Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Strona bierna Present Continuous Past Continuous

3 Podstawowe Informacje

4 Strona bierna a strona czynna Strona bierna i strona czynna to 2 sposoby konstruowania zdań. W stronie czynnej kładziemy nacisk na wykonawcę czynności. Wykonawcą czynności jest podmiot zdania (w poniższym przykładach My mum). przykłady My mum is cooking a dinner now. Moja mama gotuje teraz obiad. My mum was cooking a dinner yesterday in the afternoon. Moja mama gotowała obiad wczoraj po południu.

5 W stronie biernej kładziemy nacisk ma czynność. Dopełnienie ze zdania w stronie czynnej (w poniższych przykładach- dinner) staje się podmiotem. Kładziemy nacisk na ten podmiot i to co się z nim dzieje (wpływ czasownika na podmiot). przykłady A dinner is being cooked now. Obiad jest teraz gotowany. A dinner was being cooked yesterday in the afternoon. Obiad był gotowany wczoraj po południu.

6 Strona czynna i bierna zastosowanie Strona czynna przeważająca większość zdań mówionych i pisanych w j. angielskim podanie informacji kto jest/był wykonawcą czynności przykład A photographer is taking photos. Fotograf robi zdjęcie. A photographer was taking photos between 9 and 10 oclock. Fotograf robił zdjęcia pomiędzy 9 a 10 godziną.

7 Strona bierna co się dzieje z podmiotem jest bardziej istotne niż kto wykonuje czynność nieistotny wykonawca czynności (nie jest podawany) nieznany wykonawca czynności oczywisty wykonawca czynności (nie jest podawany) jeśli wykonawca czynności jest istotny to podajemy go w 2-giej części zdania za pomocą przyimka by przykłady She is being treated by a herbalist. Ona jest leczona przez zielarza. In a primary school we were being taught by an American teacher. W szkole podstawowej byliśmy nauczani przez amerykańskiego nauczyciela.

8 Strona bierna- Present Continuous Zdanie w stronie biernej w czasie Present Continuous wyraża stan, w którym podmiot jest w danej chwili. przykład My house is being redecorated at the moment. Mój dom jest remontowany w tym momencie. Strona bierna- Past Continuous Zdanie w stronie biernej w czasie Past Continuous wyraża stan, w którego trakcie był podmiot w danej chwili w przeszłości. przykład My house was being redecorated był remontowany last weekend. Mój dom był remontowany w zeszły weekend.

9 Dodatkowe informacje

10 Zamieniając stronę czynną na bierną oraz bierną na czynną należy pamiętać aby zachować ten sam czas. przykłady She is selling her car today. Ona sprzedaje dziś swój samochód. Her car is being sold today. Jej samochód jest dziś sprzedawany. W nieformalnej, kolokwialnej mowie czasownik być w stronie biernej może być zastąpiony przez get przykład I was being chased last Saturday. I was getting chased last Saturday. Byłem ścigany w zeszłą sobotę.

11 Nie wszystkie zdania w stronie czynnej można wyrazić w stronie biernej. Czasami może brzmieć to niegramatycznie lub niezgrabnie. Ogólna reguła tworzenia zdań w stronie biernej polega na tym, że stronę bierną posiadają tylko czasowniki mające swoje dopełnienia. przykłady spend money, fortune, time etc. wydawać/spędzać pieniądze, fortunę, czas etc. sell cars, clothes, food etc. sprzedawać samochody, ubrania, jedzenie etc. keep animals, garden, secret etc. hodować/utrzymywać/ zwierzęta, ogród/w sekrecie etc.

12 konstrukcja

13 Zdania twierdzące

14 Present Continuous podmiot czasownik być being czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma The examisbeingtaken. Questionsarebeing answered. Past Continuous podmiot czasownik być being czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma The examwasbeingtaken. Questions beinganswered.were

15 Zdania pytające

16 Present Continuous czasownik być podmiotbeing czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma odpowiedź Is the exambeingtaken?Yes, it is/ No, it isnt. Arequestionsbeinganswered?Yes, they are/ No, they arent. Past Continuous czasownik być podmiotbeing czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma odpowiedź Was Were the exam questions being taken? answered? Yes, it was/ No, it wasnt. Yes, they were/ No, they werent.

17 Zdania przeczące

18 Present Continuous podmiot czasownik być being czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma The examisntbeingtaken. Questions arentbeinganswered. Past Continuous podmiot czasownik być being czasown. reg –ed/ czasown. niereg. III forma The examwasntbeingtaken. Questions werentbeinganswered.

