Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Model konceptualny System Życia w budowie Cywilizacji Życia i Miłości (CŻM) - Cywilizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Model konceptualny System Życia w budowie Cywilizacji Życia i Miłości (CŻM) - Cywilizacji."— Zapis prezentacji:

1 Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Model konceptualny System Życia w budowie Cywilizacji Życia i Miłości (CŻM) - Cywilizacji Ekohumanistycznej Wykład IV 27 stycznia 2013

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Informacje dotyczące wykładu, w tym: (1) prezentacje wykładów, (2) wykaz literatury; (3) tematy prac zaliczeniowych Zapytania, wypowiedzi, komentarze:

4 Informacje uzupełniające

5 Neo-socjaldarwinizm a problemy do krytycznej analizy: 1. Chemitrails 2
Neo-socjaldarwinizm a problemy do krytycznej analizy: 1. Chemitrails 2. HAARP 3. Dr Rath – koncerny farmaceutyczne 4. Echelon a także Generalny Plan Wschodni (Generalplan Ost)/Plan Himmlera

6 Powtórzenie

7 Czy należy i jak kształtować Cywilizację Życia i Miłości (CŻM)

8 CŻM jako warunek kontynuowania rozwoju Człowieka/światowej społeczności wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką

9 CŻM – Cywilizacja Ekohumanistyczna W miejsce socjal-darwinistycznej selekcji poprzez eliminowanie/śmierć słabszych selekcja poprzez preferowanie tych podmiotów, które więcej od innych swym życiem wnoszą w podtrzymywanie życia lub rozwój Człowieka/światowej społeczności

10 Czynna miłość: ochrania i troszczy się o ROZWÓJ ŻYCIA BLIŹNIEGO

11 W ujęciu cybernetyki rozwoju życie to proces zwiększania poziomu informacji lub przeciwstawiania się wzrostowi entropii w układzie: podmiot działania – środowisko

12 Informacja – pojęcie używane w trzech ujęciach: 1) jako, przeciwstawna entropii. konceptualna miara poziomu jakości, w tym zorganizowania sż; 2) jako informacja realna, zawarta w strukturze nadsystemu, czyli każdy czynnik, który przyczynia się do życia lub bardziej trwałego i sprawnego funkcjonowania sż; 3) jako informacja odwzorowująca układ: system życia – środowisko, w tym wiedza dotycząca jego przyszłości.

13 Proces życia składa się z rozwoju albo regresu

14 W wyniku rozwoju system człowiek – technika (SCT): - zwiększa swą trwałości i jakość życia tworzących go osób, - zwiększa sprawność działania, w tym pomniejsza jednostkowe wewnętrzne i zewnętrzne koszty jego życia, a wraz z tym - zwiększa skuteczność swych działań rozwojowych, lecz także zwiększa tempo zmian środowiska.

15 ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr
ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [θ = θ(i)] I – poziom informacji światowej społeczności (ŚS) - wg N. Wienera; s – poziom entropii ŚS (j.w.); n – ilość elementów ŚS; q – jakość elementów ŚS; Θ – trwałość ŚS. Monitoring Dynamiczny (MD) – przetwarzanie danych statystycznych w prognozy ostrzegawcze i informację o jakości i dynamice oraz przyszłym przebiegu procesu życia ŚS, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg. Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu:

16

17 Dla prowadzącej do CŻM polityki trwałego rozwoju (TR) konieczność:
- modelu konceptualnego rzeczywistości; - adekwatnego do aktualnegp stanu rzeczywistości systemu wartościowania zmian w układzie: dana społeczność – środowisko; - dostępności adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości baz danych i wiedzy, ją odwzorowujących; - metod symulacji komputerowej, w tym monitoringu dynamicznego/MD; - analizy systemowej konceptualnej i komputerowo-symulacyjnej. .

18 Wybrane modele konceptualne przydatne (lecz niewystarczające) w kształtowaniu polityki TR: - systemy otwarty i ogólny L. von Bertalanffy’ego; - system naturalny E. Laszlo - regulon K. Bogdańskiego; - system cybernetyczny N. Wienera; - system autonomiczny M. Mazura

19 Wykład IV Model konceptualny System Życia

20 Model konceptualny (Sage, Bocheński, LM) systemów typu: człowiek-technika–środowisko o nazwie System Życia (SŻ) jako (przydatna - w rozpoznawaniu istoty globalnego kryzysu i projektowaniu WIZJI oraz strategii TR) - pomoc w określeniu logiki procesu życia, w tym rozwoju, światowej społeczności (ŚS) i środowiska przyrodniczego (ŚP) (LM, Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, K. Pr. PAN)

21 Model konceptualny System Życia (SŻ) dotyczy zbioru różnorodnej postaci systemów życia (sż), w tym typu: człowiek – technika – środowisko (SCT-Ś), jak równiż ich pod- i nad-systemów, ujętych wspólną nazwą: systemy życia (sż). Systemem życia (sż) jest także układ (system): sż–środowisko, jak również środowisko..

