Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Deutsche Berufsbezeichnungen.
Niemieckie nazwy zawodów. Arkadiusz Więzowski

3 Dzięki dzisiejszej lekcji:
Poznamy nie tylko niemieckie nazwy zawodów, ale również zasady ich tworzenia oraz używania. Zaczynamy!

4 Dialog Rozmowa - Hallo Martin! Was willst du in der Zukunft werden?
- Cześć Marcin! Kim chciałbyś zostać w przyszłości? - Ich will Arzt werden, und du Thomas? - Chciałbym zostać lekarzem, a ty Tomek? - Ich will Richter werden, weil ich Jura sehr interessant finde. - Ja chciałbym zostać sędzią, ponieważ uważam prawo za bardzo interesujące. - Und du, Peter? Willst du Auch Richter von Beruf werden? - A ty Piotrek? Też chciałbyś zostać sędzią z zawodu? - Nein, ich will Automechaniker werden. Ich interessiere mich für Autos. - Nie, ja chcę zostać mechanikiem samochodowym. Interesuję się samochodami.

5 Wortschatz Słownictwo der Richter – sędzia das Jura – prawo
In der Zukunft – w przyszłości werden – być, stać się, zostać wollen – chcieć der Arzt – lekarz der Richter – sędzia das Jura – prawo etwas sehr interessant finden – uważać coś za bardzo interesującego der Automechaniker – mechanik samochodowy von Beruf – z zawodu sich für etwas interessieren – interesować się czymś

6 Männliche Berufe Zawody męskie der Architekt – architekt
der Anwalt - adwokat der Apotheker - aptekarz der Arzt - lekarz der Augenarzt - okulista der Autofahrer - kierowca samochodowy der Bankfachmann – bankowiec der Beamter - urzędnik der Buchhalter - księgowy der Bauingenieur - inżynier budowlany der Briefträger - listonosz der Elektriker - elektryk der Elektroniker - elektronik der Fotograf - fotograf der Gärtner - ogrodnik der Friseur - fryzjer der Informatiker - informatyk der Journalist – dziennikarz

7 Informatiker Informatyk - Thomas, warum willst du Informatiker werden?
- Dlaczego chcesz zostać informatykiem, Tomek? - Weil Sie ein breites Grundwissen auf den Gebieten Hard- und Software, Netzwerktechnik, Übertragungs- und Steuerungssysteme besitzen. - Ponieważ oni posiadają obszerną wiedzę w dziedzinie Hardware oraz Software, technikach sieci komputerowych oraz systemach przenoszenia i sterowania.

8 Männliche Berufe Zawody męskie der Jurist - prawnik
der Kassierer - kasjer der Kaufmann - sprzedawca der Kellner - kelner der Kinderarzt - pediatra der Koch - kucharz der Landwirt - rolnik der Lehrer - nauczyciel der Mathematiker - matematyk der Mechaniker - mechanik der Ökonomist - ekonomista der Polizist – policjant der Physiker - fizyk der Schauspieler – aktor der Soziologe - socjolog der Soldat – żołnierz

9 Lehrer Nauczyciel -Weisst du, dass Matheo gesagt hat, er wird Lehrer!
-Czy wiesz, że Mateusz powiedział, że będzie Nauczycielem? - Was sagst du!? Warum!? Der Lehrer? - Co ty mówisz? Dlaczego? Nauczycielem? - Ja, er will Mathematiker werden. - Tak, on chce być matematykiem. - Doch Mathe ist so langweilig und schwirieg! Ich finde, er weiss nicht, was er tun! - Przecież matematyka jest taka nudna i trudna! Myślę, że nie wie, co robi! - Ich auch, aber das ist seine Wahl. - Ja też, ale to jest jego wybór.

10 Bäcker Piekarz - Hallo Peter! Ich habe gehört, dass du Bäcker werden willst! Ist es Wahrheit? - Cześć Piotrek! Słyszałem, że chcesz zostać piekarzem! To prawda? - Ja, in der Zukunft will ich Bäcker von Beruf werden. - Tak, w przyszłości chciałbym zostać piekarzem z zawodu. - Warum Bäcker? Ich finde, es ist uninteressant. - Dlaczego piekarzem? Uważam, że to nie jest interesujące. - Ich will Bäcker werden, weil sie verschiedene Brotsorten, Kleingebäcke, Brötchen, Kuchen, kunstvolle Brote und Zöpfe produzieren. - Chciałbym zostać piekarzem, ponieważ oni produkują różne rodzaje pieczywa, małe przepiękne chlebki, bułeczki, ciasta, chleby oraz chałki.

