Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria Oprogramowania 2. Wymagania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria Oprogramowania 2. Wymagania"— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria Oprogramowania 2. Wymagania
26/03/2017 Inżynieria Oprogramowania 2. Wymagania Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW lchmiel.pl

2 Literatura Ian Sommerville - rozdział 5 i 6

3 Cele Rozumieć pojęcie wymagań użytkownika i wymagań systemowych oraz wiedzieć, dlaczego te dwa rodzaje wymagań mogą być zapisywane za pomocą różnych notacji Rozumieć różnice między wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi Znać metody zapisywania wymagań Wiedzieć, jak wymagania mogą być zorganizowane w dokumentacji wymagań stawianych oprogramowaniu

4 Plan Wstęp Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
Wymagania użytkownika Wymagania systemowe Dokumentacja wymagań stawianych oprogramowaniu

5 Inżynieria wymagań Opisy usług i ograniczeń są wymaganiami stawianymi systemowi. Proces wynajdowania, analizowania, dokumentowania oraz sprawdzania usług i ograniczeń nosi nazwę inżynierii wymagań.

6 Co to jest wymaganie? W przemyśle informatycznym pojęcie wymagania nie jest stosowane konsekwentnie. Niekiedy wymaganie jest postrzegane jako zapisane na wysokim poziomie, abstrakcyjne określenie usług, które system powinien oferować, albo ograniczenie działania systemu. Niektórzy określają wymaganie jako szczegółową, matematycznie formalną definicję funkcji systemu.

7 Dlaczego występują rozbieżności
Jeśli firma chce podpisać kontrakt na wielkie przedsięwzięcie budowy oprogramowania, to musi najpierw określić swoje wymagania w odpowiednio abstrakcyjny sposób, aby z góry nie definiować rozwiązań. Wymagania muszą być spisane, aby różni wykonawcy mogli ubiegać się o ten kontrakt, być może oferując różne sposoby spełniania oczekiwać firmy – klienta. Gdy kontrakt jest już podpisany, wykonawca musi zapisać klientowi definicję systemu, podając więcej szczegółów, aby klient mógł zrozumieć i zweryfikować to, co system będzie robił. Oba te dokumenty mogą nosić nazwę dokumentacji wymagań stawianych systemowi.

8 Typy wymagań Wymagania użytkownika Wymagania systemowe
wyrażenia w języku naturalnym lub diagramy o usługach oczekiwanych od systemu o ograniczeniach, w których system ma działać Wymagania systemowe szczegółowo ustalają usługi systemu i ograniczenia zwane czasem specyfikacją funkcjonalną precyzyjne Specyfikacja projektu oprogramowania abstrakcyjny opis projektu oprogramowania jest podstawą bardziej szczegółowego projektu i implementacji

9 Wymagania użytkownika systemu
Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy reprezentowania i dostępu do plików zewnętrznych tworzonych przez inne narzędzia. Wymagania systemowe Użytkownik powinien mieć możliwość definiowania typów plików zewnętrznych. Każdy typ pliku zewnętrznego może mieć przypisane narzędzie do obróbki takich plików. Każdy typ pliku zewnętrznego może być przedstawiony w postaci charakterystycznej ikony na ekranie użytkownika. Należy zapewnić udogodnienia do definiowania przez użytkownika ikon odpowiadających typom plików zewnętrznych. Gdy użytkownik wybierze ikonę powiązaną z plikiem zewnętrznym, następuje zastosowanie do tego pliku narzędzia skojarzonego z typem tego pliku.