22 Model konceptualny System Życia (SŻ) jako źródło wiedzy ogólnej o: (1) cechach strukturalnych oraz statycznych i dynamicznych właściwościach polityką zmienianego systemu życia/sż (2) współzależnościach występujących w układzie: sż–środowisko (3) trwałych i okresowo zmiennych ograniczeniach różnorodności dokonywanych zmian, oraz (4) adekwatnym, w danych warunkach, systemie wartościowania dokonywanych zmian.

23 System życia jest: - systemem otwartym (ze zdolnością homeostazy) i ogólnym (L.von Bertalanffy); - systemem naturalnym (E. Laszlo) - regulonem (K. Bogdański); - systemem cybernetycznym (N. Wiener); - systemem autonomicznym (M. Mazur); - systemem dynamicznym, w tym inercyjnym (J.W. Forrester); - systemem informacyjnym rozwijającym się (L. Michnowski).

24 System życia ma strukturę hierarchiczną: jest elementem nadsystemu czyli układu: sż-środowisko, i jest zbudowany z elementów które są także systemami zycia.

25 Rozwój sż a tworzenie informacji Tworzenie informacji polega na dokonywaniu właściwych zmian w czasoprzestrzennych konfiguracjach już istniejących elementów układu: system życia–środowisko. W wyniku - kształtowana jest coraz mniej prawdopodobna i wyższej jakości dynamiczna struktura tego układu

26 Okres życia sż (Ə) jest skończony, lecz nie zdeterminowany i zależy od poziomu jego informacji (i).

27 Podstawowe aksjomaty modelu konceptualnego System Życia - przesłanki wnioskowania dotyczącego poprawnej metody przezwyciężania kryzysu globalnego oraz kształtowania do CŻM prowadzącej polityki trwałego rozwoju Człowieka/światowej społeczności.

28 Aksjomat I: i = B(n,q)1/s i – poziom informacji systemu życia – zarazem poziom rozwoju oraz zorganizowania sż, jak również konceptualna miara jakości sż. s – poziom entropii ekospołecznej systemu życia, a także poziom rozwojowych rezerw sż. n – ilość elementów systemu życia; q – jakość elementów systemu życia, oraz B(n,q) – pewna funkcja zależna od rodzaju systemu życia oraz ilości I jakości jego elementów.

29 przy czym: Entropia ekospołeczna (jedynie izomorficzne podobieństwo do entropii termodynamicznej) s = k ln w k – pewna stała zależna od rodzaju systemu życia; w – ilość różnorodnych czasoprzestrzennych konfiguracji elementów systemu życia, które umożliwiają uzyskiwanie tego samego stanu jakości tego systemu.

30 Aksjomat II: E = mc2 - rozumiany jako założenie, iż układ system życia–środowisko, zbudowany jest z energii w szerszym znaczeniu (falowej lub substancjalnej, a różnice pomiędzy różnorodnymi postaciami sż sprowadzają się do odmiennych ich struktur, wyznaczających odmienne właściwości różnorodnych sż.

31 Aksjomat III System życia jest systemem (ogólnym) w ujęciu LvB, czyli wszystkie elementy układu: system życia – środowisko, są współzależne zgodnie z: gdzie: Q1 – Qn – elementy układu: system życia – środowisko; f1 – fn – funkcje określające dynamiczne zależności występujące pomiędzy tymi elementami

32 Proces życia sż jest nieodwracalny i podlega zmianom wraz z upływem czasu

33 Tworzywem systemu życia jest energia (w szerszym znaczeniu) – zarówno falowa jak i substancjalna – E=mc2 (Einstein, Sedlak, Bogdański)

34 Postać energii emitowanej przez sż do środowiska zależy od jego struktury. Energia ta - gdy jest ukształtowana zgodnie z potrzebami życia środowiska/odbiorców - stanowi czynnik ich życia i może stanowić także czynnik zwrotnego wspomagania ją emitującego

35 Wszystkie elementy układu: system życia–środowisko są wzajemnie współzależne i powiązane sprzężeniami zwrotnymi

36 Każdemu działaniu sż jak również upływowi czasu towarzyszy wzrost entropii w układzie sż-środowisko. Odpowiednim – powodującym rozwój - działaniom sż towarzyszy wzrost poziomu informacji w tym układzie.

