Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

2 Niezbędne warunki do zarządzania ryzykiem Wybór właściwej drogi
Agenda Niezbędne warunki do zarządzania ryzykiem Wybór właściwej drogi Funkcjonowanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie oraz jego rezultaty Wyzwania na przyszłość

3 Zarządzanie Ryzykiem jako element wbudowany w kulturę organizacji
Procesy Aktywa Fundusze Infrastruktura IT Ład korporacyjny HR Do ujednolicenia Reputacja Inne aktywa…

4 Zarządzanie ryzykiem – warunek konieczny
Kultura realizacji zadań funkcjonująca w jsfp, oparta na tradycyjnych podejściu wykonywania procedur, bez zarządzania ukierunkowanego na osiągania celów dla obsługiwanych procesów i produktów stanowi istotną barierę wdrożeniową dla skutecznego zarządzania ryzykiem. Określenie kontekstu – stanowi niezbędny warunek dla funkcjonowania zarządzania ryzykiem. Wdrożenie zarządzania ryzykiem, jako elementu „systemu naczyń połączonych”, jest bezpośrednio uzależnione od stosowania w organizacji narzędzi zarządzania przez cele i pomiaru efektów.

5 Ewolucja Zarządzania Ryzykiem w ZUS
ISO 31000 COSO II COSO ERM BAZYLEA II SOLVENCY II Ustawa o finansach publicznych Standardy kontroli zarządczej dla jsfp Wytyczne dla jsfp dot. planowania i ZR

6 Gdzie byliśmy….. Brak systematycznej i kompleksowej analizy ryzyka
Brak lub znikoma wiedza na temat znaczenia zarządzania ryzykiem Niski poziom percepcji ryzyka Brak świadomości na temat częstotliwości, rozmiarów i skutków potencjalnych ryzyk Brak świadomości pracowników, że wszyscy zarządzamy ryzykiem (tylko nie było to jeszcze nazwane) Brak wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem przez kierownictwo wyższego i średniego szczebla

7 Zarządzanie procesowe
Początek drogi… Czynniki ryzyka Ocena ryzyka Metodyka zarządzania ryzykiem Zarządzanie procesowe

8 System oceny pracy oddziałów Plan działalności Zakładu
Zarządzanie ryzykiem Ryzyko – niepewne zdarzenie/zbiór zdarzeń, które w przypadku ich zaistnienia będą miały wpływ na realizację założonych celów Procesy System oceny pracy oddziałów Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów jednostki Zarządzanie Ryzykiem Plan działalności Zakładu Osiągnięcie celów Zakładu

9 Perspektywy zarządzania ryzykiem
Strategiczna Strategia Przekształceń ZUS Strategia Rozwoju ZUS Projektowa Polityki Obszarowe Karty Projektów/Inicjatyw Operacyjna System Oceny Pracy Oddziałów ZUS Plan działalności Zakładu

10 Gdzie jesteśmy….. Świadomość istnienia ryzyka
Posiadanie informacji o współzależności ryzyk Dysponowanie wiedzą na temat wpływu ryzyk na organizację Zdolność zarządzania ryzykami w poszczególnych komórkach w całej organizacji Wzrost możliwości tworzenia wartości dodanej Oszczędności związane z realizacją zadań w ramach poszczególnych procesów Krótszy czas reakcji na sytuacje kryzysowe/ zagrożenia Wzrost współpracy oraz sprawniejsza komunikacja między komórkami Brak narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem Brak wiedzy w zakresie efektywnego zastosowania procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa w organizacji

11 1) Postanowienia ogólne. 2) Cele zarządzania ryzykiem.
Polityka zarządzania ryzykiem w ZUS 1) Postanowienia ogólne. 2) Cele zarządzania ryzykiem. 3) Odpowiedzialność osobowa. 4) Odpowiedzialność organizacyjna. 5) Zarządzanie ryzykiem. 6) Postanowienia końcowe.

12 Struktura ramowa zarządzania ryzykiem w ZUS
POZIOM - KOMITET DS. RYZYKA Przegląd raportów z analizy ryzyka Opiniowanie planów postępowania z ryzykiem w zakresie poziomu akceptowalności ryzyka i sposobu reakcji na ryzyka. Analiza ryzyka dla nowych przedsięwzięć i inicjatyw strategicznych PRZEGLĄD RYZYK ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KOMITET DS. RYZYKA POZIOM - CENTRALA – DYREKTORZY Przegląd i weryfikacja ryzyk zidentyfikowanych w tjo Przegląd oceny ryzyk Określenie akceptowalnego poziomu ryzyka Propozycja Planów działania - systemowych działań zaradczych Realizacja postanowień z posiedzenia Komitetu POZIOM - DAU- WWZR Analiza ryzyk ujętych w Raportach Oddziałowych Sporządzanie syntetycznego Raportu z analizy ryzyk DEPARTAMENT AUDYTU WYDZIAŁ WZR DYREKTORZY WŁAŚCIWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI KOMITETY ODDZIAŁOWE DYREKTORZY O/ZUS POZIOM - ODDZIAŁ – DYREKTORZY Akceptacja poziomu ryzyka. KOMITETY ODDZIAŁOWE Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka

13 Zasilanie Bazy ryzyka Czynności doradcze Raporty Komitetów Oddziałowych Opiniowanie Kart Inicjatyw/Projektów Zadania audytowe Opiniowanie WAP

14 Kwartalne Raporty z Analizy Ryzyka w ZUS
Raporty Komitetów Oddziałowych Wskaźniki KRI Zadania audytowe Źródła danych służące przeprowadzeniu analizy ryzyka Baza ryzyk

15 Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
Kwartalne Raporty z Analizy Ryzyka w ZUS Kluczowe Wskaźniki Ryzyka KRI OBSZAR OPERACYJNY (błędy, przekroczenia terminowości, skutki finansowe) KRI OBSZAR WSPOMAGAJĄCY HR (rotacja, nieobecności, nadgodziny) IT (dostępność aplikacji, sieci) Powiązanie z inicjatywą EP06 15

16 Raportowanie

17 Kart Projektów/Inicjatyw
Wspieranie poprzez opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz Kart Projektów/Inicjatyw Opiniowanie WAP Opiniowanie Kart Projektów/Inicjatyw

18 Plan komunikacji zarządzania ryzykiem
„Identyfikacja i kategoryzacja ryzyk dla zestandaryzowanych procesów stosowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Czynności doradcze Budowanie świadomości Zarządzania Ryzykiem w Organizacji. Szkolenia z Zarządzania Ryzykiem Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej Oddziałów ZUS. Administrowanie skrzynką mailową stworzoną w celu komunikacji z pracownikami Zakładu w związku z identyfikacją nowych ryzyk. Portal Zarządzania Ryzykiem Zainicjowanie projektu intranetowego portalu dla celów zgłaszania, identyfikacji i oceny ryzyk w komórkach zakładu

19 Dokąd zmierzamy Powszechna wiedza na temat występowania ryzyk, zarządzania ryzykiem Ułatwienie i usprawnienie przepływu informacji w ramach całego Zakładu Ograniczenie negatywnych skutków zmaterializowania się zidentyfikowanych ryzyk Nie podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie zdarzeń i zachowań mogących mieć negatywny wpływ na realizację celów Zakładu Brak systemu motywacji pracowników zwiększającego chęć czynnego i systematycznego udziału w procesie zarządzania ryzykiem

20 Integracja Bazy ryzyka
System Monitoringu Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego interface Zarządzanie ryzykiem IT BAZA RYZYK interface Ryzyko Bezpieczeństwa Informacji

21 Świadome zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
Szczegółowe wytyczne dla jsfp w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem a rozwiązania ZUS Dopasowanie do Zakładu jako warunek skuteczności systemu zarządzania ryzykiem Świadome zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej Powiązanie zarządzania ryzykiem z celami Zakładu Określenie uczestników zarządzania ryzykiem w strukturze Zakładu Identyfikacja ryzyka jako element bieżącego działania Wspólna płaszczyzna opisu i rozumienia ryzyka Określenie kryteriów analizy ryzyka Określenie akceptowalnego poziom ryzyka Reakcja i działania ograniczające Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem

22 Dojrzałość zarządzania ryzykiem wg metodyki M_o_R
1 4 Poziom 1 - Początkowy Poziom 2 - Powtarzalny Poziom 3 - Zdefiniowany Poziom 4 - Zarządzany Poziom 5 - Optymalizowany 5 2 3

23 Główne tezy na temat zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji poświęcenia pewnych środków finansowych oraz zasobów ludzkich w celu stworzenia struktury odpowiedzialnej za tą działalność Zarządzanie ryzykiem usprawnia działanie jednostki Wprowadzenie dojrzałego systemu zarządzania ryzykiem powoduje jakościową zmianę w kulturze zarządzania przedsiębiorstwem Brak umiejętności zademonstrowania wartości dodanej płynącej z zarządzania ryzykiem przyczynia się do utraty zainteresowania oraz zepchnięcia na dalszy plan W związku z brakiem wiedzy albo ignorowaniem wpływu ryzyka na osiągnięcie celów, w organizacjach pojawia się swego rodzaju mechanizm wyparcia ryzyka ze świadomości - jako źródła lęku przed niepowodzeniem Ograniczenia we wprowadzeniu ZR vs co się sprawdziło (korzyści) Zarządzanie ryzykiem podnosi świadomość i odpowiedzialność pracowników za jednostkę

24 Kontakt: mariusz.jedynak@zus.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt:


Pobierz ppt "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google