Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki zarządzania."— Zapis prezentacji:

1

2 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki zarządzania

3 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Proces rozwiązywania problemów organizacyjnych Etap I: Formułowanie problemów organizacyjnych. Etap II: Analiza problemów organizacyjnych. Etap III: poszukiwanie rozwiązań problemów organizacyjnych. Etap IV: ocena i wybór rozwiązań problemów organizacyjnych. Etap V: Planowanie terminów realizacji rozwiązań problemów organizacyjnych. Etap I: Formułowanie problemów organizacyjnych. Etap II: Analiza problemów organizacyjnych. Etap III: poszukiwanie rozwiązań problemów organizacyjnych. Etap IV: ocena i wybór rozwiązań problemów organizacyjnych. Etap V: Planowanie terminów realizacji rozwiązań problemów organizacyjnych.

4 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Formułowanie problemów organizacyjnych Analiza ABC. Lista pytań kontrolnych. Ankieta. Fotografia dnia pracy. Techniki prognostyczne. Analiza ABC. Lista pytań kontrolnych. Ankieta. Fotografia dnia pracy. Techniki prognostyczne.

5 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki analizowania problemów organizacyjnych Wykresy Ishikawy. Ankieta. Socjogram. Technika delficka. Arkusz krytycznej oceny i analizy. Wykresy Ishikawy. Ankieta. Socjogram. Technika delficka. Arkusz krytycznej oceny i analizy.

6 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki poszukiwania rozwiązań problemów organizacyjnych Burza mózgów. Dyskusja 66. Technika 635. Zespołowy notes pomysłów. Analiza morfologiczna. Metoda Schmigalli. Burza mózgów. Dyskusja 66. Technika 635. Zespołowy notes pomysłów. Analiza morfologiczna. Metoda Schmigalli.

7 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki oceny i wyboru rozwiązań problemów organizacyjnych Metoda oceny punktowej. Technika porównań binarnych. Profile oceny. Metoda oceny punktowej. Technika porównań binarnych. Profile oceny.

8 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki planowania realizacji rozwiązań problemów organizacyjnych Harmonogram K. Adamieckiego. Wykresy Gantta. Technika CPM. Technika PERT. Harmonogram K. Adamieckiego. Wykresy Gantta. Technika CPM. Technika PERT.

9 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza ABC Służy do wyboru przedmiotu badań. Pozwala ona ustalić kolejność w jakiej należy prowadzić szczegółowe badania nad rozwiązaniem danego problemu.

10 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza ABC - procedura Etap I: Ustalenie liczby elementów będących przedmiotem analizy. Etap II: Przypisanie poszczególnym elementom wartości parametrów różnicujących ich znaczenie. Etap III: Uporządkowanie zbioru elementów według malejącej wartości parametrów. Etap IV: Określenie udziału poszczególnych elementów w łącznej liczbie elementów. Etap I: Ustalenie liczby elementów będących przedmiotem analizy. Etap II: Przypisanie poszczególnym elementom wartości parametrów różnicujących ich znaczenie. Etap III: Uporządkowanie zbioru elementów według malejącej wartości parametrów. Etap IV: Określenie udziału poszczególnych elementów w łącznej liczbie elementów.

11 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza ABC - procedura- cd. Etap V: Określenie skumulowanego procentowego udziału wartości parametrów w ogólnej wartości parametrów. Etap VI: Obliczenie skumulowanej wartości parametrów. Etap VII: Obliczenie skumulowanego procentowego udziału wartości parametrów w ogólnej wartości parametrów. Etap V: Określenie skumulowanego procentowego udziału wartości parametrów w ogólnej wartości parametrów. Etap VI: Obliczenie skumulowanej wartości parametrów. Etap VII: Obliczenie skumulowanego procentowego udziału wartości parametrów w ogólnej wartości parametrów.

12 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza ABC - procedura- cd. Etap VIII: Wykreślenie tzw. krzywej ABC obrazującej zależność między kumulowanym procentem, badanych elementów a kumulowanym procentem wartości parametrów. Etap IX: Podział zbioru na trzy podzbiory A, B, C obejmujące A: 75% - 80% udziału, B: 75% - 90% udziału, C: 90% - 100% udziału. Etap X: Analiza wyników. Etap VIII: Wykreślenie tzw. krzywej ABC obrazującej zależność między kumulowanym procentem, badanych elementów a kumulowanym procentem wartości parametrów. Etap IX: Podział zbioru na trzy podzbiory A, B, C obejmujące A: 75% - 80% udziału, B: 75% - 90% udziału, C: 90% - 100% udziału. Etap X: Analiza wyników.

13 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Badania ankietowe Badania ankietowe to samodzielna, standaryzowana grupa technik pozyskiwania informacji, oparta na pośrednim komunikowaniu się badacza z respondentami, w czasie którego pozyskuje on pisemne przekazy faktów lub opinii tych respondentów.

14 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etapy badań ankietowych Etap I - jasne sformułowanie celu i przedmiotu badań Etap II - opracowanie kwestionariusza ankiety Etap III - Rozesłanie kwestionariusza ankiety do respondentów Etap IV - Kodowanie odpowiedzi Etap V - Sporządzanie raportu z badań Etap I - jasne sformułowanie celu i przedmiotu badań Etap II - opracowanie kwestionariusza ankiety Etap III - Rozesłanie kwestionariusza ankiety do respondentów Etap IV - Kodowanie odpowiedzi Etap V - Sporządzanie raportu z badań

15 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Sformułowanie celu i przedmiotu badań Jakie informacje chce się uzyskać za pomocą badania ankietowego. Kto będzie respondentem. Jakie informacje chce się uzyskać za pomocą badania ankietowego. Kto będzie respondentem.

16 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Opracowanie kwestionariusza ankiety Kwestionariusz ankiety powinien składać się z czterech części: Tytuł ankiety. Wstęp. Pytania ankietowe. Metryczka. Kwestionariusz ankiety powinien składać się z czterech części: Tytuł ankiety. Wstęp. Pytania ankietowe. Metryczka.

17 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Tytuł ankiety Powinien być sformułowany w sposób jasny i zwięzły. Powinien zachęcać respondenta do udzielenia odpowiedzi. Powinien być sformułowany w postaci hasła przyciągającego uwagę respondenta. Powinien on odpowiadać problematyce poruszanej w ankiecie. Powinien być sformułowany w sposób jasny i zwięzły. Powinien zachęcać respondenta do udzielenia odpowiedzi. Powinien być sformułowany w postaci hasła przyciągającego uwagę respondenta. Powinien on odpowiadać problematyce poruszanej w ankiecie.

18 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wstęp Wstęp powinien zawierać następujące informacje: jaki jest cel badania, kto przeprowadzania badania, kim są respondenci, w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki ankiety. Wstęp powinien zawierać następujące informacje: jaki jest cel badania, kto przeprowadzania badania, kim są respondenci, w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki ankiety.

19 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Pytania ankietowe Kwestionariusz ankiety powinien zawierać nie więcej niż 20 pytań. W kwestionariuszu powinny być umieszczone przede wszystkim pytania zamknięte. Każde pytanie powinno być skorelowane z celem ankiety. Pytania powinny być dostosowane do umiejętności respondentów. Układ pytań powinien być taki aby stanowiły one logiczną całość. Kwestionariusz ankiety powinien zawierać nie więcej niż 20 pytań. W kwestionariuszu powinny być umieszczone przede wszystkim pytania zamknięte. Każde pytanie powinno być skorelowane z celem ankiety. Pytania powinny być dostosowane do umiejętności respondentów. Układ pytań powinien być taki aby stanowiły one logiczną całość.

