Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy unijne dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy unijne dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy unijne dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu
Prezentacja opracowana przez Komisję Europejską

2 Konsumenci europejscy coraz bardziej troszczą się o warunki dobrostanu zwierząt hodowlanych.

3 Dzięki staraniom Unii Europejskiej ewoluują przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu.
1977: pierwsza dyrektywa europejska. W grudniu 2004 r. Unia Europejska przyjęła nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie dnia 5 stycznia 2007 r.

4 Przepisy te dotyczą wyłącznie transportu zwierząt na trasach ponad 50 km.
Nie dotyczą one transportu na wypas sezonowy .

5 1- Stan fizyczny zwierząt podlegających przewozowi

6 Czy stan zdrowia zwierząt przewożonych w samochodach ciężarowych jest wystarczająco dobry?
Czy wśród przewożonych zwierząt znajdują się zwierzęta chore lub zranione?

7 Niezdolne do transportu są:
Zwierzęta poważnie chore lub zranione.

8 Kiedy zwierzę jest poważnie chore lub zranione?
Jeśli zwierzę nie jest w stanie poruszać się samodzielnie bez bólu. Jeśli zwierzę jest ciężko zranione lub cierpi na wypadanie narządów rodnych.

9 Za niezdolne do przewożenia uznaje się:
Zwierzęta w stanie zaawansowanej ciąży i zwierzęta ciężarne, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że urodzą młode podczas transportu. Zwierzęta, które urodziły w ciągu ostatnich 48 godzin.

10 Za niezdolne do przewożenia uznaje się:
Zwierzęta nowo narodzone, u których pępek jeszcze się nie zagoił.

11 W razie potrzeby należy wezwać lekarza weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom chorym lub zranionym koniecznej opieki. Weterynarz może podjąć decyzję o ewentualnym uśpieniu lub uboju zwierzęcia. Jeśli lekarz weterynarii jest wezwany przez władze, koszty ponosi przewoźnik.

12 Zwierzę można przewieźć do najbliższej ubojni pod warunkiem, że nie stanowi to dodatkowych cierpień dla zwierzęcia.

13 Krowy dojne muszą być dojone w odstępach około 12 godzin, nie dłuższych jednak niż 15 godzin.

14 2- Przystosowanie pojazdów

15 A) Podróż trwająca krócej niż 8 godzin
Wystarczająca przestrzeń między głowami zwierząt a poziomem znajdującym się powyżej.

16 Pojazdy muszą być zabezpieczone przed wydostaniem się zwierząt.
Pojazdy muszą być skonstruowane w taki sposób, aby uniknąć zranienia lub zbędnego cierpienia zwierząt.

17 Podłoga musi być pokryta ściółką lub wyposażona w system zapewniający wchłanianie odchodów zwierząt.

18 Do załadunku i wyładunku zwierząt należy używać odpowiednich pomostów, ramp i trapów.

19 Pojazdy muszą być tak skonstruowane, aby ochraniać zwierzęta przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i znacznymi różnicami w warunkach klimatycznych.

20 Nie należy zatem transportować zwierząt pomiędzy osiami.

21 Jeśli czas transportu przekracza 8 godzin, zwierzęta należy napoić, nakarmić i w razie potrzeby wyładować przed dotarciem do miejsca przeznaczenia.

22 B) Podróż trwająca dłużej niż 8 godzin
Ściółka obowiązkowa. Pojazd musi być wyposażony w wystarczającą ilość paszy dla zwierząt.

23 Pojazd musi być wyposażony w odpowiedni system wentylacyjny, który może być używany zarówno w czasie postoju pojazdu, jak też w czasie jego poruszania się. Przed wyruszeniem w podróż należy sprawdzić czy wentylacja działa prawidłowo

24 Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w mechaniczny system wentylacji, w pojeździe musi być utrzymywany zakres tempartur od 5 do 30°C. W tym celu pojazd musi być wyposażony w system kontroli temperatury.

