Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA
Polska jest krajem, z którego pracownicy są głównie wysyłani do innych państw UE/EOG w ramach transgranicznego świadczenia usług (do naszego kraju pracowników delegują najczęściej przedsiębiorcy z państw trzecich). Największa skala delegowania dotyczy branży budowlanej, w takich państwach jak: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i państwa skandynawskie. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA
Skala delegowania – tendencje: lata: 2005 – 2007 – wzrost, lata: 2008 i 2009 – spadek, I poł r. – powrót do poziomu z 2007 i 2008 r. Dane z raportu MPiPS na podstawie liczby formularzy E101 poświadczonych przez ZUS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA
Państwa Członkowskie powinny przewidzieć współpracę pomiędzy urzędami, które zgodnie z prawodawstwem krajowym są odpowiedzialne za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia, o których mowa w art Współpraca będzie polegać w szczególności na udzielaniu przez powyższe urzędy informacji na temat: 1) wynajmowania pracowników, 2) wyraźnych wykroczeń, 3) domniemanych przypadków nielegalnej działalności wykraczającej poza granice państwowe. art. 4 ust. 2 Dyrektywy 96/71/WE

4 WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA
Każde Państwo Członkowskie podejmie stosowne środki, aby informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, o których mowa w art. 3 były powszechnie dostępne. art. 4 ust. 3 Dyrektywy 96/71/WE

5 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA
ZADANIA: Wymiana informacji na temat delegowania z biurami łącznikowymi w innych państwach członkowskich; Przekazywanie do zagranicznych biur łącznikowych informacji o nieprawidłowościach, sygnalizowanych w skargach polskich pracowników, w tym delegowanych; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA
ZADANIA (c.d.): Współpraca z polskimi organami, urzędami, instytucjami; Udzielanie - na pisemny wniosek osoby zainteresowanej - informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia wynikających z polskich przepisów. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG, odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia, w szczególności: udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG, na określony czas, przez pracodawcę mającego swoją siedzibę w RP, informowanie o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium RP na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE/EOG, wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania żądanej informacji ze względu na zakres jego działania. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 REALIZOWANIE ZADAŃ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ
4 tygodnie na udzielenie odpowiedzi (Standards of Cooperation) Główny Inspektorat Pracy okręgowy inspektorat pracy kontrola okręgowy inspektorat pracy kontrola okręgowy inspektorat pracy kontrola 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 REALIZOWANIE ZADAŃ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ
Prowadzenie korespondencji w językach: angielskim niemieckim francuskim hiszpańskim włoskim 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY PIP I URZĘDAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE/EOG
Pytania najczęściej kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy: Czy przedsiębiorstwo działa legalnie na terytorium Polski ? Czy przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność gospodarczą na terytorium Polski ? Czy przedsiębiorstwo zatrudnia delegowanych pracowników w ramach stosunku pracy ? W jakim sektorze przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY PIP I URZĘDAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE/EOG
Pytania najczęściej kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy (c.d.): Czy przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej, a jeżeli tak to czy zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia ? Pytania o warunki zatrudnienia, w tym normy czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość wypłaconego wynagrodzenia; 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 SKARGI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH
Problematyka skarg (c.d.): naruszanie przepisów o czasie pracy, nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie bhp, wypadki przy pracy, warunki zakwaterowania polskich pracowników. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
ZUS – powiadamianie w szczególności o: okolicznościach mogących mieć wpływ na wydanie formularza E-101/A1 (np. nieprowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terytorium Polski lub działalności znaczącej); poświadczeniu formularza A1 dla pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania, który bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u danego pracodawcy nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu w państwie wysyłającym przez okres co najmniej miesiąca; dysponowaniu przez przedsiębiorcę lub jego pracowników formularzami E-101/A1, które budzą uzasadnioną wątpliwość co do swojej autentyczności; 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
ZUS (c.d.) – powiadamianie o: stwierdzonych przypadkach delegowania do innego państwa UE pracowników polskiej firmy, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego w Polsce, a nie posiadają zaświadczenia (formularza E-101/A1) potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu w polskim systemie; dokonanych ustaleniach dotyczących wykonywania pracy na rzecz polskiego pracodawcy lub przedsiębiorcy przez osoby z innych państw UE, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w Polsce i nie posiadają zaświadczenia (formularza E-101/ A1) o zastosowaniu wobec nich innych niż polskie przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego; 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
ZUS (c.d.) – powiadamianie o: niezgłoszeniu przez pracodawcę wbrew obowiązkowi pracowników do ubezpieczenia społecznego w polskim systemie; nieodprowadzaniu za pracowników składek na ubezpieczenie społeczne w polskim systemie; 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
urząd kontroli skarbowej – powiadamianie o przypadkach naruszania przez kontrolowanego prawa podatkowego (w tym niepłacenie należnych podatków); Policja, Prokuratura, organ rejestrujący – powiadomienie o prowadzeniu przez przedsiębiorcę nielegalnej działalności gospodarczej na terytorium Polski (np. bez uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS). 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
organ rejestrujący – uzyskiwanie informacji na temat aktualnego adresu podmiotu kontrolowanego (w razie nieprowadzenia działalności pod adresem wskazanym w zapytaniu); 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI
W 2010 r. organy PIP współpracowały z: ZUS w zakresie: - poświadczania formularzy E-101/ A1, - ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, - prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne; organami rejestrowymi: - uzyskiwanie informacji na temat kontrolowanych podmiotów, w tym adresów prowadzenia działalności; Policją: - wniosek o weryfikację legalności działalności pracodawcy na terenie RP; urzędem kontroli skarbowej: - przekazanie informacji na temat sposobu obliczania wynagrodzenia pracowników tymczasowych (od którego części nie odprowadzano podatku). 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


Pobierz ppt "SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google