11 Männliche Berufe Zawody męskie der Tierarzt - weterynarz
der Verkäufer - sprzedawca der Zahnarzt – dentysta der Direktor - dyrektor der Künstler - artysta der Maler - malarz der Projektant - projektant der Musiker - muzyk der Sänger - piosenkarz der Sekretär - sekretarz der Feuerwehrmann - strażak der Pilot - pilot der Schneider - krawiec der Schuhmacher - szewc der Uhrmacher - zegarmistrz

12 Tierarzt Weterynarz - Was willst du in der Zukunft werden, Eva?
- Ewa, kim chciałabyś zostać w przyszłości? - Ich finde, ich werde Tierarzt. - Uważam, że będę weterynarzem. - Super! Ich finde diesen Beruf sehr interessant. Warum Tierarzt? - Super! Uważam ten zawód za bardzo interesujący. Dlaczego weterynarzem? - Ich will Tierarzt werden, weil sie mit den Tieren arbeiten. Sie helfen den Tieren, die die Hilfe brauchen. Ich liebe Tieren, und ich will ihnen helfen. - Chę zostać weterynarzem, ponieważ oni pracują ze zwierzętami. Pomagają zwierzętom, które potrzebują pomocy. Kocham zwierzęta i chcę im pomagać.

13 Männliche Berufe Zawody męskie der Kaminkehrer - kominiarz
der Bergmann - górnik der Maurer - murarz der Bibliothekar - bibliotekarz der Dolmetscher - tłumacz der Drucker - drukarz der Fotograf – fotograf der Konditor - cukiernik der Schmied - kowal der Priester - ksiądz der Jäger - myśliwy der Gärtner - ogrodnik der Portier - portier der Sekretär - sekretarz der Tänzer - tancerz

14 Fotograf fotograf - Mutti, in der Zukunft werde ich Fotograf!
- Mamusiu, w przyszłości będę fotografem! - Warum willst du Fotograf werden? Vielleicht wirst du Polizist oder Feuerwehrmann? - Dlaczego chcesz zostać fotografem? Może będziesz policjantem lub strażakiem? - Nein Mutti, ich werde Fotograf, weil ich die Natur mag. Ich fotografiere sehr gern und ich bin sicher, dass ich Fotograf von Beruf werde! - Nie Mamo! Będę fotografem ponieważ lubię naturę. Bardzo chętnie fotografuję i jestem pewien, że będę fotografem z zawodu! - Gut, mein Kind. Wenn diese Arbeit dir Spass machen wird. - Dobrze, moje dziecko. Jeśli ta praca będzie ci sprawiała przyjemność!

15 Weibliche Berufe Zawody żeńskie die Ärztin – lekarka
die Automechanikerin – mechanik samochodowy die Bibliotekarin – bibliotekarka die Bäckerin – piekarka die Chefin – szefowa die Frisörin / die Frisöse – fryzjerka die Ingenieurin – inżynierka die Kellnerin – kelnerka die Köchin – kucharka die Putzfrau – sprzątaczka die Sekretärin – sekretarka die Verkäuferin – sprzedawca

16 Automechanikerin Mechanik samochodowy
- Bist du sicher Julia, dass du Automechanikerin werden willst? - Julia, jesteś pewna, że chcesz zostać mechanikiem samochodowym? - Ja Patrik, warum nicht? - Tak Patryk, dlaczego nie? - Ich finde, dass es der tipische männliche Beruf ist. - Uważam, że to jest typowo męski zawód. - Nein! Ich bin der Meinung, dass heutzutage jeder machen kann, was er will! Es ist doch die Gleichberechtigung, nicht Wahr? - Nie! Ja uważam, że dzisiaj każdy może robić to, co chce! W końcu jest równouprawnienie, nie prawda? - Na ja, aber ich stelle mir dich in diesem Beruf leider nicht vor. - No tak, ale niestety nie wyobrażam sobie ciebie w tym zawodzie. - Das ist nur deine Meinung! Ich finde, dass ich Automechanikerin werden kann! -To jest tylko twoje zdanie! Ja uważam, że mogę zostać mechanikiem samochodowym!