20 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Pytania ankietowe - c.d. Pierwsze pytanie powinno wzbudzać zainteresowanie u respondenta. Na początku i na końcu ankiety nie należy umieszczać pytań trudnych. Należy dbać o to, aby każde pytanie dotyczyło tylko jednego problemu. Powinno się umieszczać dużą liczbę odpowiedzi, aby respondentowi dać możliwość wyboru. Odpowiedzi powinny być precyzyjne i rozłączne. Pierwsze pytanie powinno wzbudzać zainteresowanie u respondenta. Na początku i na końcu ankiety nie należy umieszczać pytań trudnych. Należy dbać o to, aby każde pytanie dotyczyło tylko jednego problemu. Powinno się umieszczać dużą liczbę odpowiedzi, aby respondentowi dać możliwość wyboru. Odpowiedzi powinny być precyzyjne i rozłączne.

21 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Pytania ankietowe - cd. Pytania nie powinny mieć zabarwienia emocjonalnego. Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. Należy unikać pytań kłopotliwych dla respondentów. Należy unikać pytań otwartych zaczynających się od słowa czy. Nie należy powtarzać pytań. Pytania nie powinny mieć zabarwienia emocjonalnego. Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. Należy unikać pytań kłopotliwych dla respondentów. Należy unikać pytań otwartych zaczynających się od słowa czy. Nie należy powtarzać pytań.

22 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Metryczka Dane najczęściej umieszczane w metryce to: wiek respondenta, płeć respondenta, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, staż pracy, dochód na jednego członka rodziny. Dane najczęściej umieszczane w metryce to: wiek respondenta, płeć respondenta, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, staż pracy, dochód na jednego członka rodziny.

23 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Możliwości rozsyłania ankiety listownie, przez gońca, przez ankietera, przez wystawienie ankiety i skrzynki na zwrot wypełnionych ankiet w określonym miejscu, przez prasę, przez pocztę elektroniczną. listownie, przez gońca, przez ankietera, przez wystawienie ankiety i skrzynki na zwrot wypełnionych ankiet w określonym miejscu, przez prasę, przez pocztę elektroniczną.

24 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Raport z badań Raport z badań powinien składać się z trzech części: opisu badania, opisu wyników badań, wnioskowej. Raport z badań powinien składać się z trzech części: opisu badania, opisu wyników badań, wnioskowej.

25 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika delficka Służy do: opracowania prognoz, określenia w sposób szacunkowy różnych wielkości co do których brak jest danych. Polega ona na badaniu opinii grupy ekspertów Służy do: opracowania prognoz, określenia w sposób szacunkowy różnych wielkości co do których brak jest danych. Polega ona na badaniu opinii grupy ekspertów

26 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Procedura techniki delfickiej Etap I: Wybór grupy ekspertów. Etap II: Opracowanie I kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap III: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie II kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap IV: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie III kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap V: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie IV kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap VI: Opracowanie raportu z badań. Etap I: Wybór grupy ekspertów. Etap II: Opracowanie I kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap III: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie II kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap IV: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie III kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap V: Opracowanie wyników badania oraz opracowanie IV kwestionariusza ankiety i rozesłanie go. Etap VI: Opracowanie raportu z badań.

27 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap I Grupa ekspertów nie powinna być zbyt liczna -do 20 osób. Wśród ekspertów powinny być osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie oraz osoby o szerokich horyzontach myślowych. Eksperci nie powinni mieć ze sobą kontaktu. Grupa ekspertów nie powinna być zbyt liczna -do 20 osób. Wśród ekspertów powinny być osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie oraz osoby o szerokich horyzontach myślowych. Eksperci nie powinni mieć ze sobą kontaktu.

28 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap II Kwestionariusz I powinien zawierać następujące dane: informacje dot. celu badania, informacje dot. podmiotu przeprowadzającego badania, pytanie dot. określenia przez ekspertów swoich kompetencji w dziedzinie objętej badaniem, pytanie dot. poruszanego problemu badawczego, termin zwrotu ankiety. Kwestionariusz I powinien zawierać następujące dane: informacje dot. celu badania, informacje dot. podmiotu przeprowadzającego badania, pytanie dot. określenia przez ekspertów swoich kompetencji w dziedzinie objętej badaniem, pytanie dot. poruszanego problemu badawczego, termin zwrotu ankiety.

29 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Poziomy kompetencji ekspertów Specjalista w danej dziedzinie. Kompetentny w danej dziedzinie. Zna daną dziedzinę. Orientuje się w podstawowych problemach danej dziedziny. Nie zna danej dziedziny. Specjalista w danej dziedzinie. Kompetentny w danej dziedzinie. Zna daną dziedzinę. Orientuje się w podstawowych problemach danej dziedziny. Nie zna danej dziedziny.

30 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap III Opracowanie wyników badania w oparciu o kwestionariusz I polegające na obliczeniu danych statystycznych, takich jak: - rozkład zmiennych, - medianę, - przedziały międzykwartylowe. Kwestionariusz II zawiera również: - obliczenia statystyczne, - prośbę o uzasadnienie odpowiedzi, jeżeli poprzednia odpowiedź respondenta była poza przedziałem międzykwartylowym. Opracowanie wyników badania w oparciu o kwestionariusz I polegające na obliczeniu danych statystycznych, takich jak: - rozkład zmiennych, - medianę, - przedziały międzykwartylowe. Kwestionariusz II zawiera również: - obliczenia statystyczne, - prośbę o uzasadnienie odpowiedzi, jeżeli poprzednia odpowiedź respondenta była poza przedziałem międzykwartylowym.

31 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap IV Kwestionariusz III powinien zawierać również: prośbę o podjęcie decyzji o przystąpieniu do większości ekspertów lub pozostanie przy swoim stanowisku, prośbę o uzasadnienie swojej decyzji. Kwestionariusz III powinien zawierać również: prośbę o podjęcie decyzji o przystąpieniu do większości ekspertów lub pozostanie przy swoim stanowisku, prośbę o uzasadnienie swojej decyzji.

32 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap VI Opracowanie wyników z badań polega na obliczeniu wskaźników statystycznych osobno dla odpowiedzi: wszystkich ekspertów, ekspertów, którzy określili swoje kompetencje na najwyższym poziomie ( I, II poziom ) Opracowanie wyników z badań polega na obliczeniu wskaźników statystycznych osobno dla odpowiedzi: wszystkich ekspertów, ekspertów, którzy określili swoje kompetencje na najwyższym poziomie ( I, II poziom )

33 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Etap V Kwestionariusz IV powinien zawierać również: argumenty ekspertów o przeciwstawnym stanowisku, prośbę o ostateczną decyzję eksperta. Kwestionariusz IV powinien zawierać również: argumenty ekspertów o przeciwstawnym stanowisku, prośbę o ostateczną decyzję eksperta.

34 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Ishikawy Jest to graficzna technika przedstawiania i analizy zależności przyczynowo - skutkowych przy pomocy specjalnego wykresu. Jest to graficzna technika przedstawiania i analizy zależności przyczynowo - skutkowych przy pomocy specjalnego wykresu.

