Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYZYS GLOBALNY WSPÓŁPRACA albo KATASTROFA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYZYS GLOBALNY WSPÓŁPRACA albo KATASTROFA"— Zapis prezentacji:

1 KRYZYS GLOBALNY WSPÓŁPRACA albo KATASTROFA

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Obecny kryzys finansowo-gospodarczy i zadłużenia oraz nadchodzący społeczny (bezrobocia, głodu) to jawna faza kryzysu globalnego rozpoznanego ok roku monitoringiem dynamicznym w ramach Raportu dla Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” (LtG, Dennis Meadows i inni)

4 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

5 Symulacja LtG przy założeniu nadmiaru dostępnych zasobów naturalnych wykazała w istocie taki sam - ku globalnej katastrofie - przebieg.

6 4 NIE Podstawowe mankamenty światowej infrastruktury 1970 (wg LtG): (1) NIE-elastyczna (2) NIE-sprawna informacyjnie (3) NIE-podatna innowacyjnie (4) NIE-sprawiedliwa ekospołecznie

7 Forrester, Jay. W., 1971/95, Counterintuitive Behavior of Social Systems SDS Boston, Medycyna 100 lat temu!

8

9 o o

10

11 Doskonalenie homeostatu i integrowanie istniejących elementów (także dobrych doświadczeń!) w nowe całości - wraz z rozwojowym przekraczaniem granic wzrostu - jako warunek ULTRASTABILNOŚCI SCT

12 Problemy do rozwiązania: (1) spowolnić wyczerpywanie - oraz zapewnić dostęp do alternatywnych - źródeł - zasobów naturalnych (w tym energii); (2) chronić i kształtować środowisko przyrodnicze w sposób zgodny z potrzebami życia człowieka; (3) powstrzymać nadmierny przyrost zaludnienia Ziemi (mottainai).

13 Po 1970 roku Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) (1) szybko zachodzące zmiany w uwarunkowaniach życia (stanie środowiska społ.-przyr., dostępności zasobów, tempie zmian śr., itp.), oraz konieczność FEEDFORWARD przy kształtowaniu adekwatnych form życia (aksjologii, ekonomiki, techniki, in) stąd (2) ryzyko błędów prognostyczno-adaptacyjnych

14 FEEDFORWARD sprzężenie zwrotne wyprzedzające: wspomaganie sterowania (procesem inercyjnym) za pomocą przewidywania przyszłych uwarunkowań jego skuteczności Manewrująca rakieta – system antyrakietowy Przewidywanie zagrożeń i wyprzedzające podejmowanie przeciwdziałań (preemptive war) W SZiR konieczność zarówno feedforward jak i feedback

15 MORALNA DEGRADACJA form życia nieadekwatnych do nowych uwarunkowań życia to GŁÓWNY CZYNNIK kryzysu globalnego - ekospołecznej destrukcji

16 Czym WIĘKSZE TEMPO ZMIAN w uwarunkowaniach życia, tym WIĘCEJ MĄDREJ PRACY oraz EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ TECHNIKI jest NIEZBĘDNE dla eliminowania negatywnych skutków coraz szybciej postępującej - wraz z rozwojem nauki i techniki - MORALNEJ DEGRADACJI

17 Dwie diagnozy globalnego kryzysu: (1) PRZELUDNIENIE na skutek nadmiaru pracy (20-80), w tym: (1.1) żywności; (1.2) opieki zdrowotnej; (1.3) dóbr powszechnego użytku; albo (2) BRAK ZROZUMIENIA konieczności i uwarunkowań eliminowania negatywnych skutków MORALNEJ DEGRADACJI

18 Dwie strategie przezwyciężania globalnego kryzysu: (1) LEBENSRAUM - socjal-darwinistyczna, „zerowego wzrostu” albo (2) EKOHUMANISTYCZNA - globalnego dobra wspólnego/ wspólnego interesu

19 EKOHUMANIZM PARTNERSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE dla DOBRA WSPÓLNEGO - czyli WSPÓLNEGO INTERESU wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysoko rozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

20

21 Dennis Meadows (1) We desperately need for population, energy use, material use, and pollution streams to be reduced. (2) If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self-development, then it is 1 or 2 billion. (mld, obecnie jest nas ok. 6,7 mld. osób)

22 Jak wyjaśnić taką radykalną zmianę
Jak wyjaśnić taką radykalną zmianę? Dennis Meadows Tools for the Transition to Sustainability (…) VISIONING (…) Networking (…) Truth-Telling (…) Learning (…) LOVING (…).