10 Czytelnicy rodzajów specyfikacji
Menedżerowie klienta Użytkownicy systemu Inżynierowie klienta Menedżerowie zleceniobiorcy Architekci systemu Wymagania użytkownika Użytkownicy systemu Inżynierowie klienta Architekci systemu Twórcy oprogramowania Wymagania systemowe Inżynierowie klienta Architekci systemu Twórcy oprogramowania Specyfikacja projektu oprogramowania

11 W. funkcjonalne, niefunkcjonalne, ...
Wymagania funkcjonalne stwierdzenia, jakie usługi ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe, jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach; czego system nie powinien robić Wymagania niefunkcjonalne ograniczenia usług i funkcji systemu: ograniczenia czasowe, ograniczenia dotyczące procesu tworzenia, standardy itd. Wymagania dziedzinowe – f. lub nief. Pochodzą z dziedziny zastosowania systemu, odzwierciedlają jej charakterystykę

12 Wymagania funkcjonalne
Wymagania funkcjonalne stawiane systemowi opisują funkcjonalność lub usługi, które system powinien oferować Zależą od rodzaju tworzonego oprogramowania, spodziewanych użytkowników oprogramowania i rodzaju wytwarzanego systemu Gdy mają postać wymagań użytkownika, ich opis jest zwykle bardziej ogólny, natomiast wymagania funkcjonalne systemowe szczegółowo definiują funkcje systemu, jego wejścia, wyjścia, wyjątki itd.

13 Przykłady wymagań systemowych
Użytkownik będzie mógł przeszukać zbiór wszystkich baz danych lub wybrać tylko ich podzbiór System udostępni odpowiednie narzędzia do oglądania, aby użytkownik mógł czytać dokumenty z magazynu Każde zamówienie będzie oznaczone unikatowym identyfikatorem, który będzie można skopiować do pamięci trwałej konta użytkownika

14 Nieścisłe formułowanie wymagań
Natura programisty każe mu interpretować jednoznaczne wymagania tak, aby uprościć implementację. Zwykle nie jest to jednak to, czego chciał klient. Należy opracować nowe wymagania i dokonać zmian w systemie. Opóźnia to dostarczenie systemu i podnosi koszty. Rozważmy wymaganie stawiane systemowi biblioteki, które mówi o „odpowiednich narzędziach do oglądania”: Celem tego wymagania jest zapewnienie narzędzia do oglądania wszystkich tych formatów. Programista działający pod presją czasu może udostępnić po prostu narzędzie do oglądania tekstu i ogłosić spełnienie wymagania.

15 Kompletność i spójność
W zasadzie specyfikacja wymagań funkcjonalnych stawianych systemowi powinna być kompletna i spójna Kompletność oznacza, że wszystkie potrzebne użytkownikowi usługi powinny być zdefiniowane Spójność oznacza, że wymagania nie powinny mieć sprzecznych definicji W praktyce w wypadku wielkich złożonych systemów nie da się kompletności i spójności. Przyczynami tego są swoista złożoność tych systemów oraz fakt, że różne punkty widzenia są związane ze sprzecznymi potrzebami

16 Wymagania niefunkcjonalne
Mogą definiować ograniczenia systemu, takie jak możliwości urządzeń wejścia-wyjścia i reprezentacje danych używane przez interfejsy systemu. Przykładami wymagań stawianych procesowi są specyfikacja standardów jakości, których należy użyć w procesie, stwierdzenie, że projekt należy opracować za pomocą konkretnego zbioru narzędzi CASE, i opis procesu, którego należy przestrzegać. Wymagania niefunkcjonalne wynikają z potrzeb użytkownika, ograniczeń budżetowych, strategii firmy, konieczności współpracy z innymi systemami sprzętu lub oprogramowania, czynników zewnętrznych.

17 Klasyfikacja w.niefunkcjonalnych
Wymagania produktowe Określają zachowanie produktu. Np.: wymagania efektywnościowe dotyczące szybkości działania systemu i jego zapotrzebowania na pamięć, wymagania niezawodności. Wymagania organizacyjne Wynikają ze strategii i procedur w firmie - kliencie i w firmie - wytwórcy. Wymagania zewnętrzne Szeroka kategoria Np. interakcje systemu z innymi systemami wymagania prawne.

