Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Welt der Dinosaurier Świat dinozaurów Arkadiusz Więzowski

3 die Dinosaurier dinozaury Der Name Dinosaurier ist griechisch und bedeutet "Deinos" = schrecklich, gewaltig und "Sauros" = Echse also - Schreckliche Echse. Dinosaurier lebten in der drei Zeitepochen (Trias, Jura und Kreide). Die Dinosaurier als Gruppe waren sehr groß. Einige Dinosaurier waren gar gigantisch. Die Dinosaurier sind vor ungefähr 65 Millionen Jahren ausgestorben. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie es zu dem Massensterben gekommen sein kann. Am wahrscheinlichsten ist der Einschlag eines großen Meteoriten oder Asteroiden, der zu einer massiven Veränderung des Erdklimas geführt hat. Nazwa dinozaur pochodzi z greckiego i oznacza "Deinos" = straszny, ogromny i "Sauros" = jaszczur, jaszczurka a więc - straszny jaszczur. Dinozaury żyły w trzech okresach (trias, jura i kreda). Dinozaury jako grupa były bardzo duże. Niektóre dinozaury były nawet gigantyczne. Dinozaury wymarły około 65 Milionów lat temu. Istnieją różnorodne teorię na temat tego w jaki sposób mogło dojść do masowego wymarcia. Najbardziej prawdopodobne jest uderzenie dużego meteorytu lub asteroidy, które doprowadziło do masowej zmiany klimatu na ziemi.

4 der Abelisaurus Abelizaur Der Abelisaurus lebte in der späten Kreidezeit in Südamerika. Er ist seit 1985 bekannt. Er wurde bis zu 9 m lang und 1,5 - 2 Tonnen schwer. Aber es ist nur eine Vermutung. Wir wissen noch nicht genau, wie groß und schwer dieser Dinosaurier wurde. Der Abelisaurus war ein Fleischfresser. Wahrscheinlich lief er auf zwei Beinen. Er hatte wohl lange Zähne, mit denen er seine Beute tötete. Der Abelisaurus war vermutlich mit Carnotaurus verwandt aber er hatte einen längeren Kopf und besaß keine Hörner. Abelizaur żył w okresie późnej dy w Ameryce Południowej. Znany jest od 1985 roku. Miał do 9 m długości i ważył 1,5 -2 Tony. Ale to tylko przypuszczenie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak duży i ciężki był ten dinozaur. Abelizaur był mięsożercą. Prawdopodobnie chodził na dwóch nogach. Prawdopodobnie miał długie zęby, którymi zabijał swoją zdobycz. Abelizaur był prawdopodobnie spokrewniony z Karnotaurem ale miał dłuższą głowę i nie posiadał rogów.

5 der Allosaurus Allozaur Der Allosaurus lebte vor 160 Millionen bis 97 Millionen Jahren in Afrika, Australien und Nordamerika. Er ist einer der populärsten Dinosaurier. Er gehörte zu den Fleischfressern. Ein charakteristisches Merkmal vom Allosaurus sind zwei "kleine Höcker" über den Augen. Er wurde bis zu 11 m lang und bis 2 Tonnen schwer. Seine Höhe betrug etwa 4,60 Meter. Er hatte einen großen Kopf mit starken Kiefern und scharfen, gekrümmten Zähnen. Er hatte auch starke Krallen. Allozaur żył przed 160 mln do 97 mln laty w Afryce, Australii i Ameryce Północnej. Jest jednym z najpopularniejszych dinozaurów. Należał do zwierząt mięsożernych. Cechą charakterystyczną Allozaura są dwa "małe garby" nad oczami. Miał do 11 m długości i ważył do 2 ton. Jego wysokość wynosiła około 4.60 metra. Miał dużą głowę z silnymi szczękami i ostrymi, zakrzywionymi zębami. Miał także mocne pazury.

