Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II KONSULTACJE SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 II KONSULTACJE SPOŁECZNE
„STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020” II KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 ANALIZA SWOT Wybrane z ankiet

3 Wybrane z ankiet dobrze działająca specjalna strefa ekonomiczna
dobrze wykształcona kadra dostępność komunikacyjna (lotnisko, kolej, drogi) pozyskiwanie nowych inwestorów i środków unijnych poprawa wizerunku miasta - ulice, chodniki, oznakowanie koncentracja przemysłu nowoczesne stacje uzdatniania wody, składowiska odpadów kapitał stały i potencjał ludzki po dawnej WSK dobra infrastruktura otoczenia biznesu SILNE STRONY Wybrane z ankiet

4 Wybrane z ankiet dynamiczny rozwój MSP i tworzenie miejsc pracy
odważny samorząd zrównoważony budżet miasta Mielca właściwa polityka władz miasta w sprawie infrastruktury stanu dróg i obwodnic zasoby ludzkie i ich fachowe wykształcenie spadek bezrobocia w związku z powstaniem nowych zakładów pracy SILNE STRONY Wybrane z ankiet

5 Wybrane z ankiet brak mielczan we władzach województwa i kraju
drogi brak aktywności społeczności lokalnej młodziez wykształcona w złych kierunkach niskie zarobki produkcje uciążliwe dla środowiska dworzec kolejowy budownictwo mieszkaniowe zaśmiecone, niezabudowane tereny miasta, parki kultura, sport, bezpieczeństwo na stadionach odpływ młodych - bardzo często wykształconych do pracy za granicę SŁABE STRONY Wybrane z ankiet

6 Wybrane z ankiet obwodnica miasta Mielca
wykorzystanie i zagospodarowanie istniejących obiektów słaba komunikacja kolejowa brak dostępu komunikacji lotniczej słaby rozwój sportu nie dostosowanie kształcenia młodzieży do lokalnego rynku pracy brak szkolenia młodych kadr brak koncepcji rozwoju młodzieży słaba polityka wg małych przedsiębiorstw SŁABE STRONY Wybrane z ankiet

7 Wybrane z ankiet rozwój produkcji samolotów z wykorzystaniem lotniska
rozwój bazy rekreacyjno-sportowej rozwój strefy SSE fundusze zewnętrzne rewitalizacja zasobów mieszkaniowych planowanie inwestycji przyszłościowych budownictwo mieszkaniowe dobre przygotowanie młodzieży do pracy SZANSE Wybrane z ankiet

8 Wybrane z ankiet budowa wału i na nim drogi rz. Wisloka
Euro-Park wspieranie inwestorów nowy inwestor dla Zakładów Lotniczych promocja Mielca na arenie międzynarodowej nowe inwestycje znanych firm i korporacji utworzenie filii wyższych uczelni technicznych uwzględniających specyfikę firm w SSE SZANSE Wybrane z ankiet

9 Wybrane z ankiet emigracja zarobkowa ludzi
zamykanie małych przedsiębiorstw prywatnych patologia młodzieży, która nie ma pomysłów na czas wolny brak pracowników o zawodowym wykształceniu brak mieszkań komunalnych brak odpowiedniego dworca PKP i PKS ZAGROŻENIA Wybrane z ankiet

10 brak jednolitej polityki w sprawie przyszłości przemysłu lotniczego w Mielcu i wykorzystania lotniska brak środków finansowych na badania i rozwój słabe przebicia projektów w Mielcu w województwie zagrożenie degradacji środowiska wzrost konkurencyjności miast regionu Rzeszowa i państw zewnętrznych ZAGROŻENIA Wybrane z ankiet

11 WSTĘPNE PODSUMOWANIE ANKIETY

12 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY
CEL BADANIA Zebranie opinii mieszkańców miasta Mielec o warunkach życia w mieście, barierach rozwojowych, najpilniejszych problemach inwestycyjnych i społecznych do rozwiązania w latach CHARAKTERYSTYKA PRÓBY W badaniu udział wzięły 251 osoby. Próba prawdopodobnie odzwierciedla opinię ogółu mieszkańców lecz nie można jej traktować jako reprezentatywnej dla całości populacji miasta Mielca. Uzyskane wyniki stanowią jednak sygnał wskazujący najważniejsze problemy obecnie istniejące w mieście.