35 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Procedura Wykresów Ishikawy Etap I: Stwierdzenie jakiegoś niepożądanego, niewłaściwego stanu, Etap II: Określenie głównych przyczyn. Etap III: Analiza konkretnych zjawisk składających się na każdą główną przyczynę. Etap I: Stwierdzenie jakiegoś niepożądanego, niewłaściwego stanu, Etap II: Określenie głównych przyczyn. Etap III: Analiza konkretnych zjawisk składających się na każdą główną przyczynę.

36 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Ishikawy Zła jakość wyrobu Metody Ludzie Maszyny Materiały Brak kwalifikacji Przestarzała technologia Zły stan techniczny Zła jakość

37 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Socjogram Technika ta służy do badania stosunków międzyludzkich w małych grupach pracowniczych. Technika ta służy do badania stosunków międzyludzkich w małych grupach pracowniczych.

38 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Socjogram - procedura Etap I: Przygotowanie badań. Etap II: Przeprowadzenie badania ankietowego. Etap III: Przedstawienie wyników ankiety w tablicy zbiorczej. Etap IV: Opracowanie socjogramu. Etap V: Analiza socjogramu. Etap I: Przygotowanie badań. Etap II: Przeprowadzenie badania ankietowego. Etap III: Przedstawienie wyników ankiety w tablicy zbiorczej. Etap IV: Opracowanie socjogramu. Etap V: Analiza socjogramu.

39 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza socjogramu obejmuje ustalenie: Którzy pracownicy są gwiazdami. Jakie miejsce w grupie zajmuje kierownictwo. Czy istnieje w grupie wyraźny podział społeczny. Jakie są grupy nieformalne. Które osoby w grupie znajdują się w stanie konfliktu. Które osoby z grupy są izolowane. Którzy pracownicy są gwiazdami. Jakie miejsce w grupie zajmuje kierownictwo. Czy istnieje w grupie wyraźny podział społeczny. Jakie są grupy nieformalne. Które osoby w grupie znajdują się w stanie konfliktu. Które osoby z grupy są izolowane.

40 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wskaźnik wskazujący przywódcę

41 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Ekspansywność osoby i grupy Ekspansywność osoby Ekspansywność grupy

42 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika porównań binarnych Technika porównań binarnych Służy do ustalania wag kryteriów. Polega ona na porównywaniu znaczenia kryteriów w parach i wyprowadzaniu z tych porównań wag kryteriów. Służy do ustalania wag kryteriów. Polega ona na porównywaniu znaczenia kryteriów w parach i wyprowadzaniu z tych porównań wag kryteriów.

43 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Procedura techniki porównań binarnych. Etap I: Sporządzanie tabeli porównawczej. Etap II: Dokonywanie porównań w parach kryteriów i zaznaczanie wyników porównań w tabeli. Etap III: Określenie sumarycznych wyników oceny dla poszczególnych kryteriów. Etap IV: Przetworzenie ocen sumarycznych na wagi kryteriów. Etap I: Sporządzanie tabeli porównawczej. Etap II: Dokonywanie porównań w parach kryteriów i zaznaczanie wyników porównań w tabeli. Etap III: Określenie sumarycznych wyników oceny dla poszczególnych kryteriów. Etap IV: Przetworzenie ocen sumarycznych na wagi kryteriów.

44 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika oceny punktowej ważonej Technika oceny punktowej ważonej Służy ona do oceny poszczególnych wariantów rozwiązań z punktu widzenia wcześniej ustalonych kryteriów. Technika ta uwzględnia wagi kryteriów. Służy ona do oceny poszczególnych wariantów rozwiązań z punktu widzenia wcześniej ustalonych kryteriów. Technika ta uwzględnia wagi kryteriów.

45 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika oceny punktowej ważonej Procedura: Etap I: Określenie listy kryteriów. Etap II: Określenie wagi poszczególnych kryteriów. Etap III: Określenie skali ocen. Etap IV: Dokonanie oceny punktowej wg. poszczególnych kryteriów. Etap V: Obliczenie ocen punktowych ważonych dla poszczególnych kryteriów, Etap VI: Formułowanie oceny syntetycznej w postaci sumy ocen punktowych ważonych wszystkich kryteriów. Procedura: Etap I: Określenie listy kryteriów. Etap II: Określenie wagi poszczególnych kryteriów. Etap III: Określenie skali ocen. Etap IV: Dokonanie oceny punktowej wg. poszczególnych kryteriów. Etap V: Obliczenie ocen punktowych ważonych dla poszczególnych kryteriów, Etap VI: Formułowanie oceny syntetycznej w postaci sumy ocen punktowych ważonych wszystkich kryteriów.

46 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Profile oceny Profile oceny są techniką oceny polegającą na dokonaniu ocen cząstkowych w oparciu o przyjęty zestaw kryteriów i graficznym przedstawieniu na specjalnym wykresie w postaci linii prostej łamanej łączącej punkty określające wartość ocen cząstkowych.

47 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Profile oceny Procedura: Etap I: Określenie listy kryteriów oceny. Etap II: Określenie skali oceny. Etap III:Sporządzenie wykresu oceny. Etap IV: Dokonanie ocen cząstkowych. Etap V: Określenie profilu oceny. Procedura: Etap I: Określenie listy kryteriów oceny. Etap II: Określenie skali oceny. Etap III:Sporządzenie wykresu oceny. Etap IV: Dokonanie ocen cząstkowych. Etap V: Określenie profilu oceny.

48 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Burza mózgów Jest to intuicyjna technika poszukiwania pomysłów rozwiązań problemów.

49 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Burza mózgów Procedura: Etap I: Sformułowanie problemu. Etap II: Powołanie zespołu dyskutantów. Etap III: Wytwarzanie pomysłów rozwiązań problemów. Etap IV: Ocena pomysłów. Etap V: Wybór rozwiązania. Procedura: Etap I: Sformułowanie problemu. Etap II: Powołanie zespołu dyskutantów. Etap III: Wytwarzanie pomysłów rozwiązań problemów. Etap IV: Ocena pomysłów. Etap V: Wybór rozwiązania.

50 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zespół dyskutantów Zespół dyskutantów powinien składać się z kilkunastu osób ( do 15 osób ). Specjaliści z danej dziedziny powinni stanowić 40 - 70% składu zespołu. Specjaliści z dziedzin pokrewnych powinni stanowić 20 - 50 % składu zespołu. Członkowie charakteryzujący się szeroką wiedzą powinni stanowić 10 - 30% składu zespołu. Członkowie zespołu powinni być równi sobie rangą. Zespół dyskutantów powinien składać się z kilkunastu osób ( do 15 osób ). Specjaliści z danej dziedziny powinni stanowić 40 - 70% składu zespołu. Specjaliści z dziedzin pokrewnych powinni stanowić 20 - 50 % składu zespołu. Członkowie charakteryzujący się szeroką wiedzą powinni stanowić 10 - 30% składu zespołu. Członkowie zespołu powinni być równi sobie rangą.