6 der Amargasaurus Amargazaur Der Amargasaurus lebte vor ca. 125 Millionen Jahren in der Unterkreide in Südamerika. Er hatte eine Länge von 10 m und ein Gewicht von 7 - 8 Tonnen. Er war Pflanzenfresser. Ein charakteristisches Merkmal des Amargasaurus waren die hohen Stacheln, die sich auf dem Hals und auf dem Rücken befanden. Die höchsten Stacheln befanden sich auf dem Hals. Die Stacheln dienten vermutlich der Verteidigung und dem Schutz gegen Feinde. Die genaue Verwendung der Stacheln ist bis heute unbekannt. Amargazaur żył około 125 milionów lat temu w dolnej kredzie w Ameryce Południowej. Miał 10 metrów długości i ważył 7 - 8 ton. Był roślinożercą. Charakterystyczną cechą Amargazaura są duże kolce, które znajdowały się na szyi i plecach. Największe kolce znajdowały się na szyi. Kolce służyły prawdopodobnie jako obrona i ochrona przed wrogami. Dokładne zastosowanie kolców nie jest znane do dzisiaj.

7 der Anatotitan Anatotytan Der Anatotitan lebte vor 75 Millionen Jahren in der späten Kreide in Nordamerika. Er wurde bis zu 12 Meter lang. Er war Pflanzenfresser. Er hatte viele kleine Zähne. Er hatte einen breiten "Entenschnabels", deswegen wurde er "Anatotitan" genannt. Anatotitan bedeutet "Große Ente", "Riesige Ente". Er wurde im Jahre 1942 in Süd-Dakota (Montana) gefunden. Anatotitan żył 75 milionów lat temu w późnej kredzie w Ameryce Północnej. Miał do 12 metrów długości. Był roślinożercą. Miał dużo małych zębów. Miał szeroki "kaczy dziób", dlatego został nazwany "Anatotytanem". Anatotytan oznacza "Dużą Kaczkę", "Gigantyczną Kaczkę". Został znaleziony w 1942 roku w Południowej Dakocie (Montana).

8 der Ankylosaurus Ankylozaur Der Ankylosaurus lebte in der späten Kreide vor ca. 68 Millionen Jahren. Er lebte in Nordamerika und Asien. Er hatte eine Länge von ca. 10 Metern und ein Gewicht von 4 Tonnen. Er hatte eien Höhe von 2 m. Er hatte lederartige, sehr dicke Haut. Die Haut war mit hunderten Knochenplatten und Dornen bedeckt. Dieser Panzer schützte den Ankylosaurus vor schweren Verletzungen durch Raubtiere. Wahrscheinlich war er Pflanzenfresser. Er hatte eine große Schnauze. Ankylozaur żył w późnej kredzie około sześćdziesiąt osiem milionów lat temu. Żył w Ameryce Północnej i Azji. Miał około 10 metrów długości i ważył około 4 ton. Miał około 2 metrów wysokości. Miał skórzastą, bardzo grubą skórę. Skóra pokryta była setkami kostnych płyt i kolców. Pancerz ten chronił Ankylozaura przed ciężkimi obrażeniami przez drapieżniki. Miał duży pysk.

9 der Apatosaurus Apatozaur Apatosaurus lebte vor ca. 150 Millionen Jahren im späten Jura. Er wurde in Nordamerika im Jahre 1877 gefunden. Er wurde bis 25 Meter lang. Wahrscheinlich wog er zwischen 30 und 32 Tonnen. Er war Pflanzenfresser. Apatosaurus ist ein Mitglied der Familie der Diplodocidae. Er ist dem Diplodocus sehr ähnlich aber viel kleiner als er. Der Apatosaurus bedeutet so viel wie "kopflose Echse". Apatosaurus żył około 150 milionów lat temu w późnej jurze. Został znaleziony w Ameryce Północnej w 1877 roku. Miał do 25 metrów długości. Prawdopodobnie ważył około 30-32 ton. Był roślinożercą. Apatozaur jest członkiem rodziny Diplodoków. Jest bardzo podobny do Diplodoka ale o wiele mniejszy od niego. Apatozaur oznacza tyle co "bezgłowa jaszczurka".

10 der Baryonyx Barionyks Baryonyx lebte vor ca. 120 Millionen Jahren in der Unterkreide. Er lebte an See- und Flußniederungen. Er wurde in England und Spanien gefunden. Baronyx war ca. 12 m lang und 2 Tonnen schwer. Vermutlich ernährte er sich von Fisch und Fleisch. Die Forscher meinen, dass sich Baryonyx auch von Aas ernährte. Er wartete wahrscheinlich im Wasser von Flüssen und Seen, um seine Beute zu fangen. Er hatte hakenförmige Klauen. Barionyks żył około 120 milionów lat temu w okresie dolnej kredy. Żył w dolinach rzek i jezior. Znaleziono go w Anglii oraz w Hiszpanii. Barionyks miał około 12 metrów długości i ważył 2 tony. Prawdopodobnie odżywiał się rybami i mięsem. Naukowcy twierdzą, że Barionyks odżywia się także padliną. Prawdopodobnie czekał w wodach rzek i jezior aby złapać swoją zdobycz. Miał haczykowate szpony.

