Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2007
Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody Wydatki

3 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2006 - 2007
Wyszczególnienie 2006 2007 Dynamika % Dochody własne 107,5 Udziały w podatkach 122,1 Subwencje 105,1 Dotacje 106,1

4 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002 - 2007
Plan Wykonanie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2002 - 2007
Plan Wykonanie 2002 2003 2004 2005 2006 2007

6 Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2004 - 2007

7 Dochody miasta Mielca za rok 2007

8 Dochody zależne od Gminy Miejskiej Mielec za rok 2007

9 Struktura wpływów z podatków lokalnych za rok 2007

10 Struktura wpływów z opłat za rok 2007

11 Struktura dochodów z majątku gminy za rok 2007

12 Struktura dochodów z usług za rok 2007

13 Udział w podatkach PIT i CIT za rok 2007

14 Subwencje za rok 2007

15 Struktura dotacji za rok 2007

16 Środki pozyskane z innych źródeł (w tym ZPORR) za rok 2007

17 Wykonanie wydatków miasta Mielca ogółem w latach 2006 - 2007
Wyszczególnienie 2006 2007 Dynamika % Wydatki własne 95,1 Wydatki zlecone 105,2

18 Wydatki budżetu miasta Mielca za rok 2007

19 Oświata i wychowanie w latach 2005 - 2007

20 Wydatki na zadania oświaty

21 Pomoc społeczna w latach 2005 - 2007

22 WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2007 ROKU

23 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 107.341
utrzymanie urządzeń melioracyjnych ,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,- środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej ,-

24 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.756.263
remonty kapitalne dróg gminnych ,- pozostałe remonty (remonty cząstkowe, oznakowanie ulic, remonty dróg gruntowych) ,-

25 Remonty ulic w 2007 roku ul. Lachnita ul. Szafera, Skargi, Pisarka
chodnik od Metalowców do Żłobka ul. Szenwalda ul. Łokietka ul. Ogrodowa ul. Połaniecka dojazd do gruntów rolnych

26 Remonty ulic w 2007 roku ul. Podleśna ul. Solskiego 16-24
ul. Wyspiańskiego 2 ul. Kraszewskiego ul. Konopnickiej 6, Chopina 6 ul. Naruszewicza

27 Dział 700 GOSPODARKA 381.179 MIESZKANIOWA w tym m.in.:
operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ew. gruntów – ,- dekoracja miasta – ,- rozbiórki budynków – ,- remonty (dach w budynku po Szkole Biznesu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biernackiego 1) – ,-

28 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150.268
opracowania mapowe i koncepcyjne – ,- podziały prawne i synchronizacje – ,- bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Parafialnym – ,-

29 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym m.in.: wydatki Rady Miejskiej – ,- utrzymanie Urzędu Miasta – ,- utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki ,- wydatki na promocję miasta – ,-

30 Promocja miasta Mielca w 2007 roku
Plan zł wykonanie zł w tym: materiały promocyjne ,- materiały do biblioteki promocyjno – informacyjnej 124,- koszty uroczystości miejskich, imprez oraz konkursów promocyjnych ,- współpraca międzynarodowa ,- dokumentacja foto i video ,-

31 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 86.484 aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone ,- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,-

32 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 423.154
wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne ,- utrzymanie Straży Miejskiej ,- na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym ,-

33 I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Dział 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH wydatki na opłaty sądowe i komornicze ,- koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych ,-

34 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 39.896 koszty prowizji bankowej ,-

35 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42.561.474 w tym m.in.:
utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – ,- koszty dowożenia uczniów do szkół – ,- utrzymanie Przedszkoli Miejskich – ,- W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – ,- nagrody – młodzi nieprzeciętni – 9.791,-

36 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki f. przeciwalkoholowego i przeciwdziałania narkomanii na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W pozostałej działalności: wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych zajęcia sportowe w szkołach (SKS)

37 Dział 851 – cd. obozy terapeutyczne półkolonie
zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia

38 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – ,- środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – ,- koszty funkcjonowania MOPS – ,- usługi opiekuńcze – ,- domy pomocy społecznej – ,- wydatki na dożywianie – ,-

39 Dział 853 ŻŁOBKI MIEJSKIE bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

40 (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI)
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

41 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 6.934.659 I OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji ,- oczyszczanie miasta ,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic ,- W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów i fontanny ,- dopłata na kapitał rezerwowy spółki MKS Sp. z o.o ,- utrzymanie studni i placów zabaw ,-

42 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.341.964
dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury ,- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury ,-

43 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody ,- zakup materiałów i wyposażenia ,- remonty ,- zakup usług pozostałych (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) ,- dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe ,-

44 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2007 ROKU

45 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ
Inwestycja 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW 70.000 Wystąpiono do Podkarpackiego Zarządu Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych w Rzeszów o rozpoczęcie prac projektowych przy udziale środków Gminy Miejskiej, ogłoszony I przetarg unieważniono, ze względu na wyższy koszt ofert niż zabezpieczone środki. W budżecie na rok 2008 zabezpieczono dodatkowe środki na opracowania projektowe.