23 Dennis Meadows BtL 1992, LtG 30 Year Update Another mental model says that the limits are real and close, and that there is NOT ENOUGH TIME, and that people CANNOT BE MODERATE OR RESPONSIBLE OR COMPASSIONATE (…) If the world's people choose to believe it (…) he result will be COLLAPSE.

24 Współczesny SOCJAL-DARWINIZM: ewolucyjna selekcja - (nauką i wysoką techniką wspomagane) wykluczanie lub śmierć słabszych społeczności, poprzez: (1) eliminującą konkurencję (2) „strukturalne bezrobocie” (3) tajną lub jawną wojnę

25 Eliminowanie SILNYCH - LECZ NIECO SŁABSZYCH – (zużywających duże ilości zasobów) KONKURENTÓW do deficytowych zasobów Układ Warszawski – BRIC – UE?

26 Skutki socjal-darwinizmu: (1) niszczenie socjoróżnorodności, podstawy synergii rozwoju (2) generowanie wzajemnie wyniszczającego obronnego oporu (3) uniemożliwianie niezbędnej ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej

27 W ramach socjal-darwinizmu brak dostępu do wiedzy, niezbędnej aby - z pomocą feedforward - eliminować negatywne skutki moralnej degradacji

28 LEBENSRAUM – „zerowy wzrost” w Stanie Zmian i Ryzyka to nieuchronna globalna katastrofa

29 Dla polityki LEBENSRAUM - „zerowego wzrostu” Nowy totalitarny i EKOFASZYSTOWSKI Porządek Światowy jest nieuchronny

30 Jak może być realizowana strategia LEBENSRAUM – „zerowego wzrostu”: 1 mld Ziemian?

31 (1) patologiczne wzmacnianie układu: Centrum (1 mld, „nadludzie”) – Peryferie (6 mld, „podludzie”); (2) kreowanie super-bogatych społeczności Centrum - wspomagających taką strategię oraz zdolnych do samoobrony

32 (3) NISZCZENIE w Peryferiach pro-państwowych ELIT, zastępowanie ich PSEUDOELITAMI podporządkowanymi Centrum,

33 (4) degradowanie zdolności obronno-rozwojowej państw Peryferii, w tym:
(4) degradowanie zdolności obronno-rozwojowej państw Peryferii, w tym: (4.1) myśli strategicznej (4.2) dostępności informacji (4.3) gospodarki (4.4) nauki (4.5) mediów (4.6) potencjału intelektualnego, w tym: (4.6.1) etyki (4.6.2) edukacji

34 (degradowanie …) (4. 7) zdrowia, wyżywienia (4
(degradowanie …) (4.7) zdrowia, wyżywienia (4.8) potencjału obronnego, w tym. (4.8.1.) wiedzy o metodach tajnej wojny - ”bez wyjmowania miecza” (4.8.2.) związków zawodowych, (4.8.3.) silnych organizacji religijnych (zwłaszcza. Kościoła Katolickiego)

35 (5) wzajemne antagonizowanie
(5) wzajemne antagonizowanie społeczności Peryferii (6) wzmacnianie sił obronnych (w tym wojny cybernetycznej) Centrum (7) budowanie globalnego ORWELLOWSKIEGO totalitaryzmu (8) demonstrowanie siły realizacyjnego potencjału – zastraszanie Peryferii

36 JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ GLOBALNY KRYZYS uznając moralną degradację i brak feedforward za jego główne przyczyny?

37 Dla skrócenia czasu adaptacji do SZiR i ukształtowania zdolności eliminowania negatywnych skutków moralnej degradacji KONIECZNOŚĆ EKOHUMANIZMU

38 ONZ – Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu: ukształtować zdolność trwałego – „TRÓJFILAROWEGO” – rozwoju (Sustainable Development - SD) światowej społeczności Zintegrowanie „trzech filarów” SD: (1) - rozwoju społecznego (2) rozwoju gospodarczego, oraz (3) ochrony środowiska przyrodniczego, bez metod symulacji komputerowej niemożliwe do spełnienia

39 Sustainable Development (SD) – rozwój trwały, czyli bez kryzysów lub „budowy na gruzach”

40 Monitoring dynamiczny: przetwarzania metodami symulacji komputerowej danych statystycznych w prognozy przyszłego przebiegu procesu życia, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg Przekształcić GUS w GUSiPO - Główny Urząd Statystyki i Prognozowania Ostrzegawczego

41 Niezbędność „backcasting” – strategicznego projektowania wizyjnego

42 ZASADA GENERALNA DOZWOLONE TO WSZYSTKO, CO NIE POWODUJE BEZWZGLĘDNEGO DEGRADOWANIA ŚRODOWISKA (SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEGO)

43 Podstawowe działania antykryzysowe (1) stymulować ekospołecznie użyteczną aktywność społeczno-gospodarczą (a nie bezrobocie); (2) ukształtować feedforward, w tym dostęp do wiedzy o zagrożeniach i przewidywanych skutkach ludzkich działań oraz innych zmian w uwarunkowaniach życia.