11 der Barosaurus Barozaur Der Barosaurus lebte in der Juraperiode vor etwa 150 Million Jahren in Afrika und Nordamerika. Er war bis zu 27 m lang und 30- 40 Tonnen schwer. Er war Pflanzenfresser. Mit seiner imponierenden Größe hatte er keine Angst vor Feinden. Er war dem Diplodocus sehr ähnlich aber er hatte ein höheres Rückgrat und einen längeren Hals. Ein charakteristisches Merkmal war ein sehr langer Hals. Die Forscher meinen, dass der Barosaurus einen kleinen Kopf hatte. Barozaur żył w okresie jury przed około 150 milionami laty w Afryce oraz Ameryce Północnej. Miał do 27 metrów długości i ważył około 30-40 ton. Był roślinożercą. Dzięki imponującej wielkości nie bał się wrogów. Był bardzo podobny do Diplodoka ale miał wyższy kręgosłup i dłuższą szyję. Cechą charakterystyczną była bardzo długa szyja. Naukowcy uważają, że Barozaur miał małą głowę.

12 der Brachiosaurus Brachiozaur Brachiosaurus war einer der größten Dinosauriers. Er lebte im späten Jura (vor 153 bis 113 Millionen Jahren). Er lebte in Nordamerika. Er war ca. 23 Metern lang. Brachiosaurus hatte eine Höhe von ca. 13 Metern. Er war Pflanzenfresser. Er hatte einen längeren Hals ein breites Maul. Die Forscher haben untersucht, dass allein das Herz eines Brachiosaurus etwa 200 kg wog. Seine Vorderbeine waren sehr lang. Aufgrund seiner langen Beine nannte man ihn "Arm-echse". Brachiozaur był jeden z największych dinozaurów. Żył w późnym okresie jury (około 153 do 113 milionów lat temu). Żył w Ameryce Północnej. Był długi na około 23 metry. Miał około 13 metrów wysokości. Był roślinożercą. Miał długą szyję oraz szeroki pysk. Naukowcy zbadali, że samo jego serce ważyło około 200 kilogramów. Jego przednie nogi były bardzo długie. Z powodu jego długich nóg nazwano go "ramiennym jaszczurem".

13 der Camarasaurus Kamarazaur Camarasaurus lebte vor 155-145 Millionen Jahren im oberen Jura in Nordamerika. Er war bis zu 18 Meter lang und bis zu 20 Tonnen schwer. Camarasaurus war auf vier Beinen laufender Herbivore. Er hatte großen, spatelförmigen Zähne. Camarasaurus lebte wie in Herden. Die neuen Untersuchungen haben gezeigt, dass er ein Luftsack-System als zusätzliches Stützelement für den langen Hals hatte. Sein Skelett wurde im Jahre 1877 in Colorado (USA) entdeckt. Sein Name bedeutet "Kammerechse". Kamarazaur żył 155-145 mln lat temu w okresie górnej jury w Ameryce Północnej. Miał do 18 metrów długości i ważył do 20 ton. Kamarazaur był czteronożnym roślinożercą. Miał duże, łyżeczkowate zęby. Kamarazaur żył w stadach. Nowe badania wykazały, że miał system worków powietrznych jako dodatkowy element wsparcia dla długiej szyi. Jego szkielet został odkryty w 1877 roku w Kolorado (USA). Jego nazwa oznacza "jamisty jaszczur".

14 der Ceratosaurus Ceratozaur Der Ceratosaurus lebte in der späten Jura Periode vor über 146 Millionen Jahren im Westen von Nordamerika. Er wurde bis zu 6 Metern lang und ca. 1 Tonne schwer. Der Ceratosaurus war ein auf zwei Beine laufender Fleischfresser. Er hatte vier kräftige Finger mit langen Krallen. Seine Füße hatten drei Zehen. Die Forscher meinen, dass er im Rudel (auch größere Dinosaurier) jagte. Der Ceratosaurus besaß auf dem Kopf ein kleines Horn, deswegen der Namme Ceratosaurus bedeutet "Horn-Eidechse". Ceratozaur żył w późnym okresie jury 146 mln lat temu w zachodniej części Ameryki Północnej. Miał do 6 metrów długości i ważył około 1 Tony. Ceratozaur był dwunożnym mięsożercą. Miał cztery silne palce z długimi pazurami. Jego stopy miały trzy palce. Naukowcy są zdania, że polował w stadzie (również na większe dinozaury). Ceratozaur miał na głowie niewielki róg, dlatego nazwa Ceratozaur oznacza "rogaty jaszczur".

