Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Sesja Naukowa im. Rolanda Maze, XXIII LO Łódź, 1. luty 2008 WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO Dr inż. A. Strupczewski Przewodniczący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Sesja Naukowa im. Rolanda Maze, XXIII LO Łódź, 1. luty 2008 WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO Dr inż. A. Strupczewski Przewodniczący."— Zapis prezentacji:

1 VII Sesja Naukowa im. Rolanda Maze, XXIII LO Łódź, 1. luty 2008 WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO Dr inż. A. Strupczewski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Instytut Energii Atomowej, Swierk A.Strupczewski@cyf.gov.pl

2 Plan wykładu 1. Potrzebujemy nowych źródeł energii 2. Skutki spalania paliw organicznych 3. Efekt cieplarniany 4. Studium Komisji Europejskiej – ExternE 5. Ocena dla całego cyklu 6. Sytuacja w Polsce Zmiana nastawienia ekologów

3 Potrzeba źródeł energii na świecie Od 1960 r. zapotrzebowanie energii na świecie wzrosło dwukrotnie, chociaż zużycie energii na jednostkę DNB zmalało. Oczekiwany dalszy wzrost sprawności wykorzystania energii, ale nie wystarczy on do pokrycie wzrostu zapotrzebowania Wg ocen ONZ populacja świata wzrośnie z 6 miliardów w 1999 do 8.1 mld w 2020 i 10.5 mld w 2100. Wśród 3 mld ludzi mieszkających w płd-wsch Azji, w Chinach i środkowej Afryce, średnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca to zaledwie 0.15 kW/rok, 10 razy mniej niż w USA i UE Elektryczność - niezbędna dla ochrony zdrowia i poziomu życia: produkcja rolna, przemysł, poziom wykształcenia, nowe miejsca pracy, maleje umieralność niemowląt, rośnie długość życia.

4 Energia elektryczna potrzebna jest dla UE i dla świata Wg International Energy Agency, światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną podwoi się do 2030 r., od obecnych 16 do 31.6 tysięcy TWh. Oznacza to potrzebę nowych elektrowni o mocy 4800 GWe. Zapotrzebowanie na energię w EU-25 wzrośnie o 19% do 2030 r. Import energii wzrośnie w EU -25 do 2030 r. do 70%, a emisje CO2 w EU-25 przekroczą poziom 1990 r. o 14%. Mimo wysokich subsydiów na rozwój źródeł energii odnawialnych, udział ich w bilansie energetycznym jest bardzo mały, a przerywany charakter pracy wymagający źródeł rezerwowych, wielkie zapotrzebowanie powierzchni i wysokie koszty hamują ich rozwój.

5 Ś rednia oczekiwana długość życia kobiet w różnych krajach w funkcji zużycia energii elektrycznej, kWh/rok na mieszkańca. Podwojenie zużycia energii elektrycznej odpowiada średnio przedłużeniu życia o około 3 lata.

6 Frakcja energii dostarczana z różnych źródeł. Widać jak węgiel zastąpił drewno, a potem ropa i gaz zastąpiły węgiel. A co zastąpi ropę i gaz ? [Hafele, 1981] Oczekiwane okresy wykorzystania paliw organicznych, od początku naszej ery do 3000 r. Zużycie ropy to krótki okres, a i węgla nie starczy na długo.

7 Energetyka XXI wieku to energia odnawialna – wiatr, ogniwa fotoelektryczne pracujące w sposób przerywany i energia jądrowa zapewniająca stabilne, ciągłe dostawy energii Wiatraki i EJ St. Laurent des Eaux, Francja Rozmieszczenie EJ w Europie Energia odnawialna i EJ

8 Jakie źródła energii najmniej szkodzą zdrowiu i życiu ludzi? Porównujemy wszystkie skutki zdrowotne i ekologiczne powodowane przez cały cykl wytwarzania energii elektrycznej Według normy ISO Bilans ekologiczny obejmuje wpływ na środowisko powodowany przez cały cykl wytwarzania produktu, od kołyski do grobu, począwszy od wydobycia surowców przez produkcję urządzeń i wykorzystanie produktu aż do demontażu zakładu i przywrócenia terenu do stanu zielonego. Dla społeczeństwa strategia optymalna to rozwijanie tych źródeł energii, które wiążą się z najmniejszymi łącznymi kosztami, nie ważne czy płaci te koszty właściciel zakładu czy społeczeństwo jako całość. Koszty zewnętrzne związane z utratą zdrowia i zniszczeniem środowiska płacone przez społeczeństwo trzeba dodać do kosztów produkcji płaconych przez właściciela elektrowni aby dostać właściwą miarę kosztów płaconych przez człowieka za różne źródła energii.