51 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zasady obowiązujące podczas pierwszej Sesji Zgłaszane pomysły nie mogą podlegać ocenie. Zgłaszane pomysły mogą być modyfikowane i doskonalone. Pomysły są wspólną własnością uczestników sesji. Uczestnicy zgłaszają pomysły w sposób zwięzły. Podczas każdego wystąpienia uczestnik zgłasza tylko jeden pomysł. Zgłaszane pomysły nie mogą podlegać ocenie. Zgłaszane pomysły mogą być modyfikowane i doskonalone. Pomysły są wspólną własnością uczestników sesji. Uczestnicy zgłaszają pomysły w sposób zwięzły. Podczas każdego wystąpienia uczestnik zgłasza tylko jeden pomysł.

52 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa W wyniku dokonanej oceny sporządza się trzy listy: Pomysły nadające się do natychmiastowego zastosowania, bez istotnych nakładów. Pomysły nadające się do zastosowania po pewnym czasie, wymagające nakładów. Pomysły niemożliwe do wykorzystania w danej chwili. Pomysły nadające się do natychmiastowego zastosowania, bez istotnych nakładów. Pomysły nadające się do zastosowania po pewnym czasie, wymagające nakładów. Pomysły niemożliwe do wykorzystania w danej chwili.

53 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Dyskusja 66 Polega na tym, że tworzy się kilka zespołów kilkuosobowych. Zalety: można uzyskać szerszy wachlarz rozwiązań, występuje konkurencja między zespołami. Polega na tym, że tworzy się kilka zespołów kilkuosobowych. Zalety: można uzyskać szerszy wachlarz rozwiązań, występuje konkurencja między zespołami.

54 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika 635 Technika ta polega na tym, że każdy uczestnik dyskusji otrzymuje kwestionariusz do którego powinien wpisać trzy pomysły w ciągu 5 minut, następnie przekazuje kwestionariusz osobie siedzącej po prawej stronie. Na otrzymanym kwestionariuszu wpisuje trzy nowe pomysły.

55 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zalety techniki 635 Można wygenerować w krótkim czasie dużą liczbę pomysłów. Nie zawiera negatywnych skutków bezpośredniego oddziaływania na uczestników. Jest bardziej motywująca dla uczestników. Można wygenerować w krótkim czasie dużą liczbę pomysłów. Nie zawiera negatywnych skutków bezpośredniego oddziaływania na uczestników. Jest bardziej motywująca dla uczestników.

56 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza morfologiczna Służy ona do poszukiwania rozwiązań złożonych i kompleksowych problemów technicznych i organizacyjnych. Na przykład może być wykorzystywana do projektowania nowych wyrobów. Służy ona do poszukiwania rozwiązań złożonych i kompleksowych problemów technicznych i organizacyjnych. Na przykład może być wykorzystywana do projektowania nowych wyrobów.

57 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Analiza morfologiczna procedura Etap I: Sformułowanie problemu. Etap II: Wyodrębnienie i scharakteryzowanie parametrów wchodzących w skład rozwiązania problemu oraz ich składowych. Etap III:Uporządkowanie rozwiązań w macierzy morfologicznej. Etap IV: Dokonanie oceny możliwie jak największej liczby rozwiązań. Etap V: Wybranie rozwiązania. Etap I: Sformułowanie problemu. Etap II: Wyodrębnienie i scharakteryzowanie parametrów wchodzących w skład rozwiązania problemu oraz ich składowych. Etap III:Uporządkowanie rozwiązań w macierzy morfologicznej. Etap IV: Dokonanie oceny możliwie jak największej liczby rozwiązań. Etap V: Wybranie rozwiązania.

58 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Macierz morfologiczna Para- metry 2345 Składowe 1 3 2 1

59 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zastosowanie macierzy morfologicznej Zastosowanie w procesie tworzenia koncepcji w zakresie: nowych produktów lub usług, zastosowania nowych materiałów, nowych segmentów rynkowych, tworzenia nowatorskich technik promocji produktów, identyfikacji możliwości poszerzenia rynku o nowe lokalizacje. Zastosowanie w procesie tworzenia koncepcji w zakresie: nowych produktów lub usług, zastosowania nowych materiałów, nowych segmentów rynkowych, tworzenia nowatorskich technik promocji produktów, identyfikacji możliwości poszerzenia rynku o nowe lokalizacje.

60 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Działania wielopodmiotowe Działaniem wielopodmiotowym nazywa się takie działanie w którym uczestniczy więcej niż jedna osoba.

61 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Struktura działań wielopodmiotowych Działanie grupowe. Działanie zespołowe. Działanie grupowe. Działanie zespołowe.

62 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Działanie grupowe. Jest to takie działanie wielopodmiotowe, którego wszyscy uczestnicy wykonują te same czynności i przez to wszyscy oddziałują jednakowo na swój przedmiot pracy lub jego fizycznie wyodrębnione części, realizując w ten sposób wspólny cel całej grupy uczestników. Struktura działanie grupowego przyjmuje zatem postać kooperacji prostej.

63 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Działanie zespołowe Jest to działanie wielopodmiotowe, którego uczestnicy powiązani są więzią specjalistyczną, oddziałują kolejno na swój wspólny przedmiot pracy i przez to realizując w ustalonej kolejności wyznaczone im cele etapowe przybliżają ten przedmiot stopniowo do stanu końcowego, będącego ich wspólnym celem. Struktura działania zespołowego przyjmuje postać kooperacji złożonej.

64 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Gantta Służą do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych jak i grupowych. Za pomocą Wykresów Gantta można kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia i wprowadzać na bieżąco korekty w planie. Służą do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych jak i grupowych. Za pomocą Wykresów Gantta można kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia i wprowadzać na bieżąco korekty w planie.

65 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Gantta - procedura Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele cząstkowe. Etap II: Ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych. Etap III: Ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia. Etap IV: Określenie miejsca, w którym cele te mają być realizowane. Etap V: Wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności. Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele cząstkowe. Etap II: Ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych. Etap III: Ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia. Etap IV: Określenie miejsca, w którym cele te mają być realizowane. Etap V: Wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

66 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Gantta - procedura c.d. Wykresy Gantta wykreśla się na formularzach. Na boku formularzu umieszcza się nazwę działań lub grup lub nazwiska ludzi mających wykonywać dane działanie oraz jednostki obrachunkowe ich pracy. Rubryki formularza przeznaczone są na jednostki czasu. Wykresy Gantta wykreśla się na formularzach. Na boku formularzu umieszcza się nazwę działań lub grup lub nazwiska ludzi mających wykonywać dane działanie oraz jednostki obrachunkowe ich pracy. Rubryki formularza przeznaczone są na jednostki czasu.

67 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Gantta - procedura c.d. Wielkości planowane określa cyframi: z lewej strony - planowaną wielkość realizacji w określonych jednostkach czasu, z prawej strony - realizację poszczególnych celów narastająco. Realizację zadań zaznacza się na formularzu za pomocą linii poziomych: linia cienka obrazuje stopień realizacji planu w jednostce czasu, linię grubą, która przedstawia skumulowaną realizację działań począwszy od pierwszego dnia, w którym przystąpiono do realizacji zadania. Wielkości planowane określa cyframi: z lewej strony - planowaną wielkość realizacji w określonych jednostkach czasu, z prawej strony - realizację poszczególnych celów narastająco. Realizację zadań zaznacza się na formularzu za pomocą linii poziomych: linia cienka obrazuje stopień realizacji planu w jednostce czasu, linię grubą, która przedstawia skumulowaną realizację działań począwszy od pierwszego dnia, w którym przystąpiono do realizacji zadania.