15 der Dilophosaurus Dilofozaur Der Dilophosaurus lebte im Unterjura vor ca. 200 - 180 Millionen Jahren. Er lebte im heutigen Nordamerika. Er war etwa 6 Meter lang und etwa 500 Kilogramm schwer. Er war ein schneller, leichter und auf zwei Beine laufender Fleischfresser. Er lebte im Rudel. Er hatte lange, scharfe, gebogene Zähne und einen langen, schlanken Schwanz. Die zwei (vermutlich schön gefärbten) Knochenkämme auf dem Kopf waren ein besonderes Merkmal von Dilophosaurus. Dilofozaur żył w okresie dolnej Jury około 200 - 180 mln lat temu. Żył w dzisiejszej Ameryce Północnej. Miał około 6 metrów długości i ważył około 500 kilogramów. Był szybkim, lekkim, dwunożnym mięsożercą. Żył w stadach. Miał długie, ostre, zakrzywione zęby oraz długi cienki ogon. Dwa (prawdopodobnie przepiękne zabarwione) grzebienie kostne na głowie były cechą charakterystyczną Dilofozaura.

16 der Diplodocus Diplodok Der Diplodocus lebte im späten Jura vor 156 - 145 Millionen Jahren in Nordamerika. Er wurde 25 - 27 Meter lang und 4 - 5 Meter hoch. Der Diplodocus wog ca. 15 Tonnen. Er war Pflanzenfresser. Er hatte einen langen und sehr beweglichen Schwanz. Der Schwanz diente vermutlich zur Verteidigung gegen Feinde. Auf dem Rücken und Schwanz hatte er eine Reihe kurzer Hornstacheln. Er hatte (im Verhältnis zum Körper) einen relativ kleinen Kopf und einen sehr langen Hals. Er lebte in Herden. Diplodok żył w późnym okresie jury 156-145 mln lat temu w Ameryce Północnej. Miał 25 - 27 metrów długości oraz 4 - 5 metrów wysokości. Diplodok ważył około 15 ton. Był roślinożercą. Miał długi i bardzo giętki ogon. Ogon prawdopodobnie używany był do obrony przed wrogami. Na grzbiecie i ogonie miał rząd krótkich zrogowaciałych kolców. Miał (w proporcji do ciała) stosunkowo małą głowę i długą szyję. Żył w stadach.

17 der Elasmosaurus Elasmozaur Der Elasmosaurus lebte in der späten Kreidezeit im Gewässer in Nordamerika und Asien. Er hatte eine Länge von 14 Meter und eine eine Höhe von 7 Meter. Sein Gewicht betrug ca. 0,5 Tonnen. Er hatte einen kleinen Kopf und einen langen Hals. Er hatte sehr scharfe Zähne. Der Elasmosaurus war ein ausgezeichneter Schwimmer. Er ernährte sich von Fischen. Der Name Elasmosaurus bedeutet "Platteneidechse". Elasmozaur żył w okresie późnej kredy w wodach Ameryki Północnej i Azji. Miał około 14 metrów długości i około 7 metrów wysokości. Jego waga wynosiła około pół tony. Miał małą głowę i długą szyję. Miał bardzo ostre zęby. Był doskonałym pływakiem. Odżywiał się rybami. Nazwa Elasmozaur oznacza "płaski jaszczur".

18 der Eoraptor Eoraptor Der Eoraptor lebte in der Oberen Trias in Südamerika (vor 231 Millionen bis vor 225 Millionen Jahren). Er gehörte zu den ersten Dinosauriern. Der Eoraptor war ca. 1 m lang, 35 Zentimeter hoch und 10 kg schwer. Er war Fleischfresser. Obwohl er so klein war, war er ein wildes Raubtier. Er jagte meist in Rudel. Eoraptor gilt als ein primitiver Dinosaurier. Der Name Eoraptor bedeutet "Angreifer der Morgendämmerung". Er wurde nach der griechischen Göttin Eos benannt. Eoraptor żył w okresie górnego triasu w Ameryce Południowej (231 milionów do 225 milionów lat temu). Należał do pierwszych dinozaurów. Eoraptor miał 1 metr długości, 35 centymetrów wysokości i ważył 10 kilogramów. Był mięsożercą. Mimo że był tak mały, był dziki drapieżnikiem. Polował przeważnie w stadach. Eoraptor jest uważany za prymitywnego dinozaura. Nazwa Eoraptor oznacza "atakujący o świcie". Został tak nazwany na cześć greckiej bogini Eos.