9 Skutki spalania paliw organicznych – Londyn grudzień 1952 O zagrożeniach związanych z energią jądrową wszyscy nieraz słyszeli. Czy są one większe niż od innych rodzajów energii? Przykład skutków zanieczyszczenia powietrza przez spaliny. Takich zdarze ń było więcej (Oslo, Londyn, New York, etc). Dziś już stężenia zanieczyszczeń są mniejsze.. Ale czy nieszkodliwe?

10 Postęp w rozpoznaniu zagrożeń Przed 10 laty do oceny zagrożenia zdrowia przez zanieczyszczenie powietrza przyjmowano współczynniki oparte na obserwacjach nagłych, krótkotrwałych wzrostów stężenia pyłów, SO2, NOx. Badania podłużne (Dockery, Pope) wykazały, że współczynniki przy zagrożeniu chronicznym są wyższe. Najwięcej danych zabrali Pope et al. (500 000 osób) i na nich opierają się dziś współczynniki umieralności. Stwierdzono, że najgroźniejsze są najmniejsze cząstki pyłu, (średnica poniżej 2,5 mikrona) zwane PM 2.5, osiadające w płucach. Toksyczność s(PM10) = 0.6 s(PM2.5)

11 Zanieczyszczenia powietrza szkodzą ludziom nawet poniżej limitów WHO Wielkie badania dużych grup ludności w USA wykazały wyraźny wzrost umieralności przy wzroście zanieczyszczenia powietrza. Wyniki te potwierdziły badania narażenia chronicznego wielu innych krajach. W programie UE zakończonym w 1998 r uwzględniono już narażenie chroniczne. Skutki narażenia chronicznego są większe niż narażenia jednorazowego.

12

13 Wykres w funkcji czasu pokazuje zależność między stężeniem pyłów w powietrzu a bronchitem i astmą wśród dzieci przedszkolnych. Żółte obszary pokazane na rysunku przedstawiają skażenie powietrza i częstość bronchitu w Utah Valley. Widać wyraźnie wpływ rocznego wyłączenia stalowni w Utah Valley. Badania podłużne

14 Umieralność noworodków na choroby dróg oddechowych Czechy, 1986-1988 Związek podwyższonej umieralności ze zwiększonym poziomem TSP-10 widoczny jest na rozproszonych obszarach, co oznacza, że jest to rzeczywiście wynik skażenia powietrza.

15

16 Zanieczyszczenie powietrza wskutek spalania paliw organicznych

17 I kwaśne deszcze, powodowane przez reakcję SO2 i pary wodnej To zdjęcie pochodzi z USA, ale i w Polsce są podobne obszary, szczególnie w Czarnym Trójkącie na granicy z Niemcami i Czechami

18 Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza WHO 95/EC 98* wytyczne dla Europy ozon: 120 μg/m 3 na 8 godzin, SO 2 : 500, 125/125 i 50 μg/m 3 na 10 min, 24 godz i 1 rok, NO 2 : 200/200 i 40/40 μg/m 3 na 1 godz i 1 rok,. TSP: 150-230 i 60-90 μg/m 3 na 1 godz i 1 rok, PM 10 : 70/30 μg/m 3 na 24 godz Pb: 1 μg/m 3 na 1 rok *rekomendacje, będą obowiązywać od 2010

19 Spalanie paliw organicznych a efekt cieplarniany

20 Zmiana klimatu. Trudności dla twórców modeli: 1. Jak przedstawić i wycenić skutki zmiany klimatu?; 2. Jak uwzględnić możliwe zdarzenia o małym prawdopodobieństwie i ogromnych skutkach, np. zmiana kierunku Golfstromu? 3. Czego można oczekiwać od krajów rozwijających się?

