Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy OFOP Założenia do strategii 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy OFOP Założenia do strategii 1."— Zapis prezentacji:

1 Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy OFOP Założenia do strategii 1

2 Strategia społeczna - założenia Nie tyle ważne jest – jak byłoby najlepiej, ile najlepiej jak jest możliwe – jak bym ja chciał, ale jak my byśmy chcieli Wszystko jest możliwe, ale – nie na wszystko starczy nam sił i zapału – nasze nastawienie wpływa na efekty – inni zawsze mogą nam popsuć to co zaplanujemy Dlatego postanowiliśmy zapytać się innych co jest do zrobienia! 2

3 Strategia społeczna - założenia Czynniki, które w największym stopniu wpływają na przyszłość ekonomii społecznej: Rozwój usług na rynku lokalnym; Rozwój klauzul społecznych; Rozwój interwencji publicznych; Tworzenie sprzyjającego otoczenia prawnego; Zmiany w postawach; Zmiany wizerunku ES; Rozwój współpracy z samorządem; Rozwój współpracy wewnątrz sektora ES; 3

4 Strategia społeczna - założenia Lokalnie i społecznie Zakorzenienie w społeczności lokalnej i w nastawieniu na kwestie społeczne 4 Ekonomia na miarę Zakorzenienie w produktach, które odpowiadają potrzebom nabywców i możliwościom wytwórców Razem skuteczniej Zakorzenienie w partnerstwie i solidarności jako sposobie zdobywania przewag rynkowych

5 Lokalnie i społecznie Główne czynniki: Rozwój usług na rynku lokalnym; Rozwój klauzul społecznych; Rozwój interwencji publicznych; Rozwój współpracy z samorządem; ES jest zakorzeniona lokalnie i chodzi tu nie tylko o obszar działania, ale przede wszystkim źródło finansowania. To rozwój lokalnego popytu na usługi PES może się przyczynić do rzeczywistego rozwoju. Wymaga to rzeczywistej zmiany podejścia (świadomości) na poziomie władz lokalnych, a nie narzucania rozwiązań. 5

6 Ekonomia na miarę Główne czynniki: Zmiany wizerunku ES; Samoświadomość PES ES jest zakładnikiem swoich produktów, to od podaży (ilości i jakości) zależeć będzie jej przyszłość. Dobra usługa czy dobre przedmioty wyprodukowane w PES zadecydują o ich miejscu na rynku. Wymaga to rzeczywistej zmiany podejścia (świadomości) na poziomie przedsiębiorstw społecznych, a także społecznego odbioru samych przedsiębiorstw, jak i tego, co oferują. 6

7 Razem skuteczniej Główne czynniki: Rozwój współpracy wewnątrz sektora ES; Rozwój współpracy z samorządem; ES jest w istocie próbą tworzenia enklaw gospodarki społecznej, gdzie obowiazują inne zasady funkcjonowania. Aby więc takie formy gospodarowania społecznego się rozwijały, potrzebne są wzajemne powiązania, sieci, współpraca. Wymaga to z jednej strony ilościowego rozwoju PES, z drugiej, odmienną od dotychczasowej, filozofię działania, która odchodzi od mechanizmów konkurencji na rzecz współdziałania. 7

8 Główne czynniki rozwoju a tym samym potrzeby ES to: Zwiększenie popytu lokalnego na usługi i produkty ekonomii społecznej Zwiększenie podaży usług i produktów ekonomii społecznej Stworzenie systemu ekonomicznej współpracy przedsiębiorstw społecznych (budowa gospodarki społecznej) prawo, edukacja, ośrodki wsparcia to tylko metody, a nie cele 8

9 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Kapitał społeczny – to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. 9

10 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego CELE: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne; Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 10

11 Rozwój potencjału kreatywnego Priorytet Wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno- gospodarczym 4.2.1 Zwiększenie udziału podmiotów kultury w życiu społeczno-gospodarczym. 4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania instytucji kultury. 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze. 11