18 Typy wymagań niefunkcjonalnych
Wymagania niefunkcjonalne Wymagania produktowe Wymagania organizacyjne Wymagania zewnętrzne Wymagania sprawnościowe Wymagania współpracy Wymagania etyczne Wymagania niezawodności Wymagania przenośności Wymagania prawne Wymagania użyteczności Wymagania dostawy Wymagania implementacyjne Wymagania standardów Wymagania efektywnościowe Wymagania pamięciowe Wymagania ochrony prywatności Wymagania zabezpieczeń

19 Przykłady w. niefunkcjonalnych
Wymaganie produktowe Wszelka niezbędna komunikacja między systemem a użytkownikiem powinna dać się wyrazić za pomocą standardowego zestawu symboli Ady. Wymaganie organizacyjne Proces tworzenia systemu i końcowe dokumenty powinny być zgodne z procesem i produktami zdefiniowanymi w określonym standardzie. Wymaganie zewnętrzne System nie powinien ujawniać operatorom żadnych danych osobowych klientów oprócz nazwisk i numerów identyfikacyjnych.

20 Trudno zweryfikować wymagania niefunkcjonalne
Cele i wymagania Powszechny problem: Trudno zweryfikować wymagania niefunkcjonalne

21 Przykłady Cel systemu Weryfikowalne wymaganie niefunkcjonalne
System powinien być łatwy w użyciu dla doświadczonych kontrolerów, a sposób jego organizacji powinien zmniejszać liczbę błędów użytkownika. Weryfikowalne wymaganie niefunkcjonalne Doświadczeni kontrolerzy powinni móc używać wszystkich funkcji systemu po szkoleniu trwającym dwie godziny. Po tym szkoleniu średnia liczba błędów robionych przez doświadczonych użytkowników nie powinna przekroczyć dwóch dziennie.

22 Miary do specyfikowania wymagań niefunkcjonalnych
Właściwość Miara Liczba przetworzonych transakcji na sekundę Czas reakcji na zdarzenie wywołane przez użytkownika Czas odświeżenia ekranu Szybkość Kilobajty Liczba układów pamięci Rozmiar Czas szkolenia Liczba okien pomocy Łatwość użycia Średni czas bez awarii Prawdopodobieństwo niedostępności Częstość błędów Dostępność Niezawodność Czas uruchamiania po awarii Ułamek zdarzeń powodujących awarie Prawdopodobieństwo zniszczenia danych po awarii Solidność Procent poleceń zależnych od platformy Liczba docelowych systemów Przenośność

23 Problemy z określeniem wymagań
Klienci mogą nie być w stanie przetłumaczyć swoich celów na wymagania ilościowe. Wymagania niefunkcjonalne są często sprzeczne lub powiązane z innymi wymaganiami funkcjonalnymi. W zasadzie należy odróżnić wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w dokumentacji wymagań. W praktyce jest to jednak trudne.

24 Wymagania dziedzinowe
Wymagania dziedzinowe wynikają bardziej z dziedziny zastosowania systemu niż z konkretnych potrzeb użytkowników. Mogą być nowymi wymaganiami funkcjonalnymi, ograniczać istniejące wymagania funkcjonalne albo ustalać sposób wykonywania konkretnych obliczeń. Wymagania dziedzinowe są istotne, ponieważ odzwierciedlają podstawy dziedziny zastosowania. Jeśli nie są spełnione, to system nie może działać w sposób zadowalający.

25 Wymagania stawiane systemowi biblioteki
Wszystkie bazy danych powinny być dostępne przez jednolity interfejs użytkownika, którego podstawą jest przyjęty standard. Ze względu na ochronę praw autorskich niektóre dokumenty należy składać natychmiast po ich otrzymaniu. Zależnie od wymagań użytkownika, dokumenty te będą drukowane lokalnie na serwerze systemowym i przekazywane do rąk czytelnika albo wysyłane na drukarkę sieciową.

26 Wymagania dziedzinowe
Opóźnienie hamującego pociągu – zależne od sterowania, nachylenia terenu, typu pociągu Czas między przeglądami samochodu w wypożyczalni – krótszy, niż samochodu flotowego firmy Obliczenia fizyczne – równania różniczkowe, układy równań nieliniowych itp.

