Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 die Schule - das Schulsystem
szkoła – system szkolny Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja ma na celu:
- zapoznanie nas ze słownictwem związanym z tematem „Schule” - szkoła, - zapoznanie nas z nazwami przedmiotów szkolnych w języku niemieckim, - oraz przybliżenie nam niemieckiego systemu szkolnego.

4 Jakie znamy rodzaje szkół?
der Kindergarten – przedszkole die Grundschule – szkoła podstawowa ( w Niemczech klasy 1 – 4 ) die Hauptschule – szkoła podstawowa (w Niemczech klasy 5 – 9 ) die Realschule – szkoła realna ( w Niemczech ) die Gesamtschule – szkoła zbiorcza ( w Niemczech) die Berufsschule – szkoła zawodowa das Gymnasium – gimnazjum die Hochschule – szkoła wyższa

5 Das Schulsystem in Deutschland Szkolnictwo w niemczech
Zuerst gehen die Kinder in den Kindergarten. - Dzieci idą najpierw do przedszkola. Ab 6 Jahren gehen die Kinder in die Grundschule. - Od szóstego roku dzieci idą do szkoły podstawowej. Die Grundschule dauert nur 4 Jahre. - Szkoła podstawowa trwa tylko 4 lata. Nach der Grundschule wählen die Schüler die Hauptschule, die Realschule, die Gesamtschule oder das Gymnasium. - Po szkole podstawowej uczniowie wybierają szkołę główną, szkołę realną, szkołę zbiorczą albo gimnazjum. Die Hauptschule dauert 4 bis 5 Jahre. - Szkoła główna trwa cztery do pięciu lat. Die Realschule dauert 5 Jahre. Sie endet mit der Mittlere Reife. - Szkoła realna trwa 5 lat. Kończy się ona tak zwaną „małą maturą”. Die Gesamtschule dauert 9 Jahre. Sie endet mit dem Abitur. - Szkoła zbiorcza trwa 9 lat. Kończy się ona maturą.

6 Das Schulsystem in Deutschland Szkolnictwo w niemczech
Das Gymnasium dauert auch 9 Jahre. Das Gymnasium endet mit dem Abitur. - Gimnazjum trwa również 9 lat. Gimnazjum kończy się maturą. Nach dem Abi kann man weiter studieren. - Po maturze można dalej studiować. Die Notenskala ist von 1 bis Skala ocen jest od 1 do 6. Ab 5 Klasse lernen die Schuler die Fremdsprachen. (Englisch, Franzsisch, Latein). -Od 5 klasy uczniowie uczą się języków obcych. ( angielski, francuski, łacina). Ab 7 Klasse lernen sie die zweite Fremdsprache . - Od 7 klasy uczniowie uczą się drugiego języka obcego.

7 Die Noten in Deutschland Oceny w Niemczech
W Niemczech skala ocen jest taka sama jak w Polsce (od 1 do 6). Działa ona jednak odwrotnie do polskiej skali ocen. Przykładowo dostając jedynkę (1) w Niemczech to tak, jakbyśmy dostali szóstkę (6) w Polsce. I na odwrót. Szóstka (6) w Niemczech jest równoznaczna z oceną niedostateczną (1) w Polsce. 1 – sehr gut – celujący 2 – gut – bardzo dobry 3 – befriedigend – dobry 4 – ausreichend – dostateczny 5 – mangelhaft – dopuszczający 6 – ungengend – niedostateczny

8 Die Fremdsprache Języki obce Deutsch – język niemiecki Latein – łacina
Englisch – język angielski Russisch – język rosyjski Französisch – język francuski Polnisch – język polski Ich lerne Latein und Russisch. Und du? - Uczę się łaciny i rosyjskiego. A ty? Ich lerne nur Englisch. - Uczę się tylko angielskiego. W języku niemieckim nie potrzebujemy używać rodzajników jeśli chodzi o przedmioty szkolne. Na przykład: Ich habe Mathe. Ich habe Deutsch.

9 Die Geisteswissenschaft Nauki humanistyczne
Ethik – etyka Religion – religia Philosophie – filozofia Geschichte – historia Heute habe ich Religion. Und du? - Dzisiaj mam religię. A ty? Ich habe Philosophie. Dann habe ich Ethik. - Ja mam filozofię. Potem mam etykę.

10 Die Naturwissenschaften
Nauki przyrodnicze Erdkunde / Geografie – geografia Physik – fizyka Biologie (Bio) – biologia Mathematik (Mathe) – matematyka Chemie – chemia Am Dienstag habe ich Bio. Und du? - We wtorek mam biologię. A ty? Ich auch. Aber ich habe noch Mathe und Physik. - Ja też. Ale mam też matematykę i fizykę.

11 Andere Fächer Inne przedmioty Informatik – informatyka
Sport – wychowanie fizyczne Kunst – plastyka Musik – muzyka Was hat jetzt Thomas? Hat er Musik? - Co ma teraz Tomek? Ma muzykę? Nein, Thomas hat jetzt Kunst. - Nie, Tomek ma teraz plastykę. Welche Klasse hat jetzt Sport? - Która klasa ma teraz wychowanie fizyczne? Sport hat jetzt Klasse 4b. - Wychowanie fizyczne ma teraz klasa 4b.