25 Pojazd musi być wyposażony w przesuwalne przegrody umożliwiające tworzenie oddzielnych przedziałów w zależności od rodzaju, wielkości i ilości przewożonych zwierząt.

26 W każdej chwili musi być możliwy bezpośredni dostęp do wszystkich transportowanych zwierząt w celu ich inspekcji oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki.

27 Pojazd musi być wyposażony w system umożliwiający pojenie zwierząt, dostosowany do transportowanego gatunku. Pojemność zbiornika do pojenia zwierząt musi być dostosowana do potrzeb zwierząt. Pojazd musi być wyposażony w przyłącza do dostarczania wody w czasie postojów.

28 Zapotrzebowanie na wodę ?
Krowy-osobniki dorosłe: 40 litrów wody/dzień Krowy dojne: 180 litrów wody/dzień Konie w stajni: 36 litrów wody/dzień

29 Systemy pojenia Trzoda chlewna jest pojona za pomocą smoczków wyposażonych w dźwignię. Trzoda chlewna może również być pojona za pomocą baniek, lecz muszą być one umieszczone na odpowiednim poziomie.

30 Cielętom należy zapewnić smoczki do ssania.

31 Konie należy poić za pomocą ruchomych urządzeń do pojenia dostosowanych do ich potrzeb.
Należy sprawdzić, czy pojazd jest wyposażony w tego rodzaju urządzenia do pojenia.

32 Jak sprawdzić czy system pojenia działa?
Nacisnąć na smoczek lub na dźwignię bańki, które umieszczone są w czterech narożnikach pojazdu. Upewnić się, że w pojeździe znajdują się ruchome urządzenia do pojenia.

33 3- Postoje na pojenie i karmienie zwierząt oraz czas na odpoczynek

34 Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenia pozwalające na długą podróż, zwierzęta mogą podróżować dłużej niż 8 godzin, pod warunkiem że przestrzegane są postoje na pojenie, karmienie i odpoczynek:

35 Zwierzęta nieodsadzone (cielęta, jagnięta)
Pierwsza faza transportu: maksymalnie 9 godzin Co najmniej 1 godzina na odpoczynek i pojenie

36 Zwierzęta nieodsadzone (cielęta, jagnięta)
Druga faza transportu: maksymalnie 9 godzin 24 godziny odpoczynku, wyładunek zwierząt, pojenie i karmienie

37 Trzoda chlewna Maksymalnie 24-godzinny transport
24 godziny odpoczynku, stały dostęp do wody

38 Domowe zwierzęta koniowate Maksymalnie 24-godzinny transport
Przerwy co 8 godzin, pojenie i w razie potrzeby karmienie

39 Domowe zwierzęta koniowate
Po 24-godzinnym transporcie: 24 godziny odpoczynku, wyładunek zwierząt, pojenie i karmienie

40 Co najmniej 1 godzina na odpoczynek i pojenie
Bydło, owce i kozy Pierwsza faza transportu: maksymalnie 14 godzin Co najmniej 1 godzina na odpoczynek i pojenie

41 24 godziny odpoczynku, wyładunek zwierząt, pojenie i karmienie
Bydło, owce i kozy Druga faza transportu: maksymalnie 14 godzin 24 godziny odpoczynku, wyładunek zwierząt, pojenie i karmienie

42 Drób, ptactwo domowe i króliki domowe
Jeśli czas transportu przekracza 12 godzin, należy zapewnić dostęp do wody i paszy Z wyjątkiem transportu piskląt trwającego krócej niż 24 godziny, pod warunkiem że podróż zakończy się w ciągu 72 godzin od ich wyklucia się.

43 Co robi policja lub żandarmeria, w przypadku gdy zwierzęta nie były odpowiednio pojone, karmione lub nie miały zapewnionego czasu na odpoczynek? Eskortuje pojazd do stacji benzynowej Eskortuje pojazd do zatwierdzonego miejsca odpoczynku Powiadamia lokalne służby weterynaryjne Jeśli w pobliżu pojazdu nie ma żadnego punktu etapowego policja kontaktuje się z lokalnymi służbami weterynaryjnymi, które próbują wyznaczyć inne miejsce właściwe do wyładunku.