46 Inwestycja 2 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY ROWU ZŁOTNICKO-MIELECKIEGO NA ODCINKU POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY MIELEC Przesunięto opracowanie dokumentacji na rok 2008 z uwagi na napięty harmonogram wcześniej zleconych dokumentacji projektowych.

47 Inwestycja 4 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH (w tym: Jadernych, Kościuszki, Głowackiego, Drzewieckiego, Sękowskiego, Al. Ducha św., Mickiewicza /część/ Wolności /część/ Narutowicza Opracowano dokumentacje projektowe. Wykonawca Firma Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha .

48 Inwestycja 5 CHODNIK PRZY ULICY 70.000 WOJSKA POLSKIEGO
Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 171 m² wraz z odtworzeniem skarpy rowu. Zadanie zakończone Wykonawca BRUK-LES Breń Osuchowski.

49 Inwestycja 6 BUDOWA DRÓG 2.000.000
Wydatki nie wygasające ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków o środki unijne na rok Przesunięto realizację zadań na lata

50 Inwestycja 7 DROGI MODERNIZACJE 50.000
Wykonano odcinek ekranu akustycznego przy Al. Jana Pawła II.

51 Inwestycja 8 5.119.284 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO
NA TERENIE MIASTA MIELCA W TYM:

52 Inwestycja 9 UL. RYBACKA Zakres 324,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca Kalbruk Mielec

53 Inwestycja 10 UL. KASPRZAKA-BOCZNA
Zakres rzeczowy 164 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca PHU TUREK Mielec

54 Inwestycja 11 UL. ŚLUSARSKA
Zakres 340 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zakończone. Wykonawca PHU Turek Mielec.

55 Inwestycja 12 UL. BRZOZOWA
Zakres rzeczowy 112 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 590 m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 209 m², kanalizacja deszczowa 110,5 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec

56 Inwestycja 13 UL. FLISAKÓW - ZAGRODY Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonawca POLDIM Mielec. Wydatki nie wygasające. Zakończenie r.

57 Inwestycja 14 UL. RÓŻANA Zakres rzeczowy 287 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 594 m², kanalizacja deszczowa 165,5 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec.

58 Inwestycja 15 UL. B. WSTYDLIWEGO
Wykonano 268 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni m². Zadanie zakończone. Wykonawca Kalbruk Mielec.

59 Inwestycja 16 UL. 6-GO SIERPNIA – BOCZNA
Zakres 60 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca BRUK- LES Breń Osuchowski.

60 CHODNIK NIEPODLEGŁOŚCI
Inwestycja 17 CHODNIK NIEPODLEGŁOŚCI Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ciągów pieszych o powierzchni m² na odcinku od ul. Wyspiańskiego - P. Skargi do ul. Kusocińskiego – Plac AK, wymianę oświetlenia ulicznego, elementy małej architektury. Termin umowny upłynął r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ŁĄCZBUD Rzeszów.

61 Inwestycja 18 ŁUŻE 800 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej.
Zadanie zakończone. Wykonawca PRD Mielec.

62 Inwestycja 19 UL. SPORTOWA- BACZYŃSKIEGO
= 702 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. 485 mb. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca POLDIM Mielec. Wydatki nie wygasające. Termin zakończenia r.

63 Inwestycja 20 PARKING UM UL. ŻEROMSKIEGO 23
Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 567 m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 344 m². Zadanie zakończone. Wykonawca Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J. Turek Mielec

64 Inwestycja 21 WYKUPY GRUNTÓW 800.903
Dokonano dalszych wykupów pod Mieleckie Centrum Administracyjne w rejonie ul Długosza, powiększenie gminnego zasobu w rej. Ogr. Solidarności, poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego, droga publiczna z planu „Smoczka C”.

65 BUDYNEK WIELORODZINNY
Inwestycja 22 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT D Zadanie zakończone. Wykonano budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny + piwnice – 20 mieszkań o powierzchni 1042 m² oraz lokal handlowy o pow. 30,88 m². Wykonawca PUHP DOM- EKO Mielec.

66 BUDYNEK WIELORODZINNY
Inwestycja 23 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E Zakres rzeczowy 3 kondygnacje + piwnice, 21mieszkań socjalnych o powierzchni 822,97 m². Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PUHP DOM EKO Sp. z o.o. Mielec. Termin zakończenia r.

