Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane funkcje użytkowe systemów klasy MRPII/ERP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane funkcje użytkowe systemów klasy MRPII/ERP"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane funkcje użytkowe systemów klasy MRPII/ERP

2 Rachunkowość, Finanse, Księgowość
Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

3 Kontroling: Analizy wskaźnikowe sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa
Zaawansowany system analiz on line OLAP Struktura konta definiowana przez użytkownika – wielowymiarowość/liczba segmentów. Wielowalutowość obsługa rozliczeń i transakcji międzynarodowych obsługa zagadnień związanych z euro Wielojęzyczność Obsługa operacji finansowych i handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami w holdingu

4 Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy/holdingu
Rozliczanie projektów/kontraktów Obsługa rozdzielników kosztów Rozliczanie różnic kursowych Kompensata należności i zobowiązań Obsługa VAT Rozliczanie ceł Budżetowanie i prognozowanie Prognozowanie przepływów finansowych Tworzenie zestawień bilansowych (F01, F02) Obsługa kasy EDI z bankiem

5 środki trwałe możliwość tworzenia struktury środka trwałego naliczanie amortyzacji zgodnie z polskimi przepisami przeszacowanie środków trwałych rozliczanie ubezpieczeń symulacja kosztów i umorzeń należności obsługa grup odbiorców/klasyfikacja (grupy według dyskonta, wiarygodności płatniczej etc.) naliczanie różnych podatków (akcyza etc.) zarządzanie płatnościami poszczególnych odbiorców kontrola kredytu przy sprzedaży

6 zobowiązania tworzenie grup dostawców/klasyfikacja (ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta etc.) blokowanie własnych płatności zarządzanie przepływem gotówki automatyczne propozycje płatności dla grup/dostawców, w tym prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarygodności klientów kontrola płatności dla grup/dostawców sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów płace

7 Koszty Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy
Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

8 metody naliczania kosztów
rachunek kosztów standardowych wg miejsc powstawania i wg nośników kosztów rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów rachunek kosztów zmiennych o wielu poziomach zmienności procesowy rachunek kosztów rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) odliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych

9 symulacje kosztowe według wybranego algorytmu proponowanego przez system
symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji określanie kosztów po każdej operacji możliwość jednoczesnego stosowania wielu modeli kosztowych

10 Dystrybucja Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy
Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

11 tworzenie i przedstawianie łącznie dla każdego zakładu i magazynu:
prognoz potrzeb na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości stanów do rozdysponowania zasad uzupełniania zapasów ustalania wielkości partii cyklu dostaw tworzenie i obsługa sieci powiązań logistycznych między magazynami i zakładami tworzenie zapotrzebowań na transport na podstawie zleceń międzymagazynowych z podaniem wagi, wymiarów itd.

12 tworzenie proponowanych zleceń na uzupełnianie zapasów
tworzenie wielopoziomowego harmonogramu głównego – planu długookresowego dostaw i wynikających z niego planów produkcji koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw dla wielu powiązanych ze sobą zakładów określanie struktury harmonogramów

13 Zakupy Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy
Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

14 wielowalutowość, w tym obsługa euro
wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) rozliczanie rabatów, skont zgodnie z polskimi przepisami obsługa VAT, akcyzy obsługa wielu źródeł pokrycia zobowiązań (inni płatnicy niż nabywca) kontrola realizacji zakupów obsługa reklamacji ilościowo-wartościowych rozliczanie dostaw częściowych, nadzorowanie harmonogramu dostaw rozliczanie dostaw

15 analiza solidności dostawców
analiza wartościowa zakupów (wg rynków, dostawców) obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami (nadzorowanie płatności odsetek) nadzorowanie realizacji budżetu podział zamówień na wielu dostawców komasacja zamówień powiązanie z potrzebami tworzonymi przez MRP obsługa celna zgodna z normami UE

16 Sprzedaż Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy
Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

17 wielowalutowość, w tym obsługa euro
wielojęzyczność (teksty dokumentów i wolnego tekstu) rozliczanie rabatów, skont zgodnie z polskimi przepisami obsługa VAT, akcyzy obsługa wielu źródeł pokrycia należności (inni płatnicy niż nabywca, różne punkty dostawy) obsługa operacji celnych kontrola realizacji zamówień obsługa polityki cenowej przedsiębiorstwa obsługa katalogów cenowych różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców

18 proponowanie alternatywnych pozycji odbiorcom
analiza statusu klienta ryzyko finansowe kontrola kredytu wiarygodność płatnicza obsługa dokumentacji handlowej wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej obsługiwanie reklamacji ilościowej i wartościowej rozliczanie dostaw częściowych, nadzorowanie harmonogramu dostaw rozliczanie dostaw

19 rozliczanie prowizji agentów handlowych
analiza rynków zbytu analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup nadzorowanie realizacji planu sprzedaży zbieranie danych marketingowych (ankiety, mailing) EDI – elektroniczna wymiana informacji handlowych z odbiorcami

20 Produkcja Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy
Sprzedaż Produkcja Obrót materiałowy Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

21 Produkcja INDEKSY Produkcja PROCESY TECHNOLOGICZNE CENTRA ROBOCZE
Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Produkcja Obrót materiałowy Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

22 opis pozycji asortymentowych i struktur/receptur
dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu rysunków, szkiców i danych multimedialnych struktura planistyczna (dla MPS), obsługa wariantów i opcji, harmonogram montażu struktura/receptura wyrobu: konstrukcyjna produkcyjna powiązania między strukturą konstrukcyjną i produkcyjną (obsługa zmian konstrukcyjnych)

23 indywidualna struktura dla konkretnego projektu
tworzenie struktury wyrobu na podstawie szablonu, konfiguracja z użyciem opcji na różnych poziomach struktury/złożenia pozycje zmienne w strukturze/recepturze: pełna zamienność częściowa zamienność zamienność w przedziale dat pozycje typu „fantom” do celów planistycznych pozycje typu „fantom” – komplety przechowywane na magazynie uzysk i współczynnik braków

24 dane kosztowe, umożliwiające naliczanie kosztów:
koszty normatywne koszty rzeczywiste koszty postulowane dane dotyczące wyprodukowanych wyrobów do serwisu dane do obsługi kooperacji zewnętrznej dane do obsługi zakupów dane do obsługi sprzedaży kontrolowanie partii (według numerów seryjnych, numerów partii, miejsca użycia)

25 PROCESY TECHNOLOGICZNE
Produkcja PROCESY TECHNOLOGICZNE CENTRA ROBOCZE INDEKSY Produkcja PROCESY TECHNOLOGICZNE Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Produkcja Obrót materiałowy Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

26 możliwość wyboru technologii zależnie od wielkości partii
kopiowanie opisów procesów nakładanie się operacji operacje zlecane do kooperacji dołączanie tekstu do opisu operacji dołączanie szkiców do opisu operacji technologicznych specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji zarządzanie personelem wykonawczym (przydział operatorów)

27 Produkcja CENTRA ROBOCZE Produkcja PROCESY TECHNOLOGICZNE CENTRA
INDEKSY Produkcja CENTRA ROBOCZE Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Produkcja Obrót materiałowy Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

28 centrum robocze zawierające maszyny
centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne podawanie/naliczanie zdolności produkcyjnej jako sumy godzin podawanie przepustowości centrum roboczego indywidualny kalendarz dla centrum roboczego przypisanie maszyn i pracowników do centrum przypisanie magazynu prac w toku do centrum definiowanie dla każdej maszyny/centrum zdolności produkcyjnej (indywidualne kalendarze)

29 przypisywanie obsługi centrum/maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów
sposób obciążenia centrum roboczego: operacje maszynowe – Tpz, Tj operacje inne niż maszynowe inne możliwość obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji określanie stawek kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego

30 Harmonogram główny MPS Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty
Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

31 sposób planowania: na konkretne daty w okresach planistycznych możliwość symulacji harmonogramu głównego „co będzie jeśli” prezentacja wyników obciążenia stanowisk dla zmiennych okresów planistycznych tworzenie prognoz na podstawie danych z przeszłości z wykorzystaniem metod statystycznych możliwość wprowadzenia do harmonogramu części zamiennych naliczanie zapotrzebowań na zasoby krytyczne z danych technologicznych