44 4- Pojemność załadunku oraz warunki transportu

45 Można również zważyć pojazd, aby sprawdzić czy jest on przeładowany
Europejska dyrektywa przewiduje maksymalną pojemność załadunku pojazdu dla głównych gatunków zwierząt w zależności od rodzaju środka transportu (transport drogowy, kolejowy, drogą wodną lub lotniczą) oraz średnią wagę zwierząt. Można również zważyć pojazd, aby sprawdzić czy jest on przeładowany

46 W celu sprawdzenia pojemności trzeba znać:
Dostępną dla zwierząt powierzchnię całkowitą w m2 A Liczbę zwierząt N Wagę załadunku w kilogramach L W pojeździe znajduje się 35 sztuk bydła (N), waga załadunku wynosi kg (L). Zwierzęta są załadowane na powierzchnię całkowitą wynoszącą 24 m2(A).

47 POJAZD JEST PRZEŁADOWANY
Powierzchnia / zwierzę Y = 24 m2 / 35 = 0,686 m2 Średnia waga / zwierzę W = kg /35 = 359 kg Minimalna powierzchnia wymagana na mocy dyrektywy na jedną sztukę bydła o wadze 325 kg wynosi 0,95 m2 POJAZD JEST PRZEŁADOWANY

48 Trzodzie chlewnej należy umożliwić swobodne przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leżącej.

49 Co się dzieje w przypadku gdy pojemność załadunku nie jest przestrzegana?
Kierowca może zostać ukarany grzywną. Służby kontrolne zadecydują, czy zwierzęta należy wyładować w pobliżu miejsca kontroli mogą natychmiast kontynuować podróż muszą powrócić do miejsca wyruszenia transportu

50 Warunki transportu W celu uniknięcia zgniecenia, walk lub poczucia strachu zwierzęta powinny być rozdzielone według gatunku, płci oraz wielkości.

51 Warunki transportu Zwierzęta dorosłe i młode należy rozdzielić, z wyjątkiem samic podróżujących z młodymi.

52 Warunki transportu Dorosłe samce należy oddzielić od samic.
Dorosłe knury zarodowe oraz ogiery należy oddzielić od siebie nawzajem.

53 Warunki transportu Zwierzętom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leżącej.

54 Warunki transportu Jeśli zwierzęta są przywiązane należy zapewnić im możliwość położenia się oraz jedzenia i napojenia się. Zwierząt nie przywiązuje się za rogi ani za kółka w nosie.

55 Warunki transportu Zwierzęta koniowate należy pozbawić podków na tylnich kopytach. Zwierząt koniowatych nie należy przewozić w pojazdach posiadających więcej niż jedną skrzynię ładunkową.

56 5- Dokumenty towarzyszące zwierzętom

57 Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem zwierząt muszą być do tego upoważnione przez dane Państwo Członkowskie Unii Europejskiej. W każdym Państwie Członkowskim istnieje organ odpowiedzialny za wydanie takiego upoważnienia.

58 Jeśli transport trwa dłużej niż 8 godzin oraz jeśli podczas podróży przekraczana jest granica zwierzętom musi towarzyszyć plan trasy.

59 Szkolenie kierowców des chauffeurs
Przewoźnicy muszą być pewni, że kierowcy, których zatrudniają odbyli specjalistyczne szkolenie lub posiadają równoważne doświadczenie praktyczne, aby umieć obchodzić się z przewożonymi zwierzętami oraz zapewnić im konieczną opiekę.

60 Kary Każde z Państw Członkowskich wprowadziło sankcje administracyjne i karne w przypadku naruszenia prawodawstwa o ochronie zwierząt podczas transportu. Przewoźnikom może zostać odebrane ich upoważnienie.

61 Dziękujemy za Państwa uwagę i starania w celu pomocy zwierzętom
Zdjęcia udostępnione przez PMAF oraz Animals’Angels


Pobierz ppt "Przepisy unijne dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google