44 Rozwojowe przekraczanie granic wzrostu uwarunkowane zwiększaniem: (1) sprawności informacyjnej (2) dalekowzroczności; (3) elastyczności; (4) podatności innowacyjnej; (5) rezerwotwórczości, oraz (6) obszaru opiekuńczej troski o kondycję środowiska.

45 Strategia ekohumanistyczna (1) W miejsce egoizmu aksjologia globalnego dobra wspólnego/ wspólnego interesu (win-win); (2) Aktywizacja posiadanego potencjału intelektualnego i naukowo-wytwórczego;

46 (3) Globalna współpraca i koordynacja działalności naukowo-wytwórczej
(3) Globalna współpraca i koordynacja działalności naukowo-wytwórczej. (4) Zdolność wizyjnego programowania strategicznego (backcasting) . (5) Nowa, EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNA rewolucja naukowo-techniczna;

47 (6) System informacyjny umożliwiający:. (a) MONITORING DYNAMICZNY,
(6) System informacyjny umożliwiający: (a) MONITORING DYNAMICZNY, (czyli prognozowanie konsekwencji polityki i innych zmian w uwarunkowaniach życia, w tym zagrożeń); (b) symulacyjne projektowanie nowych rozwiązań społeczno- gospodarczych, w tym technicznych

48 (c) wyznaczanie kompleksowych. (w. tym społecznych i
(c) wyznaczanie kompleksowych (w tym społecznych i przyrodniczych, rozległych w czasie i przestrzeni) korzyści i kosztów zamierzeń i efektów działalności społeczno- gospodarczej oraz „kosztów jednostkowych stosowania technik (KJST)”;

49 (7) Uspołecznienie wiedzy niezbędnej do przewidywania i eliminowania zagrożeń oraz poznawania kompleksowych skutków ludzkich działań i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody;

50 (8) Wysoce elastyczne metody działania, w tym intelektualna samodzielność i elastyczna automatyzacja;

51 (9) Powstrzymywanie nadmiernej rozrodczości społeczności opóźnionych w rozwoju drogą awansu kulturowego i stymulowania ekospołecznie użytecznej aktywności społeczno-gospodarczej.

52 (10) System ekonomiczny trwałego rozwoju – sprawiedliwości ekospołecznej, oparty na wiedzy o kompleksowych – w tym społecznych i przyrodniczych – korzyściach i kosztach gospodarowania.

53 System ekonomiczny trwałego rozwoju powinien stymulować: - racjonalną konsumpcję, oraz - na GLOBALNE DOBRO WSPÓLNE nakierowaną aktywność wytwórczą, w tym poznawczo-innowacyjną, poprzez:

54 (1) podział efektów społecznego procesu pracy według ekospołecznej użyteczności jej podmiotów; („złote klamki”)

55 (2) odejście w polityce finansowej od „paradygmatu inflacyjnego” na rzecz „deflacyjnego”;

56 (3) powierzenie bankom zadanie stymulowania ekospołecznie użytecznego postępu naukowo-technicznego.

57 (4) politykę podatkową:. (a) ograniczającą wytwórczość
(4) politykę podatkową: (a) ograniczającą wytwórczość degradującą środowisko, (b) preferującą obniżanie „kosztu jednostkowego stosowania techniki (KJST)”, (c) ekospołecznie użytecznie AKTYWIZUJĄCĄ kapitał (poszerzony podatek katastralny);

58 W efekcie takiej przebudowy systemu ekonomicznego (w tym finansowego): (1) zaoszczędzone pieniądze przekazywane „na procent” do banków i ekospołecznie użytecznie wykorzystywane;

59 (2) konsumpcja „sprawnościowa” (w miejsce zbędnej): racjonalne odżywianie oraz zakup wyrobów (także w ramach inwestycji, np. mieszkaniowych) niezbędnych do życia lub nowej generacji, przynoszących realne korzyści konsumentowi i środowisku;