21 Energetyka jądrowa pomaga zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych ( ale nie wszyscy o tym wiedzą)

22 Metodyka oceny kosztów zewnętrznych przy produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł Jak oceniać te tak różne szkody? Najpełniejsza ocena ryzyka, program Unii Europejskiej, ExternE. Koszty zewnętrzne to te szkody dla zdrowia i środowiska, których kosztów nie ponosi producent energii elektrycznej, a musi pokrywać je społeczeństwo. ExternE obejmuje cały cykl produkcji energii i wszystkie aspekty zarówno ryzyko awarii jak i normalnej pracy Obejmuje źródła, rozpraszanie, funkcje wpływu na zdrowie i środowisko, i ocenę monetarną strat zdrowia i innych skutków.

23 Szkody powodowane przez zanieczyszczenie powietrza wg Externe 2004. Wg najnowszych ustaleń ExternE 2004, szkody zdrowotne powodowane przez zanieczyszczenia powietrza odniesione do PM2.5 wynoszą Pyły z EW są równoważne PM 10, s(PM 10 ) = 0,6 s (PM 2.5 ) S(SO 2 ) tworzy aerozole = s(PM 10 ) = 0.6 s(PM 2.5 ) NOx = 0,5 s(PM10) Dla umieralności przy narażeniu chronicznym (dominujący wkład w koszty zewnętrzne) współczynnik względnego wzrostu ryzyka zgonu wynosi 1,05 na 10 mikrog/m3. Drugim co do wielkości wkładu w koszty zewnętrzne jest chroniczny bronchit, który uniemożliwia pracę i normalne życie. Inne wkłady stosunkowo małe.

24 Aby móc porównywać szkody zdrowotne i środowiskowe przeliczamy je na jednostki monetarne. Koszt życia ludzkiego – obecnie wg ExternE 1.000.000 EUR. Ale wszyscy musimy umrzeć – dlatego obecnie ExternE określa skrócenie życia (YOLL) i koszt utraconego 1 roku oczekiwanego okresu życia. Uwzględnia się: Zgon wskutek zachorowania na pylicę węglową płuc Zgon wskutek chorób górnych dróg oddechowych Chroniczny bronchit (0,2 kosztu życia ludzkiego) Atak astmy wymagający leczenia szpitalnego Choroba powodująca utratę dnia roboczego itd. Koszty utraty zbiorów i lasów ocenia się osobno dla różnych upraw i drzew uwzględniając jak bardzo cierpią przy różnych poziomach zanieczyszczenia powietrza Koszty efektu cieplarnianego opiera się na cenie emisji CO2 przyjętej w USA lub w UE.

25 Założenia niekorzystne dla EJ przejmowane w analizach porównawczych W przypadku EJ oblicza się koszty utraty życia określając szansę zachorowania na raka według hipotezy LNT (liniowa zależność skutków od dawek aż do najmniejszych wartości, aż do zera). Przy całkowaniu bardzo małych dawek przez bardzo długie okresy czasu dostaje się duże wyniki, często sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Wystarczy uwzględnienie nawet małej stopy dyskonta, by wyniki radykalnie zmalały. Dawki od EJ są wielokrotnie mniejsze niż wahania tła naturalnego, np. wynikające z mieszkania w Finlandii a nie w Polsce. Dlatego nie wywołują one ujemnych efektów zdrowotnych- nasze organizmy świetnie znoszą wahania tła naturalnego. Tym niemniej w obliczeniach porównawczych przyjmuje się bardzo niekorzystne dla EJ założenia wynikające z LNT. A jednak EJ okazuje się jednym ze źródeł energii najbardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska.