12 Plan lekcji – czyli jak spytamy się o lekcje
Der Stundenplan Plan lekcji – czyli jak spytamy się o lekcje Wie viele Stunden hast du am Montag, Matrin? - Marcin, ile masz lekcji w poniedziałek? Am Montag habe ich 5 Stunden. – W poniedziałek mam 5 lekcji. Wie viele Stunden hat Lukas am Dienstag? - Ile lekcji ma Łukasz we wtorek? Lukas hat am Dienstag 7 Stunden. - Łukasz ma we wtorek 7 lekcji. Was hast du am Freitag? - Co masz w piątek? Ich habe Englisch, Mathematik , Biologie und 2 Stunden Deutsch. - Mam angielski, matematykę, biologię i dwie godziny niemieckiego. Was hat Lukas am Donnerstag? - Co ma Łukasz w czwartek? Am Donnerstag hat Lukas 2 Stunden Deutsch, Erdkunde und Musik. - W czwartek Lukasz ma 2 godziny niemieckiego, geografię i muzykę.

13 Was haben wir im Federmäppchen?
Co mamy w piórniku? der Bleistift – ołówek der Kugelschreiber – długopis das Lineal – linijka der Füller – pióro die Schere – nożyczki die Patrone – zakreślacz (flamaster) der Radiergummi – gumka der Zirkel – cyrkiel der Spitzer – temperówka Ich brauche den Radiergummi. - Potrzebuję gumki do ścierania. Ich habe keinen Kugelschreiber. - Nie mam długopisu.

14 Was brauchen wir noch in der Schule?
Czego jeszcze potrzebujemy w szkole? der Rucksack – plecak die Tasche – torba das Heft – zeszyt das Buch – książka der Atlas – atlas die Mappe – mapa der Taschenrechner – kalkulator das Turnzeug – strój sportowy. Wir haben heute Sport aber ich habe kein Turnzeug. Dzisiaj mamy wychowanie fizyczne ale nie mam stroju sportowego. Ich brauche den Taschenrechner! - Potrzebuje kalkulatora!

15 Was befindet sich in der Klasse?
Co znajduje się w klasie? die Tafel - tablica die Kreide – kreda der Korb – kosz na śmieci der Lehrer – nauczyciel die Lehrerin – nauczycielka die Schüler – uczniowie Martin! Komm bitte an die Tafel! Marcin! Podejdź do tablicy! Bring mir bitte die Kreide! Przynieś mi proszę kredę!

16 ...czyli jaki może być nauczyciel?
Der Lehrer... ...czyli jaki może być nauczyciel? anspruchsvoll – wymagający streng – surowy erfahren – odpowiedzialny unerfahren – nieodpowiedzialny vertrauenserweckend – budzący zaufanie großzügig – wspaniałomyślny gerecht – sprawiedliwy ungerecht – niesprawiedliwy geduldig – cierpliwy ungeduldig – niecierpliwy

17 ...czyli jaki może być uczeń?
Der Schüler... ...czyli jaki może być uczeń? fleißig – pilny / pracowity faul – leniwy begabt – zdolny schlecht – zły anwesend – obecny abwesend – nieobecny talentiert – utalentowany systematisch – systematyczny

18 Der Schüler / der Lehrer
Uczeń / Nauczyciel – Co mogą robić? Der Schüler kann: Uczeń może: tüchtig lernen – uczyć się pilnie pauken – kuć spicken – ściągać Prüfungen bestehen – zdawać egzaminy bei der Prüfung durchfallen – oblać egzamin Der Lehrer kann: Nauczyciel może: bestrafen – karać wenig Geduld haben – mieć mało cierpliwości die Schüler motivieren – motywować uczniów genau prüfen – przepytać dokładnie an Ansehen verlieren – stracić zaufanie

19 Der Unterricht Lekcja Mein Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 845 Uhr. - Moja lekcja zaczyna się o 8 i kończy się o 845. Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Pro Woche habe ich 30 Stunden Unterricht. W tygodniu mam 30 godzin lekcji. Ich habe heute eine Prüfung. Dzisiaj mam sprawdzian (egzamin). Ich muss für die Prüfung lernen. Muszę się uczyć do egzaminu. Ich bin leider durchgefallen. Niestety nie zdałem. Ich habe die Prüfung nicht bestanden und jetzt muss ich die Prüfung wiederholen. Niestety nie zaliczyłem egzaminu i teraz muszę go powtórzyć.

20 Die Probleme in der Schule.
Problemy w szkole. Biologie ist nicht einfach für mich. - Biologia nie jest dla mnie łatwa. Ich habe Probleme in Mathe. - Mam problemy z matematyką. Mein Deutschlehrer ist nicht nett. - Mój nauczyciel niemieckiego nie jest miły. Mein Bruder hat Probleme in der Schule. - Mój brat ma problemy w szkole. Ich verstehe Englisch nicht. - Nie rozumiem angielskiego.

21 Dodatkowe słownictwo związane ze szkołą i nauką.
Wortschatz Dodatkowe słownictwo związane ze szkołą i nauką. das Unterrichtsjahr – rok nauki die Schule beenden/ abschließen – skończyć szkołę das Reifezeugnis – świadectwo dojrzałości teilnehmen an – uczestniczyć w die bestandene Prüfung – zdany egzamin Kurse belegen – uczęszczać na kursy den Unterricht versäumen – wagarować schwänzen – wagarować sitzen bleiben – powtarzać klasę

22 Was möchtest du nach der Schule machen?
Co chciałbyś robić po szkole? Nach der Schule möchte ich weiter lernen. - Po szkole chcę się dalej uczyć. Ich will Arzt werden. - Chciałbym zostać lekarzem. Ich will Lehrer werden. – Chcę zostać nauczycielem. Nach der Abitur möchte ich das Studium beginnen. - Po maturze chciałbym rozpocząć studia. Nach der Schule möchte ich arbeiten. - Po szkole chciałbym pracować.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google