19 der Gallimimus Gallimim Gallimimus lebte in der späten Kreide in der heutigen Mongolei. Er hatte eine Länge von 6 m und eine Höhe von 3 Metern. Er wog ca. 230 kg. Er ernährte sich von kleinen Tieren und Insekten aber er fraß auch Pflanzen. Der Gallimimus hatte keine Zähne. Er hatte einen kleinen Kopf, einen langen Hals und lange Beinen. Ein charakteristisches Merkmal des Gallimimus waren sehr kurze Hände. Gallimimus ähnelte dem Strauß sehr. Der Name Gallimimus bedeutet "Hahn-Nachahmer". Gallimimus żył w późnej kredzie w dzisiejszej Mongolii. Miał 6 metrów długości i 3 metry wysokości. Ważył około 230 kilogramów. Odżywiał się małymi zwierzętami i owadami ale jadł także rośliny. Gallimimus nie miał zębów. Miał małą głowę, długa szyję oraz długie nogi. Cechą charakterystyczną Gallimima były bardzo krótkie ręce. Gallimimus był bardzo podobny do strusia. Nazwa Gallimimus oznacza "udający kurę".

20 der Goyocephale Gojocefal Der Goyocephale lebte vor 87 - 71 Millionen Jahren in der Oberkreide in der heutigen Mongolei. Er war ca. 2 m lang, bis zu 40 kg schwer und 1 maximal Meter hoch. Er war ein auf zwei Beinen laufender Pflanzenfresser. Er wurde im Jahre 1982 von polnischen Paläontologen (Perle, Maryańska i Osmólska) entdeckt. Der Name Goyocephale bedeutet übersetzt "Geschmückter Kopf". Gojocefal 87-71 milionów lat temu w okresie górnej kredy w dzisiejszej Mongolii. Miał około 2 metrów długości, ważył do 40 kilogramów i miał maksymalnie 1 metr wysokości. Był poruszającym się na dwóch nogach roślinożercą. W 1982 roku został odkryty przez polskich paleontologów (Perle, Maryańska i Osmólska). Nazwa Gojocefal przetłumaczona oznacza "ozdobiona głowa".

21 der Halticosaurus Haltikozaur Der Halticosaurus lebte vor 222 - 219 Millionen Jahren in der Obertrias in Europa. Er lebte auch in Deutschland, wo er im Jahre 1908 gefunden wurde. Der Halticosaurus war rund 6 Meter lang und 2 Meter hoch. Er wog ca. 500 Kilogramm. Der Halticosaurus war ein flinker Fleischfresser. Er lief auf zwei Beinen. Der Name Halticosaurus bedeutet "gut springende Echse". Haltikozaur żył 222-219 mln lat temu w okresie górnego triasu w Europie. Żył również w Niemczech, gdzie został znaleziony w 1908 roku. Haltikozaur miał około 6 metrów długości oraz 2 metrów wysokości. Ważył około 500 kilogramów. Haltikozaur był zwinnym mięsożercą. Poruszał się na dwóch nogach. Nazwa Haltikozaur oznacza "skoczny jaszczur / zwinny jaszczur".

22 der Herrerasaurus Herrerazaur Der Herrerasaurus ist einer der ältesten bekannten Dinosaurier. Er lebte in der Oberen Trias-Periode (vor 225 Millionen bis vor 213 Millionen Jahren). Er lebte in Südamerika. Er war rund 3 Meter lang und 250 kg schwer. Der Herrerasaurus hatte eine Höhe von ca. 1,5 Metern. Er war Fleischfresser und lief auf zwei kräftigen Beinen. Der Herrerasaurus hatte gekrümmte Krallen und einen langen Schwanz. Er wurde nach dem Paläontologen Victorino Herrera genannt, weil er im Jahre 1958 von Herrera gefunden wurde. Herrerazaur to jeden z najstarszych znanych dinozaurów. Żył w okresie triasu górnego (225 milionów do 213 milionów lata temu). Żył w Ameryce Południowej. Miał około 3 metrów długości i ważył około 250 kilogramów. Herrerazaur miał około 1,5 metra wysokości. Był mięsożercą i poruszał się na dwóch silnych nogach. Herrerazaur miał zakrzywione pazury i długi ogon. Został nazwany na cześć paleontologa Victorino Herrera, ponieważ został znaleziony przez Herrera w 1958 roku.