12 4.2.1. Zwiększenie udziału pomiotów kultury w życiu społeczno- gospodarczym Główne planowane działania: – poprawa dostępu do kultury i wspieranie różnorodności działań kulturalnych i artystycznych; – wspieranie przekształcenia placówek świadczących powszechny dostęp do kultury w miejsca spotkań i dialogu; – wspieranie współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi; – wspieranie i promocja współpracy podmiotów kultury i edukacji artystycznej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) i Partnerstwa Publiczno-Społecznego (PPS); – wspieranie i promowanie powstawania sieci i klastrów z udziałem instytucji kultury oraz podmiotów sektora pozarządowego i prywatnego; – promowanie i rozwój wolontariatu w kulturze; – tworzenie mechanizmów sprzyjających rozwojowi sponsoringu w kulturze. 12

13 4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania instytucji kultury Główne planowane działania: – wspieranie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury kultury; – poprawa mechanizmów zarządzania w sektorze kultury; – wspieranie kształcenia kadr kultury, w tym menedżerów kultury; – budowa innowacyjnych instytucji kultury o charakterze edukacyjnym. 13

14 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze Główne planowane działania: – wzmocnienie i promowanie aktywności artystów i animatorów kultury w sferze działalności gospodarczej; – wdrożenie systemu ulg podatkowych wspierających realizowanie produkcji audiowizualnej i filmowej (w tym koprodukcji) na terenie Polski; – wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kultury i kreatywności; – utworzenie mechanizmów wsparcia dla projektów B+R i eksperymentalnych w dziedzinie przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych; 14

15 Poprawa mechanizmów partycypacji CELE: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne; Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 15

16 Poprawa mechanizmów partycypacji Priorytet Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej kierunki działań: 2.3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 2.3.2. Wspieranie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 16

17 2.3.1.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu Główne planowane działania: – przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym ustawy o przedsiębiorczości społecznej; przygotowanie i wspieranie wdrażania – skorelowanego ze strategiami rozwoju – długofalowego planu rozwoju przedsiębiorczości społecznej; przygotowanie i wdrożenie zwrotnych mechanizmów finansowania (pożyczek, kredytów i poręczeń) przedsiębiorczości społecznej oraz innych form aktywizacji zawodowej i społecznej; – włączenie samorządów wojewódzkich, jako kluczowego podmiotu, w programowanie i realizację wsparcia oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenie województw. – stworzenie oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie, na zasadach partnerstwa publiczno-społecznego, certyfikowanych instytucji, wspierających infrastrukturalnie przedsiębiorczość społeczną w zakresie usług, szkoleń i doradztwa; 17

18 2.3.1.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu Główne planowane działania: – przygotowanie i wdrożenie działań edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej, w tym edukacji dzieci i młodzieży poprzez praktyczną edukację... przygotowania do przedsiębiorczości; – wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie do polityk publicznych instrumentów oceny społecznej wartości dodanej przedsięwzięć ekonomicznych, w tym przedsiębiorstw społecznych; wsparcie projektów testujących i wprowadzających innowacyjne mechanizmy przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. 18

19 Wskaźniki główny: Zaufanie ludzi dorosłych wobec innych (European Social Survey) kluczowy: Udział wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach ogółem w % pomocniczy: Liczba odbiorców oferty kulturalnej instytucji kultury; Odsetek zbiorów cyfrowych w bibliotekach k luczowy: Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych (I tura) pomocniczy: Odsetek stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych współpracujących finansowo i pozafinansowo z administracją publiczną; Odsetek urzędów administracji publicznej współpracujących finansowo i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi 19

20 Dziękuję za uwagę Kontakt z biurem Federacji: ul. Szpitalna 5/5, tel. 22 828 91 28, wew. 135, 154 ul. Ks. I. Kłopotowskiego 6 lok. 61, tel. 22 619 46 94 ofop@ofop.eu www.ofop.euwww.ofop.eu oraz Facebook 20Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011


Pobierz ppt "Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy OFOP Założenia do strategii 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google