60 (3) gromadzenie środków, m. in
(3) gromadzenie środków, m.in. finansowych, na - zgodną z prognozowanymi zmianami uwarunkowań życia - przebudowę infrastruktury i inne działania adaptacyjne;

61 (4) rozwojowe wspomaganie społeczności słabszych lub zagrożonych, na przykład wzrostem temperatury, podnoszeniem poziomu oceanów, obniżaniem poziomu wód gruntowych, itp;

62 (5) tworzenie przyszłościowych przesłanek życia w razie wystąpienia trudnych do przewidzenia zaburzeń, lub na przykład w przypadku oziębienia klimatu.

63 Nadrzędne globalne (ONZ) zarządzenie „pośrednie” - na zasadzie pomocniczości: (1) rozpoznawanie zagrożeń (2) informowanie o zagrożeniach (3) organizowanie obronnej współpracy (4) koordynowanie obrony

64 (5) tworzenie, zwłaszcza. Informacyjnych, podstaw. ekonomiki trwałego
(5) tworzenie, zwłaszcza Informacyjnych, podstaw ekonomiki trwałego rozwoju (6) tworzenie rezerw zasobów materialnych i intelektualnych „na wszelki wypadek”

65 Konieczność DŁUGOMYŚLNYCH struktur Państwa Polskiego, UE i ONZ: zdolnych do realizowania dalekosiężnej strategii trwałego rozwoju światowej społeczności, w tym przezwyciężania zagrożeń rozpoznawanych Z WYPRZEDZENIEM

66 Inne czynniki antykryzysowej obrony: (1) ekohumanistyczny sojusz silnych zagrożonych społeczności (2) międzynarodowy barter i podział pracy (3) społeczna gospodarka rynkowa (Bojarski, Kowalik, Merkel, Hu Jintao) (4) podatki: katastralny, progresywny i Tobina

67 Kryzys źle rozpoznany będzie kryzysem „pełzającym”, mającym za cel doprowadzenie – wraz z wyeliminowanie słabszych narodów i cywilizacji - do 1 mld Ziemian

68 Podjąć próbę przekonania światowej elity realnej władzy („możnych tego świata”) , iż ekohumanistyczna przemiana cywilizacyjna jest nie tylko konieczna, lecz także możliwa i leży w interesie bogatych, wysoko rozwiniętych społeczności

69 Poddać pod dyskusję problemy: 1. moralna degradacja 2
Poddać pod dyskusję problemy: 1. moralna degradacja 2. cyborgi i przeludnienie 3. globalny monitoring dynamiczny 4. inne informacyjne podstawy SD 5. ekonomika trwałego rozwoju 6. ONZ-owska Rada Rozwoju letnia strategia trwałego rozwoju (SD) PP, UE i ONZ

70 Błędna diagnoza globalnego kryzysu oraz strategia „zerowego wzrostu” to przyczyny wciąż groźnie postępującej degradacji Polskiego Państwa i gospodarki

71 Czym więcej pracy i mniej biedy, lecz BEZ WIEDZY O KOMPLEKSOWYCH SKUTKACH PRACY I INNYCH ZMIAN, tym szybciej globalna katastrofa

72 Kryzys globalny to skutek niedostosowania do życia w Stanie Zmian i Ryzyka, w tym braku umiejętności eliminowania negatywnych następstw moralnej degradacji. Dla uniknięcia globalnej katastrofy DOINFORMOWYWANA WSPÓŁPRACA A NIE LEBENSRAUM.

73 Dziękuję za uwagę www. kte. psl. pl kte@psl. org. pl leslaw
Dziękuję za uwagę

74 J. W. Forrester (1995) Niesprawność intuicyjnego systemu sterowania współczesnym procesem życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego (homeostatu) Niedostatek wiedzy o właściwościach systemów społeczno-gospodarczych i ekosystemów

75 “in the new world of infinite information resources, one country's creation of wealth based on information can be shared by all. The value of information increases, the more it is shared” Yoshio Utsumi, Secretary General of International Telecommunication Union Statement, WSIS, Tunis 2005

76 information is the key to (sustainability) transformation
information is the key to (sustainability) transformation. (…) When (…) information flows are changed, any system will behave differently Meadows et. al., Limits to Growth, the 30 -Year Update


Pobierz ppt "KRYZYS GLOBALNY WSPÓŁPRACA albo KATASTROFA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google