13 PYTANIE: Czy uważa Pan/Pani, że działania strategiczne powinny być odważne i dynamiczne, czy raczej ostrożne i zachowawcze? 91% ankietowanych odpowiedziało, iż działania strategiczne powinny być odważne i dynamiczne.

14 Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w Mielcu?
Średnia lokalny rynek pracy Zła 2,8 szkoły podstawowe Dobra 3,9 gimnazjum 3,7 szkoły średnie 3,8 opieka społeczna Przeciętna 3,1 opieka zdrowotna 3 warunki mieszkaniowe bezpieczeństwo mieszkańców 3,2 dostępność do kultury i rozrywki dostępność do sportu i rekreacji wodociągi i jakość wody kanalizacja 3,6 stan dróg i komunikacji lokalnej 2,7 stan środowiska naturalnego gastronomia 3,3 placówki handlowe placówki usługowe PYTANIE: Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w Mielcu?

15 5 NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ:
PYTANIE: 5 NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ: Remonty i budowa dróg, obwodnicy i mostów. Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty przystankowe). Wsparcie skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego (nowe osiedla). Zwiększenie nakładów na inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki (budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej). Proszę wskazać maksymalnie 5 działań najważniejszych i 5 działań zbędnych dla mieszkańców i rozwoju m. Mielec, na które powinny być (lub nie) wydawane w pierwszej kolejności pieniądze z budżetu miasta.

16 5 DZIAŁAŃ ZBĘDNYCH: Poszukiwanie nowych miast partnerskich. Rozbudowa usług gastronomiczno – hotelarskich. Współpraca z miastami partnerskimi. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej. Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii.

17 7 NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW :
Poprawa lokalnego rynku pracy i likwidacja bezrobocia. Modernizacja istniejących i budowa nowych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, lotnisko, kolej, obwodnica). Zatrzymanie procesu emigracji z miasta osób młodych i wykształconych. Dynamiczne działania samorządu w kierunku pozyskiwania jak największych środków z UE na rozwój miasta. Efektywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych. Modernizacja i odnowa miasta. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. PYTANIE: Jaki powinien być najważniejszy cel działalności dla samorządu lokalnego w Mielcu?

18 NAJWIĘKSZY PROBLEM PYTANIE: Brak miejsc pracy. Zły stan dróg i komunikacji. Zanieczyszczone środowisko. Patologie społeczne. Niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań. Przestępczość. Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno – wypoczynkowa. Słaby rozwój usług. Słaby rozwój handlu. Zły stan zabytków. Który z wymienionych obszarów jest Państwa zdaniem największym problemem miasta Mielec? NAJMNIEJSZY PROBLEM

19 Jakie problemy społeczne należy rozwiązać w procesie rozwoju miasta?
PROBLEMY DO ROZWIAZANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PYTANIE: Bezrobocie. Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób. Bieda. Przestępczość młodocianych. Chuligaństwo. Przestępczość. Alkoholizm. Przemoc w rodzinie. Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia). Narkomania. Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet). Utrudniony dostęp do dobrych szkół. Jakie problemy społeczne należy rozwiązać w procesie rozwoju miasta? PROBLEMY NAJMNIEJ WAŻNE

20 Działania dotyczące zatrzymania (ściągnięcia) młodych i wykształconych ludzi w mieście.
Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich na rzecz zapobiegania bezrobociu (dostęp do szkoleń, kursów dokształcających i pozwalających na przekwalifikowanie, wdrażanie systemów jakości). Działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i patologiom społecznym oraz wzmocnieniu więzi rodzinnych. PYTANIE: Proszę wskazać maksymalnie TRZY działania do realizacji w obszarze rozwoju społecznego miasta.