67 Inwestycja 24 ELEWACJE BUDYNKÓW 800.000 MZBM - UDZIAŁY
Przekazano udziały do spółki. Wykonano elewacje budynków przy ul. Biernackiego 7, Fredry 1 i 4, Chopina 8, Asnyka 1, Niepodległości 11, Kusocińskiego 3, Niepodległości 18, Chopina 2 i 12, Skłodowskiej 6, Czarneckiego 2, Bogusławskiego 8, Wolności 29 i Lwowska 11.S

68 Inwestycja 25 ZAKUP CHŁODNI DO BUDYNKU NA CMENTARZU KOMUNALNYM 18.333
Dokonano zakupu chłodni do budynku na Cmentarzu Komunalnym.

69 Inwestycja 26 ZAKUPY INWESTYCYJNE 113.010 UM Zakupiono kserokopiarkę.
Przetarg na zakup serwera został ogłoszony w grudniu 2007 r. Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej zarezerwowane środki w kwocie zł zostały uchwalone jako wydatki niewygasające. W miesiącu styczniu 2008 r. przetarg został rozstrzygnięty i serwer został zakupiony.

70 Inwestycja 27 ZAKUP SAMOCHODU 57.750 OSOBOWEGO
Zakupiono samochód SKODA ROOMSTER dla potrzeb Urzędu.

71 Inwestycja 28 ZAKUPY INWESTYCYJNE 5.666 PROMOCJA
Zakupiono aparat fotograficzny dla potrzeb Biura Promocji.

72 Inwestycja 29 ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP RZOCHÓW 20.000
Dofinansowano zakup samochodu gaśniczego.

73 Inwestycja 30 ZAKUPY INWESTYCYJNE – 15.000 OBRONA CYWILNA
Zakupiono syrenę alarmową (os. Smoczka).

74 Inwestycja 31 WYKONANIE ZABUDOWY 13.640 JADALNI ZSO NR 1
Wykonano ścianę działową w wyniku której uzyskano dodatkowe pomieszczenie w obiekcie. Wykonawca firma OKNO-DEALER PLUS Mielec.

75 Inwestycja 32 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSO NR 1 W MIELCU
Wybudowano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego, łamanego o wymiarach 44x22 m z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem.

76 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: EDUKACYJNO - SPORTOWEJ
Inwestycja 33 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO - SPORTOWEJ W Szkole P. Nr 6 wykonano remont segmentu sportowego (wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja wraz z dociepleniem, wymiana instalacji co, elektrycznej, instalacji wod-kan, wymiana parkietu wraz z rusztem) i zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z boiskiem ze sztucznej trawy o powierzchni 840 m², oświetlenie terenu. Wykonawca Firma SAMSON Tarnów.

77 Inwestycja 33 – cd. Aktualnie trwają roboty w ZSO Nr.1 przy modernizacji segmentu sportowego, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – montaż szybu z platformą i nadbudową 2 przewiązek komunikacyjnych, wewnętrzne instalacje wod-kan, elektryczne. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Kosowy. Termin zakończenia r. Zagospodarowanie terenów przyszkolnych Wykonawca Firma SAMSON Tarnów. Termin zakończenia

78 Inwestycja 34 WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH 167.140
(SALE SPORTOWE – SP NR 3 I GIM 2) Opracowano projekty na budowę sal sportowych przy Sz. P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 2. Opracowano projekty budowlane dla sal sportowych Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

79 Inwestycja 35 DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU 31.110
Opracowano i przekazano dla Szpitala Powiatowego dokumentację na przebudowę dróg wewnętrznych i parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia parkingów instalacji monitoringu parkingów oraz projekt windy zewnętrznej przy budynku Oddziału Wewnętrznego oraz projekt estakady łączącej Oddział Zakaźny z budynkiem Stacji Dializ.

80 Inwestycja 36 MONITORING GIM 3 7.811
Zamontowano kamerę zewnętrzną przy boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawca firma Seciurity Rzeszów.

81 Inwestycja 37 MONITORING ZSO 1 7.239
Zakupiono rejestrator wraz z monitorem dla potrzeb monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU Seciurity z o.o. Marek Kozak Dębica.

82 Inwestycja 38 INWESTYCJE – 1.327 F.PRZECIWALKOHOLOWY
Dofinansowano wykonanie ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy z piłko chwytów o długości 72 mb. Wykonawca SAMSON Tarnów.

83 Inwestycja 39 MONITORING SP 1 5.733
Zamontowano 8 kamer wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych. Wykonawca Firma KOBRA Mielec.