27 Problemy z w. dziedzinowymi
Język specyficzny dla dziedziny – inżynierowie oprogramowania nie rozumieją Eksperci pomijają informację, ponieważ jest dla nich oczywista Nieoczywista dla twórców systemu – niezadowalająca implementacja

28 Wymagania użytkownika
wyrażenia w języku naturalnym lub diagramy o usługach oczekiwanych od systemu o ograniczeniach, w których system ma działać Wymagania systemowe szczegółowo ustalają usługi systemu i ograniczenia zwane czasem specyfikacją funkcjonalną precyzyjne Specyfikacja projektu oprogramowania abstrakcyjny opis projektu oprogramowania jest podstawą bardziej szczegółowego projektu i implementacji

29 Wymagania użytkownika
Wymagania użytkownika stawiane systemowi powinny określać wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne tak, aby były zrozumiałe dla użytkowników systemu, którzy nie mają szczegółowej wiedzy technicznej Należy je zapisywać w języku naturalnym, używając formularzy i prostych intuicyjnych diagramów

30 Problemy z językiem naturalnym
Brak jasności trudno wyrażać się precyzyjnie i jednoznacznie bez nadmiernej długości tekstu  nieczytelność Sprzeczność wymagań Trudno jest jasno rozgraniczać wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne, cele systemu i elementy projektu Łączenie wymagań Kilka różnych wymagań może być zapisanych razem jako jedno

31 Przykład: baza danych Baza danych powinna wspomagać generowanie obiektów sterujących i konfiguracyjnych, tzn. obiektów, które same są grupami innych obiektów bazy danych. Udogodnienia do sterowania konfiguracją powinny umożliwiać dostęp do obiektów w pewnej wersji grupy za pomocą niepełnej nazwy.

32 Przykład: siatka edytora
Udogodnienia siatki. Przez opcje panelu sterowania użytkownik może uaktywnić siatkę w centymetrach lub w calach, która będzie pomagała w umieszczaniu bytów na diagramie. Siatka może być włączona i wyłączona w dowolnej chwili sesji edycji; to samo dotyczy przełączania między calami i centymetrami. Opcja siatki będzie dostępna w widoku „zmniejsz, aby dopasować”, ale liczba linii siatki będzie wówczas zmniejszona, aby uniknąć zapełnienia małego diagramu liniami siatki.

33 Problemy przy stawianiu wymagań
Unikać zbyt wielu informacji: ogranicza to wolność twórców systemu w wyborze innowacyjnych rozwiązań utrudnia zrozumienie Uzasadnienia są istotne: pomagają wytwórcom i konserwatorom systemu w zrozumieniu, dlaczego takie wymaganie się pojawiło, i w ocenie wpływu zmiany tego wymagania Szczegóły implementacyjne tylko tam, gdzie jest opis działania

34 Przykł.: Siatka edytora
2.6.1 Edytor będzie udostępniał siatkę, tzn. matrycę linii pionowych jako tło okna edytora. Siatka powinna być pasywna, tzn. za układanie bytów odpowiada użytkownik. Uzasadnienie: Siatka pomaga użytkownikowi w tworzeniu schludnego diagramu ze starannie poukładanymi bytami. Chociaż siatka aktywna, przy której byty przeskakują do linii siatki, może być użyteczna, jednak wówczas układ diagramu jest nieprecyzyjny. Użytkownik jest najwłaściwszą osobą do decydowania o położeniu bytów. Specyfikacja: ECLIPSE/WS/Tools/DE/FS Punkt 5.6

35 Przykład: Węzły 3.5.1 Dodawanie węzłów do projektu
Edytor będzie udostępniał użytkownikom udogodnienia do dodawania do swoich projektów węzłów określonego typu Sekwencja czynności, które prowadzą do dodania węzła, powinna być następująca: 1. Użytkownik powinien wybrać typ węzła, jaki należy dodać 2. Użytkownik powinien przesunąć wskaźnik do przybliżonego miejsca nowego węzła na diagramie i zalecić dodanie symbolu węzła w tym punkcie 3. Użytkownik powinien następnie przeciągnąć węzeł do jego ostatecznego położenia Uzasadnienie: Użytkownik jest najwłaściwszą osobą do decydowania o położeniu węzłów na diagramie. Takie podejście daje użytkownikowi całkowite panowanie nad wyborem typu węzła i jego umiejscowieniem Specyfikacja: ECLIPSE/WS/Tools/DE/FS Punkt 3.5.1