68 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wykresy Gantta - zastosowanie Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planowanie procesów produkcyjnych. Planowanie różnego rodzaju kampanii. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planowanie procesów produkcyjnych. Planowanie różnego rodzaju kampanii.

69 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Harmonogram K. Adamieckiego Harmonogram K. Adamieckiego służy do planowania działań wielopodmiotowych zespołowych.

70 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Prawo harmonii Prawo harmonii w doborze organów Przy pracy podzielonej na szereg wspólnie działających organów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im dokładniej są do siebie dobrane współpracujące organy. Prawo harmonii działania organów Przy współdziałaniu szeregu organów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im czasy działania poszczególnych organów są dokładniej ze sobą uzgodnione. Prawo harmonii w doborze organów Przy pracy podzielonej na szereg wspólnie działających organów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im dokładniej są do siebie dobrane współpracujące organy. Prawo harmonii działania organów Przy współdziałaniu szeregu organów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im czasy działania poszczególnych organów są dokładniej ze sobą uzgodnione.

71 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Harmonogram K. Adamieckiego - procedura Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe. Etap II: Ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych. Etap III: Ustalenie kolejności realizacji celów etapowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia. Etap IV: Określenie miejsca, w którym cele te mają być realizowane. Etap V: Harmonizacja pracy zespołu. Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe. Etap II: Ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych. Etap III: Ustalenie kolejności realizacji celów etapowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia. Etap IV: Określenie miejsca, w którym cele te mają być realizowane. Etap V: Harmonizacja pracy zespołu.

72 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Sposoby harmonizacji pracy Oszczędnościowy. Wydajnościowy. Pełna harmonizacja. Oszczędnościowy. Wydajnościowy. Pełna harmonizacja.

73 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Oszczędnościowy Polega na utrzymaniu tego samego efektu ekonomicznego zmniejszonym nakładem pracy i środków.

74 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Wydajnościowy Polega na powiększeniu efektu ekonomicznego przy zachowaniu takiego samego nakładu.

75 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Pełna harmonizacja Polega na powiększeniu efektu ekonomicznego przy zwiększeniu nakładu pracy i środków.

76 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Pełna harmonizacja - procedura I krok: należy obliczyć ile razy poszczególne cele etapowe mogą być osiągnięte w ciągu jednej godziny, II krok: należy wyznaczyć wielkość efekty końcowego całego zespołu, przy którym nastąpi pełna harmonizacja pracy - jest to wielokrotność efektów, które mogłyby być osiągnięte w ciągu jednej godziny na każdym stanowisku pracy, gdyby działanie na nich byłyby niezależne, III krok: należy ustalić ilu pracowników musiałoby pracować na każdym stanowisku pracy, aby osiągnięty został nowy cel końcowy. I krok: należy obliczyć ile razy poszczególne cele etapowe mogą być osiągnięte w ciągu jednej godziny, II krok: należy wyznaczyć wielkość efekty końcowego całego zespołu, przy którym nastąpi pełna harmonizacja pracy - jest to wielokrotność efektów, które mogłyby być osiągnięte w ciągu jednej godziny na każdym stanowisku pracy, gdyby działanie na nich byłyby niezależne, III krok: należy ustalić ilu pracowników musiałoby pracować na każdym stanowisku pracy, aby osiągnięty został nowy cel końcowy.

77 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika CPM Służy do planowania działań wielopodmiotowych, w szczególności do skracania czasu realizacji tych działań.

78 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika CPM - procedura Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na czynności. Etap II: Określenie czasu potrzebnego na zrealizowanie każdej czynności. Etap III: Ustalenie związku przyczynnowo - skutkowego między czynnościami i zdarzeniami. Etap IV: Wyznaczenie najwcześniejszego i najpóźniejszego momentu rozpoczęcia czynności. Etap V: Wyznaczenie ścieżki krytycznej. Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na czynności. Etap II: Określenie czasu potrzebnego na zrealizowanie każdej czynności. Etap III: Ustalenie związku przyczynnowo - skutkowego między czynnościami i zdarzeniami. Etap IV: Wyznaczenie najwcześniejszego i najpóźniejszego momentu rozpoczęcia czynności. Etap V: Wyznaczenie ścieżki krytycznej.

79 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Makiety płaskie Wycięte kontury zarysu stanowisk pracy, maszyn i innych przedmiotów, które ustawia się na planie pomieszczenia.

80 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Makiety płaskie - procedura Etap I: Ustalenie zasad, które powinny być brane pod uwagę przy rozstawianiu pomieszczeń. Etap II: Wyrysowanie w skali planu pomieszczenia oraz wykonanie konturów obiektów do rozmieszczenia. Etap III: Ustawianie na planie pomieszczenia makiet według ustalonych zasad. Etap IV: Wybór najlepszego wariantu ustawienia i na podstawie jego opracowanie projektu rozmieszczenia obiektu. Etap I: Ustalenie zasad, które powinny być brane pod uwagę przy rozstawianiu pomieszczeń. Etap II: Wyrysowanie w skali planu pomieszczenia oraz wykonanie konturów obiektów do rozmieszczenia. Etap III: Ustawianie na planie pomieszczenia makiet według ustalonych zasad. Etap IV: Wybór najlepszego wariantu ustawienia i na podstawie jego opracowanie projektu rozmieszczenia obiektu.

81 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Tablica krzyżowa i wykres przemieszczeń Służy do projektowania przestrzeni pracy w sytuacji gdy na danej powierzchni odbywa się przemieszczanie ludzi lub rzeczy między obiektami. Wykres przemieszczeń pozwala zarejestrować trasę przebywaną pomiędzy obiektami przestrzeni przez poszczególnych uczestników pracy. Tablica krzyżowa przedstawia częstotliwość przemieszczeń w ciągu określonego czasu. Służy do projektowania przestrzeni pracy w sytuacji gdy na danej powierzchni odbywa się przemieszczanie ludzi lub rzeczy między obiektami. Wykres przemieszczeń pozwala zarejestrować trasę przebywaną pomiędzy obiektami przestrzeni przez poszczególnych uczestników pracy. Tablica krzyżowa przedstawia częstotliwość przemieszczeń w ciągu określonego czasu.

82 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Tablica krzyżowa i wykres przemieszczeń - procedura Etap I: Ustalenie zasad, które powinny być brane pod uwagę przy rozstawianiu obiektów. Etap II: Rejestracja przemieszczeń i ustalenie głównych ciągów przemieszczeń. Etap III: Projektowanie wariantów rozmieszczenia obiektów w przestrzeni. Etap IV: Wybór najlepszego wariantu. Etap I: Ustalenie zasad, które powinny być brane pod uwagę przy rozstawianiu obiektów. Etap II: Rejestracja przemieszczeń i ustalenie głównych ciągów przemieszczeń. Etap III: Projektowanie wariantów rozmieszczenia obiektów w przestrzeni. Etap IV: Wybór najlepszego wariantu.

83 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Fotografia dnia pracy Bada strukturę czasu pracy. Polega na systematycznej obserwacji i rejestrowaniu w dłuższym okresie czasu wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika z zaznaczaniem czasu ich rozpoczęcia i zakończenia. Bada strukturę czasu pracy. Polega na systematycznej obserwacji i rejestrowaniu w dłuższym okresie czasu wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika z zaznaczaniem czasu ich rozpoczęcia i zakończenia.

