Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Present Perfect Perfect

3 Podstawowe informacje

4 Czynności z przeszłości trwające do teraz
1. Czas Present Perfect Simple stosujemy aby wyrazić czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub mają wpływ na teraźniejszość. Charakterystyczne wyrażenia dla tego użycia to: For – stosujemy dla określenia okresu czasu (for a week, for a month etc.)- (od tygodnia, od miesiąca) Since- stosujemy dla określenia punktu w czasie (since childhood, since 2002)-( od dzieciństwa, od 2002 roku) Since then- od wtedy For ages- przez wieki, od dawna For a long time- od długiego czasu For the last few days- przez ostatnich kilka dni Recently- ostatnio Lately- ostatnio So far- do tej pory Przykład I have learned English for 5 years. Uczę się j. angielskiego od 5 lat. Zacząłem uczyć się 5 lat temu i uczę się do teraz.

5 Czynności przeszłe z teraźniejszym rezultatem
2. Czas Present Perfect Simple stosujemy aby wyrazić czynności lub sytuacje, które miały miejsce w przeszłości , a w teraźniejszości obserwujemy ich rezultat. Charakterystyczne wyrażenia czasowe dla tego użycia czasu Present Perfect Simple to: Just- Oznacza „właśnie”, „przed chwilą”. To wyrażenie stosujemy w zdaniach twierdzących. Yet- W zdaniu pytającym oznacza „już”. W zdaniu przeczącym oznacza „jeszcze” Already- Oznacza „już”. To wyrażenie stosujemy w zdaniach twierdzących. Przykład I have just eaten. Właśnie jadłem. Zjadłem posiłek przed chwilą i teraz nie jestem głodny.

6 Przeżycia, doświadczenia
3. Czasu Present Perfect Simple używamy aby wyrazić doświadczenia i przeżycia. Czynności te miały miejsce w przeszłości, ale mają teraźniejszy skutek. Charakterystyczne wyrażenia dla tego użycia to : Ever- kiedykolwiek. To wyrażenie stosujemy w zdaniach pytających. Never- nigdy. Używając tego wyrażenia w zdaniu twierdzącym, zdanie nabiera znaczenia zdania przeczącego. Przykład I have climbed The Mount Everest. Wspiąłem się na Mount Everest. Zdobyłem ten szczyt w przeszłości, ale to przeżycie towarzyszy mi do teraz.

7 Zmiany 4. Czasu Present Perfect Simple używamy aby wyrazić zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne, klimatyczne między przeszłością a teraźniejszością etc. Określone stany lub sytuacje rozpoczęły się w przeszłości i mają swój widoczny rezultat teraz. Przykłady Life has become more comfortable. Życie stało się bardziej wygodne. Proces ten rozpoczął się w przeszłości. Zmiana jest widoczna i odczuwalna teraz.

8 Present Perfect Simple a Simple Past
Czas Simple Past określa czynności dokonane ( zakończone) w przeszłości. Present Perfect Simple wyraża czynności przeszłe mające związek z teraźniejszością. Czynności te nie zakończyły się w przeszłości. Czas Simple Past używamy gdy wiemy kiedy określone czynności miały miejsce. W przypadku Present Perfect Simple czas nie jest zdefiniowany. Nie skupiamy się na informacji kiedy określona czynność się rozpoczęła.

9 konstrukcja

10 Zdanie twierdzące operator Have/Has skrót dopełnienie wyrażenie
czasownik regularny końcówka –ed lub czasownik nieregularny III forma operator Have/Has skrót dopełnienie wyrażenie czasowe osoba I You He She It We They have has I’ve You’ve He’s She’s It’s We’ve They’ve in hospital for 3 months. worked, been

11 Pytania i odpowiedzi Have Has I you he she it we they seen, talked to
Czasow. reg. –ed lub Czasow. niereg. III forma operator Have/has dopełnienie Wyrażenie czasowe odpowiedzi osoba Have Has I you he she it we they I you he she it we they haven’t hasn’t I you he she it we they have has seen, talked to Ann recently? No, Yes,

12 Zdania przeczące czasow. reg.- ed lub czasow. niereg. III forma
operator Have/has osoba przeczenie dopełnienie skrót I You He She It We They have has haven’t hasn’t music. not listened to/ thought about