36 Wymagania użytkownika: Porady
Opracuj standardowy format Konsekwentnie używaj języka W szczególności rozróżnij wymagania obowiązkowe od wskazanych Wyróżniaj (wytłuszczenia, kursywy) główne części wymagania. Unikaj, jak tylko się da, żargonu komputerowego.

37 Wymagania systemowe Wymagania użytkownika Wymagania systemowe
wyrażenia w języku naturalnym lub diagramy o usługach oczekiwanych od systemu o ograniczeniach, w których system ma działać Wymagania systemowe szczegółowo ustalają usługi systemu i ograniczenia zwane czasem specyfikacją funkcjonalną precyzyjne Specyfikacja projektu oprogramowania abstrakcyjny opis projektu oprogramowania jest podstawą bardziej szczegółowego projektu i implementacji

38 Wymagania systemowe Wymagania systemowe są bardziej szczegółowymi opisami wymagań użytkownika. Mogą być podstawą kontraktu na implementacje systemu, powinny być zatem pełną i niesprzeczną specyfikacją całego systemu. Są traktowane przez inżynierów oprogramowania jako punkt wyjścia do projektowania systemu. Specyfikacja wymagań systemowych może zawierać różne modele systemu.

39 Wymagania, a projekt W dokumentacji wymagań można zdefiniować wstępną architekturę systemu, aby nadać specyfikacji odpowiednią strukturę. Wymagania systemowe są zorganizowane zgodnie z podziałem na podsystemy wchodzące w skład systemu. W większości wypadków systemy muszą współpracować z innymi istniejącymi systemami. Ograniczają one projekt, co implikuje dodatkowe wymagania stawiane nowemu systemowi. Użycie specyficznego projektu może być zewnętrznym wymaganiem systemowym.

40 Dalsze kłopoty z językiem naturalnym
Niejednoznaczność języka naturalnego prowadzi do nieporozumień. Jackson (1995) daje wyśmienity przykład takiej sytuacji, opisując symbole wyświetlane przez ruchome schody. Mówią one „buty trzeba założyć” i „psy trzeba nieść” Do czytelnika należy stwierdzenie, czy dwa wymagania są takie same, czy też się od siebie różnią. Nie ma łatwego podziału wymagań w języku naturalnym na moduły. Znalezienie wszystkich powiązanych wymagań może być trudne.

41 Notacje specyfikacji wymagań
Notacja Opis Strukturalny język naturalny Tak, ale ograniczony, sformalizowany, uściślony. Formularze i szablony Języki opisu projektu Język podobny do języka programowania, z odpowiednimi udogodnieniami Notacje graficzne Języki graficzne z dopiskami tekstowymi. Pierwszy taki język: SADT, Obecnie: UML. Przypadki użycia. Specyfikacje matematycz-ne Skończone maszyny stanowe, zbiory, Ścisłe, ale niezrozumiałe dla większości klientów. Zazwyczaj nie do zastosowania w kontrakcie.

42 Strukturalny język naturalny
Ograniczony podzbiór języka naturalnego, przeznaczony do zapisywania wymagań systemowych Zaleta: zachowując wyrazistość i zrozumiałość języka naturalnego zapewnia w pewnym stopniu jednolitość specyfikacji Notacje mogą ograniczać używaną terminologię Używa się szablonów Dodane konstrukcje sterujące podobne do spotykanych w językach oprogramowania i graficzne wyróżnienia do podziału specyfikacji