26 Skutki emisji z cyklu energetycznego zależą od tego, jakie jest już istniejące tło. Jeśli dawka dodatkowa przypada w obszarze gdzie krzywa jest poniżej wartości progowej, to skutków jej nie widać. Jeśli zanieczyszczenie nakłada się na już istniejące zanieczyszczenia powodujące szkody zdrowotne, to każdy wzrost tych zanieczyszczeń jest szkodliwy. Dawki promieniowania, przy których powstało życie, były 2 razy wyższe niż obecnie. Poziom naturalnego zanieczyszczenia atmosfery np. przez SO2 jest dużo mniejszy od obecnie występującego w UE.

27 Cały cykl - dla EJ obejmuje i wydobycie uranu i pracę EJ i przerób wypalonego paliwa NRPB, COMARE Wzrost częstości zachorowań dzieci na białaczkę koło Sellafield nie jest powodowany przez uwolnienia radioaktywne. Gr. Radioecologique: Rutynowe wycieki radioaktywne z zakładów przerobu paliwa wypalonego w La Hague mogły spowodować tylko 0.001 przypadków białaczki. Uwolnienia zredukowano. Na innych etapach cyklu paliwowego uwolnienia są także zmniejszane do minimum ALARA.

28 Korekta pesymistycznych założeń w analizach radonu z odpadów po oczyszczaniu rudy uranowej. Wg starych danych UNSCEAR, już nieaktualnych, przy stopie dyskonta 0% koszty zewnętrzne dla EJ 19.28 mEUR/kWh, w tym Emisje radonu po oczyszczaniu rudy uranowej 18.06 mEUR/kWh Wytwarzanie energii elektrycznej 1.08 mEUR/kWh, Koszty awarii 0.09 mEUR/kWh. Po sprawdzeniu znormalizowanej powierzchni współczynników rozpraszania w powietrzu, współczynnika konwersji dawki, współczynnika równowagi pochodnych radonu, SENES stwierdził Dawka kolektywna wynosi 0.96 a nie 150 osobo-Sv/GW-a, tj. 0.05 zgonu/GW-a zamiast 7.5 zgonu/GW-a. Ponadto : Stężenia Rn krańcowo małe. Ryzyko indywidualne pomijalnie małe. ICRP zaleca obecnie by nie całkować takiego małego zagrożenia na długie okresy czasu. Dlaczego? Bo wyniki są rażąco niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Udowadnia to przykład na następnej stronie:

29 Jeśli będziemy całkować znikomo małe zagrożenia to okaże się, że praktyką radiacyjną groźną dla życia ludzi jest spanie na łóżku. Wysokość tapczanu to 40 cm, wysokość materaca Yogi, który zapewnia te same wygody to 18 cm, a więc sprzedawcy łóżek powodują wzrost narażenia ludzi (korzyść zdrowotna powinna być większa niż szkoda – wg ICRP). Wzrost mocy dawki na metr wysokości nad poziomem morza > 0,1 μSv/m/rok, a więc podczas spania na łóżku zamiast na materacu narażamy się na dodatkową moc dawki 0,1 μSv/m/ rok x 0,22 m = 0,02 μSv/rok. Wg ICRP: 0.05 zgonu na raka /osobo-Sv W łóżku 8 godzin dziennie, na Ziemi 4 mld ludzi, stąd rocznie liczba zgonów wskutek spania w łóżku: 0.22 m x 0.1 10 -6 Sv/m/rok 0.33 roku x 0.05 zgonu/osoboSv x 4 10 9 osob = 1,45 zgonu (rak)/rok W ciągu 100 000 lat spanie w łóżku spowoduje 145 000 zgonów na raka! Czy nadal żądamy całkowania małych zagrożeń?

30 Wniosek dla energetyki jądrowej Wobec tego, że wysiłki energetyki jądrowej zmierzające do redukcji dawek doprowadziły już do sytuacji, gdzie dawki indywidualne powodowane przez energetykę jądrową są pomijalnie małe, można śmiało stwierdzić, że przy normalnej pracy energetyka jądrowa nie powoduje zagrożenia dla człowieka. Niezależnie od tego, w studiach porównawczych prowadzonych przez Unię Europejską, np. ExternE, uwzględnia się działanie małych dawek tak jakby nawet najmniejsze mogły powodować zagrożenie zgodnie z hipotezą LNT Mimo takiego pesymistycznego podejścia okazuje się, że energia jądrowa jest jedną z najbardziej przyjaznych dla człowieka technologii wytwórczych.

