Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…"— Zapis prezentacji:

1 GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…

2 Chcieć to móc… Za skuteczność pozyskiwania środków unijnych miasto Mielec już dwukrotnie zostało uhonorowane tytułem „Europejskie Miasto – Europejska Gmina” (jako zwycięzca rankingu w skali województwa podkarpackiego i laureat w kategorii makroregionów)

3 DOTYCHCZAS UZYSKANE PRZEZ MIASTO FUNDUSZE UNIJNE UMOŻLIWIŁY:
promocję regionalnej przedsiębiorczości poprzez udostępnienie przedsiębiorcom centrum wystawienniczo-promocyjnego rozbudowę i przebudowę układu komunikacyjnego w Mielcu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje (mielecki park przemysłowy) kształcenie integracyjne poprzez tworzenie specjalnej ścieżki edukacyjnej od przedszkola do matury

4 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH

5 Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu komutacyjnego
Nazwa inwestycji Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu komutacyjnego Nazwa programu UE PHARE STRUDER WARTOŚĆ INWESTYCJI ,63 % dofinansowania UE 55,15 % KWOTA DOTACJI ,00

6 Budowa Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Mielcu
Nazwa inwestycji Budowa Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Mielcu Nazwa programu UE PHARE RAPID WARTOŚĆ INWESTYCJI ,86 % dofinansowania UE 29,59 % KWOTA DOTACJI ,00

7 Nazwa inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – obszar północno-zachodni – obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – I etap Nazwa programu UE PHARE 2000 WARTOŚĆ INWESTYCJI ,65 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI ,75

8 Nazwa inwestycji Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002 Nazwa programu UE PHARE 2002 WARTOŚĆ INWESTYCJI ,33 % dofinansowania UE 70,18 % KWOTA DOTACJI ,49

9 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W RAMACH ALOKACJI 2004-2006

10 Nazwa inwestycji Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem Nazwa programu UE ZPORR WARTOŚĆ INWESTYCJI ,79 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI ,09

11 Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego
Nazwa inwestycji Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego Nazwa programu UE SPO - WKP WARTOŚĆ INWESTYCJI ,00 % dofinansowania UE 75 % KWOTA DOTACJI ,82

12 Nazwa inwestycji Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego Nazwa programu UE ZPORR WARTOŚĆ INWESTYCJI ,50 % dofinansowania UE 50 % KWOTA DOTACJI ,00

13 Nazwa inwestycji Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych Nazwa programu UE ZPORR / EFS WARTOŚĆ INWESTYCJI ,94 % dofinansowania UE 100 % KWOTA DOTACJI ,94

14 ALOKACJA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013
NASZE SZANSE… NASZE PLANY…

15 W dążeniu do ciągłego zapewniania mieszkańcom naszego miasta wzrostu poziomu życia, została opracowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta mielca na lata z prognozą do roku Dokument otwiera kolejny etap rozwoju miasta, dążąc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.

16 Strategia wyznacza cele i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności miasta na tle województwa, kraju i Europy. Są to wyzwania, którym miasto musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

17 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Realizując zadania zawarte w Strategii, miasto czynnie poszukuje zewnętrznych źródeł dofinansowania. W obecnym okresie programowania największą pulę środków dla jst przewidziano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następujących programów operacyjnych: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

18 KORZYSTAJĄC Z MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA UNIJNEGO W RAMACH RPO WP MIASTO MA SZANSĘ m.in. NA:
POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – w tym celu zostały złożone dwa wnioski w naborze maj 2008, które obecnie zostały poddane ocenie merytoryczno-technicznej Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca 2. Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R

19 Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec
REALIZACJĘ PROJEKTU, KTÓRY SŁUŻY OCHRONIE ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIU ZAGROŻENIOM – w tym celu został złożony wniosek w naborze maj 2008, który obecnie został poddany ocenie merytoryczno-technicznej Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

20 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO UMOŻLIWIŁ NAM, NATOMIAST:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO KULTURY – w tym celu został złożony wniosek w naborze wrzesień 2008, które obecnie został poddany ocenie formalnej Budowa Biblioteki wraz z Centrum Wiedzy Lotniczej i Technicznej w Mielcu

21 NASZE PLANY to m.in. .… POPRAWA STANU I ROZBUDOWA INFRAS-TRUKTURY EDUKACYJNEJ – w naborze wrzesień/październik 2008 zostały złożone dwa wnioski w procedurze preselekcji o dofinansowanie w ramach RPO WP Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu 2. Poprawa dostępności do edukacyjnej bazy sportowej w Mielcu poprzez budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2

22

23 POPRAWA STANU I EFEKTYWNOŚCI WYKORZYS-TANIA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ – w naborze luty 2009 planujemy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WP Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół i żłobków na terenie miasta Mielca 2. Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

24 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP EDUKACJA EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY - w naborze luty 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie utworzenia Centrum edukacji ekologicznej w ramach RPO WP

25

26 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu UDOSKONALENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP

27 REWITALIZACJA MIASTA – w naborze czerwiec 2009 planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie działań z tym związanych w ramach RPO WP

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mielec, dn r.


Pobierz ppt "GMINA MIEJSKA MIELEC A FUNDUSZE UNIJNE…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google