84 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Fotografia dnia pracy - procedura Etap I: Zapoznanie się z charakterem pracy. Etap II: Wyróżnienie elementów składowych pracy ( frakcji ). Etap III: Obserwacja i rejestracja wyników. Etap IV: Ustalenie procentowego udziału poszczególnych frakcji w ogólnym czasie pracy. Etap I: Zapoznanie się z charakterem pracy. Etap II: Wyróżnienie elementów składowych pracy ( frakcji ). Etap III: Obserwacja i rejestracja wyników. Etap IV: Ustalenie procentowego udziału poszczególnych frakcji w ogólnym czasie pracy.

85 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Frakcje: Czas pracy, czas na czynności przygotowawcze i zakończeniowe, czas na czynności obsługi organizacyjnej, czas przerwy, czas na czynności fizjologiczne. Czas pracy, czas na czynności przygotowawcze i zakończeniowe, czas na czynności obsługi organizacyjnej, czas przerwy, czas na czynności fizjologiczne.

86 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obserwacji migawkowych Służy do badania struktury czasu pracy

87 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obserwacji migawkowych - procedura Etap I: Przygotowanie badań. Etap II: Prowadzenie obserwacji. Etap III: Ustalenie procentowego udziału frakcji w ogólnej liczbie obserwacji. Etap I: Przygotowanie badań. Etap II: Prowadzenie obserwacji. Etap III: Ustalenie procentowego udziału frakcji w ogólnej liczbie obserwacji.

88 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obserwacji migawkowych - etap I: Zapoznanie się z badaną pracą. Ustalenie liczby frakcji. Oszacowanie procentowego udziału każdej frakcji w ogólnym czasie pracy. Obliczenie liczby obserwacji. Zapoznanie się z badaną pracą. Ustalenie liczby frakcji. Oszacowanie procentowego udziału każdej frakcji w ogólnym czasie pracy. Obliczenie liczby obserwacji.

89 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obserwacji migawkowych - etap I: Wybór największej liczby uzyskanej przy wyliczeniu liczby obserwacji poszczególnych frakcji, która wyraża liczbę obserwacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Ustalenie granic czasowych badania. Wybór największej liczby uzyskanej przy wyliczeniu liczby obserwacji poszczególnych frakcji, która wyraża liczbę obserwacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Ustalenie granic czasowych badania.

90 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obserwacji migawkowych - etap I: Ustalenie liczby obchodów poprzez podzielenie liczby obserwacji poprzez liczbę stanowisk wytypowanych do obserwacji. Określenie czasu trwania jednego obchodu. Ustalenie w sposób losowy momentu obserwacji. Opracowanie arkusza obserwacji. Ustalenie liczby obchodów poprzez podzielenie liczby obserwacji poprzez liczbę stanowisk wytypowanych do obserwacji. Określenie czasu trwania jednego obchodu. Ustalenie w sposób losowy momentu obserwacji. Opracowanie arkusza obserwacji.

91 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Metody wartościowania pracy Metody wartościowania pracy służą do wyceny pracy ponoszonej na danym stanowisku.

92 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Grupy metod wartościowania pracy Metody sumaryczne: - metoda sumaryczno - porównawcza, - metoda porównania parami. Metody analityczne. Metody sumaryczne: - metoda sumaryczno - porównawcza, - metoda porównania parami. Metody analityczne.

93 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Metodyka analitycznego wartościowania pracy Przygotowanie przedsiębiorstwa. Dokonanie wstępnej analizy pracy. Określenie metody analitycznej. Opracowanie opisów pracy dla stanowisk. Wycena punktowa stanowisk. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace. Przygotowanie przedsiębiorstwa. Dokonanie wstępnej analizy pracy. Określenie metody analitycznej. Opracowanie opisów pracy dla stanowisk. Wycena punktowa stanowisk. Przechodzenie z wyników wartościowania na płace.

94 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Kryteria – metoda analityczna Wiedza zawodowa, kontakty zewnętrzne, zarządzanie pracownikami, podejmowanie decyzji, wpływ na wynik, innowacyjność, kreatywność, wysiłek fizyczny, psychonerwowy, umysłowy. Wiedza zawodowa, kontakty zewnętrzne, zarządzanie pracownikami, podejmowanie decyzji, wpływ na wynik, innowacyjność, kreatywność, wysiłek fizyczny, psychonerwowy, umysłowy.

95 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Kryteria brane pod uwagę przy wartościowaniu stanowisk pracy metodą UMEWAP 2000: Złożoność pracy. Odpowiedzialność. Współpraca. Uciążliwość pracy. Złożoność pracy. Odpowiedzialność. Współpraca. Uciążliwość pracy.

96 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obrad Zebranie mniejszej lub większej grupy ludzi w celu wymiany informacji, uzgodnienia poglądów czy podjęcia decyzji w sprawie interesującej grono. Formy obrad: odprawa, zebranie, konferencja. Zebranie mniejszej lub większej grupy ludzi w celu wymiany informacji, uzgodnienia poglądów czy podjęcia decyzji w sprawie interesującej grono. Formy obrad: odprawa, zebranie, konferencja.

97 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obrad - procedura Etap I: Przygotowawczy. - ustalenie tematu obrad, - ustalenie celu obrad, - wybór przewodniczącego i sekretarza obrad, - ustalenie listy uczestników, - określenie terminu obrad, - ustalenie porządku obrad, - przygotowanie materiałów, - zapewnienie pomieszczenia na obrady, - zawiadomienie uczestników obrad, - przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia obrad, - przygotowanie miejsce obrad. Etap I: Przygotowawczy. - ustalenie tematu obrad, - ustalenie celu obrad, - wybór przewodniczącego i sekretarza obrad, - ustalenie listy uczestników, - określenie terminu obrad, - ustalenie porządku obrad, - przygotowanie materiałów, - zapewnienie pomieszczenia na obrady, - zawiadomienie uczestników obrad, - przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia obrad, - przygotowanie miejsce obrad.

98 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obrad - procedura Etap II: Obrady właściwe obejmują: - otwarcie obrad, - powitanie uczestników, - wprowadzenie, - referowanie zagadnień będących przedmiotem obrad, - dyskusja, - podjęcie ustaleń. Etap II: Obrady właściwe obejmują: - otwarcie obrad, - powitanie uczestników, - wprowadzenie, - referowanie zagadnień będących przedmiotem obrad, - dyskusja, - podjęcie ustaleń.

99 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika obrad - procedura Etap III: Końcowy - podsumowanie obrad, - prezentacja protokołu, - podziękowanie uczestnikom obrad, - konferencja prasowa. Etap III: Końcowy - podsumowanie obrad, - prezentacja protokołu, - podziękowanie uczestnikom obrad, - konferencja prasowa.

100 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika kół jakości Polega na zorganizowaniu ochotniczo grupy pracowników zazwyczaj z jednej komórki organizacyjnej, która regularnie analizuje i poszukuje rozwiązań problemów w ich pracy.

101 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Technika kół jakości - procedura Etap I: Przygotowawczy. Etap II: Szkolenie kierowników kół jakości. Etap III: Rozpoczęcie pracy kół jakości. Etap IV: Praca kół jakości. Etap I: Przygotowawczy. Etap II: Szkolenie kierowników kół jakości. Etap III: Rozpoczęcie pracy kół jakości. Etap IV: Praca kół jakości.