32 tworzenie zasobów krytycznych innych niż „wąskie gardła” produkcji
oznaczanie jako zasoby krytyczne materiałów o długim cyklu dostaw, sprawdzanie ich dostępności przygotowanie planowanych zleceń dla powiązanych między sobą zakładów uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS powiązanie zleceń z odpowiedzialnym planistą

33 Obrót materiałowy Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja
Zakupy Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

34 ewidencja obrotu materiałowego
ewidencja typowych transakcji obrotu materiałowego możliwość definiowania własnych transakcji obrotu materiałowego bez prac programistycznych transakcje związane z produkcją w toku autoryzacja poszczególnych użytkowników do dokonywania wybranych typów transakcji obrotu materiałowego identyfikacja wprowadzającego transakcję wiele lokalizacji w jednym magazynie wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie

35 identyfikacja i obsługa partii materiału w magazynach i lokalizacjach oraz w procesie produkcji i dystrybucji określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet dla konkretnego materiału i/lub partii materiału śledzenie zużycia partii materiału wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej obsługa magazynu przyjęć magazyn tranzytowy przyjmowanych materiałów do inspekcji ilościowo-wartościowej utrzymywanie pełnego archiwum dokonywanych transakcji

36 odrębne jednostki miary z przeliczeniem automatycznym dla:
zakupów składowania sprzedaży produkcji dwustopniowa inwentaryzacja ciągła analiza ABC wykonywana automatycznie według zadanych kryteriów możliwość organizowania przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg zadanych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji itp.)

37 określanie dla materiału poziomu:
minimalnego prognozowania poziomu zapasów ekonomicznej wielkości partii wartościowanie zapasów wg: ceny bieżącej średniej ważonej ceny ewidencyjnej rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw narzędzia do obsługi statystycznej kontroli jakości tworzenie zapotrzebowań na materiały nie objęte MRP

38 MRP Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż
Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

39 modyfikacja planu metodą:
wsadową on line modyfikacja planu metodą ciągłą obsługa pozycji typu „fantom” wprowadzanie zleceń spoza MPS (np. na części zamienne) wyliczanie najpóźniejszej daty rozpoczęcia realizacji zlecenia na podstawie cykli produkcyjnych i przesunięć dla składników naliczanie cyklu produkcyjnego na podstawie technologii dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych zdolności produkcyjnych

40 komasowanie zleceń produkcyjnych
dysponowanie określonym procentem zapasu bezpieczeństwa prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa wstępna analiza przepływów finansowych związanych z MRP komasacja zleceń na zaopatrzenie naliczanie równoczesne z MRP planowanego obciążenia stanowisk bilansowanie obciążeń stanowisk – wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych)

41 Zarządzanie operatywne
Rachunkowość Finanse Księgowość Koszty Dystrybucja Zakupy Sprzedaż Obrót materiałowy Produkcja Harmonogram główny MPS MRP Zarządzanie operatywne

42 naliczanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne
symulacja obciążeń stanowisk: rozwijanie „do tyłu” (od żądanej daty dyspozycyjności) rozwijanie „do przodu” wykonywanie obciążeń centrów roboczych kalendarz produkcyjny sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych (stany magazynowe, rezerwacje, produkcja w toku,ilości dostępne) wprowadzanie zmian do planowanych zleceń produkcyjnych

43 tworzenie ręczne zleceń produkcyjnych
wprowadzanie tekstów opisowych do zleceń produkcyjnych powiązania między zleceniami produkcyjnymi: jednopoziomowe wielopoziomowe sterowanie priorytetami zleceń produkcyjnych lista prac na poszczególnych centrach roboczych uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych dokumentacja warsztatowa (karta pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itd.)

44 śledzenie bieżące wykorzystania centrów roboczych przez zlecenia produkcyjne
analiza WE/WY (kolejka prac, przepustowość) dla poszczególnych centrów roboczych raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość) powiązania z kontrolą jakości – spirala jakości ewidencja spływu kosztów

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Wybrane funkcje użytkowe systemów klasy MRPII/ERP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google