21 PROBLEMY DO ROZWIAZANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
PYTANIE: Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi. Zły stan infrastruktury wokół budynków. Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania. Zły stan estetyczny otoczenia. Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania. Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli. Jakie problemy związane z jakością życia należy rozwiązać w procesie rozwoju miasta? PROBLEMY NAJMNIEJ WAŻNE

22 Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych.
Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój działalności społecznej i kulturalnej, w tym mających za zadanie odbudowę więzi społecznych wśród mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przebudowa lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych. 3. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. PYTANIE: Proszę wskazać maksymalnie TRZY działania do realizacji w obszarze infrastruktury i obiektów budowlanych miasta?

23 CHARAKTERYSTYKA ANKIETOWANYCH
PŁEĆ: Kobiety: 48% Mężczyźni: 52% WIEK ANKIETOWANYCH: 15-24 lata: 14% 25-35 lat: 15% 36-64 lata: 63% Pow. 65 lat: 8% WYKSZTAŁCENIE: Podstawowe/zawodowe: 5% Średnie ogólne/zawodowe: 23% Wyższe: 72% GRUPA ZAWODOWA: Bezrobotni: 8% Sektor prywatny, w tym pracownicy: 6%, pracodawcy: 3% Sektor publiczny: 59% Inne (uczniowie, studenci, emeryci): 24%

24 WIZJA, MISJA, CELE STRATEGICZNE, CELE FINANSOWE

25 Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:
"MIELEC, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze jak również dbać o swój rozwój fizyczny". WIZJA Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:

26 Misja spełniająca wizję:
Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Misja spełniająca wizję:

27 I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. CELE STRATEGICZNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY..

28 CELE STRATEGICZNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

29 Utrzymanie wzrostu dochodów i kosztów gminy miejskiej Mielec według równania:
wskaźnik inflacji + 1,5% CELE FINANSOWE 2. Utrzymanie 17%-wego (z budżetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatków majątkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje).

30 3. Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Mielca w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji WARIANTU pozyskiwania środków finansowych: CELE FINANSOWE

31 ROZWIĄZANIE TYPU: A WARIANT I 60%
MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I 60% + 80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 100% kosztów inwestycji WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30%

32 ROZWIĄZANIE TYPU: B WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ
WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I 60% + 80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 15 % kosztów inwestycji WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30%

33 WSTĘPNA PROGNOZA FINANSOWA

34 TABELA NR 1. PROGNOZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminy miejskiej Mielec WYSZCZEGÓLNIENIE 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2013….. 1 DOCHODY BUDŻETU Wskaźnik inflacji + 1,5% 4,5% 4,9% 5,2% 5,1% 5,0% 2 WYDATKI BUDŻETU w tym wydatki majątkowe / inwestycje + zakupy inwestycyjne /17% budżetu 3. Nadwyżka /deficyt budżetu (1-2) ,00 0,00

35 TABELA NR 2. MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE /WIELKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE/ 1. WARIANT I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.1. 60% - możliwości zadłużenia budżetu 1.2 Zaplanowane wydatki majątkowe(80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 1.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 1.4. Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% 1.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji)

36 2. WARIANT II 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.1. 50% - możliwości zadłużenia budżetu 2.2 Zaplanowane wydatki majątkowe(80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 2.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 2.4. Możliwości inwestycyjne/ 2.3. jako 15%-wkład własny/-wysokość dotacji zewnętrznych 85% 2.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji)

37 3. WARIANT III 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.1. 40% - możliwości zadłużenia budżetu 3.2. Zaplanowane wydatki majątkowe (80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 3.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 3.4. Możliwości inwestycyjne/ 3.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% 3.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji)

38 4. WARIANT IV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.1. 30% - możliwości zadłużenia budżetu 4.2. Zaplanowane wydatki majątkowe (80% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje) 4.3. Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ 4.4. Możliwości inwestycyjne/ 4.3.jako 15%-wkład własny + wysokość dotacji zewnętrznych 85% 4.4.1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji)

39 III KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zapraszamy na: III KONSULTACJE SPOŁECZNE


Pobierz ppt "II KONSULTACJE SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google