23 der Hypsilophodon Hipsylofodon Der Hypsilophodon lebte in der Kreidezeit vor ca. 135 - 112 Millionen Jahren. Er wurde im Jahre 1869 in England gefunden. Seine Höhe betrug ca. 90 cm, seine Länge betrug rund 2,3 m und sein Gewicht betrug ca. 25 kg. Er war ein kleiner Pflanzenfresser. Er lief auf zwei Hinterbeinen. Die Hinterbeinen waren vermutlich doppelt so lang waren wie die Vorderbeine. Seine Füße hatten vier Zehen, wobei seine Hände fünf Finger hatten. Er war wahrscheinlich sehr schnell. Hipsylofodon żył w okresie kredy, około 135-112 milionów lat temu. Został znaleziony w Anglii w 1869 roku. Jego wysokość wynosiła około 90 cm, jego długość wynosiła około 2,3 m a jego waga wynosiła około 25 kg. Był małym roślinożercą. Biegał na dwóch tylnych nogach. Jego tylne nogi były przypuszczalnie dwa razy większe niż nogi przednie. Jego stopy miały cztery palce, ręce miały pięć palców. Prawdopodobnie był bardzo szybki.

24 der Ichthyosaurus Ichtiozaur Der Ichthyosaurus lebte in der Oberen Trias- Periode und in der Kreidezeit. Er lebte in Nordamerika und im heutigen Europa. Er ist eigentlich kein Dinosaurier. Er lebte im Wasser und hatte keine Beine. Er hatte eine Länge von etwa 2 Meter, und eine Höhe von ca. 90 Zentimeter. Der Ichthyosaurus fraß Fischen und Tintenfischen. Er hatte viele spitzen Zähnen. Der Name Ichthyosaurus bedeutet "Fischechse". Ichtiozaur żył w okresie triasu górnego i kredy. Żył w Ameryce Północnej i Europie. Właściwie nie jest dinozaurem. Żył w wodzie i nie miał nóg. Miał około 2 metrów długości oraz około 90 centymetrów wysokości. Ichtiozaur jadł ryby oraz kałamarnice. Miał wiele ostrych zębów. Nazwa Ichtiozaur oznacza "rybi jaszczur".

25 der Ornitholestes Ornitolest Der Ornitholestes lebte am Ende des Juras vor 156 - 145 Millionen Jahren im heutigen Asien und Nordamerika. Der Ornitholestes war ca. 2 Meter lang, 13 Kilogramm schwer und 0,6 Meter hoch. Er war sehr wendiger und flinker Fleischfresser. Er lief auf zwei Beinen. Der Ornitholestes hatte eine lange Schnauze und einen langen Schwanz. Er war wahrscheinlich sehr schnell. Er wurde im Jaher 1903 entdeckt. Der Name Ornitholestes bedeutet "Vogelräuber". Ornitolest żył pod koniec okresu jury 156 do 145 milionów lat temu w dzisiejszej Azji i Ameryce Północnej. Ornitolest miał około 2 m długości, ważył 13 kilogramów i miał 0,6 metra wysokości. Był bardzo zwinnym i energicznym drapieżnikiem. Poruszał się na dwóch nogach. Ornitolest miał długi pysk oraz długi ogon. Prawdopodobnie był bardzo szybki. Został odkryty w 1903 roku. Nazwa Ornitolest oznacza "ptasi zabójca".

