Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Czasowniki z przyimkami Verb+preposition

3 Przykłady

4 About Ask, Argue, Care, Be concerned, Dream, Think, Learn, remind, Warn

5 I asked the shopkeeper about the latest Coelhos book. Zapytalem sprzedawcę o najnowszą książkę Coelho. I argued with my sister about which bus to take. Spierałam się z moją siostrą o to którym autobusem pojechać. I dont care about money. Nie obchodzą mnie pieniądze. My parents are concerned about your grades. Moi rodzice martwią się o moje oceny.

6 What are you dreaming/thinking about? O czym marzysz/myślisz? Next week we are learning about English prepositions. W przyszłym tygodniu uczymy się o angielskich przyimkach. Remind me about the meeting in two hours. Przypomnij mi o zebraniu za dwie godziny. The government warned the people of/ about the storm. Rząd ostrzegł ludzi przed burzą.

7 Against Warn, Protect, Vote

8 My parents warned me against buying an old car. Moi rodzice ostrzegli mnie abym nie kupował starego samochodu. Sun block protects against sun burns and skin cancer. Krem z filtrem chroni przed oparzeniami skóry i rakiem. Which candidate will you vote for/against? Na którego kandydata będziesz/ nie będziesz głosował?

9 AT Arrive, shoot, throw, point, laugh, smile, shout

10 I arrived at the concert bound on time. Przyjechałem na koncert punktualnie. The police were shooting at the crowd. Policja strzelała do tłumu. Protestors threw eggs at the politicians. Protestujący rzucili jajkami w polityków. Point at the person you know. Wskaż osobę którą znasz.

11 Dont laugh at me; the same thing could happen to you at any time. Nie śmiej się ze mnie; to samo może ci się zdarzyć w każdej chwili. My mother always shouted at me when she was angry. Moja matka zawsze na mnie krzyczała, kiedy była zła. I smiled at you and you smiled at me. Uśmiechnąłem się do ciebie, a ty do mnie. (The Doors)

12 FOR Admire, Refuse, Apologise, Charge, Search, Care, Fear, Fight, Beg, Blame

13 I admire him for his intelligence. Podziwiam go za jego inteligencję. I never refuse when somebody ask me for help. Nigdy nie odmawiam kiedy ktoś prosi mnie o pomoc. You must apologise for not telling the truth. Musisz przeprosić za nie mówienie prawdy. The accountant charged extra money for his advice. Księgowy obciążył mnie dodatkowymi kosztami za poradę.

14 Im going to search for a new job on the internet. Zamierzam poszukiwać nowej pracy w internecie. Would you care for a dance? Czy masz ochotę zatańczyć? I fear for my daughter, she is ill. Boję się o moją córkę, jest chora. Muslim women are fighting for their rights. Muzułmanskie kobiety walczą o swoje prawa.

15 There are many people on the street who beg for money. Jest wielu ludzi na ulicy żebrzących o pieniądze. Dont blame me for your own faults! Nie wiń mnie za swoje własne błędy! I wont forgive you! You will pay for it. Nie wybaczę ci! Zapłacisz za to. Im hoping for a pay rise. Mam nadzieję na podwyżkę pensji. You will be punished for the crime. Zostaniesz ukarany za tę zbrodnię.

16 From Hear, Profit, Protect, Result, Save, Distract, Suffer, Graduate

17 I havent heard from you for ages! Nie miałem wiadomości od ciebie od wieków! I dont know how to profit from my shares. Nie wiem jak czerpać korzyści z moich udziałów. An umbrella protects from/against rain. Parasol chroni przed deszczem. The unrest results from our politicians dishonesty. Zamieszki wynikają z nieuczciwości naszych polityków.

18 This is a hero. She saved me from the fire. To jest bohater. On ocalił mnie z pożaru. Please, dont distract me from my work. Proszę, nie odciągaj mnie od pracy. How long has the child been suffering from repeated stomach trouble? Jak długo dziecko cierpiało na powtarzające się dolegliwości żołądkowe? I graduated from Warsaw University in 1997. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski w 1997.

19 IN Involve, Suceed, Result

20 You should involve your children in household chores. Powinienneś zaangażować swoje dzieci w prace domowe. At last they succeeded in climbing that difficult mountain. W końcu odnieśli sukces we wspinaczce na tę trudną górę. His decision resulted in increased profits. Twoja decyzja pociągnęła za sobą zwiększone zyski.

21 OF Accuse, Approve, Take care, Consist, Die, Learn, Remind, Be suspected, Think, Dream

22 My neighbour was accused of theft. Mój sąsiad został oskarżony o kradzież. I dont approve of gambling. Nie aprobuję hazardu. I take care of the homeless as a volunteer. Opiekuję się bezdomnymi jako wolontariusz. Molecules consist of atoms. Cząsteczki składają się z atomów. Thousands of people died of flu. Tysiące ludzi umarło na grypę.

23 How did you learn of it? Jak się tego dowiedziałeś? This house reminds me of my youth. Ten dom przypomina mi moją młodość. He is suspected of murdering his boss. Jest podejrzany o zamordowanie szefa. Im thinking of/about buying a house? Myślę o kupnie domu (zamiar). I wouldnt never dream of asking her for money? Nigdy nie przyszłoby mi do głowy/nie pomyślałabym aby poprosić ją o o pieniądze.

24 On Congratulate, Decide, Impose, Insist, Spend

25 All colleagues congratulated me on my diploma. Wszyscy koledzy pogratulowali mi dyplomu. We have to decide on the products price. Musimy zdecydować o cenie produktu. Severe economic sanctions were imposed on Iran. Surowe sankcje ekonomiczne zostały nałożone na Iran. Our guests insisted on paying for the meal. Nasi goście nalegali aby zapłacić za posiłek. Dont spend all your money on sweets. Nie wydawaj wszystkich twoich pieniędzy na słodycze.

26 To Explain, Listen, Object, Be subjected

27 Can you explain it to me? Czy możesz mi to wytłumaczyć? I like listening to good music. Lubię słuchać dobrej muzyki. You shouldnt object to my decision. Nie powinieneś sprzeciwiać się mojej decyzji. This timetable is not subjected to any changes. Plan zajęć nie podlega żadnym zmianom.

28 With Begin, Confuse, Charge, Cope, Provide, Face, Deal

29 Lets begin with doing an exercise. Zacznijmy robiąc ćwiczenie. The word lie is often confused with the word lay. Słowo kłamać jest często mylone ze słowem kłaść. My neighbour was charged with blackmail. Mój sąsiad został oskarżony o szantaż. The patients learn to cope with depression. Pacjenci uczą się dawać sobie radę z depresją.

30 The homeless were provided with food and shelter. Schronienie i żywność zostało zapewnione bezdomnym. I was faced with so many difficulties at my first workplace. Stanąłem w obliczu wielu trudności w moim pierwszym miejscu pracy. I can't deal with so much overtime. Nie mogę uporać się z tyloma nadgodzinami.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google