31 Skutki zdrowotne, obowiązujące limity i wpływ uwolnień z elektrowni na moce dawki promieniowania i poziom stężeń SO 2 Parametry EW wzięte z ExternE 95 (EW Lauffen, Odsiarczanie 90% 7000 tons SO 2 /GWe. a)

32 Źródło energiiSkażenieEmisjaDopuszczalne stężenie Objętość skażonego powietrza El. Węglowa OPOLE, Polska t/GW(e).a g/m 3 km 3 SO 2 709520354 000 NO x 1174040293 500 PM103502017 500 EJ z reaktorami PWR w USA,dane dla 35 EJ w 88 r. Bq/GW(e)aBq/ m 3 km 3 Kr852.2 E+121.24 E+51.8 E-2 Kr85m1.1 E+114.62 E+32.4 E-2 Kr874.0 E+108.0 E+25.0 E-2 Kr881.9 E+113.25 E+26.2 E-1 Xe1332.6 E+132.27 E+41.1 E-0 Xe1359.9 E+112.84 E+33.5 E-1 J1311.0 E+87.41.4 E-2 Total for NPP = 2.2 km 3 Objętość skażonego powietrza 2.2 km 3 dla WSZYSTKICH emisji łącznie z EJ. Jedno tylko skażenie przez SO 2 z EW - 354 000 km 3, lub suma skażeń 665 000 km 3. Emisje z elektrowni węglowych i jądrowych

33 Jako miarę skażenia przyjęto objętość powierza zanieczyszczonego do granic dopuszczalnych wg. norm zdrowotnych dla wdychanego powietrza. Średnicę zanieczyszczonej przestrzeni określono przyjmując, że skażenie rozkłada się równomiernie w troposferze na wysokości 10 km Porównanie z wykazuje, że skażenia z nowoczesnej EW są 160 000 większe niż z Elektrowni Jądrowej. Objętość powietrza skażonego do granic dopuszczalnych wskutek rocznej pracy EW o mocy 1000 MWe z nowoczesnymi układami filtrów.

34 Poza-finansowe aspekty porównań Mała wydajność ogniw fotowoltaicznych PVC, średnia powierzchnia potrzebna dla elektrowni z PVC 33 km 2 /GW, a masa materiałów półprzewodnikowych 110 ton/GW. Wysokie wartości - wdrożenie PVC na dużą skalę nie jest możliwe przy obecnie stosowanych półprzewodnikach, a nowe materiały trzeba najpierw znaleźć..

35 Jakie są koszty zewnętrzne przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej? Ogniwa fotoelektryczne najmniejsze układy do wytwarzania energii elektrycznej, ale zużywają najwięcej metali na jednostkę energii wytwarzanej w ciągu ich życia

36 Ogniwa fotoelektryczne potrzebują także największych ilości boksytu – a więc aluminium – na jednostkę wytwarzanej energii. A produkcja Al to wielkie obciążenie dla środowiska. (Pamiętacie Hutę Skawina ?) Dla ogniw fotoelektrycznych główne koszty zewnętrzne występują przy ich produkcji i budowie elektrowni

37 Aby zbudować nową elektrownię potrzeba materiałów i energii. Najwięcej energii na jednostkę energii wytworzonej w ciągu życia potrzeba dla ogniw fotoelektrycznych

38 Konieczność zapewnienia mocy rezerwowej Dalsze obciążenia wynikają stąd, że źródła energii odnawialnej pracujące z przerwami, jak ogniwa pV i wiatraki, potrzebują albo urządzeń do magazynowania energii albo mocy rezerwowej systemu elektrowni węglowych lub jądrowych Elektrownie wiatrowe pracują przy prędkości wiatru 4- 25 m/s. Potrzebna moc rezerwowa jest zadziwiająco duża. Analizy niemieckie wykazały, że dla ogniw PV dostarczających 2500 GWh/rok potrzeba mocy rezerwowej odpowiadającej systemowi produkującemu 22.000 GWh/rok. Gdy moc energetyki ze źródeł energii odnawialnej wzrośnie, problem mocy rezerwowej będzie bardzo ważny. Współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla pięciu elektrowni wiatrowych w Danii o mocy łącznej 28.2 MWe, w styczniu i lutym 1990.