84 Inwestycja 40 MONITORING ZS NR 2 5.490
Zamontowano 12 kamer zewnętrznych oraz 3 kamery wewnętrzne. Wykonawca PPHU Seciurity z o.o. Marek Kozak Dębica.

85 Inwestycja 41 OGRODZENIE BOISKA 25.635 PRZY SP 6
Wykonano ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy z piłko-chwytów o długości 72 mb. Wykonawca SAMSON Tarnów.

86 Inwestycja 42 ZAKUPY INWESTYCYJNE 14.053 F.PRZECIWALKOHOLOWY
Zakupiono sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych oraz alkomaty dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

87 Inwestycja 43 ZAKUP SERWERA MOPS 7.993 Zakupiono serwer.

88 Inwestycja 44 ODDYMIENIE BUDYNKU OŚWETLENIE AWARYJNE
HYDRANTY WEW – ŻŁOBKI W ramach tego zadania, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wykonano oddymienie budynków (Żłobek Miejski Nr 3, 5, 7), oświetlenie awaryjne, wyposażenie Żłobka Miejskiego Nr 5 w hydranty oraz remont pokrycia dachu w Żłobku Miejskim Nr 3.

89 Inwestycja 45 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- 35.380
ŚCIEKOWEJ NA TERENIE POWIATU – PROJEKT MAPA 35.380 Wykonano mapę do projektu. Wykonawca firma Majewski Mariusz – Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany.

90 Inwestycja 48 BUDOWA NOWYCH 61.630 PLACÓW ZABAW
W ramach zadania dokonano dostawy i montażu zabawek na place zabaw, ponadto wykonano ogrodzenie placu przy ul. Długiej i Wspólnej.

91 Inwestycja 49 OŚWIETLENIE 432.914
W ramach tego zadania ważniejsze pozycje to: budowa oświetlenia ul. Różanej, Beniowskiego, Naruszewicza, Przemysłowej, Wojska Polskiego, Gardulskiego, Orlej, Kasprzaka –boczna, Żegoty, budowa oświetlenia boiska przy ul Tańskiego.

92 Inwestycja 50 BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW 132.736
Zakupiono dwa szalety samoobsługowe. Jeden zamontowano przy ul. Staffa a drugi jest przygotowywany do montażu przy ul. Pisarka.

93 Inwestycja 51 PRZYGOTOWANIE 10.998 INWESTYCJI IM
Pokryto część kosztów mapy – program uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu.

94 Inwestycja 53 UTWORZENIE PARKU 1.600.000 PRZEMYSŁOWGO -AKCJE
Przekazano środki do spółki w zamian za objęcie akcji.

95 Inwestycja 54 PRZYGOTOWANIE 80.198 INWESTYCJI BIT
Opracowano projekty budowlane na: remont ulic po kanalizacji sanitarnej w Oś .Wojsław i Rzochów, koncepcja programowo-przestrzenna oraz funkcjonalno - użytkowa Os. MMR, dokumentacja projektowa remontu Żłobka Nr 3.

96 Inwestycja 55 DOTACJA NA INWESTYCJE SCK (ZAKUP PROJEKTORA) 156.084
Dofinansowano zakup projektora kinowego. Dotacja została rozliczona.

97 Inwestycja 56 BUDOWA BIBLIOTEKI (PROJEKT ORAZ CZĘŚĆ 229.360
WKŁADU WŁASNEGO DO ŚRODKÓW UNIJNYCH) Opracowano projekt na budowę biblioteki. Opracowanie Biuro Projektowe TEAM s.c. Busko Zdrój.

98 Inwestycja 57 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI STADIONU SPORTOWEGO MOSIR W MIELCU ORAZ DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZSO NR 1 Ogłoszony I przetarg na modernizację trybun unieważniono, ze względu na protesty uczestników postępowania przetargowego, ogłoszono II przetarg na który złożono 2 oferty tj. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce i MWM Sp. z .o.o. Gliwice. Ze względu na dokładną analizę i zapytania do złożonych ofert ze strony komisji przedłużono okres ważności ofert i rozstrzygnięcia przetargu do r. Opracowano koncepcję na wielofunkcyjną halę sportową w Os. Lotników. Całość środków uchwalono jako wydatki niewygasające.

99 Inwestycja 58 DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY – MOSIR 315.499
Wykonano dźwiękowy system ostrzegawczy na hali MOSiR.

100 Inwestycja 59 MOSIR – ZAKUPY 55.199 INWESTYCYJNE
Zakupiono tablicę wyników oraz inne wyposażenie dla potrzeb MOSiR.

101 Wynik finansowy za rok 2007 ,-

102 PODSUMOWANIE Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2007 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2007 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google