19 Strona bierna Present Continuous przykłady

20 Extracts from a graduates diary Fragmenty z pamiętnika maturzysty April 28th The last week before matriculation exams today has just started. Ostatni tydzień przed maturami właśnie się rozpoczął. The last revisions are being done. Ostatnie powtórki są wykonywane. May 4th Its a day before the matriculation exams today. Dziś jest przeddzień matur. What forms of relaxation are being recommended these days? Jakie formy relaksu są polecane w dzisiejszych czasach? Studying on this day isnt being recommended. Uczenie się tego dnia nie jest polecane.

21 May 5th, morning Its a matriculation day today. Dziś jest dzień matur. A matriculation photo is being taken. Maturalne zdjęcie jest robione. Everybody looks smart. Każdy wygląda elegancko. What clothes are being worn today? Jakie ubrania są dziś noszone? Casual clothes arent being worn. Ubrania na luzie nie są noszone. According to a popular superstition, are red garters being put on by girls? Zgodnie z popularnym przesądem czy czerwone podwiązki są zakładane przez dziewczęt?

22 May 5th, 9:00 It has all just started. Wszystko się właśnie zaczęło. Warm welcome is being given by a headmaster now. Jesteśmy teraz ciepło witani przez dyrektora. Are exam sheets being distributed at the moment ? Czy arkusze egzaminacyjne są rozdawane w tym momencie? Yes, they are. Tak są. The exam is being started now. Egzamin jest teraz rozpoczynany.

23 May 10th Its been a few days since the exams. Minęło już kilka dni od egzaminów. I wonder, who are our exams being assesed by for the time being? Zastanawiam się przez kogo są w tym momencie oceniane nasze egzaminy? Surely, they arent being assesed by the teachers from our school. Zapewne nie są one oceniane przez nauczycieli z naszej szkoły. The scores are being eagerly awaited at present. Wyniki są teraz niecierpliwie wyczekiwane. What feelings are being experienced now? Jakie uczucia są teraz doznawane?

24 June 10th, a month later The scores are being announced. Wyniki są ogłaszane. A thrill of excitement is being felt right now. Dreszcz emocji jest odczuwany w tej chwili. Matriculation diplomas are being handed in at the moment. Świadectwa maturalne są wręczane w tym momencie. Are pass results being celebrated now? Czy wyniki pozytywne są fetowane? Yes, they are Tak. A graduation party is being held right now. Bal maturalny jest organizowany w tej chwili.

25 Unfortunately, some exams are not being passed these days. Niestety, niektóre egzaminy nie są zaliczane w dzisiejszych czasach. The failed exams are being resat today. Niezaliczone egzaminy są poprawiane dzisiaj. Further university education isnt being continued by all these days. Dalsza uniwersytecka edukacja nie jest kontynuowana przez wszystkich w dzisiejszych czasach.

26 Strona Bierna Past Continuous przykłady

27 How many years was the matriculation knowledge being acquired by us? Przez ile lat była maturalna wiedza nabywana przez nas? For the past 4 years of high school. Przez ostatnie 4 lata liceum. Yesterday, the day before the exams, the positive attitude was being maintained for all day. Wczoraj, w przeddzień egzaminów, pozytywny stosunek był utrzymywany przez cały dzień. Anxiety or nervousness wasnt being experienced. Niepokój lub nerwowość nie była odczuwana.

28 What time was the matriculation exam being taken? O której godzinie była matura zdawana? It was being taken between 9 and 11. Była zdawana pomiędzy 9-tą a 11-stą. While the topics were being disclosed, most graduates were relieved. Podczas gdy tematy były ujawniane, większość abiturientów poczuła ulgę. When the exam was being taken, one of the graduates fainted. Kiedy egzamin był zdawany, 1 z abiturientów zemdlał.

29 Unfortunately, Much time wasnt being spent for studying by some graduates. Niestety, dużo czasu nie było poświęcane na naukę przez niektórych uczniów. Although my friends hair wasnt being cut, he didnt pass. Chociaż, mojego przyjaciela włosy nie były ścinane, nie zdał. He failed, but he wasnt being concerned about his education. Oblał, lecz nie był przejęty swoją edukacją. 2-hour long graduation ceremony wasnt attended by him. Nie był obecny na 2-godzinnej ceremonii wręczenia dyplomów. When a farewell address was being delivered, almost each graduate was moved to tears. Kiedy przemowa pożegnalna była wygłaszana prawie każdy abiturient wzruszył się do łez.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google