13 Odmiana podstawowych czasowników nieregularnych

14 Tłumaczenie Simple Present Simple Past Present Perfect
I forma II forma III forma być be was/were been stać się become became become łamać się break broke broken przynieść bring brought brought budować build built built spalić burn burnt burnt kupić buy bought bought móc can could could złapać catch caught caught przyjechać come came come robić do did done pić drink drank drunk prowadzić samochód drive drove driven jeść eat ate eaten upaść fall fell fallen znaleźć find found found dostać get got got dawać give gave given rosnąć grow grew grown słyszeć hear heard heard mieć have had had

15 Tłumaczenie Simple Present Simple Past Present Perfect
I forma II forma III forma Przechowywać keep kept kept Znać know knew known Opuścić leave left left Stracić lose lost lost Robić make made made Spotkać meet met met jechać (na rowerze) ride rode ridden Wzrastać rise rose risen Biec run ran run Mówić say said said Widzieć see saw seen Sprzedać sell sold sold Siedzieć sit sat sat Spać sleep slept slept Spędzać spend spent spent Stać stand stood stood Ukraść steal stole stolen Wziąć take took taken Uczyć teach taught taught Powiedzieć tell told told Myśleć think thought thought nosić ubrania wear wore worn Chodzić go went gone Zwyciężyć win won won Pisać write wrote written

16 Czasowniki nieregularne wyjątki Nie zmieniają swej formy w czasie Simple Past
Tłumaczenie Simple Present Simple Past Present Perfect I forma II forma III forma Kosztować cost cost cost Ciąć cut cut cut Uderzyć hit hit hit Zranić hurt hurt hurt Pozwalać let let let Wstawiać put put put Czytać read [ ri:d ] read read [ re:d] Zmienia się tylko wymowa.

17 Czynności rozpoczęte w przeszłości i trwające do teraz
For, since, since then, since childhood, since last Monday etc. for ages, so far, for a long time, In the last few days, today,

18 Grandson: My grandma has lived in London since 1960.
Wnuczek: Moja babcia mieszka w Londynie od 1960 roku. Friend: How long has she taught Polish to foreigners? Przyjaciel: Jak długo ona uczy j. polskiego obcokrajowców? Grandson: She has taught Polish for 25 years. Wnuczek: Ona uczy j.polskiego od 25-ciu lat. Colleague: I haven’t talked to your parents for a long time. Znajomy: Nie rozmawiałem z twoimi rodzicami od dawna. Have they got a red BMW? Daughter: No, they haven’t. They have got a yellow Porshe. Colleague: Really? How long have they had it? Znajomy: Jak długo oni mają ten samochód? Daughter: They have had it for 2 weeks. Córka: Oni mają ten samochód od 2-óch tygodni.

19 Friends: We have known each other since childhood.
We have spent our free time together since then. Przyjaciele: Znamy się od dzieciństwa Spędzamy nasz wolny czas wspólnie od wtedy. Neighbour: I haven’t heard anything from your youngest sister in the last few days. Sąsiad: Nie miałem żadnej wieści od twojej młodszej siostry w ciągu ostatnich kilku dni. Brother: She has been in hospital since last Monday. Brat: Ona jest w szpitalu od zeszłego poniedziałku. Neighbour: Jack hasn’t seen your eldest sister for ages. Sąsiad: Jack nie widział twojej starszej siostry przez wieki. Brother: She has left home. She has studied tourism in Harvard since 2007. Brat: Ona wyjechała z domu. Studiuje turystykę na Harwardzie od 2007 roku. Teacher: How many pages of your master’s thesis have you written so far? Nauczyciel: Ile stron swej pracy magisterskiej napisałaś do tej pory? Student: I have written 25 pages so far. Student: Napisałam 25 stron do tej pory.

20 Rezultat w teraźniejszości
Just, yet, already so far

21 My mum’s finger is bleeding.
She has just cut her finger. Ona właśnie przecięła sobie palec. What an awful smell ! I have just burnt a toast. Właśnie przypaliłem tosta. My friend is on a diet. She has lost 3 kilograms so far. Ona schudła 3 kilogramy do tej pory. A pickpocket stole my wallet. The Police haven’t caught him yet. Policja nie złapała go jeszcze.

