Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Bezokolicznik czy czasownik z -ing?
infinitive or Gerund?

3 Podstawowe Informacje

4 Gerund/Infinitive W języku angielskim po niektórych czasownikach można użyć tylko formy czasownika z końcówką „-ing” (gerund) Przykład Some businessmen avoid paying taxes. Niektórzy biznesmeni unikają płacenia podatków. Istnieją też czasowniki wymagające użycia bezokolicznika (infinitive) I agreed to come to his party. Zgodziłam się przyjść na jego przyjęcie.

5 Czasownik + bezokolicznik
Verb+ infinitive

6 Afford, Agree, Dare, Decide, Deserve
I can’t afford to buy this flat. Nie stać mnie na kupno tego mieszkania. John agreed to help me do my homework. John zgodził się pomóc mi w odrobieniu pracy domowej. I dare to ask you for help. Ośmielam się prosić cię o pomoc. They decided to leave this city forever. Oni zdecydowali się opuścić to miasto na zawsze. I deserve to be treated seriously. Zasługuję na to, by traktowano mnie poważnie.

7 Fail, Hope, Intend, Learn, Pretend,
I failed to pass the exam. Nie udało mi się zdać egzaminu. I hope to run away from here soon. Mam nadzieję, że ucieknę stąd niebawem. I didn’t intend to hurt you. Nie miałem na celu cię zranić. Oboje nauczyliśmy się być mniej naiwnymi po tym wydarzeniu. We both learned to be less naive after this incident. Don’t pretend to be crying – I know you aren’t. Nie udawaj, że płaczesz – wiem, że tego nie robisz.

8 Refuse, Swear/Promise, Tend, Manage, Want
In the end Margaret refused to participate in the trip we organised. Margaret w końcu odmówiła udziału w zorganizowanej przez nas wycieczce. I swore/promised to love her till the end of my life. Przysiągłem, że będę ją kochał do końca mojego życia. I tend to avoid speaking in public. Mam skłonność do unikania wystąpień publicznych. I managed to fulfil my promise. Zdołałem dotrzymać mojej obietnicy. I wanted to marry in Las Vegas. Chciałem wziąć ślub w Las Vegas.

9 Czasownik + czasownik z- ing
Verb + gerund

10 Admit, Avoid, Appreciate, Delay, Deny,
The criminal admitted committing the crime. Przestępca przyznał się do popełnienia przestępstwa. I avoid making mistakes. Unikam popełniania błędów. I really appreciate your coming to help me. Naprawdę doceniam to, że przyszłaś mi pomóc. The manager delayed paying bonuses to his workers. Menadżer zwlekał z zapłatą premii swoim pracownikom. The eye-witness denied seeing anything. Naoczny świadek zaprzeczył, że cokolwiek widział.

11 Give up (stop), Imagine, Involve, Face, Finish(stop)/Start
I gave up trying to persuade Jane to take up some sport. Poddałem się w przekonywaniu Jane aby zaczęła uprawiać jakiś sport. Can you imagine having a long-term relationship? Czy możesz sobie wyobrazić bycie w długotrwałym związku? My job involves travelling and meeting new people. Moja praca wiąże się z podróżowaniem i spotykaniem nowych ludzi. I cannot face meeting him – I am so afraid of what he might tell me. Nie umiem się przełamać żeby się z nim spotkać – tak bardzo się boję tego, co może mi powiedzieć. He finished writing the letter, put away his pen and started crying. Skończył pisać do niej list, odłożył pióro i zaczął płakać.

12 Keep (continue, carry on, go on) Resist, Suggest, Risk, Postpone, Practice
If you keep doing this, I will turn you out. Jeśli będziesz dalej to robił, wyrzucę cię. She is glamorous. I can’t resist chatting her up . Ona jest urocza. Nie mogę się powstrzymać żeby jej nie poderwać ( „do niej nie zagadać”). I suggest having a party for all our old friends. Proponuję zrobienie imprezy dla wszystkich naszych starych przyjaciół. You risk losing your life if you set out for this expedition. Ryzykujesz utratę życia jeśli wyruszysz na tą wyprawę. If you postpone meeting them, you’ll lose your most significant business partners. Jeśli przesuniesz spotkanie z nimi, stracisz najbardziej znaczących partnerów biznesowych. If you want to become a good public speaker, you should practice talking slowly and clearly. Jeśli chcesz zostać dobrym mówcą, ćwicz wolne i wyraźne mówienie.

13 Czasownik + ing po czasownikach z przyimkami
Forma czasownika z końcówką -ing występuje po wszystkich przyimkach.

14 Przykłady I'm interested in learning foreign languages.
Interesuję się nauką języków obcych. Do you know anything about gardening? Czy wiesz coś o ogrodnictwie? Thanks for telling me what to begin with. Dzięki za to, że powiedziałeś mi od czego zacząć. I’m fed up with listening to the same jokes all over again. Mam dość słuchania ciągle tych samych dowcipów.

15 Przykłady My friend is good at solving puzzles.
Mój przyjaciel jest dobry w rozwiązywaniu łamigłówek. Try to pour water into this glass without spilling it. Spróbuj wlać wodę do szklanki bez rozlewania. After finishing work I went home. Po skończeniu pracy poszłam do domu. I'm looking forward to meeting my parents. Nie mogę doczekać się swoich rodziców. I’m not used to driving on the left. Nie jestem przyzwyczajona do jeżdżenia samochodem po lewej stronie.

16 Wyrażanie preferencji czasownik z -ing (gerund)
Like, Love, Enjoy

17 Men usually dislike doing shopping.
Mężczyźni zazwyczaj nie lubią robienia zakupów. Women love going to a beautican. Kobiety uwielbiają chodzić do kosmetyczki. I enjoy taking bath in hot springs. Lubię brać kąpiel w gorących źródłach. I don't mind doing night shifts. Nie mam nic przeciwko pracowaniu w nocy.