37 Warunkiem rozwoju sż jest przewaga dotyczących go (własnych lub środowiska) oddziaływań konstrukcyjnych (negentropowych) względem oddziaływań destrukcyjnych (entropowych)

38 Aby żyć trzeba co najmniej względnie degradować siebie i środowisko, lecz - będąc dojrzałym i poinformowanym - można (wykorzystując efekt synergetyczny) pozytywnymi skutkami działań przewyższać te negatywne konsekwencje życia, czyli więcej „dawać” aniżeli się „bierze”

39 Każdy system życia posiada pewne niezmienne w okresie życia indywidualne cechy strukturalne i właściwości.

40 Struktura sż składa się z: - mikrostruktury, czyli struktury elementów sż (E), oraz - makrostruktury, czyli zbioru relacji wewnętrznych (Rw), wiążących w systemową całość elementy sż

41 Mikrostruktura (hardware, software) sż ulega zmianom praktycznie w sposób nieustanny, zaś makrostruktura (orgware) - okresowo

42 . Struktura sż zawiera jego homeostat (Ho), umożliwiający niezbędną w SZR ultrastabilność sż. Homeostat - układ sterowania procesem życia sż - zbudowany jest z dwu podsystemów: konserwatywnego i progresywnego.

43 Podstawowe elementy homeostatu rozwiniętego sż/SCT:
pole informacyjne; elita; powszechna świadomość.

44 Ho – Homeostat H - Hardware
O – Orgware Ob. – Otoczenie bliższe S – Software

45 System życia posiada homeostatyczną zdolność obrony życia układu: sż–środowisko oraz współpracy na rzecz życia tego układu

46 System życia (sż) posiada zdolność antycypatywności, w tym FEEDFORWARD oraz feedback

47 System życia (sż) sż = < E, Rw, Rz, Ho, Ə, i, t > E – elementy tworzące sż, Rw – zbiór relacji wewnętrznych. wiążących elementy systemu w systemową całość; Rz – zbiór relacji zewnętrznych, wiążących system ze środowiskiem; Ho – homeostat sż. Ə – okres życia sż, i – poziom informacji/jakości sż; t – czas.

48

49 Rozwojowa nadwyżka (konstrukcji nad destrukcją) służy do: - dostosowywania form życia sż do nowych uwarunkowań życia; - kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami życia sż; zwiększania sprawności działania sż.; A także - jest rezerwą zasobów życia sż, do przeciwdziałania w porę nie przewidzianym zagrożeniom jego życia.

50 Konsekwencją wstrzymania rozwoju i „steady state”/”zerowego wzrostu” będzie brak zdolności tworzenia rezerw zasobów życia i upadek sż zwłaszcza na skutek braku zdolności przeciwdziałania w porę nie przewidzianym zagrożeniom

51 Stan Zmian i Ryzyka (SZR): 1
Stan Zmian i Ryzyka (SZR): 1. Coraz szybciej wraz rozwojem n-t postępująca moralna destrukcja dotąd poprawnych form życia Wyczerpywanie dostępnych zasobów życia – naturalnych i przyrodniczych Konieczność – o wzrastającym wraz z rozwojem zasięgu - FEEDFORWARD dla adaptacyjnych działań wyprzedzających zmiany w uwarunkowaniach życia (duża inercja); 4. Konieczność rezerw zasobów życia „na wszelki wypadek”, brak możliwości w pełni skutecznego prognozowania.

52 W SZR konieczność coraz większego aktywnego i poprawnie motywowanego potencjału intelektualnego/mózgów ludzkich dla eliminowania w porę negatywnych konsekwencji - coraz szybciej wraz z rozwojem n-t postępującej - moralnej destrukcji do niedawna poprawnych form ludzkiego życia. w porę

53 Dla ukształtowania zdolności trwałego rozwoju, w tym eliminowania negatywnych następstw omawianej moralnej destrukcji, konieczność ekohumanistycznej przemiany aksjologicznej oraz wspomagania ludzkiej pracy sztuczną inteligencją.

54 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Globalne bezpieczeństwo ekologiczne – Ujęcie cybernetyczne Model konceptualny System Życia w budowie Cywilizacji Życia i Miłości (CŻM) - Cywilizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google