39 Ogromne zużycie surowców, energii elektrycznej i potrzeba rezerw składają się na wysokie emisje dla cyklu z PV

40 Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Niemczech, dane z [Watkis 05]. Mimo pesymistycznych założeń hipotezy LNT, koszty zdrowotne dla EJ należą do najniższych

41 Porównanie skutków zanieczyszczenia powietrza w UE 25 Ozon: 21 000 przedwczesnych zgonów PM: 3 miliony lat życia stracone = 288 000 przedwczesnych zgonów Liczy się nie tylko śmierć, choroby też!! 83 000 poważnych hospitalizacji w szpitalu (w 2000) 25 miliony dni, gdy ludzie potrzebowali pomocy w oddychaniu, Setki milionów dni o ograniczonej aktywności Duże skutki zdrowotne pyłów PM i Ozonu ze spalania paliw organicznych W 2000, roczne skutki w UE–25:

42 Wyniki studium porównawczego ExternE Ocena skutków zdrowotnych

43 Wyniki ExternE: Ocena finansowa: Hydro, Wiatr i EJ najlepsze

44 Ryzyko poważnych awarii EJ oceniane na bazie danych historycznych jest małe w porównaniu z ryzykiem dla innych źródeł energii. Zagrożenie wskutek poważnych awarii przy wytwarzaniu energii (podejście historyczne)

45 KrajSO 2 NO x Pyły PM Austria9,0009,000-16,80016,800 Belgia 11,388- 12,141 11,536- 12,296 24,536- 24,537 Dania2,990-4,2163,280-4,7283,390-6,666 Finlandia1,027-1,486852-1,3881,340-2,611 Francja7,500-15,300 10,800- 18,000 6,100-57,000 Niemcy1,800-13,688 10,945- 15,100 19,500- 23,415 Greece1,978-7,8321,240-7,7982,014-8,278 Irland2,800-5,3002,750-3,0002,800-5,415 Italy5,700-12,0004,600-13,5675,700-20,700 Holandia6,205-7,5815,480-6,085 15,006- 16,830 Portugal4,960-5,4245,975-6,5625,565-6,955 Spain4,219-9,5834,651-12,0564,418-20,250 Sweden2,357-2,8101,957-2,3402,732-3,840 United Kingdom 6,027-10,0255,736-9,6128,000-22,917 Koszty zanieczyszczenia powietrza (EUR/t emitowanego zanieczyszczenia) Koszty zewnętrzne w ocenach różnych krajów UE-15 Warunki demograficzne i geograficzne różne – stąd różnice w ocenach. Ale EJ są wyraźnie korzystniejsze od PV lub biomasy.

46 Koszty zewnętrzne dla typowej lokalizacji w UE-15 PFBC- spalanie w złożu usypanym pod ciśnieniem, CC- cykl Kombino- wany PWR otw. – cykl paliwowy otwarty, PWR zamk. - cykl paliwowy zamknięty

47 Wyniki studium UE: energia jądrowa należy do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody Studium ExternE, 1993-2001. Kryterium - koszty zewnętrzne, tj koszty płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne zgony, zniszczenie środowiska) Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego cyklu budowy, pracy, likwidacji od kolebki do grobu Dominujący wpływ - skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery Zgodne wyniki wielu krajów UE wykazały że: Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia jądrowa i hydroenergia Największe – spalanie węgla i ropy. Średnie – spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych.

48 Ocena ryzyka EJ na tle innych energii wg UE Nawet przy pesymistycznych założeniach LNT, ExternE wykazało, że EJ jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł energii. Mieszkańcy UE-25 obecnie tracą średnio 7.5 miesiąca oczekiwanej długości życia wskutek zanieczyszczeń powietrza, które wcale nie są powodowane przez EJ. Ujemne skutki zdrowotne energii jądrowej są niedostrzegalnie małe. Nawet awarie nie powodują znaczących ujemnych skutków zdrowotnych. Wg ocen ExternE energia jądrowa należy do preferowanych, stabilnych i bezpiecznych źródeł energii.