18 Feel like, Fancy, Hate, Detest
I really feel like going out tonight. Naprawdę mam ochotę wyjść dziś wieczorem. I fancy eating here – there are many delicious dishes to choose from. Podoba mi się jadanie tutaj- Jest tutaj wiele pysznych dań. Most people hate walking in the dark. Większość ludzi nienawidzi spacerować w ciemności. I detest gossiping about friends. Nie cierpię plotkowania o przyjaciołach.

19 Czasownik + ing w stałych związkach frazeologicznych
It's no use…, There's no point in…, worth seeing/visiting… etc., I can't help…, go skiing/camping…etc, used to living/working… etc.

20 Nie ma sensu teraz płakać. This exhibition is absolutely worth seeing!
It's no use crying now. Nie ma sensu teraz płakać. This exhibition is absolutely worth seeing! Wystawa ta jest absolutnie warta zobaczenia! There's no point in carrying that discussion on. Nie ma sensu kontynuować tej dyskusji. We went skiing in the afternoon. Popołudniu poszliśmy na narty. I can't help crying when I cut onion. Nie mogę nic na to poradzić, że płaczę gdy kroję cebulę. My neighbour is used to living alone. Mój sąsiad jest przyzwyczajony do mieszkania samotnie.

21 Czasowniki, po których mogą występować zarówno czasowniki z -ing jak i czasowniki w formie bezokolicznika W zależności od użycia formy czasownika z –ing lub formy bezokolicznikowej zmienia się znaczenie. W niektórych przypadkach czasownik z –ing lub w formie bezokolicznika może być stosowany zamiennie i nie ma to wpływu na znaczenie.

22 Remember, Forget Czasowniki, po których może występować czasownik z -ing lub bezokolicznik i ma to wpływ na znaczenie wypowiedzi I don’t remember talking to my teacher. Nie pamiętam, żebym rozmawiała z moim nauczycielem (rozmowy z nauczycielem). I didn’t remember to talk to my teacher. Nie pamiętałam żeby porozmawiać z moim nauczycielem. My friend forgot to tell me the secret. Moja przyjaciółka zapomniała mi zdradzić ten sekret. My friend forgot telling me this secret. Moja przyjaciółka zapomniała, że zdradziła mi ten sekret.

23 Regret, Try Kathy regrets telling Mike her secret. Kathy żałuje, że powiedziała Mike’owi swój sekret. I regret to tell you that you’re not on the shortlist for the interview. Przykro mi powiedzieć, że nie zakwalifikowałeś się do rozmowy kwalifikacyjnej. I tried to pass the exam, but it was too difficult. (wysiłek włożony w wykonanie czegoś trudnego). Próbowałem (usiłowałem) zdać egzamin, ale był on za trudny. I tried taking extra classes, but it didn’t help. I couldn’t pass the exam. (Podjęcie próby rozwiązania problemu- 1 z wielu sposobów)

24 Stop, Mean, Go on Henry stopped smoking many years ago. (przerwana czynność) Henry przestał palić wiele lat temu. Jonathan stopped to smoke a cigarette in the street. (przerwanie pewnej czynności aby wykonać inną) Jonathan zatrzymał się, żeby zapalić papierosa na ulicy. My plane takes off at 7.15, which means getting up at 5. Mój samolot startuje o 7.15, co oznacza, że muszę wstać o 5. I didn’t mean to offend her. Nie miałem zamiaru jej obrazić. Despite her being annoyed, he went on teasing her. (kontynuacja). Mimo że była zdenerwowana, on nadal jej dokuczał. After the lecture, the students went on to discuss the issues mentioned (zacząć robić coś innego). Po wykładzie studenci przeszli do dyskusji o wymienionych zagadnieniach.

25 Like, love, hate, enjoy etc. (preferencja)
Teenagers like/hate etc. eating in the Mcdonald’s Nastolatkowie lubią jadać w Mcdonaldzie. (ogólny stosunek do czegoś, preferencja) I enjoy/love etc. to have a meal in the Mcdonald’s when I’m in a rush. (przyzwyczajenie, konkretna sytuacja). Lubię jadać w Mcdonaldzie kiedy się śpieszę. It started raining/ It started to rain (to samo znaczenie wypowiedzi). Zaczęło padać.

26 Bezokolicznik stawiamy po czasowniku, który ma dopełnienie
Czasownik w formie z –ing lub czasownik w formie bezokolicznika w zależności od występowania dopełnienia Czasownik z –ing występuje po czasowniku, który nie posiada dopełnienie. Bezokolicznik stawiamy po czasowniku, który ma dopełnienie

27 Encourage, Recommend dopełnienie/brak dopełnienia
Competition and team sports encourage working hard. Rywalizacja i sporty drużynowe zachęcają do ciężkiej pracy. My teacher encourages other pupils to work hard. Mój nauczyciel zachęca innych uczniów do ciężkiej pracy. Would you recommend using this equipment? Czy poleciłbyś mi użycie tego sprzętu? The ski instructor recommended us to use this equipment. Instruktor narciarski polecił nam użycie tego sprzętu.

28 Advice, Allow dopełnienie/brak dopełnienia
The doctor advises taking exercise. Lekarz doradza gimnastykę. The doctor advised my father to take exercise. Lekarz doradził mojemu ojcu aby się gimnastykował. Don’t allow her to come home that late at night. Nie pozwalaj jej wracać do domu tak późno w nocy. Security guards don’t allow entering the building. Ochroniarze nie pozwalają wejść do budynku.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google