2 m², wymiana drzwi zewnętrznych 18,20 m², modernizacja instalacji co. 2 781 222 zł Oświata, sport, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

171

172 FUNDUSZE UNIJNE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013

173 Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych złożone w 2010 roku przez Gminę Miejską Mielec Złożono 8 wniosków o dofinansowanie ze środków UE na łączną kwotę 42 322 709,69 zł W tym: GMM: 9 354 036,53 zł, Dotacja UE: 32 457 502,68 zł Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty: 511 170,48 zł

174 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Łączna wartość projektów: 13 146 513,61 zł W tym: GMM: 4 362 815,98 zł, Dotacja UE: 8 783 697,63 zł

175 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie Tytuł wnioskuŹródła finansowania Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. Całkowita wartość inwestycji1 239 433,37 zł Dotacja z UE85%755 972,90 zł Środki GMM15%483 460,47 zł

176 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii Całkowita wartość inwestycji1 737 338,06 zł Dotacja z UE85%1 328 676,03 zł Środki GMM15%408 662,46 zł

177 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego Całkowita wartość inwestycji7 096 471,83 zł Dotacja z UE70%4 700 530,37 zł Środki GMM30%2 395 941,46 zł

178 Wnioski złożone w 2010 roku dla których podpisano umowy o dofinansowanie – c.d. Tytuł wnioskuŹródła finansowania Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. Całkowita wartość inwestycji3 073 270,35 zł Dotacja z UE65,88%1 998 518,33 zł Środki GMM34,12%1 074 752,02 zł

179 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Łączna wartość projektów: 20 003 732,23 zł W tym: GMM: 2 817 975,62 zł, Dotacja UE: 16 674 586,10 zł Środki Parafii Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty : 511 170,48 zł

180 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno - usługowej na terenie miasta Mielca. Całkowita wartość inwestycji1 636 615,16 zł Dotacja z UE85%1 386 974,89 zł Środki GMM15%249 640,27 zł

181 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Całkowita wartość inwestycji9 436 621,35 zł Dotacja z UE84,74%7 822 897,89 zł Środki GMM Środki Partnera 15,26% 1 102 552,98 zł 511 170,48 zł

182 Wnioski złożone w 2010 roku warunkowo wybrane do dofinansowania, obecnie oczekujące na podpisanie umowy Tytuł wnioskuŹródła finansowania Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Całkowita wartość inwestycji8 930 495,72 Dotacja z UE85%7 464 713,35 zł Środki GMM15%1 465 782,37 zł

183 Wnioski złożone w 2010 roku znajdujące się na listach rezerwowych Tytuł wnioskuŹródła finansowania Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Całkowita wartość inwestycji9 172 463,85 zł Dotacja z UE76,93%6 999 218,92 zł Środki GMM23,07%2 173 244,93 zł

184 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: ROK 2008 (CIEKI WODNE) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec Wartość inwestycji: 7 299 320,70 zł (DROGI POWIATOWE) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r Wartość inwestycji: 7 650 524,14 zł (DROGI GMINNE) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca Wartość inwestycji: 8 968 565,38 zł

185 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (EDUKACJA EKOLOGICZNA) Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec Wartość inwestycji: 327 978,75 zł (EUROBOISKO) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu Wartość inwestycji: 1 442 815,47 zł (DROGI WOJEWÓDZKIE) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu Wartość inwestycji: 10 518 579,94zł (JADERNÓWKA) Modernizacja i adaptacja "Jadernówki" - historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce Wartość inwestycji: 2 180 353,18 zł

186 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2009 (MKS) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego Wartość inwestycji: 11 546 998,52 zł (IN-TECH + MPP) Budowa inkubatora nowych technologii IN-TECH wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Wartość inwestycji: 68 259 307,58 zł (stan na 31.12.2010 r.)

187 W okresie programowania 2007 - 2013 do chwili obecnej uzyskało dofinansowanie 13 wniosków: (c.d.): ROK 2010 (TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI) Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu. Wartość inwestycji: 1 239 433,37 zł (KOLEKTORY NA BASENIE) Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Wartość inwestycji: 1 737 338,06 zł (DROGI POWIATOWE 2010) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego. Wartość inwestycji: 7 096 471,83 zł (DROGI GMINNE 2010) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu. Wartość inwestycji: 3 073 270,35 zł

188 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google