49 Osiągnięcia polskiej energetyki w redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery A jak wygląda sytuacja w Polsce na tle wyników osiąganych w UE-15?

50 Redukcja emisji z EW dała wyniki – ale wciąż zanieczyszczenie powietrza jest znaczne Maksymalne i minimalne wartości zanieczyszczenia powietrza w województwie katowickim w okresie 1980-1999 [Radomski 01].

51 Współczynniki emisji w polskich elektrowniach [Pinko 01] są porównywalne z niemieckimi. Wnioski z ExternE dla EU 15 są słuszne i dla Polski. ElektrowniaEmisje, g/kWh SO 2 NO x PyłyCO 2 Kozienice6.41.970.44874 Opole0.811.340.04855 Turów4.531.460.951034 Elektrownie węglowe w Niemczech, cały cykl paliwowy 0.9120.990.2897

52 Przy ocenianiu kosztów zewnętrznych w Polsce [Rabl 04] przyjął, że wysokość komina wynosi 200 m dla WK i 300 m dla WB, elektrownia pracuje na terenie wiejskim i zaopatrzona jest w układ odsiarczania. Koszty zdrowotne przyjęto : Atak astmy 16 – 33 Leczenie szpitalne 62 Leczenie układu krążenia 105 Chroniczny bronchit 200 000 Przedwczesny zgon 1 000 000 Utrata roku życia 50 000 Koszty zewnętrzne w Polsce obliczone w ramach ExternE Koszty zewnętrzne przy spalaniu węgla w Polsce są porównywalne z kosztami własnymi

53 Koszty zewnętrzne w Polsce (bez efektu cieplarnianego) Węgiel brunatny Węgiel kamienny Energetyka polska EUR/tmEUR/ kWh EUR/tmEUR /kWh EUR/tmEUR/ kWh PM 10 63603.289384.6782574.9 SO 2 433043438725.5436229.4 NO x 45928.4463310.046009.2 CO 2 2022.42018.32017.4 Suma-7758.560.9

54 A jakie są perspektywy na przyszłość ?

55 Nie tylko eksperci UE i lekarze są za - bezstronni ekolodzy też popierają EJ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Ekologii – Kierunek Ochrona Środowiska POSTAWY EKOLOGÓW I EKOLOGII JAKO NAUKI WOBEC ENERGETYKI JĄDROWEJ... patrząc z perspektywy zdrowia i dobrobytu społeczeństwa energia jądrowa obok energii odnawialnych wydaje się najbardziej pożądanym źródłem energii....ze względu na zdrowie człowieka i ochronę środowiska energia jądrowa powinna być preferowanym źródłem energii przez następne kilkadziesiąt lat.

56 W innych krajach UE czołowi ekolodzy też zmienili pozycje – obecnie popierają EJ Twórca hipotezy Ziemia – Gaja James Lovelock (W. Br.) gorąco popiera EJ jako jedyną realną drogę do zaspokojenia potrzeb człowieka bez szkody dla środowiska. Cywilizacja ludzka jest w niebezpieczeństwie i musi używać EJ – jedynego źródła bezpiecznej i dostępnej energii Dr. Patrick Moore, jeden z założycieli Greenpeace w 1971 r. i prezes Greenpeace w latach 1970-tych zmienił pierwotne nastawienie wobec EJ i popiera obecnie energię jądrową.Ponad 6 miliardów ludzi musi żyć godziwie na naszej planecie. Energia jądrowa jest jedynym źródłem energii, które nie emituje gazów cieplarnianych i może skutecznie zastąpić paliwa organiczne tak że zaspokoi globalne potrzeby energetyczne Stowarzyszenie Environmentalists for Nuclear Power i wiele innych wzywają Radę UE oraz ONZ do aktywnego poparcia dla energii jądrowej.

57


Pobierz ppt "VII Sesja Naukowa im. Rolanda Maze, XXIII LO Łódź, 1. luty 2008 WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO Dr inż. A. Strupczewski Przewodniczący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google