102 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zasady tworzenia kół jakości Należy stworzyć możliwości pracy w kołach dla wszystkich pracowników danej części przedsiębiorstwa, w której są one zorganizowane. Udział pracowników w pracy koła jest dobrowolny. Członkowie grypy koła winni się wywodzić z jednej komórki organizacyjnej. Należy stworzyć możliwości pracy w kołach dla wszystkich pracowników danej części przedsiębiorstwa, w której są one zorganizowane. Udział pracowników w pracy koła jest dobrowolny. Członkowie grypy koła winni się wywodzić z jednej komórki organizacyjnej.

103 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Metoda grup autonomicznych Grupy autonomiczne to takie grupy pracownicze, których funkcją jest wykonywanie pewnej liczby związanych ze sobą zadań, tworzących określoną całość w procesie pracy.

104 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Autonomia grupy Autonomia grupy przejawia się w możliwościach samodzielnego podejmowania decyzji w następujących sprawach: doboru członków grupy, wyboru lidera, planowania i podziału zadań w grupie, tempa i czasu pracy. Autonomia grupy przejawia się w możliwościach samodzielnego podejmowania decyzji w następujących sprawach: doboru członków grupy, wyboru lidera, planowania i podziału zadań w grupie, tempa i czasu pracy.

105 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Metoda grup autonomicznych - procedura Etap I: Rozpoznanie możliwości wdrażania grup autonomicznych. Etap II: Wstępne przygotowanie pracowników. Etap III: Projektowanie nowej organizacji pracy i dobór członków grupy. Etap IV: Szkolenie pracowników. Etap V: Wdrażanie nowej organizacji pracy. Etap I: Rozpoznanie możliwości wdrażania grup autonomicznych. Etap II: Wstępne przygotowanie pracowników. Etap III: Projektowanie nowej organizacji pracy i dobór członków grupy. Etap IV: Szkolenie pracowników. Etap V: Wdrażanie nowej organizacji pracy.

106 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Sposoby organizacji powiązań poszczególnych grup Metoda grup szeregowych Podział pracy na kilka odcinków i przydzielenie każdego odcinka innej grupie autonomicznej. Metoda grup równoległych Tworzenie kilku zespołów, których efektem pracy jest ten sam produkt. Metoda grup rozgałęzionych Każda grupa wytwarza inny produkt, ale będący częścią składową produktu finalnego. Metoda grup szeregowych Podział pracy na kilka odcinków i przydzielenie każdego odcinka innej grupie autonomicznej. Metoda grup równoległych Tworzenie kilku zespołów, których efektem pracy jest ten sam produkt. Metoda grup rozgałęzionych Każda grupa wytwarza inny produkt, ale będący częścią składową produktu finalnego.

107 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zarządzanie przez cele Każdy człowiek powinien rozumieć i akceptować realizowane cele. Fazy procesu wyznaczania celu: ustalenia wzorca do osiągnięcia, ocena, czy da się ten wzorzec osiągnąć, ocena, czy wzorzec jest zgodny z osobistymi celami, przyjęcie wzorca, a tym samym wyznaczenie celu. Każdy człowiek powinien rozumieć i akceptować realizowane cele. Fazy procesu wyznaczania celu: ustalenia wzorca do osiągnięcia, ocena, czy da się ten wzorzec osiągnąć, ocena, czy wzorzec jest zgodny z osobistymi celami, przyjęcie wzorca, a tym samym wyznaczenie celu.

108 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Cechy celów Powinny być wyznaczane wspólnie z pracownikiem. Powinny być wyznaczone na umiarkowanym poziomie. Powinny być konkretne. Powinny być formułowane w ten sposób, żeby pracownik był skłonny je zaakceptować i zaangażować się w ich realizację. Powinny być wyznaczane wspólnie z pracownikiem. Powinny być wyznaczone na umiarkowanym poziomie. Powinny być konkretne. Powinny być formułowane w ten sposób, żeby pracownik był skłonny je zaakceptować i zaangażować się w ich realizację.

109 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zarządzanie przez cele Jest to specyficzny sposób formułowania i zatwierdzania celów. kierownictwo naczelne ogólne założenia polityki i kierunki działania organizacji przez ustalenie Obszarów Wyników Kluczowych. na podstawie OWK podwładni formułują swoje cele i negocjują z bezpośrednim szefem. zatwierdza je kierownictwo o szczebel wyżej. Jest to specyficzny sposób formułowania i zatwierdzania celów. kierownictwo naczelne ogólne założenia polityki i kierunki działania organizacji przez ustalenie Obszarów Wyników Kluczowych. na podstawie OWK podwładni formułują swoje cele i negocjują z bezpośrednim szefem. zatwierdza je kierownictwo o szczebel wyżej.

110 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Obszary Wyników Kluczowych Rentowność, wydajność, wprowadzenie innowacji, wielkość zasobów fizycznych i finansowych, postawy kierowników, opinię o przedsiębiorstwie. Rentowność, wydajność, wprowadzenie innowacji, wielkość zasobów fizycznych i finansowych, postawy kierowników, opinię o przedsiębiorstwie.

111 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zarządzanie przez cele Założenia: Uwzględnia się tylko cele o znaczeniu kluczowym, bierze się pod uwagę ewolucję celów w czasie, przy ustalaniu celów bierze się pod uwagę w maksymalnym stopniu punkt widzenia zainteresowanego pracownika, w realizacji celów pozostawia się zainteresowanym maksymalną swobodę doboru warunków i środków działania, obowiązuje zasada kontroli osiągniętych wyników, a nie kontroli sposobów realizacji celów. Założenia: Uwzględnia się tylko cele o znaczeniu kluczowym, bierze się pod uwagę ewolucję celów w czasie, przy ustalaniu celów bierze się pod uwagę w maksymalnym stopniu punkt widzenia zainteresowanego pracownika, w realizacji celów pozostawia się zainteresowanym maksymalną swobodę doboru warunków i środków działania, obowiązuje zasada kontroli osiągniętych wyników, a nie kontroli sposobów realizacji celów.

112 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Marketing wewnętrzny Marketing wewnętrzny jest postępowaniem marketingowym wewnątrz przedsiębiorstwa, pozwalającym tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla firmy, komunikować się przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie i sprzyjać ich wprowadzeniu w przedsiębiorstwie.

113 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Benchmarking Jest to proces ciągłej oceny produktów i usług i metod w stosunku do ich odpowiedników u najpoważniejszych konkurentów lub przedsiębiorstw postrzeganych jako przodujące

114 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Rodzaje benchmarkingu Benchmarking wewnetrzny. Benchmarking konkurencyjny. Benchmarking funkcjonalny. Benchmarking ogólny. Benchmarking wewnetrzny. Benchmarking konkurencyjny. Benchmarking funkcjonalny. Benchmarking ogólny.

115 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Benchmarking - procedura Etap I: Analiza mocnych i słabych stron. Etap II: Określenie głównych luk w działalności. Etap III: Ustalenie najlepszych. Etap IV: Określanie co robią najlepsi, aby być najlepszymi. Etap V: Wdrożenie. Etap VI: Poszukiwanie nowych benchmarków. Etap I: Analiza mocnych i słabych stron. Etap II: Określenie głównych luk w działalności. Etap III: Ustalenie najlepszych. Etap IV: Określanie co robią najlepsi, aby być najlepszymi. Etap V: Wdrożenie. Etap VI: Poszukiwanie nowych benchmarków.