17 Weibliche Berufe Zawody żeńskie die Buchhalterin - księgowa
die Pilotin - pilotka das Zimmermädchen - pokojówka die Kinderfrau - niania die Hausfrau - gospodyni domowa die Babysitterin - opiekunka dla dziecka die Krankenschwester – pielęgniarka die Lehlerin – nauczycielka

18 Männliche / weibliche Berufe – die Unterschied
Męskie / żeńskie zawody – różnica - Es gibt drei Regeln, die uns die Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Berufsbezeichnungen zeigen und bilden dürfen. - Są trzy reguły, które pozwalają nam stworzyć oraz pokazać różnicę pomiędzy męskimi a damskimi określeniami zawodów. - Nicht alle Berufe können wir als männliche oder als weibliche bezeichnen. - Nie wszystkie zawody możemy określić jako męskie lub żeńskie. - Manche Berufe in Deutschland (genauso wie in Polen) sind nur männlich oder umgekehrt – nur weiblich. - Niektóre zawody w Niemczech (dokładnie jak Polsce) są tylko męskie lub na odwrót- tylko żeńskie.

19 Endung „in” Końcówka „in”
Sehr viel weiblichen Berufsbezeichnungen (die Mehrheit) bekommt die Endung „in”, die uns zeigt, dass der Beruf von Frauen gemacht wird. Bardzo dużo określeń zawodów (większość) otrzymuje końcówkę „in”, która nam pokazuje że zawód jest wykonywany przez kobiety. Np: der Automechaniker - mechanik samochodowy (mężczyzna) die Automechanikerin - mechanik samochodowy (kobieta) der Pilot – pilot (mężczyzna) die Pilotin – pilot (kobieta) der Chef – szef (mężczyzna die Chefin – szef (kobieta)

20 w warsztacie samochodowym
In der Autowerkstatt w warsztacie samochodowym - Hallo Peter! Ich war gestern in der Autowerkstatt! - Cześć Piotrek! Byłem wczoraj w warsztacie samochodowym! - Und? - I? - Und ich habe eine Frau gesehen, die Automechanikerin war! - I widziałem kobietę, która była mechanikiem samochodowym! - Was sagst du? - Co ty mówisz? - Ja, aber stell dir vor, dass sie mein Auto repariert hat, und jetzt alles in Ordnung ist! - Tak, ale wyobraź sobie, że ona naprawiła mój samochód, i teraz jest wszystko w porządku! - Super, ich habe gedacht, dass die Frauen keine Ahnung von Autos haben. - Super, ja myślałem, że kobiety nie mają pojęcia o samochodach!

21 Endung „in” mit „Umlaut”
Koncówka „in” z „przegłosem” Manchmal - außer die Endung „in” - bekommt das weibliche Beruf den „Umlaut”, der uns auch informiert, dass der Beruf sicher von den Frauen gemacht wird. Czasami - oprócz końcówki „in” - żeński zawód otrzymuje również „przegłos”, który także informuje nas o tym, że zawód z pewnością wykonywany jest przez kobiety. Np: der Arzt – lekarz die Ärztin – lekarka der Koch – kucharz die Köchin – kucharka

22 Andere Endungen Inne Końcówki die Krankenschwester – pielęgniarka
Es gibt ein Paar Berufsbezeichnungen, die typisch weiblich sind und es keine Regel gibt, wie wir sie bilden sollten. Wir müssen sie auswendig lernen! Jest kilka określeń zawodów, które są typowo żeńskie i nie ma reguły, jak mamy je tworzyć. Musimy się ich nauczyć na pamięć! Np: die Krankenschwester – pielęgniarka die Hausfrau – gospodyni domowa das Zimmermädchen – pokojowa die Putzfrau – sprzątaczka die Frisöse – fryzjerka


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google