26 der Pentaceratops Pentaceratops Der Pentaceratops lebte in der späten Kreide vor ca. 83-65 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika. Er wurde ca. 5 - 6,8 m lang, 2 m hoch und 2,5 - 4,9 Tonnen schwer. Der Pentaciratops war Pflanzenfresser. Insgesamt hatte er fünf Hörner auf seinem Schädel, deswegen wurde er Pentaceratops benannt. Der Name Pentaceratops bedeutet "Fünfhorngesicht". Vermutlich lebte er in der Herde. Mit seinen Hörnern verteidigte er sich gegenüber Fleischfressern. Pentaceratops żył w późnej kredzie około 83-65 milionów lat temu na terenie obecnej Ameryki Północnej. Miał około 5 do 6,8 m długości, 2 metry wysokości i ważył około 2,5 - 4,9 tony. Pentaceratops był roślinożercą. W sumie miał pięć rogów na głowie, dlatego został nazwany Pentaceratopsem. Pentaceratops oznacza "twarz o pięciu rogach". Prawdopodobnie żył w stadach. Swoimi rogami bronił się przed zwierzętami mięsożernymi.

27 der Pterodactylus Pterodaktyl Der Pterodactylus lebte in der Jura- und der Kreidezeit. Er war ein kleiner, schneller Flugsaurier. Seine Flügelspannweite betrug ca. 75cm. Er fing und fraß Insekten im Flug. Er pickte auch wohl im flachen Wasser nach Würmern und Fisch. Er hatte sehr lange Zähne, mit denen er Fische gut packen konnte. Die Flughaut spannte sich zwischen Körper, Arm und dem verlängerten vierten Finger. Die übrigen Finger dienten ihm als Kralle. Der Name Pterodactylus bedeutet "Flugfinger". Pterodaktyl żył w okresie jury i kredy. Był małym, szybkim Pterozaurem (latającym gadem). Rozpiętość jego skrzydeł wynosiła około 75cm. Łapał i jadł owady w locie. Prawdopodobnie wyciągał również z płytkiej wody robaki i rybę. Miał bardzo długie zęby, którymi mógł dobrze chwycić rybę. Błona skrzydła rozciągała się pomiędzy ciałem, ramieniem a wydłużonym czwartym palcem. Pozostałe palce służyły mu jako pazury. Nazwa Pterodaktyl oznacza "skrzydlaty palec".

28 der Stegosaurus Stegozaur Der Stegosaurus lebte in der späten Jura vor 150 Millionen Jahren in Nordamerika. Er wurde ca. 9 m lang, 3 m hoch und 2 Tonnen schwer. Der Stegoaurus war ein großer Pflanzenfresser. Er ist einer der bekanntesten Dinosaurier. Ein charakteristisches Merkmal sind seine markante Schwanzstacheln und Rückenplatten. Die Stacheln am Schwanzende waren wohl zur Verteidigung geeignet. Er hatte einen stark gewölbten Rücken und einen versteiften Schwanz. Der Name Stegosaurus bedeutet "Dachechse". Stegozaur żył w późnym okresie jurajskim 150 mln lat temu w Ameryce Północnej. Miał około 9 metrów długości, 3 metry wysokości i ważył 2 tony. Stegozaur był dużym roślinożercą. Jest jednym z najbardziej znanych dinozaurów. Cechą charakterystyczną są jego wyraziste kolce ogona oraz płyty grzbietowe. Kolce na końcu ogona prawdopodobnie były przeznaczone do obrony. Miał bardzo wygięty grzbiet i sztywny ogon. Nazwa Stegozaur oznacza "zadaszony jaszczur".

29 der Styracosaurus Styrakozaur Der Styracosaurus lebte in der Kreidezeit vor 84-71 Milionen Jahren im heutigen Nordamerika. Er war ca. 5,5 m lang, 2 m hoch und 3 Tonnen schwer. Er war Pflanzenfresser. Er hatte einnen massiven Körper, einen kurzen Schwanz und eine kurze Beine. Er hatte auch einen mächtigen Nackenschild. Er hatte auch ein langes Horn auf der Nase. Er wurde im Jahre 1913 in Kanada entdeckt. Der Name Stegosaurus bedeutet : "Stachelechse". Styrakozaur żył w okresie kredy 84 - 71 milionów lat temu na terenie obecnej Ameryki Północnej. Miał około 5,5 metra długości, 2 metry wysokości i ważył 3 tony. Był roślinożercą. Miał masywne ciało, krótki ogon oraz krótkie nogi. Miał mocną kryzę (pancerz ochraniający kark). Posiadał również długi róg na nosie. Został odkryty w Kanadzie w 1913 roku. Nazwa Styrakozaur oznacza "kolczasty jaszczur".