116 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Reengineering Jest to metoda gruntownego przekształcenia całościowych procesów w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia w tej metodzie jest dogłębna aktualizacja potrzeb klienta, a celem optymalizacja trzech podstawowych mierników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji. Jest to metoda gruntownego przekształcenia całościowych procesów w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia w tej metodzie jest dogłębna aktualizacja potrzeb klienta, a celem optymalizacja trzech podstawowych mierników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji.

117 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Reengineering – cd. Zaczyna się od ustalenia co organizacja musi robić, a dopiero potem,jak ma to robić. Kluczowym słowem w reengineeringu jest proces. Jest to zbiór czynności wykonywanych na zlecenie, dających określony efekt. Koncentruje się przede wszystkim na wynikach końcowych, a nie na stanowiskach pracy, strukturach i pracownikach. Zaczyna się od ustalenia co organizacja musi robić, a dopiero potem,jak ma to robić. Kluczowym słowem w reengineeringu jest proces. Jest to zbiór czynności wykonywanych na zlecenie, dających określony efekt. Koncentruje się przede wszystkim na wynikach końcowych, a nie na stanowiskach pracy, strukturach i pracownikach.

118 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zasady reegineeringu Wychodzić od potrzeb klienta. Analizować procesy w przedsiębiorstwie. Uwzględniać istniejące ograniczenia. Myśleć inaczej. Wychodzić od potrzeb klienta. Analizować procesy w przedsiębiorstwie. Uwzględniać istniejące ograniczenia. Myśleć inaczej.

119 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Szczegółowe zasady reengineeringu Działania powinno się organizować wokół wyników, a nie wokół zadań. Użytkownicy wyniku procesu powinni być organizatorami tego procesu. Zasoby przestrzennie rozproszone należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednym miejscu. Działania powinno się organizować wokół wyników, a nie wokół zadań. Użytkownicy wyniku procesu powinni być organizatorami tego procesu. Zasoby przestrzennie rozproszone należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednym miejscu.

120 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Szczegółowe zasady reengineeringu - cd. Procesy równoległe należy koordynować w trakcie ich wykonywania. Decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji procesu. Gromadzone informacje powinny spływać do jednego ogólnie dostępnego banku danych. Procesy równoległe należy koordynować w trakcie ich wykonywania. Decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji procesu. Gromadzone informacje powinny spływać do jednego ogólnie dostępnego banku danych.

121 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Reengineering - procedura Etap I: Określenie wymagań klienta. Etap II: Ocena stanu istniejącego. Etap III: Wybór procesu do rekonstrukcji. Etap IV: Utworzenie zespołu roboczego. Etap V: Zrozumienie procesu i analiza możliwości jego modyfikacji. Etap VI: Rekonstrukcja procesu. Etap VII: Wdrożenie rekonstrukcji w życie. Etap I: Określenie wymagań klienta. Etap II: Ocena stanu istniejącego. Etap III: Wybór procesu do rekonstrukcji. Etap IV: Utworzenie zespołu roboczego. Etap V: Zrozumienie procesu i analiza możliwości jego modyfikacji. Etap VI: Rekonstrukcja procesu. Etap VII: Wdrożenie rekonstrukcji w życie.

122 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Outsourcing Ze struktury organizacyjnej należy wydzielić takie działalności, które można nabyć od organizacji trzecich.

123 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Najczęściej wydzielane są następujące działalności: Działalność socjalna. Działalność administracyjno - gospodarcza. Działalność marketingowa. Działalność szkoleniowa. Obsługa prawna i księgowa. Działalność pomocnicza np. transport. Działalność badawczo - rozwojowa. Działalność socjalna. Działalność administracyjno - gospodarcza. Działalność marketingowa. Działalność szkoleniowa. Obsługa prawna i księgowa. Działalność pomocnicza np. transport. Działalność badawczo - rozwojowa.

124 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Koncepcja open- book management Przyjmuje się w tej koncepcji, że najsprawniejszą i najskuteczniejszą drogą dla biznesu jest danie każdemu pracownikowi w organizacji możliwości powiedzenia jak powinna być ona prowadzona i umożliwienie udziału w wynikach finansowych firmy. Jest to zmiana biznesu w grę, w którą każdy w organizacji musi grać. Jest to tworzenie przedsiębiorstwa, w którym każdy rozumie, że konkuruje ono na rynku, próbując osiągnąć maksymalny zysk. Przyjmuje się w tej koncepcji, że najsprawniejszą i najskuteczniejszą drogą dla biznesu jest danie każdemu pracownikowi w organizacji możliwości powiedzenia jak powinna być ona prowadzona i umożliwienie udziału w wynikach finansowych firmy. Jest to zmiana biznesu w grę, w którą każdy w organizacji musi grać. Jest to tworzenie przedsiębiorstwa, w którym każdy rozumie, że konkuruje ono na rynku, próbując osiągnąć maksymalny zysk.

125 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Czynniki warunkujące uzyskanie sukcesu dzięki zastosowaniu tej metody: Każdy pracownik musi znać zasady postępowania i wiedzieć czego się od niego oczekuje, każdy pracownik musi mieć wystarczającą ilość informacji, żeby wykonywać działania i znać wyniki swojej pracy, każdy pracownik musi mieć udział w wynikach finansowych organizacji. Każdy pracownik musi znać zasady postępowania i wiedzieć czego się od niego oczekuje, każdy pracownik musi mieć wystarczającą ilość informacji, żeby wykonywać działania i znać wyniki swojej pracy, każdy pracownik musi mieć udział w wynikach finansowych organizacji.

126 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Cechy skutecznego open – book management: Udzielanie informacji finansowych, edukacja dotycząca udzielonych informacji finansowych, zmiana fundamentalnych relacji w przedsiębiorstwie – właściciele, przekształcenie pracy w grę. Udzielanie informacji finansowych, edukacja dotycząca udzielonych informacji finansowych, zmiana fundamentalnych relacji w przedsiębiorstwie – właściciele, przekształcenie pracy w grę.

127 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Elementy wspólne dla tej koncepcji: Otwarcie ksiąg, delegacja uprawnień, podział zysków, systemy premiowania, wspólne planowanie, cotygodniowe spotkania. Otwarcie ksiąg, delegacja uprawnień, podział zysków, systemy premiowania, wspólne planowanie, cotygodniowe spotkania.

128 Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Zalety tej koncepcji: każdy pracownik widzi i uczy się zrozumienia finansów, pracownicy uczą się, że cokolwiek robią, część ich pracy wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa, pracownicy mają bezpośredni udział w sukcesie przedsiębiorstwa, pracownicy wykazują się większą inicjatywą, daję władzę pracownikom – menedżerowie mogą myśleć jak przywódcy. każdy pracownik widzi i uczy się zrozumienia finansów, pracownicy uczą się, że cokolwiek robią, część ich pracy wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa, pracownicy mają bezpośredni udział w sukcesie przedsiębiorstwa, pracownicy wykazują się większą inicjatywą, daję władzę pracownikom – menedżerowie mogą myśleć jak przywódcy.


Pobierz ppt "Dr Piotr Wachowiak Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa Techniki zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google