43 Formularz do definiowania wymagań
Opis specyfikowanej funkcji lub bytu Opis jej danych wejściowych i źródło ich pochodzenia Opis jej danych wyjściowych i miejsce ich przeznaczenia Określenie, z których innych bytów się korzysta (część wymaga) Jeśli użyto podejścia funkcjonalnego, to jest wywołany warunek początkowy, który musi być prawdziwy przed wywołaniem tej funkcji, oraz warunek końcowy, który musi być prawdziwy po wywołaniu funkcji. Opis efektów ubocznych operacji (jeśli występują)

44 Przykł: Standardowy formularz
ECLIPSE/Workstation/Tools/DE/FS/3.5.1 Funkcja. Dodaj węzeł Opis. Dodaje węzeł do istniejącego projektu. Użytkownik wybiera typ i położenie węzła. Po dodaniu do projektu węzeł jest zaznaczony. Użytkownik wybiera miejsce węzła przesuwając wskaźnik na obszar, w którym dodano węzeł. Dane wejściowe. Typ węzła, Położenie węzła, Identyfikator projektu Źródło. Typ węzła i Położenie węzła pochodzą od użytkownika, a Identyfikator projektu z bazy danych Dane wejściowe. Identyfikator projektu Przeznaczenie. Baza danych projektów. Projekt jest utrwalany w bazie danych po zakończeniu operacji Wymagania. Korzeniem grafu projektu musi być dany identyfikator projektu Warunek początkowy. Projekt jest otwarty i wyświetlony na ekranie użytkownika Warunek końcowy. Projekt nie uległ zmianie z wyjątkiem dodania węzła zadanego typu o zadanym położeniu Efekty uboczne. Nie ma

45 Specyfikacje wymagań w PDL
PDL: Program Description Language Unikamy niejednoznaczności charakterystycznych dla języka naturalnego Używamy PDL: Gdy operacja jest specyfikowana jako ciąg prostszych akcji, których kolejność wykonania jest istotna. Opisy takich sekwencji w języku naturalnym są czasami mylące, zwłaszcza gdy te ciągi obejmują zagnieżdżone warunki i pętle. Gdy trzeba wyspecyfikować interfejsy sprzętowe i programowe. W wielu wypadkach interfejsy między podsystemami są definiowane w specyfikacji wymagań systemowych. PDL umożliwia definiowanie typów i obiektów interfejsowych.

46 Przykład: PDL – bankomat
Class Bankomat { // tu deklaracje public static void main (String args []) throws ZłaKarta { try { taKarta.odczytaj(); //może zgłosić wyjątek ZłaKarta pin = Klawiatura.odczytajPin();próby =1; while (!taKarta.pin.equals(pin) & próby < 4) { pin = Klawiatura.odczytajPin(); próby = próby + 1; } if (!taKarta. pin.equals(pin)) throw new ZłaKarta („Zły PIN”); toSaldo = taKarta.odczytajSaldo(); do { Ekran.pytanie(„Wybierz usługę”); usługa = Ekran.dotkniętyKlawisz(); switch (usługa) { case Usługi.wypłataZPokwitowaniem: wymaganePokwitowanie = true; ...

47 Wady PDL Język może nie być wystarczająco wyrazisty, aby określić funkcjonalność systemu Notacja zrozumiała tylko dla osób, które znają podstawy języków programowania Wymaganie może być potraktowane jako specyfikacja projektu, a nie jako model, który ma pomóc użytkownikom w zrozumieniu systemu

48 Wady języka naturalnego - przykład
Żona informatyka wysyła go po zakupy. - Kup parówki, a jak będą jajka, to kup dziesięć. Człowiek po wejściu do sklepu pyta: - Czy są jajka? - Tak - odpowiada sprzedawca. - To poproszę dziesięć parówek. Kup parówki (Ile?) Niespójne. Nie wykonywać. Dopracować. Nie Jajka? Tak Ile parówek? (???) 10 parówek

49 Specyfikacja interfejsów
Większość systemów oprogramowania musi współdziałać z innymi systemami, które już zaimplementowano i zainstalowano w ich środowisku Trzy typy interfejsów Interfejsy proceduralne: oferują usługi Struktury danych przekazywanych między podsystemami Reprezentacje danych (do poziomu bitów) przekazywanych między podsystemami Formalne notacje umożliwiają definiowanie interfejsów w sposób jednoznaczny, ale ich wyspecjalizowana natura oznacza, że są niezrozumiałe bez odrębnego szkolenia