30 der Supersaurus Superzaur Der Supersaurus lebte vor 150 Millionen Jahren im Oberjura im heutigen Nordamerika. Er hatte eine Länge von 40 m, ein Gewicht von 45 Tonnen und eine Höhe von 6 m. Er war einer der größten Pflanzenfresser. Der Supersaurus hatte einen enorm langen Hals. Das gefundene Schulterblatt war über 2,4 m lang. Der Name Supersaurus bedeutet soviel wie "Superechse". Superzaur żył 150 milionów lat temu w okresie górnej jury w dzisiejszej Ameryce Północnej. Miał 40 metrów długości, ważył 45 ton i miał 6 metrów wysokości. Był jednym z największych roślinożerców. Superzaur miał ogromnie długą szyję. Znaleziona łopatka miała ponad 2,4 metrów długości. Nazwa Superzaur oznacza tyle "super jaszczur".

31 der Titanosaurus Tytanozaur Der Titanosaurus lebte in der späten Kreide vor 71 - 65 Millionen Jahren. Er wurde von Lydekker im Jahre 1877 in Indien entdeckt und beschrieben. Er wurde ca. 18 Meter lang und 5 Meter hoch. Er wog ca. 14 Tonnen. Er war ein auf vier Beinen laufender Pflanzenfresser. Der Supersaurus war ein langsamer Dinosaurier. Er lebte in Herden. Viele Forscher sagen, dass er eine zweifelhafte Gattung ist, weil nicht alle Skelettteile gefunden wurden. Der Name bedeutet Titanosaurus "Titanen Echse." Tytanozaur żył w późnej kredzie 71-65 milionów lat temu. Został odkryty i opisany w Indiach w 1877 roku przez Lydekker'a. Miał około 18 metrów długości i 5 metrów wysokości. Ważył około 14 ton. Był czteronożnym zwierzęciem roślinożernym. Tytanozaur był powolnym dinozaurem. Żył w stadach. Wielu naukowców mówi, że jest to wątpliwy gatunek, gdyż nie znaleziono wszystkich fragmentów szkieletu. Nazwa Tytanozaur oznacza "tytaniczny jaszczur".

32 der Triceratops Triceratops Der Triceratops lebte in der späten Kreide vor ca. 70 -65 Millionen Jahren in heutigen Nordamerika. Er war ca. 9 m lang, 10 Tonnen schwer und 3 m hoch. Er ist einer der bekanntesten Dinosauriern. Er war ein mächtiger Pflanzenfresser. Der Triceratops lebte in Herden. Er hatte zwei mächtige Hörner über den Augen und ein kleineres Nasenhorn, die der Verteidigung dienten. Er hatte auch eine große Halskrause. Der Name Titanosaurus bedeutet "Dreihorngesicht". Triceratops żył w późnej kredzie około 70 - 65 milionów lat temu w dzisiejszej Ameryce Północnej. Miał około 9 metrów długości, ważył 10 ton i miał 3 metry wysokości. Jest jednym z najbardziej znanych dinozaurów. Był potężnym roślinożercą. Triceratops żył w stadach. Miał dwa potężne rogi nad oczami oraz mniejszy róg na nosie, które służyły mu do obrony. Miał również dużą kryzę. Nazwa Triceratops oznacza "trójrogie oblicze / trójroga twarz".

33 der Tyrannosaurus rex Tyranozaur Der Tyrannosaurus ist sicher einer der bekanntesten Dinosaurier. Er lebte in der Oberkreide vor 68 - 65 Millionen Jahren. Er war wohl einer der größten Fleischfresser. Er wurde er 13 Meter lang, 6 Meter hoch und an die 9 Tonnen schwer. Er jagte Pflanzenfresser aber er fraß auch Aas. Er hatte große Zähne (bis 30 cm). Er hatte auch einen langen und schweren Schwanz. Er war sicher einer der gefährlichsten Raubtiere. Der Name Tyrannosaurus rex bedeutet "Tyrannenechse". Tyranozaur jest z pewnością jednym z najbardziej znanych dinozaurów. Żył w górnej kredzie 68-65 Millionen lat temu. Prawdopodobnie był jednym z największych drapieżników. Miał 13 metrów długości, 6 metrów wysokości i ważył 9 ton. Polował na roślinożerców ale jadł także padlinę. Miał duże zęby (do 30 cm). Posiadał długi i ciężki ogon. Był z pewnością jednym z najbardziej niebezpiecznych drapieżników. Nazwa Tyranozaur rex oznacza królewski jaszczur-tyran".


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google