22 My grandad suffers from Alzheimer’s disease.
Has he taken the pill yet? Czy on wziął już tabletkę? Yes, he has already done it. Tak, on już to zrobił? Could Mary help me? No, she can’t. She hasn’t done her homework yet. Ona nie zrobiła jeszcze zadania domowego. Have medical researchers invented a cure for AIDS yet? Czy naukowcy medyczni wynależli już lekarstwo na AIDS? No, not yet. What time is the train due? The train has already left the station. Pociąg już pojechał.

23 Przeżycia, doświadczenia
Never, ever, before It’s the first, second time etc….

24 Have they ever skydived before?
Czy oni kiedykolwiek skakali na spadochronie? No, they haven’t. Nie. They have never skydived, but they have done whitewater rafting. Oni nigdy nie skakali ze spadochronu, ale pływali pontonem w górskim potoku. Has he ever gone on a survival camp? Czy on kiedykolwiek pojechał na obóz przetrwania? Yes, he has. Tak. He has gone on a survival camp, but he has never won a competition? On pojechał na obóz przetrwania, ale nigdy nie wygrał zawodów. Have you ever eaten snail? Czy kiedykolwiek jadłeś ślimaka? No, I haven’t. Nie I haven’t eaten snail, but I have eaten raw fish. Nie jadłem ślimaka, ale jadłem surową rybę.

25 Has he ever walked across The North Pole?
Czy on kiedykolwiek przeszedł przez Biegun Północny? No, he hasn’t. However, he has explored the deepest cave. Nie, ale przebył najgłębszą jaskinię. Have you ever spent 1 day on a remote, uninhabited island? Czy kiedykolwiek spędziłeś 1 dzień na odległej, bezludnej wyspie? Yes, I have. Tak. I have spent 1 day on a remote uninhabited island and I have drunk coconut milk straight from the coco palm. Spędziłem 1 dzień na odległej, bezludnej wyspie i piłem mleko kokosowe prosto z palmy kokosowej. It is the first time I have run in marathon. To jest pierwszy raz kiedy biegnę w maratonie.

26 zmiany

27 A tree has grown 50 cm since last year.
Drzewo urosło 50 cm od zeszłego roku. The climate has changed. Klimat się zmienił. The average global temperature has got higher . Średnia globalna temperatura wzrosła. The ice berg has melted down. Lodowiec stopniał. Some animal species have died out. Niektóre gatunki zwierząt wymarły.

28 The fuel prices have risen.
Ceny paliw wzrosły. The computer enginneers have developed new computer technology. Inżynierowie komputerowi rozwinęli nową technologię komputerową. Scientists have invented a new farming method of organic food. Naukowcy wynaleźli nową metodę uprawiania żywności organicznej. Researchers have made progress in embryo research. Naukowcy dokonali postępu w badaniach nad embrionem.

29 Economic crisis has left some people homeless.
Kryzys ekonomiczny pozostawił niktórych ludzi bezdomnymi. More people have become unemployed. Więcej ludzi stało się bezrobotnymi. Space exploration has advanced. Dokonano kroku naprzód w badaniach kosmosu.

30 Present Perfect a Simple Past
Przykłady

31 They have built the new shopping center for 1 year.
Oni zbudowali nowe centrum handlowe rok temu. They built the new shopping centre 2 years ago. Oni budują nowe centrum handlowe od 2-óch lat. Yelena Isibayeva broke the world record on the 13th February 2009. Ona pobiła rekord świata 13-go lutego 2009 roku. Yelena Isinbayeva has broken the world record in paul vault. Yelena Isinbayeva pobiła rekord świata w skoku o tyczce. I didn’t fall in love at the first sight last holidays. Nie zakochałam się od pierwszego wejrzenia w zeszłe wakacje. I haven’t fallen in love at the first sight. Nie zakochałam się od pierwszego wejrzenia.

32 Have you ever done bungee jumping?
No, I haven’t. Czy kiedykolwiek skakałeś na bungee? Nie. Did you do bungee-jumping last weekend? No, I didn’t. Czy skakałeś na bungee w zeszły weekend? Have you ever tried balooning? Yes, I have. Czy kiedykolwiek próbowałeś latania balonem? Tak. Did you try balooning 2 years ago? Yes, I did. Czy próbowałeś latania balonem 2 lata temu? For the last decade the average life expectancy has increased. W ostatniej dekadzie średnia długość życia wzrosła. The average life expectancy started to increase 10 years ago . Średnia długość życia zaczęła wzrastać 10 lat temu.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google