50 Przykład: Interfejs serwera druku

51 Dokumentacja wymagań Dokumentacja (specyfikacja) wymagań stawianych oprogramowaniu – Software Requirements Specification (SRS) jest oficjalną deklaracją tego, co jest wymagane od wytwórców systemu Powinna zawierać zarówno wymagania użytkownika stawiane systemowi, jak i szczegółowe specyfikacje wymagań systemowych Nie jest projektem: powinna opisywać co system ma robić, a nie jak to robić

52 Użytkownicy dokumentacji wymagań Klienci systemu Menedżerowie
Określają wymagania i czytają je, aby sprawdzić, czy odpowiadają ich potrzebom. Określają także zmiany wymagań. Klienci systemu Używają dokumentacji wymagań do planowania oferty budowy systemu i do planowania procesu jego tworzenia Menedżerowie Używają wymagań, aby zrozumieć, jaki system ma być zbudowany Inżynierowie systemów Używają wymagań, aby opracować testy zatwierdzające system Inżynierowie testów systemu Użytkownicy dokumentacji wymagań Używają wymagań jako pomocy w zrozumieniu systemu i związków między jego częściami Inżynierowie pielęgnacji systemów

53 Wymagania dla dokumentacji wymagań
Określa zachowanie systemu jedynie z zewnątrz Określa ograniczenia implementacji Łatwa do zmian (giętka) Informator dla konserwatorów systemu Obejmuje przewidywania przyszłego cyklu życia systemu Charakteryzuje akceptowalne reakcje na niepożądane zdarzenia

54 Standard wymogów IEEE 1. Wstęp
1.1. Przeznaczenie tej dokumentacji wymagań 1.2. Zakres produktu 1.3 Definicje, akronimy i skróty 1.4. Odnośniki 1.5. Przegląd pozostałej części dokumentu 2. Ogólny opis 2.1 Wizja produktu 2.2 Funkcje produktu 2.3 Charakterystyka użytkowników 2.4 Ogólne ograniczenia 2.5 Założenia i zależności 3. Szczegółowe wymagania 4. Dodatki 5. Skorowidz – Standard IEEE zbyt ogólny jako standard firmowy – Dobra podstawa do modyfikacji

55 Struktura dokumentacji wymagań
Przedmowa Wstęp Słownik Definicja wymagań użytkownika Architektura systemu Specyfikacja wymagań systemowych Modele systemu Ewolucja systemu Dodatki Skorowidz

56 Podsumowanie W wymaganiach stawianych systemowi oprogramowania
ustala się co system powinien robić definiuje się ograniczenia działania i implementacji Wymagania funkcjonalne charakterystyki usług, które system ma oferować albo opisy sposobu przeprowadzania obliczeń Wymagania niefunkcjonalne wymagania produktowe: ograniczają system wymagania procesu: dotyczą procesu tworzenia wymagania zewnętrzne: zwykle są powiązane z pojawiającymi się właściwościami systemu, a zatem stosują się do systemu jako całości

57 Podsumowanie Wymagania użytkownika Wymagania systemowe
przeznaczone dla osób, które mają używać i zaopatrywać się w system język naturalny, tabele i diagramy, zrozumiałe Wymagania systemowe informują precyzyjnie o funkcjach systemu dla jednoznaczności można je zapisać w języku strukturalnym; może to być strukturalna postać języka naturalnego, język oparty na języku oprogramowania wysokiego poziomu lub specjalny język do specyfikowania wymagań

58 Podsumowanie Dokumentacja wymagań
jest uzgodnionym zapisem wymagań systemowych należy nadać jej odpowiednią strukturę, aby mogła być używana zarówno przez klientów systemu, jak i twórców oprogramowania

59 Dziękuję


Pobierz ppt "Inżynieria Oprogramowania 2. Wymagania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google